سوالات درس ۱۵ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۱۵ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل پانزدهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۱۵ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل پانزدهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است.
فصل پانزدهم :: شکست نور

 سوالات علوم درس ۱۵ هشتم سری اول

۱- شکست نور چیست؟
پاسخ: تغییر مسیر پرتو نور به هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شکست نور می گویند.

۲- در چه صورتی نور هنگام عبور از محیطی نمی شکند؟
پاسخ: وقتی باریکه ی نوری به طور عمود بر سطح یک جسم شفافی بتابد مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود و بدون شکست به مسیر خود ادامه می دهد.

۳- اگر نور با زاویه ای به غیر از ۹۰ درجه به یک شفاف (مثلا شیشه) برخورد کند، هنگام ورود به شیشه مسیر حرکتش مقداری کج می‌شود.

۴- عامل شکست نور چیست؟
پاسخ: شکست نور به خاطر تغییر سرعتی که برای نور در دو محیط با ضریب شکست متفاوت رخ می دهد، دچار تغییر مسیر می‌شود. لذا هنگامی که شخص به این نور نگاه می‌کند. گویی که نور دچار شکست شده است.

۵- اگر باریکه نور از یک محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود در این صورت به خط عمو بر سطح نزدیک می‌شود. اگر باریکه نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود، در این صورت از خط عمو بر سطح دور می‌شود.

۶- وقتی باریکه نور از شیشه (محیط غلیظ)بخواهد وارد هوا (محیط رقیق) شود به خط عمو نزدیک می‌شود یا دور؟
پاسخ: از خط عمو بر سطح دور می‌شود، یعنی هنگامی که نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق می‌شود، پرتو نور از خط عمود دور می‌شود.

۷- منشور چیست؟
پاسخ: قطعه ای مثلثی شکل است که از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک های بی رنگ ساخته می‌شود.

۸- علت شکست نور در منشور چیست؟
پاسخ: وقتی پرتوهای نور به یکی از دیواره های منشور برخورد می‌کند و به آن وارد می‌شود. در اثر پدیده شکست مسیرش تغییر می‌کند، این پرتو هنگام خروج از دیواره های دیگر منشور نیز دچار تغییر می‌شود.

۹- باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور طوری شکسته می‌شود که به خط عمود نزدیک شود ؛ همچنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا طوری شکسته می‌شود که از خط عمو دور شود.

۱۰- پاشندگی نور چیست؟
پاسخ: باریکه نور سفید از عبور از منشور به رنگ های مختلف تجزیه می‌شود، این پدیده را پاشندگی نور می گویند.

۱۱- طیف نور چیست؟
پاسخ: به مجموعه نورهای رنگی که از پاشیده شدن نور در منشور به وجود می آید، طیف نور گفته می‌شود.

۱۲- در پاشندگی نور سفید توسط منشور کدام یک از رنگ های نور بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟
پاسخ: نور بنفش بیشترین انحراف و قرمز کمترین انحراف را پیدا می‌کنند.

۱۳- عدسی چیست؟
پاسخ: عدسی ها از ماده ای شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند. اگر دو منشور را به هم بچسبانیم و سطح آن ها را به صورت خمیده تراش دهیم، عدسی به وجود می آید. عدسی ها مانند منشور می توانند جهت پرتوهای نور را تغییر دهند. همین امر سبب می‌شود اجسام از پشت عدسی به صورت های مختلف دیده شوند.

۱۴- عدسی ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
پاسخ: ۱) عدسی همگرا (کوژ یا محدب) ۲) عدسی واگرا (کاو یا مقعر)

۱۵- عدسی همگرا چیست؟
پاسخ: ضخامت وسط این عدسی بیشتر از ضخامت کناره های آن است. این نوع عدسی پرتوهای نور را در یک نقطه متمرکز می‌کند یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را به یکدیگر نزدیک می‌کند.

