سوالات درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۱۶ تاریخ دهم انسانی

سوالات درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۱۶ تاریخ دهم انسانی

سوالات متن تاریخ دهم / درس شانزدهم: هنر و معماری

الف: دورهی مادی ها:

۱ـ از دورهی مادها چه آثار هنری به دست آمده است؟
پاسخ: آثار هنری مختلفی شامل اشیا زرین و سیمین و ظروف سفالی بدست امده است.

۲ـ هنرمندان مادی در چه هنر هایی مهارت در خور توجه ای داشتند؟
پاسخ: در فلزکاری جواهر سازی و سفال گری مهارت در خور توجه ای داشتند.

۳ـ هنر مادی متکی بر چیست؟
پاسخ: متکی بر تجربیات و دستاوردهای هنری بومیان غرب فالت ایران بوده است که قرن ها از مادی ها در این منطقه می زیسته اندو صاحب تمدن درخشانی بوده اند.

۴ـ دستاوردهای حکومت مادی در عرصه معماری چه میباشد؟
پاسخ: در این دوره قلعه ها کاخ ها و شهر هایی ساخته شد مادی ها در قلعه سازی تبحر و برای مقابله با دشمنان خارجی خود به ویژه آشوریان قلعه های مستحکمی ساخته اند.

۵ـ پایتخت های مادی ها چه شهری بود و از نظر معماری دارای چه ویژگی بود؟
پاسخ: شهر هگمتان ، همدان امروزی بود که یونانیان به آن اکباتان میگفتند این شهر از هفت قلعه تو در تو تشکیل شده بود که در هر قلعه رنگ نمادین خاصی داشت.

۶ـ شهرهای دوره ماد را نام ببرید
پاسخ: بیستون ، اسپدانه (اصفهان)و کنگاور.

ب: دورهی هخامنشیان:

۷ـ چرا در دوران هخامنشی هنر و معماری ایران به اوج شکوفایی رسید؟
پاسخ: به سبب ثبات آرامش رونق اقتصادی و حمایت پادشاهان.

۸ـ از کدام مناطق حکومت هخامنشی آثار قابل توجهی از معماری هنرهای تزیینی وابسته به معماری نقش برجسته های سنگی و شاهکارهای مهم هنری دیگر برجا مانده است؟
پاسخ: پاسارگادـ تخت جمشیدـ شوش.

۹ـ ویژگی های مهم هنر و معماری عصر هخامنشی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ـ تاثیر پذیری از دستاوردهای هنری اقوام و ملتهای تابع آن حکومت بود که پیشینه ی تمدنی درخشانی داشتند۲ـ درباری بودن آن بود به این معنی که شکوه شاهانه و تشریفات و تجملات درباری را به نمایش میگذارد۳ـ طبیعت گرایی یابه عبارت دیگر استفاده و تقلید از عناصر موجود در طبیعت مانند
حیوانات و گیاهان در آثار هنری شان است.

۱۰ـ منظور از درباری بودن هنر هخامنشی چیست؟
پاسخ: یعنی بخش عمدهی آثار هنری شاخص و ساختمان های مجلل به خواست شاهان و درباریان و برای زندگی تجملاتی و تشریفاتی آنان به وجود امد.

۱۱ـ مهمترین بناهای دورهی هخامنشیان شامل چیست؟
پاسخ: آرامگاه ها ـ کاخ هاـ آتشگاه ها و دیگر ساختمان های عمومی است

۱۲ـ قدیمیترین بناهای دورهی هخامنشی در کجا بر پا شدند و شامل چه میباشد؟
پاسخ:
در پاسارگاد، نخستین پایتخت هخامنشی بر پا شدندـ این مجموعه شامل کاخ شاهی و آرامگاه کوروش هخامنشی بود.

۱۳ـ اوج شکوه و عظمت معماری ایران باستان در زمان کیست؟
پاسخ: داریوش یکم.

۱۴ـ اقدامات مهم داریوش یکم در زمینه معماری را بنویسید؟
پاسخ: ۱ـ این پادشاه در ابتدای حکومتش دستور داد کاخی بزرگ به نام آپادانا در شهر شوش به عنوان پایتخت اداری حکومت هخامنشی ساخته شود۲ـ عظیم ترین مجموعهی ساختمانی و شاهکار معماری باستان)تخت جمشید( نیز به دستور داریوش یکم بر پا شد.

