سوالات درس ۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات درس: ۲
۱- آیا فرهنگ های مختلف گستره جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی دارند؟
پاسخ: خیر برخی از فرهنگ ها عمری کوتاه دارندو برخی مدتی طولانی دوام می آورند. برخی در محدوده خاصی قرار دارندو برخی از محدود جغرافیایی و مرزهای خود خارج می شوند.

۲- چرا فرهنگ ها متنوع هستند؟
پاسخ: زیرا عقایدو ارزش های اساسی و کلان آنها با یک دیگر متفاوت است.

۳- درسرزمین پهناور ایران در طول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟ چه عناصری از این فرهنگ ها باقی مانده است؟
پاسخ: تمدن های باستانی گوناگونی وجود داشته اند که عناصر غیرمادی از آنها باقی نمانده است مانند شهر سوخته سیستان، تپه حسنلو در نقده، تپه سیلک در کاشان، فرهنگ هایی نیز وجود داشته اند که هنوز علاوه برآثار محسوس به جای مانده ، عناصر غیر محسوس آن نیز در فرهنگ ایرانی وجود دارد. مانند فرهنگ های تاتی در گیلان، اورامانات در کرمانشاه و کردستان، فرهنگ بلوچی، فرهنگ مادها، فرهنگ میتراییسم، فرهنگ کردی، عناصر مختلفی مانند جشن های نوروز، سیزده بدر، چهارشنبه سوری، موسیقی، حجاب و پوشش خاص، (برخی عناصر فقط در فرهنگ ایران زمین است. مثال اسفند دود کردن ، بشکن زدن، سور دادن)

۴- جدول زیر را باتوجه به فرهنگ های جهانی و غیرجهانی تکمیل کنید: فرهنگ های جهانی وغیرجهانی

۵- فرهنگ ها ازنظرقابلیت گستره ی جغرافیایی ، تداوم و انتقال چنددسته اند؟
پاسخ: ۱- فرهنگ هایی که در طول زمان در یک سرزمین واحد به وجود آمده اندو فرهنگ هایی که در زمان واحد درسرزمین های متعدد به وجود آمده اند.
۲- فرهنگ هایی با عمر کوتاه و فرهنگ هایی بادوام طولانی
۳- فرهنگ هایی که قابلیت عبور از مرزهای جغرافیایی را دارندو جهانی می شوند ، فرهنگ هایی که ناظر به قوم خاص و محدوده ی خاص جغرافیایی هستند.

۶- فرهنگ جهانی چیست؟
پاسخ: فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کندو در پهنه جهان گسترش می یابد.

۷- در چه صورتی فرهنگ منطقه خاصی جهانی می شود؟
پاسخ: در صورتی که نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه داشته باشند.

۸- فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن حرکت می کنند چند دسته اند؟
پاسخ: ۱- فرهنگی که عقاید، رفتار و ارزش های آن ناظر به قوم یا منطقه یا گروه خاصی است مانند صهیونیست ها که متوجه نژاد خاص با رویکرد خاص مادی هستند. یا فرهنگ سرمایه داری با توجه به قدرت و ثروت
۲- . فرهنگی که عقاید، ارزش ها و هنجار هایش در خدمت قوم خاصی نیست و از سعادت همه انسان ها سخن می گوید مانند فرهنگ اسلامی

۹- فرهنگ سرمایه داری (فرهنگ سلطه ، فرهنگ استکبار)از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
پاسخ: ۱- ثروت و قدرت در کانون توجه اوست
۲- . کشورهای دیگر را در پیرامون قدرت و ثروت به خدمت می گیرد
۳- . تسلط یک قوم ، جامعه و گروه خاص را بر دیگران دنبال می کند
۴- . دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند.

۱۰- کدام فرهنگ ها از عقایدو آرمان های مشترک انسانی سخن می گویند؟
پاسخ: فرهنگی که در خدمت گروه و قوم خاصی نیست و سعادت همه انسآن ها را دنبال می کند .

۱۱- کدام فرهنگ ها شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ جهانی را دارند؟
پاسخ: ۱- عقاید، ارزشها و آرمان هایشان موافق فطرت آدمیان باشد.
۲- هنجارهاو رفتار ش مطابق با آرمان ها و عقایدش باشد.

۱۲- فرهنگ حق چه نوع فرهنگی است؟
پاسخ: فرهنگی که عقاید، ارزش ها و رفتار هایش مطابق نیازهای فطری انسان ها باشد.

۱۳- مدینه ی فاسقه فارابی چه نوع جامعه ای است؟
پاسخ: جامعه ای که عقایدو ارزش هایش حق است ولی هنجارها و رفتار هایش موافق با آن عقایدو ارزش ها نباشد .

۱۴- نمونه هایی از جوامع فاسقه نام ببرید:
پاسخ: خوارج، امویان، عباسیان

۱۵- جدول زیر را تکمیل کنید:

سوالات درس دوم جامعه یازدهم

 

۱۶- فرهنگ مطلوب جهانی از چه ویژگی های عام وجهان شمولی بایدبرخوردار باشد؟
پاسخ: حقیقت، معنویت، عدالت ، حریت (آزادگی) مسئولیت و عدالت .

۱۷- چرا حقیقت یکی از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب است؟
پاسخ: زیرا فرهنگی که به حقیقتی قایل نباشد نمی تواند از معیار سنجش ارزش ها برخوردار باشدو توان دفاع عقیدتی از خود را ندارد.

