سوالات درس ۲۰ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوالات درس ۲۰ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس بیستم مطالعات سوم

سوالات درس ۲۰ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس بیستم مطالعات سوم

سوالات مطالعات سوم ابتدایی / درس ۲۰ خانه ی شما کجاست ؟
۱- نشانی خانه بیان گر چه جیزی است ؟
پاسخ: نشانی خانه به ما می گوید گه ان خانه در کجا قرار دارد، نام خیابان ، نام کوچه و شماره ی خانه، نشانی آن خانه هستند.

۲-پلاک خانه ها را چه کسانی نصب می کنند ؟
پاسخ: ماموران شهرداری

۳- چگونه پست چی ها خانه ی کسانی که برایشان نامه آمده است را پیدا می کنند؟
پاسخ: از روی نشانی خانه