سوالات درس ۲ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۲ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل دوم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۲ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل دوم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است. موفق باشی

فصل دوم :: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

 سوالات علوم درس ۲ هشتم سری اول

۱- ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی است. چرا؟
پاسخ: چون مزه، بو و خواص شیر تغییر می‌کند و شیر ترش شده، قابل خوردن نیست.

۲- تغییرهای شیمیایی مفیدند یا مضر؟
پاسخ: تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

۳- ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی مفید است؟
پاسخ: خیر – ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.

۴- پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است؟
پاسخ: خیر – پخته شدن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

۵- پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است؟
پاسخ: بله – پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

۶- چرا آتش سوزی در جنگل تغییر مضر است؟
پاسخ: زیرا گازهای آلوده کننده تولید می‌شود و منابع تولید کننده اکسیژن و کاغذ و … از بین می رود. ولی از طرف دیگر باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می‌شود.

۷- چرا پیر شدن تغییر مضر است؟
پاسخ: زیرا سلول ها فرسوده شده و توانایی انسان کاهش می یابد ولی از طرف دیگر باعث رشد و تکامل فرد می‌شود.

۸- چرا فاسد شدن میوه تغییر مضر است؟
پاسخ: زیرا موجب رشد میکروب ها شده و بیماری زا می باشد. از طرف دیگر بازگشت مواد به طبیعت است و اگر در پای درختان فاسد شود. به صورت معدنی به خاک باز می گردد و موجب رشد گیاه می‌شود که در این صورت مفید است.

۹- چرا زنگ زدن آهن تغییر مضر است؟
پاسخ: مضر است زیرا استحکام فلز کم می‌شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

۱۰- چرا پوسیدگی کاغذ تغییر مضر است؟
پاسخ: مضر است زیرا استحکام کاغذ کم می‌شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

۱۱) وقتی یک ماده دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می‌شود، آیا انرژ شیمیایی آن تغییر می‌کند؟
پاسخ: بله – در هر دو حالت تغییر شیمیایی یا فیزیکی، انرژی شیمیایی ماده تغییر می‌کند.

۱۲- اگر دو عدد قرص ویتامین ث را داخل نصف لیوان آب داخل لیوان چه تغییری می‌کند؟
پاسخ: حل شدن قرص جوشان یک واکنش شیمیایی است. (تغییرات شیمیایی یا تغییرات دما همراه هستند.) که در آن مقداری انرژی مصرف می‌شود و گرماگیر است و دمای محتویات درون لیوان و در نتیجه دمای دماسنج پایین می آید.

۱۳- در اثر حل شدن قرص جوشان در آب چه ماده ای حاصل می‌شود؟
پاسخ: گاز کربن دی اکسید

۱۴- چرا باید سوختن مواد را کنترل کرد؟
پاسخ: زیرا در غیر این صورت، نمی توانیم از انرژی شیمیایی آزاد شده آن ها، به درستی استفاده کنیم.

۱۵- چرا هر چه هوای درون یک ظرف بیشتر باشد شمع زمان بیشتری روشن می ماند؟
پاسخ: زیرا میزان اکسیژن لازم بیشتری برای سوختن شمع فراهم می‌شود و زمان روشن ماندن شمع طولانی می‌شود.

۱۶- گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا چه هستند؟
پاسخ: اکسیژن و نیتروژن

۱۷- چند درصد هوا را گاز اکسیژن و چند درصد را گاز نیتروژن تشکیل می دهد؟
پاسخ: ۲۱ درصد اکسیژن و ۷۸ درصد نیتروژن

۱۸- آزمایشی طراحی کنید که ثابت کند یک پنجم هوا اکسیژن است.
پاسخ: با استفاده یک لوله آزمایش که داخل آن هوا پر شده است یک سیم داخل آن قرار می دهیم و با استفاده از هیتر شروع به گرم کردن سیم می‌کنیم. سیم با اکسیژن واکنش داده و شروع به سوختن می‌کند و با این روند پیستون شروع به حرکت کرده و به ۴/۵ مقدار اولیه می رسد که نشانه ۱/۵ هوا اکسیژن است.