۱۸- چه نوع فرهنگ هایی در صورت گسترش انسانیت را بابحران های روحی و روانی گرفتار می سازند؟ چرا؟
پاسخ: فرهنگ هایی که فقط به نیازهای مادی انسان توجه می کنند . زیرا از پاسخ به پرسش های بنیادین در باره مرگ و زندگی، سعادت معنوی و ابدی انسان ها ناتوان و غافل اند.

۱۹- چرامعنویت یکی از ارزش های فرهنگ مطلوب جهانی است؟
پاسخ: چون این فرهنگ می تواند به پرسش های بنیادین انسان ها در خصوص مرگ و زندگی و سعادت معنوی و ابدی پاسخ دهدو مانع بحران های روحی انسان ها می شود.

۲۱- ارزش عدالت و قسط چه تاثیری در فرهنگ جهانی دارد؟
پاسخ: مانع پایمال شدن حقوق انسان ها و دو قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه می شود.

۲۱- حریت و آزادگی در معنای راستین چگونه است؟
پاسخ: آزادی از قیدو بند هایی که مانع از رسیدن آدمی به حقیقت و حقوق انسانی اش می شود.

۲۲- انواع آزادی و حریت را توضیح دهید:
پاسخ: ۱- آزادی که انسان را از معنویت و بندگی خدا دور می کند
۲- آزادی که و سیله ای برای رسیدن به خدا است.

۲۳- کدام ارزش هایک فرهنگ را در برابر فرهنگ های رقیب مقاوم می سازند؟ و زمینه ساز گسترش آن هستند؟ چرا؟
پاسخ: مسئولیت و تعهد زیرا رویکرد های تقدیر گرایانه و غیر مسئولان ه مقاومت فرهنگی را از بین برده و زمینه ساز نفوذ و تسلط بیگانگان هستند.

۲۴- فرهنگی که مطلوبیت جهانی دارد باید دارای چه سطوحی از عقلانیت باشد؟
پاسخ: ۱- عقلانیتی که از جهان بینی و ارزش های آن دفاع کند .
۲- عقلانیتی که براساس ارزش ها و عقاید خود به نظام سازی و مدیریت اجتماعی بپردازد.

۲۵- در چه صورتی فرهنگ دچار نسبیت می شود؟
پاسخ: در صورتی که از عقلانیتی برخوردار نباشد که از جهان بینی
وارزش های کلان، و لایه های بنیادین و هویتی خود دفاع کند .

۲۶- عدم برخوردار ی از هریک از ارزش های مطلوب وجهان شمول فرهنگ جهانی چه نتایجی به دنبال دارد؟
پاسخ:
عدم برخوردار ی از حقیقت= عدم توانایی در داوری ارزشی. عدم برخوردار ی از معنویت = بحران روحی و روانی مردم . عدم برخوردار ی از عدالت و قسط = قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه. عدم برخوردار ی از حریت و آزادی = ایجاد قیدو بند برای رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی . عدم برخوردار ی از تعهدو مسئولیت = جبر گرایی و گرفتن مقاومت انسان در برابر نفوذ سلطه گران . عدم برخوردار ی از عقلانیت = ناتوانی در پاسخ به پرسش های بنیادین و دفاع از هویت فرهنگی و نیازهای متغییر مردم جامعه .

۲۷- درسرزمین پهناور ایران در طول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟ چه عناصری از این فرهنگ هاباقی مانده است؟
پاسخ: ۱: ایران باستان با عناصر: نوع دوستی، عدالت خواهی، دین مداری، خانواده و قداست آن، عفاف،
عید نوروز، اهمیت نور
۲- ، ایران اسلامی با عناصر: آخرت ، توحید، علم آموزی، خانواده و جایگاه زن ، عدالت
۳- ایران معاصر با عناصر: مقاومت ، مشروطه ، استکبار ستیزی، بازگشت به خویشتن ، انقلاب ، هویت یابی ، مقاومت فرهنگی

۲۸- ارزش آزادی در فرهنگ اسلامی و فرهنگ سکولار غربی چه تفاوتی دارد؟
پاسخ:
۱- مرز آزادی غربی منافع دیگران است ولی آزادی اسلامی نزدیک شدن به خدا است.
۲- آزادی غربی نوعی اسارت انسان در مادی گرایی است ولی آزادی اسلامی آزاد شدن انسان برای رسیدن به خدا است . (آزادی از نفس اماره)
۳- آزادی غربی انسان را از معنویت و بندگی خدا دور می کندولی آزادی اسلامی را هی برای رسیدن به خدا است.

۲۹- انسان هایی که در جامعه ای با فرهنگ جهانی مطلوب (جهان شمول) پرورش می یابند چگونه انسان هایی هستند؟
پاسخ:
انسان های سعادتمند، مسئول، آزاده و با معنویتی که بدون بحران های روحی روبه سوی خدا و نزدیک شدن به او هستند.

۳۱- چه انسان هایی می توانند فرهنگ جهانی را پدید آورند؟
پاسخ: انسان های آزاده ای که از معیار حقیقت برای سنجش ارزش ها برخوردار ندو به ارزش های جهان شمول عدالت ، آزادی ، عقلانیت و معنویت تعهد هستند.

۳۱-جدول زیر را تکمیل کنید:

سوالات درس دوم جامعه یازدهم

 

سوالات درس ۲ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۳ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.