۱۵ـ در لوح سنگی یاد بودی که در کاخ آپادانای شوش کشف شده داریوش بزرگ بر چه مساله ای تاکید میکند؟
پاسخ: تاکید می کند که این بنای مجلل را با گرد آوردن بنایان و کارگران ماهر و مصالح ساختمانی عالی از سراسر امپراتوری ساخته است.

۱۶ـ تخت جمشید چگونه بر پاگردید؟
پاسخ: همچون کاخ آپادانای شوش با مشارکت گروه کثیری از معماران بنایان هنرمندان و کارگران و نیز با گرد آوری مصالح ساختمانی از سراسر قلمرو هخامنشی بر پا گردید.

۱۷ـ نقش برجسته های دوران هخامنشی در چه مکان هایی کنده کاری شده اند؟
پاسخ: برخی از این نقش برجسته ها بر سینه ی صخره ای کوه ها و بسیاری دیگر از آنها بر روی دیوار بناهای حکومتی به ویژه کاخ ها و آرامگاه ها.

۱۸ـ موضوعات نقش و نگارهای کنده کاری شده زمان هخامنشی بر روی سنگ چه می باشند؟
پاسخ: پیکرهی پادشاه و ملازمان او به هنگام پیروزی بر دشمن و یا بار عام پیکر ی حیوانات واقعی و افسانه ای و همچنین نمادها و نشانه های دینی.

۱۹ـ در نقش برجسته های صخره ای هخامنشی، اهوره مزدا چه شکلی است؟
پاسخ: به شکل نمادین حلقهای بال دار در حال پرواز بر بالای سر پادشاه

۲۰ـ پژوهشگران با مقایسه ی نقش برجسته های دورهی هخامنشی با دوران پیش از آن به چه نتیجه ای رسیدند؟
پاسخ: در یافته اند که سنگ تراشان هنرمندی که در خدمت هخامنشیان بوده اند از نقش برجسته های بین النهرین و به ویژه نقش برجسته های آشوری الهام و الگو گرفته اند.

۲۱ـ از دوران هخامنشیان در کدام مناطق تندیس یا مجسمه های جانوری یافت شده است؟
پاسخ: در تخت جمشید و شوش یافت شده است.

۲۲ـ تنها تندیس انسانی باقی مانده از زمان هخامنشیان که بزرگ تر از اندازه ای طبیعی ساخته شده چیست؟
پاسخ: پیکری بدون سر متعلق به داریوش یکم است که در شوش از زیر خاک بیرون اورده شده است.

۲۳ـ ظریف ترین آثار هنری دوران هخامنشیان را در چه آثاری میتوان دید؟
پاسخ: در فلز کاریهای نفیس و جواهرات ممتازی که اختصاصا برای پادشاه و درباریانش ساخته شده اند انواع گوناگونی از تکوک ریتون و دیگر ظروف های طلایی نقره ای و مفرغی مزین به نقشهای مختلف و نیز زیورآلات.

۲۴ـ از آثار بافندگی دورهی هخامنشی چه چیزی باقی مانده است؟
پاسخ: به جز قالی پازیریک چیزی باقی نمانده است.

۲۵ـ چه چیزی نشان می دهد که هنر بافندگی در دورهی هخامنشی در اوج قرار داشته است؟
پاسخ: جامعه های پر نقش و نگار و تزیین شدهی پادشاهان و سپاهیانش در نقش برجسته ها.

پ: دورهی اشکانیان:

۶ـ آثار برجستهی معماری دوران اشکانیان را نام ببرید؟
پاسخ: بقایای شهر نسا صد دروازه دامغان معبد آناهیتا در شهر کنگاور در استان کرمانشاه کوه خواجه ی سیستان و کاخ شهر هترا (الحضر) در نزدیکی موصل در کشور.

۲۷ـ مصالح ساختمانی در دوره اشکانیان چه بود؟
پاسخ: شامل خشت آجر سنگ نتراشیده و تراشیده بود.

