سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۹ : وزیران کاردان ، شهرهای آباد

۱- چگونه برخی از ترکان توانستند به مقامات مهمی چون فرماندهی سپاه برسند؟ 
جواب: آن ها با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به این مقام رسیدند.

۲- یکی از کارهای مهم سلطان محمود غزنوی چه بود و کرد؟ 
جواب: لشکر کشی به هند بود. او چندبار به آن سرزمین لشکر کشید و در آن جا بت خانه ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد.

۳- حاکمان ترک تبار چرا وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره ی کشور خود انتخاب می کردند؟
جواب: چون آن ها از اقوام بیابان گرد بودند و از کشور داری اطلاع چندانی نداشتند و می دانستند که برای اداره ی سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن ، باید از افرادی آشنا با کشورداری استفاده کنند.

۴- علاوه بر مدارس نظامیه چه چیزهای دیگری در دوره ی سلجوقیان ساخته شد؟
جواب: مساجد – برج ها – مناره ها و کاروان سراهای با شکوه

۵- در زمان حکومت های ترکان، شغل بیشتر مردم چه بود؟
جواب: کشاورزی و دامپروری

۶- در دوره ی حکومت های ترک چه شغل هایی در شهرهای بزرگ ایران رواج داشت؟
جواب: سفالگری – آهنگری – بافندگی و تجارت

۷- خواجه نظام الملک توسی به دستور چه کسی به قتل رسید؟
جواب: سلطان ملکشاه سلجوقی

۸- حکومت خوارزمشاهیان با حمله ی چه کسانی در ایران برچیده شد؟
جواب: مغولان

۹- کار اصلی ترکان چه بوده است؟
جواب: دامداری

۱۰- گسترش دین اسلام تا کدام منطقه ، باعث مسلمان شدن ترکان شد؟
جواب: ماوراء النهر

۱۱- برج طغرل در کدام شهر قرار دارد؟
جواب: ری

۱۲- مسجدجامع رُشتخوار در کدام استان قرار دارد؟
جواب: خراسان رضوی

۱۳- مدارس نظامیه در کدام دوره و به دستور چه کسی ساخته شد؟
جواب: در دوره ی سلجوقیان و به دستور خواجه نظام الملک

۱۴- قلمرو ایران در زمان چه کسی از سمت شرق گسترش یافت و کشور ما با مغول ها همسایه شد؟
جواب: سلطان محمد خوارزمشاه

۱۵- دوره ی حکومت کدام سلسله ی ترک طولانی تر بوده است؟
جواب: غزنویان

۱۶- خواجه نظام الملک توسی وزیر مشهور کدام دوره بود؟
جواب: سلجوقیان

۱۷- شاعر معروف ایرانی ابوالقاسم فردوسی در کدام دوره زندگی می کرد؟
جواب: غزنویان

۱۸- در زمان کدام پادشاه قلمرو سلجوقیان از شرق تا نزدیکی چین گسترش یافت؟
جواب: سلطان ملکشاه

۱۹- در زمان حکومت های ترکان ، شغل بیش تر مردم چه بود؟
جواب: کشاورزی و دامپروری

۲۰- زبان و ادب فارسی در کدام دوره مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو آن ها رواج یافت؟
جواب: سلجوقیان

۲۱- در کدام یک از سلسله های زیر قلمرو ایران گسترش بیشتری یافت؟
جواب: سلجوقیان

۲۲- مشهورترین فرمانروای غزنوی که بود؟
جواب: سلطان محمود غزنوی

۲۳- پس از سلطان محمود چه کسی به حکومت رسید؟
جواب: سلطان مسعود

۲۴- پایتخت سلطان ملکشاه ، کدام شهر بود؟
جواب: اصفهان

۲۵- یکی از وزیران مشهور سلجوقیان که بود؟
جواب: خواجه نظام الملک توسی

۲۶- یکی از شاعران معروف دوره ی غزنویان را به همراه اثر او نام ببرید.
جواب: ابوالقاسم فردوسی – شاهنامه

۲۷- ترکان در کدام قسمت ایران زندگی می کردند؟
جواب: در نواحی شمال شرقی

۲۸- ترکان چه سلسله هایی را تشکیل دادند؟
جواب: غزنویان- سلجوقیان- خوارزمشاهیان

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات درس ۱۹ مطالعات پنجم

۱- ترکان چگونه مردمی بودند و در کجا زندگی می کردند؟
جواب: ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند و و آن ها زندگی قبیله ای داشتند و کار اصلی شان دامداری بود

