سوالات درس ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس بیست و یک مطالعات هفتم

سوالات درس ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس بیست و یک مطالعات هفتم

سوالات متن مطالعات هفتم/ سوالات متن درس ۲۱هفتم

۱- هسته اولیه جامعه چیست؟
پاسخ: خانواده

۲- ازدواج در ایران باستان چگونه بود؟
پاسخ: ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود به همین دلیل اگر کسی اندازه ازدواج نمیکرد گناهکار شمرده می شد.

۳- در ایران باستان پدر چه وظیفه ای داشت؟
پاسخ: اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده

۴- در ایران باستان افراد با چه کسانی ازدواج می کردند؟
پاسخ: ازدواج مانند خویشاوندی و درون‌گروهی بود یعنی اغلب سعی می‌کردند با افرادی از دودمان خود ازدواج کنند.

۵- چرا در ایران باستان ازدواج درون گروهی و خویشاوندی بود؟
پاسخ: چون می خواستند تا با آنها هم خون باشند و خصوصیات آن دودمان را حفظ کنند.

۶- در ایران باستان بیشتر مردم در کجا زندگی می کردند؟
پاسخ: اغلب مردم در روستاها زندگی میکردند و بیشترین جمعیت را کشاورزان تشکیل می دادند.

۷- در ایران باستان چه کسانی در شهرها زندگی می کردند؟
پاسخ: محل زندگی شاهان مأموران حکومتی صنعتگران بازرگانان و پیشه وران بود.

۸- از چه دوره تعداد شهرها بیشتر شد؟
پاسخ: ساسانیان

۹- از چه زمانی شغل های مختلف به وجود آمد؟
پاسخ: پس از یک جانشینی تقسیم کار اجتماعی پدید آمد و افراد در گروه‌های مختلف شغلی دسته بندی شدند.

۱۰- اختلاف طبقاتی در چه دوره ای به اوج خود رسید؟
پاسخ: ساسانیان

۱۱- مردم در جامعه سازمانی به چند دسته تقسیم شده بودند؟
پاسخ: به دو طبقه تقسیم می‌شدند بزرگان و عامه مردم

۱۲- در جامعه ساسانی طبقه بزرگان شامل چه کسانی بود؟
پاسخ: شاه و شاهزادگان روحانیون زرتشتی موبدان فرماندهان نظامی و دبیران.

۱۳- در جامعه ساسانی طبقه عامه شامل چه کسانی بود؟
پاسخ: پیشه وران بازرگانان کشاورزان و دامداران

۱۴- در جامعه ساسانی طبقه اشراف یا بزرگان چه امتیازی داشتند؟
پاسخ: آنها زمینه ها و ثروت های فراوان داشتند اما از پرداخت مالیات معاف بودند از حق تحصیل و آموزش برخوردار بودند و خود را صاحب جان و مال مردم می دانستند.

۱۵- کشاورزان در جامعه ساسانی از چه حقوقی محروم بودند؟
پاسخ: شرایط تحصیل برای عامه مردم سخت و دشوار بود بار سنگین مالیات بر دوش آنها بود و در جنگها سپاه پیاده نظام را تشکیل می دادند اگر کسی از جنگ فرار می کرد به شدت مجازات می شد.

۱۶- در جامعه ساسانی فعالیت اقتصادی مهم کشور به دوش چه کسانی بود؟
پاسخ: کشاورزان

۱۷- در جامعه ساسانی موبدان زرتشتی چه موقعیتی داشتند؟
پاسخ: آنها جزو طبقه بزرگان بودند و از این اختلاف طبقاتی حمایت می‌کردند و در دستگاه حکومتی نفوذ زیادی داشتند.

۱۸- دو مورد از ویژگی های جامعه طبقاتی ساسانیان را نام ببرید؟
پاسخ: مردم نمی توانستند از یک طبقه به طبقه دیگر بروند مثال کشاورز تا پایان عمر خود باید کشاورز باقی می ماند.
افراد طبقه پایین نمی‌توانستند با طبقه بزرگان ازدواج کنند.

۱۹- مورخان برای پی بردن به اوضاع و احوال مردم ایران باستان از چه کتابی استفاده می کنند؟
پاسخ: از کتاب شاهنامه فردوسی

دانلود سوالات متن روی کتاب PDF
0.8MB