۱۹- عناصر سازنده شمع را نام ببرید.
پاسخ: هیدروژن و کربن

۲۰- اجزای مثلث آتش را نام ببرید.
پاسخ: اکسیژن – ماده سوختنی – گرما

۲۱- همه مواد انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند.
پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۲- تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

۲۳- مواد انرژی شیمایی (ذخیره شده) دارند.

۲۴- تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.
پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۵- ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.
پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۶- پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است.
پاسخ: این جمله غلط است.

۲۷- پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.
پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۸- پختن غذا یک تغییر شیمایی مفید است و چه کمکی در بدن ما می‌کند؟
پاسخ: کمک می‌کند تا هضم آن در بدن ما آسان تر انجام شود.

۲۹- مشخص کنید کدامیک از تغییر زیر مفید و کدامیک مضر است؟
پاسخ: الف) آتش سوزی در جنگل:زیان آور است: زیرا گازهای آلوده کننده تولید می‌شود و منابع تولید کننده اکسیژن و کاغذ و … از بین می رود. ولی از طرف دیگر باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می‌شود.
ب) پیر شدن:زیان بار است زیرا سلول ها فرسوده شده و توانایی انسان کاهش می یابد ولی از طرف دیگر باعث رشد و تکامل فرد می‌شود.
ج) فاسد شدن میوه:مضر است زیرا موجب رشد میکروب ها شده و بیماری زا می باشد. از طرف دیگر بازگشت مواد به طبیعت است و اگر در پای درختان فاسد شود. به صورت معدنی به خاک باز می گردد و موجب رشد گیاه می‌شود که در این صورت مفید است.
د) زنگ زدن آهن:مضر است زیرا استحکام فلز کم می‌شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.
ه) پوسیدگی کاغذ:مضر است زیرا استحکام کاغذ کم می‌شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

۳۰- در اثر تغییرهای شیمیایی و فیزیکی انرژی مواد تغییر می‌کند.

۳۱- برای استفاده کردن از انرژی شیمیایی مواد یک روش نام ببرید.
پاسخ: سوختن

۳۲- سوختن نوعی تغییری شیمیایی است که با تولید نور و گرما همراه است.

۳۳- کدام گاز زغال نیم افروخته را شعله ورتر می‌کند؟
پاسخ: اکسیژن

۳۴- حدود ۰/۰۳ درصد هوا را گاز دی اکسید کربن تشکیل می دهد که اساس آتش خاموش کن ها به حساب می آید.

۳۵) شمع از جنس پارافین است.

۳۶- در اثر سوختن پارافین شمع (هیدروکربن) کدام مواد تولید می‌شود (فرآورده ها کدامند)؟
الف) اکسیژن و کربن دی اکسید
ب)‌ اکسیژن و بخار آب
ج) کربن دی اکسید و بخار آب
د) نور و گرما
پاسخ: د) نور و گرما

۳۷- فرآورده را تعریف کنید.
پاسخ: به موادی که در طی واکنش در اثر شیمیایی (واکنش دهنده ها) تولید می‌شوند فرآورده می گویند.

۳۸- واکنش دهنده را تعریف کنید.
پاسخ: به موادی که در ابتدای واکنش دچار تغییر شیمیایی می‌شوند واکنش دهنده گویند.

۳۹- گاز کربن مونوکسید چیست؟
پاسخ: یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.

۴۰- مشخصات گاز کربن مونوکسید چیست؟
پاسخ: یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.

۴۱- گاز گرفتگی و خفه شدن با گاز کربن مونوکسید را توضیح دهید.
پاسخ: در اثر سوختن ناقص مواد آلی گاز بی رنگ و بی بویی تولید می‌شود. این گاز تمایل برای چسبیدن به هموگلوبین خوبی دارد و نمی گذارد اکسیژن در دم وارد شود، فرد در اثر کمبود اکسیژن به راحتی خفه می‌شود.

۴۲- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد از سوختن شمع ، گاز کربن دی اکسید تولید می‌شود.
پاسخ: اگر گاز کربن دی اکسید حاصل از سوختن شمع وارد آب آهک شود، رنگ آن کدر می‌شود.

۴۳- جانداران چگونه انرژی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند؟
پاسخ: با سوزاندن مواد غذایی در بدن خود

۴۴- چرا حبه قند آغشته به خاک باغچه سریع تر می سوزد؟
پاسخ: چون در خاک باغچه ماده ای وجود دارد که کمک می‌کند، سوختن قند آسان تر شود که همان کاتالیزگر است.

