سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۹ : ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

۱ چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت گرفت؟
جواب: ۱- خلفای بنی امیه قوانین و عدالت اسلامی را رعایت نمی کردند.
۲- امامان را به شهادت می رساندند.
۳- نژاد عرب را از بقیه ی نژادها برتر می دانستند.

۲- ابومسلم خراسانی که بود؟ و چه کرد؟
جواب: یکی از ایرانیانی بود که فرماندهی گروه های ناراضی را بر عهده داشت و در چند جنگ ، سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند.

۳- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عباس وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟
جواب: خیر ، چون پس از مدتی خاندان بنی عباس هم ستمگری را آغاز کردند و به دستورات اسلام توجهی نداشتند و در این دوره نیز امامان شیعه و پیروان آن ها مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.

۴- چرا بنی عباس وزیران خود را اغلب از میان ایرانیان انتخاب می کرد؟
جواب: چون شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند و از این طریق می خواستند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.

۵- چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟
جواب: چون خاندان بنی عباس می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین(ع) و یارانش را بگیرند.

۶- کدام حکومت های ایرانی به عمران و آبادی ، علاقه ی زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند؟
جواب: فرمانروایان آل بویه و طاهریان

۷- چرا به پیروان ابومسلم خراسانی سیاه جامگان می گفتند؟
جواب: زیرا اغلب لباس سیاه می پوشیدند.

۸- شاعر معروف دوره ی سامانیان چه نام داشت؟
جواب: رودکی

۹- کدام امامان شیعه به دست خاندان بنی عباس به شهادت رسیدند؟ و مرقدشان در کدام شهر است؟
جواب: امام موسی کاظم و نوه اش امام محمد تقی(جواد)– کاظمین

۱۰- پدر شعر فارسی کیست و شاعر معروف کدام دوره بوده است؟
جواب: رودکی در دوره ی سامانیان

۱۱- ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی یکی از شاهزادگان کدام دوره بوده است؟
جواب: آل بویه

۱۲- بندامیر در فارس به دستور چه کسی ساخته شد؟
جواب: عضد الدوله

۱۳- پایتخت حکومت سامانیان کدام شهر بوده است؟
جواب: بخارا

سری دوم سوالات متن درس ۱۹ مطالعات پنجم

۱- از بین رفتن ساسانیان و ورود دین اسلام به ایران چگونه بود؟
جواب: با ورود عرب های مسلمان به ایران ، حکومت ساسانیان منقرض شد. مردم ایران که از حکومت ساسانی ناراضی بودند با شنیدن پیام دین اسلام به تدریچ مسلمان شدند

۲- با ورود دین...اسلام… به سرزمین ایران دوره ی جدیدی از تاریخ آغاز شد و ایران جز سرزمین های...اسلامی… قرار گرفت

۳- رفتار خلفای بنی امیه چگونه بود؟ چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت می گرفت؟
جواب: خلفای بنی امیه قوانین وعدالت اسلامی را رعایت نمی کردند و امامان را به شهادت می رساندند و نژاد عرب را از بقیه نژادها برتر می دانستند. در نتیجه قیام های زیادی برعلیه بنی امیه صورت گرفت

۴- یکی از گروه های ناراضی در برابر بنی امیه چه بود؟
جواب: بنی عباس

۵- بنی عباس چگونه طرفداران زیادی پیدا کرده بود؟
جواب: با تبلیغات زیاد طرفدارانی در میان ایرانیان پیدا کرده بود و می گفتند می خواهند با ظلم وستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین و یارانش را بگیرند

۶- یکی از فرمانده هان گرو های ناراضی بنی عباس که بود؟
جواب: ابومسلم خراسانی

۷- چگونه خاندان بنی عباس به حکومت رسید؟
جواب: ابومسلم خراسانی در چند جنگ سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند

۸- مرکز اصلی حکومت بنی عباس کجا بود؟
جواب: بغداد یا عراق کنونی

۹- خلفای عباسی بر چه جاهایی حکومت می کردند؟
جواب: بر بیشتر سرزمین های اسلامی و از جمله ایران حکومت می کردند.

