سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس هجدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس هجدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۸ :

ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

۱ چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت گرفت؟
جواب: ۱- خلفای بنی امیه قوانین و عدالت اسلامی را رعایت نمی کردند.
۲- امامان را به شهادت می رساندند.
۳- نژاد عرب را از بقیه ی نژادها برتر می دانستند.

۲- ابومسلم خراسانی که بود؟ و چه کرد؟
جواب: یکی از ایرانیانی بود که فرماندهی گروه های ناراضی را بر عهده داشت و در چند جنگ ، سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند.

۳- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عباس وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟
جواب: خیر ، چون پس از مدتی خاندان بنی عباس هم ستمگری را آغاز کردند و به دستورات اسلام توجهی نداشتند و در این دوره نیز امامان شیعه و پیروان آن ها مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.

۴- چرا بنی عباس وزیران خود را اغلب از میان ایرانیان انتخاب می کرد؟
جواب: چون شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند و از این طریق می خواستند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.

۵- چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟
جواب: چون خاندان بنی عباس می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین(ع) و یارانش را بگیرند.

۶- کدام حکومت های ایرانی به عمران و آبادی ، علاقه ی زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند؟
جواب: فرمانروایان آل بویه و طاهریان

۷- چرا به پیروان ابومسلم خراسانی سیاه جامگان می گفتند؟
جواب: زیرا اغلب لباس سیاه می پوشیدند.

۸- شاعر معروف دوره ی سامانیان چه نام داشت؟
جواب: رودکی

۹- کدام امامان شیعه به دست خاندان بنی عباس به شهادت رسیدند؟ و مرقدشان در کدام شهر است؟
جواب: امام موسی کاظم و نوه اش امام محمد تقی(جواد)- کاظمین

۱۰- پدر شعر فارسی کیست و شاعر معروف کدام دوره بوده است؟
جواب: رودکی در دوره ی سامانیان

۱۱- ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی یکی از شاهزادگان کدام دوره بوده است؟
جواب: آل بویه

۱۲- بندامیر در فارس به دستور چه کسی ساخته شد؟
جواب: عضد الدوله

۱۳- پایتخت حکومت سامانیان کدام شهر بوده است؟
جواب: بخارا

سری دوم سوالات متن درس ۱۸ مطالعات پنجم

۱- از بین رفتن ساسانیان و ورود دین اسلام به ایران چگونه بود؟
جواب: با ورود عرب های مسلمان به ایران ، حکومت ساسانیان منقرض شد. مردم ایران که از حکومت ساسانی ناراضی بودند با شنیدن پیام دین اسلام به تدریج مسلمان شدند

۲- با ورود دین...اسلام… به سرزمین ایران دوره ی جدیدی از تاریخ آغاز شد و ایران جز سرزمین های...اسلامی… قرار گرفت

۳- رفتار خلفای بنی امیه چگونه بود؟ چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت می گرفت؟
جواب: خلفای بنی امیه قوانین و عدالت اسلامی را رعایت نمی کردند و امامان را به شهادت می رساندند و نژاد عرب را از بقیه نژادها برتر می دانستند. در نتیجه قیام های زیادی بر علیه بنی امیه صورت گرفت

۴- یکی از گروه های ناراضی در برابر بنی امیه چه بود؟
جواب: بنی عباس

۵- بنی عباس چگونه طرفداران زیادی پیدا کرده بود؟
جواب: با تبلیغات زیاد طرفدارانی در میان ایرانیان پیدا کرده بود و می گفتند می خواهند با ظلم وستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین و یارانش را بگیرند

۶- یکی از فرمانده هان گرو های ناراضی بنی عباس که بود؟
جواب: ابومسلم خراسانی

۷- چگونه خاندان بنی عباس به حکومت رسید؟
جواب: ابومسلم خراسانی در چند جنگ سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند

۸- مرکز اصلی حکومت بنی عباس کجا بود؟
جواب: بغداد یا عراق کنونی

۹- خلفای عباسی بر چه جاهایی حکومت می کردند؟
جواب: بر بیشتر سرزمین های اسلامی و از جمله ایران حکومت می کردند.