۴۵- کاتالیزگر چیست؟
پاسخ: موادی که در خاک باغچه وجود دارد و چنانچه حبه قند آغشته به خاک باغچه شود کمک می‌کند سوختن قند آسان تر شود این مواد همان کاتالیزگر است.

۴۶- کاتالیزگرهایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد چه نام دارد؟
پاسخ: آنزیم

۴۷- کار آنزیم چیست؟
پاسخ: آنزیم ها سبب می‌شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع تر انجام شوند.

۴۸- گلوکز در بدن موجودات زنده به چه موادی تبدیل می‌شود؟
پاسخ: ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می‌شود.

۴۹- چگونه می توان انرژی آهن را آزاد کرد؟
پاسخ: یکی دیگر از راه های آزادسازی انرژی شیمیایی استفاده از انرژی الکترون ها می باشد. به وسیله دو تیغه ی مختلف و محلول اسیدی مناسب می توان از حرکت الکترون الکتریسیته به وجود آورد.

۵۰- برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد به جز سوزاندن آنها چه روش های دیگری وجود دارد؟
پاسخ: ۱) انرژی ذخیره شده در غذاها در بدن وجود زنده با ترکیب با اکسیژن آزاد می‌شود.
۲) با انجام واکنش های شیمیایی مختلف در وسایلی مانند: باتری شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.
۳) استفاده از نور برای تولید برق و گرما
۴) استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد

۵۱- در باتری چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟
پاسخ: انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

۵۲- مثالی برای تبدیل انرژی شیمیایی مواد به شکل جریان الکتریکی بنویسید.
پاسخ: باتری

۵۳- در تغییرهای شیمیایی موادی که دچار تغییر شیمیایی می‌شوند واکنش دهنده نامیده می‌شود.

۵۴- موادی که در اثر تغییرهای شیمیایی تولید می‌شوند فرآورده می گویند.

۵۵- در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد چه گازهایی تولید می‌شود؟
پاسخ: کربن دی اکسید و بخار آب و کربن مونوکسید.

۵۶- در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد علاوه بر کربن دی اکسید و بخار آب، گاز کربن مونوکسید نیز تولید می‌شود.

۵۷- مواد غذایی مانند مواد دیگر، انرژی شیمیایی دارند.

۵۸- آنزیم ها باعث می‌شوند که تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده کندتر انجام شود.
پاسخ: این جمله غلط است.

۵۹- گلوکز نیز در بدن موجود زنده در حضور آنزیم با اکسیژن ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می‌شود.

۶۰- اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به یکدیگر متصل کنید می توانید انرژی الکتریکی تولید کنید.

۶۱- اگر یک تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می تواند کار انجام دهد و جسمی را جا به جا کند.

سوالات فصل ۲ علوم هشتم

 سوالات علوم درس ۲ هشتم سری دوم

فصل ۲

۱- تغییر های شیمیایی مفید میباشند یا مضر؟ با ذکر مثال.
پاسخ: تغییر های شیمیایی هم میتوانند مفید باشند وهم مضر، مثال: مفید مانند پختن غذا و مضر مانند ترش شدن شیر.

۲- انرژی شیمیایی موجود در مواد چه هنگام تغییر می‌کند (انرژی شیمیایی آزاد میشود)؟
پاسخ: هنگامی که یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی انجام میشود.

۳- با چه روش هایی میتوان انرژی شیمیایی موجود در مواد را آزاد کرد؟
پاسخ: سوزاندن مواد، تولید الکتریسیته، آزاد کردن گاز و…

۴- منظور از فراورده و واکنش دهنده در واکنش های شیمیایی چیست؟
واکنش دهنده: به موادی که برای شروع یک واکنش شیمیایی لازم هستند می‌‌گویند.
فراورده: به موادی که در یک واکنش شیمیایی تولید میشوند فراورده (محصول واکنش) می‌‌گویند.

۵- معادله شیمیایی سوختن شمع را بنویسید و واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص کنید.
معادله شیمیایی سوختن شمع
واکنش دهنده: شمع یا پارافین (هیدروکربن) و اکسیژن فراورده: بخار آب و گاز کربن دیاکسید(co۲).

