سوالات درس ۲ جامعه شناسی دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۲ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دوم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۲ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دوم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات جامعه شناسی دوازدهم / درس دوم
توجه: فایل دانلودی (سوالات روی کتاب جامعه دوازدهم PDF ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

-۱علوم اجتماعی را تعریف کنید.
جواب: مجموع دانش هایی که اجتماعات انسانی را از نظر اثرگذاری و اثر پذیری بر کنش ها و زندگی اجتماعی به صورت علمی مطالعه میکند.

۲- تعریف دیگر علوم اجتماعی عبارت است از :
جواب: مجموعه دانش هایی که پدیده های اجتماعی را به صورت علمی مورد مطالعه قرار می دهد.

۳_ موضوع مطالعه علوم انسانی ، علوم اجتماعی، علوم طبیعی چیست؟
جواب: در علوم طبیعی ، بررسی پدیده های طبیعی که مستقل از اراده انسان ها است . در علوم انسانی، بررسی کنش های انسانی و پیامد های آن است. در علوم اجتماعی ، کنش های اجتماعی و پیامد های آن است.

۴_ رابطه علوم اجتماعی با علوم انسانی چگونه است؟
جواب: علوم انسانی کلیه کنش های آگاهانه و ارادی انسان را در برمی گیرد ولی علوم اجتماعی فقط شامل کنش های اجتماعی انسان است . پس علوم اجتماعی زیر مجموعه علوم انسانی قرار می گیرد.

۵_ برای هریک از علوم طبیعی، علوم انسانی ، علوم اجتماعی مثال بزنید.
علوم طبیعی:
فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی، زمین شناسی، جغرافیای طبیعی.
علوم انسانی:
اخلاق، روان شناسی، هنر، الهیات، عرفان علوم اجتماعی: جامعه شناسی، مردم شناسی، حقوق، تاریخ، جغرافیای انسانی، اقتصاد، سیاست

۶_ فواید علوم طبیعی را نام ببرید
جواب: ۱_ شناخت قوانین طبیعت، پیشبینی و پیشگیری حوادث طبیعی
۲_ تسلط بر طبیعت
۳_ رهاسازی انسان از محدودیت های طبیعت

۷_ فواید علوم انسانی و علوم اجتماعی را بنویسید.
جواب: ۱_ شناخت و فهم معانی کنش های انسان و پیامد هایش
۲_ شناسایی عوامل موثر بر کنش های انسان
۳_ پیش بینی کنش های انسان و پیامد های کنش ها جهت پیشگیری
۴_ نقد کنش های ناپسند انسان ها
۵_ رها سازی انسان ها از کنش های ناپسند
۶_ آموزش شیوه های صحیح استفاده از علوم طبیعی و ابزاری

-۷فواید علوم اجتماعی را بنویسید
جواب: ۱_ شناخت پدیده های اجتماعی
۲_ پیش بینی آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی
۳_ کشف نظم و قواعد جهان اجتماعی و جلوگیری از آسیب های احتمالی
۴- فراهم ساختن زمینه فهم متقابل انسانها و جوامع مختلف و افزایش همدلی و همراهی
-۵ایجاد ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجار های اجتماعی و نقد و اصلاح آنها
۶_ ایجاد ظرفیت داوری درباره علوم طبیعی و فناوری ها

-۸چرا علوم اجتماعی از علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
جواب: زیرا علوم اجتماعی درباره فرصت ها و محدودیت های فناوری آگاهی و داوری می کند و به آنها کمک می کند که از طبیعت و علوم طبیعی به شیوه صحیح استفاده کنند.

۹_ علم جامعه شناسی را تعریف کنید
جواب: ۱_ جامعه شناسی علم شناخت کنش های اجتماعی است.
۲_ جامعه شناسی علم شناخت ساختار اجتماعی است.

۱۰_ انواع جامعه شناسی را توضیح دهید
جواب: ۱_ جامعه شناسی خرد ، مطالعه کنش های اجتماعی و سایر پدیده های خرد مانند مطالعه نقش ها ، هنجارها، نمادها، مد گرایی و مطالعه گروه های کوچک مثل گروه های شغلی
۲_ جامعه شناسی کلان ، مطالعه ساختار اجتماعی و سایر پدیده های کلان است. مانند مطالعه نهادهای اجتماعی و اثراتی که این نهادها بر یکدیگر دارند می توانید مثالی در این خصوص مطرح کنیم مانند تاثیراتی که نهاد آموزش بر نهاد اقتصاد و متقابلاً اقتصاد بر آموزش میگذارد .

