سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۹ : وزیران کاردان ، شهرهای آباد

۱- چگونه برخی از ترکان توانستند به مقامات مهمی چون فرماندهی سپاه برسند؟ 
جواب: آن ها با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به این مقام رسیدند.

۲- یکی از کارهای مهم سلطان محمود غزنوی چه بود و کرد؟ 
جواب: لشکر کشی به هند بود. او چندبار به آن سرزمین لشکر کشید و در آن جا بت خانه ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد.

۳- حاکمان ترک تبار چرا وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره ی کشور خود انتخاب می کردند؟
جواب: چون آن ها از اقوام بیابان گرد بودند و از کشور داری اطلاع چندانی نداشتند و می دانستند که برای اداره ی سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن ، باید از افرادی آشنا با کشورداری استفاده کنند.

۴- علاوه بر مدارس نظامیه چه چیزهای دیگری در دوره ی سلجوقیان ساخته شد؟
جواب: مساجد – برج ها – مناره ها و کاروان سراهای با شکوه

۵- در زمان حکومت های ترکان، شغل بیشتر مردم چه بود؟
جواب: کشاورزی و دامپروری

۶- در دوره ی حکومت های ترک چه شغل هایی در شهرهای بزرگ ایران رواج داشت؟
جواب: سفالگری – آهنگری – بافندگی و تجارت

۷- خواجه نظام الملک توسی به دستور چه کسی به قتل رسید؟
جواب: سلطان ملکشاه سلجوقی

۸- حکومت خوارزمشاهیان با حمله ی چه کسانی در ایران برچیده شد؟
جواب: مغولان

۹- کار اصلی ترکان چه بوده است؟
جواب: دامداری

۱۰- گسترش دین اسلام تا کدام منطقه ، باعث مسلمان شدن ترکان شد؟
جواب: ماوراء النهر

۱۱- برج طغرل در کدام شهر قرار دارد؟
جواب: ری

۱۲- مسجدجامع رُشتخوار در کدام استان قرار دارد؟
جواب: خراسان رضوی

۱۳- مدارس نظامیه در کدام دوره و به دستور چه کسی ساخته شد؟
جواب: در دوره ی سلجوقیان و به دستور خواجه نظام الملک

۱۴- قلمرو ایران در زمان چه کسی از سمت شرق گسترش یافت و کشور ما با مغول ها همسایه شد؟
جواب: سلطان محمد خوارزمشاه

۱۵- دوره ی حکومت کدام سلسله ی ترک طولانی تر بوده است؟
جواب: غزنویان

۱۶- خواجه نظام الملک توسی وزیر مشهور کدام دوره بود؟
جواب: سلجوقیان

۱۷- شاعر معروف ایرانی ابوالقاسم فردوسی در کدام دوره زندگی می کرد؟
جواب: غزنویان

۱۸- در زمان کدام پادشاه قلمرو سلجوقیان از شرق تا نزدیکی چین گسترش یافت؟
جواب: سلطان ملکشاه

۱۹- در زمان حکومت های ترکان ، شغل بیش تر مردم چه بود؟
جواب: کشاورزی و دامپروری

۲۰- زبان و ادب فارسی در کدام دوره مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو آن ها رواج یافت؟
جواب: سلجوقیان

۲۱- در کدام یک از سلسله های زیر قلمرو ایران گسترش بیشتری یافت؟
جواب: سلجوقیان

۲۲- مشهورترین فرمانروای غزنوی که بود؟
جواب: سلطان محمود غزنوی

۲۳- پس از سلطان محمود چه کسی به حکومت رسید؟
جواب: سلطان مسعود

۲۴- پایتخت سلطان ملکشاه ، کدام شهر بود؟
جواب: اصفهان

۲۵- یکی از وزیران مشهور سلجوقیان که بود؟
جواب: خواجه نظام الملک توسی

۲۶- یکی از شاعران معروف دوره ی غزنویان را به همراه اثر او نام ببرید.
جواب: ابوالقاسم فردوسی – شاهنامه

۲۷- ترکان در کدام قسمت ایران زندگی می کردند؟
جواب: در نواحی شمال شرقی

۲۸- ترکان چه سلسله هایی را تشکیل دادند؟
جواب: غزنویان- سلجوقیان- خوارزمشاهیان

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات درس ۱۹ مطالعات پنجم

۱- ترکان چگونه مردمی بودند و در کجا زندگی می کردند؟
جواب: ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند و و آن ها زندگی قبیله ای داشتند و کار اصلی شان دامداری بود

۲- چگونه ترکان مسلمان شدند؟
جواب: با گسترش دین اسلام تا منطقه ی ماورالانهر ، ترکان مسلمان شدند و برخی از قبایل ترک به تدریج در داخل ایران رفت و آمد کردند