۲۸ـ ویژگیهای معماری دوران اشکانیان چه بود؟
پاسخ: ۱ـ ساخت بناهای طاق دار گنبدی و دارای دیوان ۲ـ هنر کچ بری رواج یافت و در بناهای کوه خواجه به  هایت ظرافت رسید۳ـ آرایه دیگری که در معماری اشکانی رواج داشته نقاشی دیواری است.

۲۹ـ کدام هنر معماری در زمان اشکانیان رواج یافت و در کجا به نهایت ظرافت رسید؟
پاسخ: هنر گچ بری و در بناهای کوه خواجه به نهایت ظرافت رسید.

۳۰ـ هنر مجسمه سازی در دورهی اشکانیان متاثر از هنر چه کشوری رونق گرفت و برجسته ترین اثر این دوره چه میباشد؟
پاسخ: متاثر از هنر یونانی رونق گرفت و برجسته ترین اثر پیکرهی برنزی شاهزاده ی اشکانی است.

۳۱ـ تفاوت نقش برجسته هایی باقی مانده از دوران اشکانی با نقش برجسته های هخامنشی و ساسانی در چیست؟
پاسخ: از نظر فنی و هنری در سطح نقش برجسته های هخامنشی و ساسانی نیستند.

۳۲ـ علاوه بر معماری و پیکره سازی دیگر هنرهای رایج دوران اشکانیان چه بود؟
پاسخ: سفالگری فلز کاری و جواهر سازی .

۳۳ـ ویژگی سفالهای دورهی اشکانی چه بود؟
پاسخ: در این دوره سفال ها نقش و طرح متنوع و گوناگونی نداشتند اما دارای لعابی اغلب سبز رنگ بودند.

ث: دورهی ساسانی:

۳۴ـ نتیجه ی توجه حکومت ساسانی به هنر پشتیبانی آنان از هنرمندان چه بود؟
پاسخ: هنری پدید آمد که به لحاظ عظمت و شکوه با هنر روم برابری میکرد و گاه بر آن برتری داشت.

۳۵ـ هنر ساسانی ریشه در چه داشت؟
پاسخ: ریشه در هنرهای کهن ایران ونیز هنر دوران هخامنشی و اشکانی داشت و حتی از هنر یونانی و رومی نیز تاثیر پذیرفته بود.

۳۶ـ مهم ترین آثار معماری دورهی ساسانیان چه میباشد؟
پاسخ: کاخ ها آتشکده ها پل ها کاروانسرا ها قلعه ها و بندها (سد ها).

۳۷ـ معماری ساسانی با ساخت کدام بنا اغاز و با ساخت کدام بنا به اوج قدرت رسید؟
پاسخ: با ساخت بنای کاخ اردشیر در فیروزآباد فارس (گور) آغاز شد و با ساخت کاخ تیسفون به اوج قدرت رسید.

۳۸ـ با شکوه ترین و زیبا ترین بناهای ساسانی دوره ساسانی چه میباشد و در کجا ساخته شد؟
پاسخ: کاخ تیسفون که طاق یا ایوان کسری بخشی از آن کاخ بود و در کنار رود دجله ساخته شد.

۳۹ـ ویژگی برجستهی معماری دورهی ساسانیان چه بود؟
پاسخ: کاربرد وسیع گنبد ایوان و طاق در ساخت بناها به ویژه کاخ ها بود.

۴۰ـ سبک کار معماران ساسانی در ساخت گنبد الگویی برای کدام معماران شد؟
پاسخ: الگویی برای معماران در دوران اسلامی شد و حتی اروپایی شد

۴۱ـ در دورهی ساسانی برای تزیینات داخلی کاخ ها و بناها از چه روش هایی استفاده میشد؟
پاسخ: روش های گوناگونی مانند موزاییک کاری نقاشی دیواری گچ بری و نقش برجسته استفاده میشد.

۴۲ـ آتشکده های ساسانی به چه شکلی ساخته میشد؟
پاسخ: به شکل گنبد چهار طاق بود آتش مقدس در درون آن نگهداری میشد.