۱۱_ بر چه اساسی جامعه شناسی به حوزه ها و رویکرد های متفاوتی تقسیم شد؟
جواب: بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی (یعنی تا چه حدودی از روش های حسی و تجربی استفاده می کنند)

۱۲_ علوم اجتماعی دارای چه شاخه های تخصصی می باشد؟
جواب: تاریخ : کنش های انسان در گذشته را مورد مطالعه قرار می دهد.
اقتصاد : از کنش های مادی انسان و چگونگی استفاده از منابع و انتخاب های انسان سخن می گوید.
علم زبان شناسی : از مطالعه و بررسی زبان و چگونگی برقراری ارتباط بین انسان ها سخن می گوید.
علم جمعیت شناسی : از حرکات جمعیت مانند افزایش یا کاهش جمعیت یا مهاجرت سخن می گوید.
علم حقوق : از قواعد ، مقررات و انتظارات متقابل بین انسان ها سخن می گوید.
علم جغرافیای انسانی : از رابطه متقابل انسان با طبیعت صحبت می کند.
علم مردم شناسی : از آداب و رسوم، سنت ها و روابط بین اقوام و گروه ها صحبت می کند.
علم باستان شناسی : از بررسی آثار و ابزار به جا مانده از انسان ها در کنش ها و تعامل های گذشته صحبت می کند.
علم سیاست : از قدرت و چگونگی ارتباط قدرت با سایر پدیده های اجتماعی صحبت می کند.
علم مدیریت : از چگونگی بهره برداری از منابع و نیروی انسانی صحبت می کند و…

۱۳_ در کشور ما بسیاری از مدیران ارشد که برنامهریزی برای کشور از وظایف آنهاست فارغ التحصیل و دانش آموخته علوم انسانی نیستند این موضوع چه پیامد ها و آثاری برای جامعه ما دارد؟
جواب: این پدیده موجب میشود که برنامهریزان ارشد ما از پدیده کنش های اجتماعی و انسانی آگاهی لازم را نداشته باشند و در تصمیمات خود دچار خطا های بزرگی شوند.

۱۴_ این پدیده که امروزه فناوری بر زندگی بشر سیطره یافته است و به جای اینکه انسان توسعه فناوری را هدایت و راهبری کند فناوری زندگی انسان ها را کنترل میکند چه پیامدها و نتایجی برای جامعه دارد؟
جواب: در این صورت موجب میشود که خلاقیت ها در جامعه کم شود و افراد نتوانند برای پیشرفت جامعه نوآوری های داشته باشند و تفکر واگرا در جامعه به وجود نمی آید و همه به نوعی تحت سیطره فناوری قرار می گیرند. و سبک زندگی انسانها ماشینی می شود.

۱۵_ بین رشته های علوم اجتماعی کدام رشته از آینده شغلی بهتری می تواند برخوردار باشد؟
جواب: در حال حاضر به نظر می رسد که رشته روانشناسی اجتماعی و رشته حقوق بیشتر از سایر رشته ها نزد جوانان از اعتبار بیشتری برخوردار است.

۱۶_ آیا مالک دیگری غیر از آینده شغلی برای مقایسه رشته های علمی وجود دارد ؟
جواب: بله میتوانیم به جز آینده شغلی به پدیده هایی مانند آرامش روحی روانی ، میزان ارتباط اجتماعی افراد با جامعه ، اعتماد به نفس و حس خود شکوفایی که می تواند به یک فرد بدهد توجه کنیم.

۱۷_ چرا پیش بینی و بررسی پدیده ها در علوم اجتماعی پیچیده تر و سخت تر از علوم طبیعی است؟
جواب: به سبب آگاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آنها

۱۸_ شناخت قواعد زندگی چه تاثیراتی در فعالیت های اجتماعی و زندگی ما دارد؟
جواب: شناخت قواعد زندگی موجب میشود که ما بتوانیم از فرصت های پدیده های اجتماعی برخوردار شویم و از آسیبهای احتمالی که در زندگی ممکن است به وجود آید در امان باشیم

۱۹_ علوم اجتماعی و علوم طبیعی به جز تفاوت در روش های جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها چه تفاوت های دیگری می توانند با یکدیگر داشته باشند؟
جواب: علوم اجتماعی دارای ظرفیت داوری ارزشها و هنجارهای اجتماعی و همچنین نقد و اصلاح ارزشها و هنجارها است و فرصت موضع گیری مناسب را برای دانشمندان فراهم می کند.

۲۰_ ظرفیت داوری در علوم اجتماعی چگونه است؟
جواب: ۱- علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجارهای اجتماعی همچنین نقد و اصلاح آنها را دارند
۲_ علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را هم دارند.

۲۱_ فلسفه و متافیزیک جزء کدام دسته از علوم قرار دارند؟
جواب: فلسفه قواعد هستی شناسانه (قانون علیت ، بودن پدیده ها) را مطرح می کند . بنابراین فلسفه خود دانش مستقلی است .

۲۱_ منظور از دانش های ابزاری چیست؟
جواب: علوم طبیعی و فناوری حاصل از آنها ابزار تسلط انسان بر طبیعت و رهاسازی او از محدودیت های طبیعی هستند بنابراین به این علوم طبیعی و فناوری های حاصل از آن دانش های ابزاری می گویند.

۲۲_ چرا علوم انسانی را علوم تفهمی می نامند؟
جواب: به دلیل این که به فهم معانی کنش های انسان ها می پردازند.

۲۳_ چرا علوم انسانی را علوم انتقادی می نامند؟
جواب: به دلیل این که به انتقاد از کنش های ناپسند آدمیان می پردازند.

برای دریافت سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات متن جامعه دوازدهم درس ۲
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.