۱۰- پس از مدتی رفتار حکومت بنی عباس چگونه شد؟
جواب: پس از مدتی خاندان بنی عباس هم ستمگری را آغاز کردند و آنها به دستورات اسلام توجهی نداشتند و امامان شیعه و پیروان آنها را اذیت و آزار می کردند

۱۱- چرا بنی عباس وزیران خود را از بین ایرانیان انتخاب می کردند؟
جواب: بنی عباس شیوه درست کشور دارای را نمی دانستند به همین دلیل اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند تا بتوانند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند

۱۲- به پیروان ابومسلم خراسانی چه می گفتند؟
جواب: سیاه جامگان زیرا اغلب لباس سیاه می پوشیدند

۱۳- مرقد مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی در کجا قرار دارد و این دو امام به دست چه کسانی شهید شدند؟
جواب: کاظمین – بنی عباس

۱۴- از چه زمانی ایرانیان در بخش های ایران حکومت اسلامی تشکیل دادند؟
جواب: از اوایل قرن سوم هجری ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران حکومت هایی تشکیل دادند

۱۵- حکومت های اسلامی در ایران جز کدام قلمرو حساب می شدند؟
جواب: این حکومت ها در قلمرو عباسیان قرار داشتند و جزیی از آن به شمار می رفتند

۱۶- حکومت های ایرانی در زمان عباسیان را نام ببرید؟
جواب: طاهریان – سامانیان – صفاریان – آل بویه – علویان

۱۷- پایتخت حکومت طاهریان کجا بود؟
جواب: نیشابور

۱۸- پایتخت صفاریان کجاست؟
جواب: شهر زرنج بود

۱۹- مجسمه یعقوب لیث صفاری در شهر...زابل… قرار دارد

۲۰- پایتخت سامانیان کجاست؟
جواب: شهر بخارا

۲۱- مقبره امیر اسماعیل سامانی نیر در شهر...بخارا… در کشور...ازبکستان… قرار دارد

۲۲- پایتخت آل بویه کجاست؟
جواب: اصفهان و ری

۲۳- بندر امیر در فارسی از بناهای دوره...آل بویه… است که به دستور...عضدالدوله… ساخته شد

۲۴- پایتخت علویان کجاست؟
جواب: آمل – استرآباد – ساری

۲۵- گنبد چمستان در مازندران در شهر ساری از آثار دوره...علویان… است

۲۶- چگونه عباسیان شکست خوردند؟
جواب: آل بویه دشمن خلیفه عباسی بودند. یکی از فرمانروان آل بویه توانست بغداد را فتح کند و خلیفه عباسی را به زندان بیندازد

۲۷- کدام حکومت های اسلامی پیرو مذهب شیعه بودند؟
جواب: علویان و آل بویه

۲۸- کدام حکومت های اسلامی به زبان فارسی اهمیت می دادند؟
جواب: برخی از حکومت های اسلامی مانند سامانیان و صفاریان به زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند و شاعران و دانشمندان را تشویق می کردند

۲۹- شاعر معروف دوره سامانیان که بود؟
جواب: رودکی

۳۰- فرمانروایان کدام دوره به عمران و آبادی علاقه زیادی داشتند؟
جواب: فرمانروان دوره آل بویه و طاهریان به عمران و آبادی علاقه زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند

۳۱- فرمانروایان...آل بویه… بیمارستان مهمی در...بغداد… تاسیس کردند و به آموزش علم طب پرداختند

۳۲- وزیر یکی از شاهزادگان در دوره آل بویه چه کسی بود؟
جواب: ابوعلی سینا

۳۳- در زمان کدام دوره مرکز علمی شیعه گسترش یافت؟
جواب: آل بویه


توجه شماره درس فایل PDF اشتباه است اما مطابق کتاب میباشد.👇

سوالات متن روی کتاب PDF
0.8MB
جزوه نکات و سوال و جواب
0.3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۹ مطالعات پنجم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس هفدهم مطالعات پنجم استفاده نمایید.