۱۰- پس از مدتی رفتار حکومت بنی عباس چگونه شد؟
جواب: پس از مدتی خاندان بنی عباس هم ستمگری را آغاز کردند و آنها به دستورات اسلام توجهی نداشتند و امامان شیعه و پیروان آنها را اذیت و آزار می کردند

۱۱- چرا بنی عباس وزیران خود را از بین ایرانیان انتخاب می کردند؟
جواب: بنی عباس شیوه درست کشور دارای را نمی دانستند به همین دلیل اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند تا بتوانند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند

۱۲- به پیروان ابومسلم خراسانی چه می گفتند؟
جواب: سیاه جامگان زیرا اغلب لباس سیاه می پوشیدند

۱۳- مرقد مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی در کجا قرار دارد و این دو امام به دست چه کسانی شهید شدند؟
جواب: کاظمین – بنی عباس

۱۴- از چه زمانی ایرانیان در بخش های ایران حکومت اسلامی تشکیل دادند؟
جواب: از اوایل قرن سوم هجری ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران حکومت هایی تشکیل دادند

۱۵- حکومت های اسلامی در ایران جز کدام قلمرو حساب می شدند؟
جواب: این حکومت ها در قلمرو عباسیان قرار داشتند و جزیی از آن به شمار می رفتند

۱۶- حکومت های ایرانی در زمان عباسیان را نام ببرید؟
جواب: طاهریان – سامانیان – صفاریان – آل بویه – علویان

۱۷- پایتخت حکومت طاهریان کجا بود؟
جواب: نیشابور

۱۸- پایتخت صفاریان کجاست؟
جواب: شهر زرنج بود

۱۹- مجسمه یعقوب لیث صفاری در شهر...زابل… قرار دارد

۲۰- پایتخت سامانیان کجاست؟
جواب: شهر بخارا

۲۱- مقبره امیر اسماعیل سامانی نیر در شهر...بخارا… در کشور...ازبکستان… قرار دارد

۲۲- پایتخت آل بویه کجاست؟
جواب: اصفهان و ری

۲۳- بندر امیر در فارسی از بناهای دوره...آل بویه… است که به دستور...عضدالدوله… ساخته شد

۲۴- پایتخت علویان کجاست؟
جواب: آمل – استرآباد – ساری

۲۵- گنبد چمستان در مازندران در شهر ساری از آثار دوره...علویان… است

۲۶- چگونه عباسیان شکست خوردند؟
جواب: آل بویه دشمن خلیفه عباسی بودند. یکی از فرمانروان آل بویه توانست بغداد را فتح کند و خلیفه عباسی را به زندان بیندازد

۲۷- کدام حکومت های اسلامی پیرو مذهب شیعه بودند؟
جواب: علویان و آل بویه

۲۸- کدام حکومت های اسلامی به زبان فارسی اهمیت می دادند؟
جواب: برخی از حکومت های اسلامی مانند سامانیان و صفاریان به زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند و شاعران و دانشمندان را تشویق می کردند

۲۹- شاعر معروف دوره سامانیان که بود؟
جواب: رودکی

۳۰- فرمانروایان کدام دوره به عمران و آبادی علاقه زیادی داشتند؟
جواب: فرمانروان دوره آل بویه و طاهریان به عمران و آبادی علاقه زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند

۳۱- فرمانروایان...آل بویه… بیمارستان مهمی در...بغداد… تاسیس کردند و به آموزش علم طب پرداختند

۳۲- وزیر یکی از شاهزادگان در دوره آل بویه چه کسی بود؟
جواب: ابوعلی سینا

۳۳- در زمان کدام دوره مرکز علمی شیعه گسترش یافت؟
جواب: آل بویه