۴۳ـ بیشتر شهرهای ساسانی در کدام مناطق ساخته شدند و طرح و نقشه ی آن ها چگونه بود؟
پاسخ: در فارس و خوزستان برپا گردیدندـ طرح و نقشه ی آن همچون شهرهای اشکانی شکل دایره بود.

۴۴ـ اکثر نقش برجسته های دوران ساسانی در کجا قرار دارند؟
پاسخ: در فارس زادگاه خاندان شاهی قرار دارند.

۴۵ـ محتوا و مضمون اغلب نقش برجسته های دوره ساسانی چیست؟
پاسخ: اعطای منصب شاهی از سوی اهورامزدا به شاه و صحنه هایی از پیروزی های شاهان .

۴۶ـ معروفترین نقش برجسته ی دوره ساسانی چه می باشد و چه مشخصاتی دارد؟
پاسخ: مجموعه طاق بستان است که دو طاق سنگی بزرگ و کوچک نقش دار و یک نقش برجسته بدون طاق را شامل میشود. آنچه این مجموعه را به طاق بستان معروف کرده طاق بزرگی است که شکارگاه خسرو پرویز را در دیواره های داخلی طاق نشان می دهد.

۴۷ـ هنر نقاشی و نگار گری در عصر ساسانی چه وضعیتی داشت؟
پاسخ: در دوران ساسانی هنر نقاشی و نگارگری در ایران رونق و رواج چشمگیری یافت و نقاشان ایرانی در ترسیم نقوش گل و گیاه جانوران و انسان مهارت افزایی از خود نشان دادند. نقش و نگارهای نقاشان ایرانی در عهد ساسان الهام بخش هنرمندان دوران بعد به ویژه دورهی اسلامی بود.

۴۸ـ نقاشان ایرانی در دوران ساسانی در ترسیم چه نقوشی مهارت افزایی از خود نشان دادند؟
پاسخ: نقوش گل و گیاه جانوران و انسان.

۴۹ـ نقش و نگارهای نقاشان ایرانی در عهد ساسانی الهام بخش کدام هنرمندان بود؟
پاسخ: هنرمندان دوران بعد به ویژه دورهی اسلامی بود.

۵۰ـ بیشتر آثار فلزی باقیمانده از دوره ساسانی را چه تشکیل می دهد و چه ویژگی ها و کاربردی داشتن؟
پاسخ: انواع بشقاب سینی کاسه تشکیل می شوند این ظرف ها دارای نقش و نگارهای بسیار زیبا و ظرف هستند و اغلب برای مصرف خاندان شاهی و خانوادههای اشرافی تهیه میشدند.

۵۱ـ وضعیت موسیقی در دوره ساسانی چه بود؟
پاسخ: دوره ساسانی یکی از دورانهای درخشان موسیقی ایران است هنرمندان عرصه موسیقی در دوره ساسانی بیش از پیش مورد توجه شاهان شاهان قرار گرفت و از منزلت امتیازهای ویژه برخوردار شدند.

۵۲ـ از خوانندگان و نوازندگان دوره ساسانی با چه نامی یاد شده است؟
پاسخ: با عنوان گوسان خنیاگر و رامش گر یاد شده است.

۵۳ـ هنر بافندگی در دوره ساسانی چه وضعیتی داشت؟
پاسخ: منسوجات آن زمان به ویژه پارچه های ابریشمی بسیار ظریف و پر نقش و نگار بودند شواهد موجود بیانگر رونق و شکوفایی هنر فرش بافی در آن دوره است قالی بهارستان که اعراب مسلمان از کاخ تیسفون غنیمت گرفتند شهرت بسیار دارد .

۵۴ـ سه مورد از عوامل رونق و شکوفایی هنر و معماری ایران در دوران باستان را استنباط را بیان کنید؟
پاسخ:
۱ـ حمایت و پشتیبانی شاهان و طبقات بالای جامعه از هنرمندان۲ـ ثبات و امنیت سیاسی ۳ـ رونق اقتصادی در ایران باستان تاثیر پذیری از دستاوردهای هنری کشور ها اقوام و ملل تابه ایران

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱ تاریخ دهم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۱۵ تاریخ دهم انسانی استفاده نمایید.