۶- برای سوختن و تولید آتش چه چیزی لازم است؟ نام ببرید و مثلث آتش را رسم کنید.
پاسخ:
۱) گرما
۲) اکسیژن
۳)  ماده سوختنی مثلث آتش

۷- الف) گاز کربن مونوکسید(CO)چگونه ساخته میشود؟
پاسخ: وقتی چوب یا گاز یا سوخت های دیگر در فضای بسته که هوا جریان ندارد میسوزد گاز کربن مونوکسید تولید میشود.

ب) چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: بیرنگ، بی بو، بسیار سمی و کشنده میباشد.

ج) تنفس این گاز چه مشکلی ایجاد میکند؟
پاسخ: اگر کسی به مدت چند دقیقه این گاز را تنفس کند موجب مسمومیت و مرگ او میشود.

۸- منظور از تغییرات گرما گیر و تغییرات گرماده چیست؟ مثال بزنید.
تغییرات گرماگیر: تغییراتی که برای انجام شدن از محیط اطراف گرما و انرژی دریافت می‌کنند و موجب کاهش دما و سرد شدن محیط اطراف میشوند. مثال تغییرات گرماگیر فیزیکی: ذوب، تبخیر، تصعید(فرازش)
مثال تغییرات گرماگیر شیمیایی: پختن غذا، واکنش قرص جوشان دراب
تغییرات گرماده: تغییراتی که همراه با آزاد شدن گرما و انرژی است و موجب افزایش دما و گرم شدن محیط اطراف می‌شوند. مثال تغییرات گرماده فیزیکی: انجماد، میعان، چگال(تبرید) مثال تغییرات گرماده شیمیایی: سوختن، انفجار، واکنش باتری

۹ الف) انرژی فعال سازی چیست؟
پاسخ: به انرژی(گرمای) لازم برای شروع واکنش شیمیایی (سوختن) انرژی فعال سازی می‌‌گویند.
ب) چند مثال از راه هایی تامین این انرژی را بیان کنید؟
پاسخ: جرقه الکتریکی، گرمای حاصل از اصطکاک، شعله و ..

۱۰- جانداران چگونه انرژی مورد نیاز برای زنده ماندن و فعالیت های خود را تامین می‌کنند؟
پاسخ: با سوزاندن مواد غذایی در بدن خود این انرژی را تامین می‌کنند، سوختن مواد غذایی در بدن به کمک آنزیم ها انجام میگیرد و همراه با شعله و جرفه نیست.

۱۱- سوخت بدن انسان و موجودات زنده چه ماده‌ای است؟
پاسخ: گلوکز

۱۲- معادله شیمیایی سوختن گلوکز را بنویسید و واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص کنید.

-معادله شیمیایی سوختن گلوکز

۱۳- کاتالیزگر چیست؟ با ذکر مثال.
پاسخ: کاتالیزگر به مواد شیمایی گفته میشود که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می‌دهد. مانند: خاک باغچه که یک کاتالیزگر است و سوختن قند را سریعتر و آسانتر می‌کند.

۱۴- آنزیم چیست؟ با ذکر مثال. 
پاسخ: به کاتالیزگرهابی که در بدن موجودات زنده وجود دارد و سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می‌دهند آنزیم می گویند. مانند: آنزیمی که در بدن موجودات زنده موجب ترکیب شدن گلوکز با اکسیژن میشود و گاز کربن دی اکسید، بخار آب و انرژی آزاد می کند.

١۵- چگونه میتوان با استفاده ازیک قطعه مس و یک قطعه آهن و یک عدد لیمو ترش الکتریسیته تولید کرد؟
پاسخ: مس و آهن را فاصله از یکدیگر در داخل لیمو ترش وارد می‌کنیم و دو سر لامپ را به سر مس و آهن وصل می کنیم ، لامپ روشن میشود، در واقع یک باتری ساخته شده است.

١۶- معادله شیمیایی واکنش قرص جوشان را بنویسید و واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص کنید معادله شیمیایی واکنش قرص جوشان

واکنش دهنده: جوش شیرین و اسیدهای موجود در قرص جوشان مانند:
ویتامینC
فراورده: نمک و گاز کربن دی اکسید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.