۱۶- عدسی واگرا چیست؟
پاسخ: ضخامت وسط این عدسی کمتر از ضخامت کناره های آن است، این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را واگرا نمی نماید یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را از یکدیگر دو می‌کند.

۱۷- کانون عدسی همگرا چیست؟
پاسخ: محل تشکیل لکه روشن را کانون عدسی همگرا می گویند. اگر فاصله بین عدسی تا صفحه کاغذ را اندازه بگیرید این فاصله را فاصله کانونی عدسی می گویند.

۱۸- تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا و واگرا چگونه است؟
پاسخ: تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا بزرگتر از جسم است و تصویر اجسام از پشت عدسی واگرا کوچکتر از جسم است.

۱۹- با توجه به شیوه شکست نور دلیل نامگذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی ها توضیح دهید.
پاسخ: پرتوهای نور هنگام خارج شدن از عدسی همگرا روی هم در یک نقطه جمع می‌شوند. ولی پرتوهای نور هنگام خارج شدن از عدسی واگرا از هم وا یا دور می‌شوند.

۲۰- افراد نزدیک بین از چه نوع عدسی استفاده می‌کنند؟
پاسخ: اصلاح دید با عدسی مقعر یا واگرا است.

۲۱- افراد دوربین از چه نوع عدسی استفاده می‌کنند؟
پاسخ: اصلاح دید با بکار بردن عینک با عدسی محدب یا همگرا است.

۲۲- کدام عدسی کانون مجازی دارد؟
پاسخ: در عدسی های واگرا کانون ها مجازی هستند. (ولی در عدسی همگرا کانون ها حقیقی هستند)

۲۳- کاربرد عدسی همگرا را بنویسید.
پاسخ: از این نوع عدسی در میکروسکوپ ها (تمام قسمت ها)، تلسکوپ ها (برخی قسمت ها) و عینک افراد دوربین یا آستیگمات (ترکیب عدسی های محدب با چینش مخصوص) استفاده می‌شود. این نوع عدسی شیء را بزرگتر نشان می دهد.

۲۴- کاربرد عدسی واگرا را بنویسید.
پاسخ: از این عدسی می توان به عنوان عینک برای افراد نزدیک بین استفاده نمود. این نوع عدسی شیء را کوچکتر نشان می دهد.

۲۵- تصویر تشکیل شده در آینه دندانپزشکی شبیه تصویر در کدام وسیله است؟
الف) آینه کوژ ب)عدسی همگرا ج) عدسی واگرا د)آینه تخت
پاسخ: ج) عدسی واگرا

۲۶- شباهت عدسی محدب و آیینه مقعر چیست؟
پاسخ: حالت های تصویر در عدسی همگرا مانند آینه مقعر است. در آینه مقعر کانون حقیقی و در عدسی محدب نیز کانون حقیقی است.

۲۷- اگر باریکه نور شکسته شود به آن شکست نور می گویند.

۲۸- وقتی نور از شیشه وارد هوا شود از خط عمود بر سطح دور می‌شود.

۲۹- وقتی باریکه نور از محیط غلیظ بخواهد وارد محیط رقیق شود از خط عمود بر سطح دور می‌شود.

۳۰- هر گاه باریکه نور به طور عمود بر سطح جدایی دو محیط شفاف بتابد شکسته نمی‌شود.

۳۱- وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ شود باریکه نور به طرف خط عمود بر سطح شکسته می‌شود.

۳۲- باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور طوری شکسته می‌شود که به خط عمو نزدیک می‌شود.

۳۳- خروج باریکه نور از منشور به هوا طوری شکسته می‌شود که از خط عمود دور می‌شود.

۳۴- تصویر همه اجسام در عدسی واگرا کوچک تر از جسم و نسبت به جسم مستقیم است.

۳۵- به مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید، طیف نور سفید می گویند.

۳۶- باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ های مختلفی تجزیه می‌شود که آن را پاشندگی نور می نامند.