۲- چگونه ترکان مسلمان شدند؟
جواب: با گسترش دین اسلام تا منطقه ی ماورالانهر ، ترکان مسلمان شدند و برخی از قبایل ترک به تدریج در داخل ایران رفت و آمد کردند

۳- چگونه بعضی از ترکان به فرماندهی سپاه رسیدند؟
جواب: برخی از ترکان با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار شاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمی مانند فرماندهی سپاه رسیدند

۴- بعد مدتی ترکان چه سلسله هایی تشکیل دادند؟
جواب: غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان

۵- مشهورترین فرمانروای غزنوی که بود؟
جواب: سلطان محمود غزنوی

۶- از کارهای مهم سلطان محمود چه بود؟
جواب: لشگر کشی به هند که چند بار به آن سرزمین لشکر کشید و در آنجا بت ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد و به ایران بازگشت

۷- بعد از سلطان محمود چه کسی به حکومت رسید؟
جواب: پسرش سلطان مسعود

۸- از آثار تاریخی دوره غزنویان نام ببرید؟
جواب: مناره ای در غزنین در کشور افغانستان

۹- سلسله سلجوقیان را چه کسی تاسیس کرد و چگونه حکومتی بود؟
جواب: طغرل – که حکومتی قدرتمند بود و قلمرو بسیار وسیعی داشت

۱۰- در زمان ملکشاه سلجوقی قلمرو سلجوقیان چگونه بود؟
جواب: از شرق تا ماورالانهر و از غرب تا دریای مدیترانه گسترش یافت

۱۱- پایتخت سلطان ملکشاه کدام شهر بود؟
جواب: اصفهان

۱۲- برج طغرل از آثار تاریخی کدام دوره است؟
جواب: دوره سلجوقیان است و در شهر ری می باشد

۱۳- چرا حاکمان ترک تبار از ایرانیان برای وزارت استفاده می کردند؟
جواب: حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند به همین دلیل آن وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره سرزمین پهناور ایران انتخاب می کردند

۱۴- از وزیران ایرانی دوره سلجوقیان نام ببرید؟
جواب: خواجه نظام الملک توسی

۱۵- خواجه نظام الملک خدمات زیادی در راه…عمران و آبادانی… ایران انجام داد

۱۶- در کدام دوره حکومت های ترک تبار زبان و ادب فارسی مورد توجه قرار گرفت و چه کارهایی انجام شد؟
جواب: در دوره حکومت های ترک تبار بویژه سلجوقیان ، زبان و ادب فارسی مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو پهناور آن ها رواج یافت و مقرر شد نامه ها و فرمان های حکومتی به زبان فارسی نوشته شود در حالیکه قبال به زبان عربی نوشته می شد

۱۷- شاعر معروف دوره غزنویان که بود و آثارش چه بود؟
جواب: ابوالقاسم فردوسی و اثر معروفش شاهنامه بود

۱۸- در کدام دوره مدارس نظامیه و به دستور چه کسی ساخته شد؟
جواب: در دوره سلجوقیان به دستور خواجه نظام الملک

۱۹- در دوره سلجوقیان چه بناهایی ساخته شد؟
جواب: مساجد – برج ها – مناره ها – کاروان سراهای باشکوه

۲۰- از کاروان سراهای دوره سلجوقیان نام ببرید؟
جواب: کاروان سرای رباط قره عشق در خراسان شمالی

۲۱- چرا حکومت سلجوقی ضعیف شد و سرانجام چه شد؟
جواب: پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی بین جانشیان او اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی ضعیف شد سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه خوارزم آخرین سلطان سلجوقیان را شکست داد و حکومت خوارزمشاهیان را تشکیل داد

۲۲- مهم ترین سلطان خوارزمشاهیان چه نام داشت؟
جواب: سلطان محمد خوارزمشاه

۲۳- قلمرو ایران در زمان سلطان محمد خوارزمشاه چگونه بود؟
جواب: از سمت شرق گسترش یافت و کشور ایران با مغول ها همسایه شد

۲۴- حکومت خوارزمشاهیان چگونه از بین رفت؟
جواب: با حمله مغول

۲۵- از آثار دوره خوارزمشاهیان نام ببرید؟
جواب: مسجد رشتهخوار در استان خراسان رضوی

۲۶- در دوره کدام حکومت ها شغل بیشتر مردم ایران کشاورزی بود؟
جواب: در دوره حکومت های غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان

۲۷- در دوره های سلسله های ترک چه شغل هایی در ایران رواج یافت؟
جواب: سفالگری – آهنگری – بافندگی – تجارت

۲۸- در دوره ی سلسه های ترک...بازرگانی… با سرزمین های دیگر نیز بسیار رونق داشت