۳- چگونه بعضی از ترکان به فرماندهی سپاه رسیدند؟
جواب: برخی از ترکان با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار شاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمی مانند فرماندهی سپاه رسیدند

۴- بعد مدتی ترکان چه سلسله هایی تشکیل دادند؟
جواب: غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان

۵- مشهورترین فرمانروای غزنوی که بود؟
جواب: سلطان محمود غزنوی

۶- از کارهای مهم سلطان محمود چه بود؟
جواب: لشگر کشی به هند که چند بار به آن سرزمین لشکر کشید و در آنجا بت ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد و به ایران بازگشت

۷- بعد از سلطان محمود چه کسی به حکومت رسید؟
جواب: پسرش سلطان مسعود

۸- از آثار تاریخی دوره غزنویان نام ببرید؟
جواب: مناره ای در غزنین در کشور افغانستان

۹- سلسله سلجوقیان را چه کسی تاسیس کرد و چگونه حکومتی بود؟
جواب: طغرل – که حکومتی قدرتمند بود و قلمرو بسیار وسیعی داشت

۱۰- در زمان ملکشاه سلجوقی قلمرو سلجوقیان چگونه بود؟
جواب: از شرق تا ماورالانهر و از غرب تا دریای مدیترانه گسترش یافت

۱۱- پایتخت سلطان ملکشاه کدام شهر بود؟
جواب: اصفهان

۱۲- برج طغرل از آثار تاریخی کدام دوره است؟
جواب: دوره سلجوقیان است و در شهر ری می باشد

۱۳- چرا حاکمان ترک تبار از ایرانیان برای وزارت استفاده می کردند؟
جواب: حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند به همین دلیل آن وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره سرزمین پهناور ایران انتخاب می کردند

۱۴- از وزیران ایرانی دوره سلجوقیان نام ببرید؟
جواب: خواجه نظام الملک توسی

۱۵- خواجه نظام الملک خدمات زیادی در راه…عمران و آبادانی… ایران انجام داد

۱۶- در کدام دوره حکومت های ترک تبار زبان و ادب فارسی مورد توجه قرار گرفت و چه کارهایی انجام شد؟
جواب: در دوره حکومت های ترک تبار بویژه سلجوقیان ، زبان و ادب فارسی مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو پهناور آن ها رواج یافت و مقرر شد نامه ها و فرمان های حکومتی به زبان فارسی نوشته شود در حالیکه قبال به زبان عربی نوشته می شد

۱۷- شاعر معروف دوره غزنویان که بود و آثارش چه بود؟
جواب: ابوالقاسم فردوسی و اثر معروفش شاهنامه بود

۱۸- در کدام دوره مدارس نظامیه و به دستور چه کسی ساخته شد؟
جواب: در دوره سلجوقیان به دستور خواجه نظام الملک

۱۹- در دوره سلجوقیان چه بناهایی ساخته شد؟
جواب: مساجد – برج ها – مناره ها – کاروان سراهای باشکوه

۲۰- از کاروان سراهای دوره سلجوقیان نام ببرید؟
جواب: کاروان سرای رباط قره عشق در خراسان شمالی

۲۱- چرا حکومت سلجوقی ضعیف شد و سرانجام چه شد؟
جواب: پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی بین جانشیان او اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی ضعیف شد سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه خوارزم آخرین سلطان سلجوقیان را شکست داد و حکومت خوارزمشاهیان را تشکیل داد

۲۲- مهم ترین سلطان خوارزمشاهیان چه نام داشت؟
جواب: سلطان محمد خوارزمشاه

۲۳- قلمرو ایران در زمان سلطان محمد خوارزمشاه چگونه بود؟
جواب: از سمت شرق گسترش یافت و کشور ایران با مغول ها همسایه شد

۲۴- حکومت خوارزمشاهیان چگونه از بین رفت؟
جواب: با حمله مغول

۲۵- از آثار دوره خوارزمشاهیان نام ببرید؟
جواب: مسجد رشتهخوار در استان خراسان رضوی

۲۶- در دوره کدام حکومت ها شغل بیشتر مردم ایران کشاورزی بود؟
جواب: در دوره حکومت های غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان

۲۷- در دوره های سلسله های ترک چه شغل هایی در ایران رواج یافت؟
جواب: سفالگری – آهنگری – بافندگی – تجارت

۲۸- در دوره ی سلسه های ترک...بازرگانی… با سرزمین های دیگر نیز بسیار رونق داشت


توجه شماره درس فایل PDF اشتباه است اما مطابق کتاب میباشد.👇

سوالات متن روی کتاب PDF
0.8MB
جزوه نکات و سوال و جواب
0.3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۲۰ مطالعات پنجم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس هجدهم مطالعات پنجم استفاده نمایید.