۳۷- چشم های فرد عینکی، بزرگتر از اندازه واقعی دیده می‌شود، چشم این فرد چه عیبی دارد عینک او چه نوع عدسی دارد؟
الف) دوربینی – همگرا ب) دوربینی – واگرا ج) نزدیک بینی – همگرا د) نزدیک بینی – واگرا
پاسخ: الف) دوربینی – همگرا

سوالات فصل ۱۵ علوم هشتم

سوالات علوم درس ۱۵ هشتم سری دوم

۱- منظور از شکست نور چیست؟ با مثال.
پاسخ: اگر پرتو نور بطور غیر عمود از یک محیط وارد محیط دیگر شود مسیر حرکت آن کمی تغییر می‌کند، به این پدیده شکست نور می‌‌گویند. مانند شکسته دیدن مدادی که مقداری از آن در لیوان آب قرار دارد. یا دیدن عمق آب استخر کمتر از عمق واقعی.

۲- اگر نور بطور …….. از یک محیط وارد محیط دیگر شود نمی شکند و اگر بطور …….. وارد شود می‌شکند.
پاسخ: عمود – مایل(غیر عمود)

۳- در شکست نور پرتوهای نور شکسته شده چه هنگام به خط عمود نزدیک و چه هنگام از خط عمود دور می‌شود؟
پاسخ: وقتی پرتوهای نور از محیط رقیق (هوا) وارد محیط غلیظ (شیشه) می‌شود به خط عمود بر محیط نزدیک شده و هنگام ورود از محیط غلیظ به محیط رقیق از خط عمود دور می‌شود.فصل 15

۴- منشور چیست؟ باشکل. 
پاسخ: منشور، قطعهای شفاف از جنس شیشه یا پلاستیک است که کاربرد زیادی در وسیله های نوری دارد. قاعده منشور ها معمولا به شکل مثلث است.منشور ۵- منظور از پدیده پاشندگی یا تجزیه نور سفید چیست؟
پاسخ: باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ های مختلفی تجزیه می‌شود، این پدیده را پاشندگی نور مینامند.

۶- الف) منظور از طیف نور سفید چیست؟
پاسخ: به مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید، طیف نور سفید می‌‌گویند.
ب)رنگ های تشکیل دهنده نور سفید را به ترتیب نام ببرید؟
پاسخ: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، ابی، نیلی و بنفش (قنزسانب)
پ)کدام رنگ بیشتر و کدام رنگ کمتر شکسته می‌شود؟
پاسخ: نور قرمز کمتر و نور بنفش بیشتر شکسته می‌شود.

۷- عدسی همگرا ، محدب یا کوژ چیست؟ با شکل و مثال.
پاسخ: عدسی است که وسط ان ضخیم تر از لبه های ان میباشد. مانند ذره بین و عدسی عینک افراد دوربین

۸- عدسی واگرا، مقعر یا کاو چیست؟ با شکل و مثال.
پاسخ: عدسی است که لبه های آن ضخیم تر از وسط آن میباشد. مانند عدسی عینک افراد نزدیکبین.

۹- منظور از کانون و فاصله کانونی در عدسی همگرا چیست؟ با شکل.
کانون: پرتوهای نوری که از عدسی همگرا عبور می‌کنند در یک نقطه به هم میرسند، به این نقطه کانون عدسی عدسی همگرا می‌‌گویند.
فاصله کانونی: به فاصله نقطه کانون تا عدسی، فاصله کانونی می‌‌گویند.کانون و فاصله کانونی در عدسی

 

۱۰- هریک از عدسی های همگرا و واگرا نور را چگونه از خود عبور می‌دهند؟ با رسم شکل. عدسی های همگرا و واگرا

۱۱- در عدسی واگرا تصویر چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: در این عدسی تصویر همیشه کوچکتر از جسم، مجازی و مستقیم میباشد.

نماد عدسی ها: عدسی های همگرا و واگرا

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.