سوالات درس ۳ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۳ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۳ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  / درس سوم : سیاست وحکومت در عصر قاجار

۱ آغاز قرن ۱۳ قمری/ ۱۹ میلادی همزمان با اوج گرفتن رقابت دولتهای اروپایی برای تسلط سیاسی اقتصادی بر کشورهای مشرق زمین چه حکومتی در ایران تاسیس شد؟
پاسخ: حکومت قاجار

۲ اقدامات اساسی آقا محمد خان پس از مرگ کریم خان زند را بنویسید
 از شیراز به استرآباد (گرگان) رفت و با متحد کردن افراد ایل قاجار، آماده رویارویی با زندیان شد. او نخست نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف کرد و تهران را پایتخت خود قرار داد، سپس با غلبه بر لطفعلی‌خان زند و سرکوب طغیان حاکم گرجستان، در سال 1210 ق/ 1174 ش در تهران تاج‌گذاری کرد.

۳ هدف اصلی آقا محمد خان در لشکرکشی نظامی به قفقاز چه بود؟
پاسخ: او سپس به منظور برقرار کردن نظم و امنیت به منطقه قفقاز لشکرکشی کرد

۴ آقامحمد خان به چه منظور به خراسان حمله ور شد؟
پاسخ: آقا محمد خان پس از تاج گذاری به عزم برچیدن بساط حکومت جانشینان نادر شاه و دستیابی به غنایم و گنجینه جواهرات وی، راه خراسان را در پیش گرفت

۵ کدام اقدام آقا محمد خان قاجار در خور ستایش است؟
پاسخ: سخت کوشی و تلاش های بی وقفه آقا محمد خان برای ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی به سرتاسر قلمرو ایران درخور ستایش است

۶ چرا در تاریخ از آقا محمد خان به نکویی یاد نمی شود؟
پاسخ: ولی به سبب بی رحمی و کینه توزی اش در برخورد با مخالفان و رقیبان، که تا حدودی ریشه در ستم هایی داشت که در زمان کودکی و نوجوانی بر او رفته بود، در تاریخ نام او به نکویی برده نمی شود

۷ ترتیب پادشاهان قاجار را با رسم خط زمان نشان دهید.
پاسخ: آقامحمدخان-فتح علی شاه- محمد شاه- ناصرالدین شاه- مظفرالدین شاه-محمدعلی شاه- احمد شاه

۸ سال های نخست حکومت فتحعلی شاه چگونه گذاشت؟
پاسخ: سال های نخست سلطنت فتحعلی شاه به سرکوب شورش های داخلی و تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار گذشت

۹ دوران سلطنت طولانی فتحعلی شاه همزمان با کدام تحولات بین المللی بود؟
پاسخ: در دوران سلطنت نسبتا طولانی او، حکومت قاجار از یک سو با تهاجم نظامی گسترده روسیه و از سوی دیگر با رقابت دولت های انگلستان و فرانسه برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران مواجه بود

۱۰ در دوران سلطنت نسبتا طولانی فتحعلی شاه، حکومت قاجار از یک سو با تهاجم گسترده…………..و از سوی دیگر با رقابت دولت های انگلستان و…………… برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران مواجه شد
پاسخ: روسیه/فرانسه

۱۱ فتحعلی شاه پسرش ……………………………. را به ولایت عهدی برگزیده بود، اما مرگ زودهنگام این شاهزاده لایق موجب شد مقام ولایت عهدی به محمد میرزا، برسد.
عباس میرزا

۱۲ محمد میرزا پس از مرگ فتحعلی شاه با تدابیر ………………………………. و با سرکوب چند تن از عموها و برادران خود که مدعی سلطنت بودند، به تخت پادشاهی نشست
پاسخ: تدابیر میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی

۱۳ وزیر شایسته محمد شاه قاجار چه کسی بود؟
پاسخ: میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی

۱۴ چه عواملی در دوران محمد شاه اسباب دسیسه گری مخالفان قائم مقام فراهانی را فراهم آورد و شاه را نسبت به این وزیر بزرگ بدبین کرد.؟
پاسخ: ایستادگی او در مقابل زیاده خواهی های انگلیسی ها و تلاش برای کاستن از دخالت ناروای محمد شاه و درباریان در امور کشور

۱۵ چرا قائم مقام پس از هفت ماه از مقام وزارت معزول و مقتول شد؟
پاسخ: ایستادگی او در مقابل زیاده خواهی های انگلیسی ها و تلاش برای کاستن از دخالت ناروای محمد شاه و درباریان در امور کشور اسباب دسیسه گری مخالفانش را فراهم آورد و شاه را نسبت به این وزیر بزرگ بدبین کرد

۱۶ پس از مرگ محمد شاه، ولیعهد او ناصرالدین میرزا با درایت ……………………………. بر تخت شاهی نشست
پاسخ: میرزا تقی خان فراهانی(امیر کبیر)

۱۷ ناصرالدین شاه جوان در آغاز سلطنتش چه کسی را به صدارت برگزید و وی (صدراعظم)چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: میرزا تقی خان را با لقب امیرکبیر/ امیرکبیر که تربیت یافته قائم مقام بود، با استفاده ز تجربه های سیاسی ارزشمند خود، علاوه بر سامان دادن به اوضاع کشور، برنامه منسجمی را برای اصلاح امور سیاسی و اقتصادی کشور تهیه کرد و بخشی از آن را به اجرا درآورد

۱۸ لقب میرزا تقی خان فراهانی چه بود؟
پاسخ: امیر کبیر

۱۹ چرا اصلاحات امیر کبیر به نتیجه مطلوب نرسید؟
پاسخ: امیرکبیر که تربیت یافته قائم مقام بود، با استفاده ز تجربه های سیاسی ارزشمند خود، علاوه بر سامان دادن به اوضاع کشور، برنامه منسجمی را برای اصلاح امور سیاسی و اقتصادی کشور تهیه کرد و بخشی از آن را به اجرا درآورد

۲۰ در دوران صدارت میرزا آقاسی، حکومت قاجار تحت نفوذ قدرت های…………و………..قرار گرفت ؟
پاسخ: دولت های روسیه و انگلستان

۲۱ ناصرالدین شاه در واپسین سال های حکومت، بیشتر وقت خود را صرف چه اموری می کرد؟
پاسخ: ناصرالدین شاه در واپسین سال های حکومت، بیشتر وقتش را به سرودن شعر، نقاشی و شکار می گذراند

۲۲ کدام یک از شاهان قاجار شور و اشتیاق فراوانی به نوگرایی و اخذ تمدن اروپایی نشان داد؟
پاسخ: ناصرالدین شاه

۲۳ کدام یک صدراعظم های ناصرالدین شاه نقش موثری در تشویق شاه برای سفر به فرنگ و اخذ تمدنی اروپایی داشت ؟
پاسخ: میرزا حسین سپه سالار

۲۴ میرزا حسین خان سپه سالار مصمم به انجام کدام اصلاحات بود؟
پاسخ: این صدراعظم نوگرا و ترقی خواه مصمم به اصلاح تشکیلات سیاسی و اداری کشور و جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران بود اما برنامه های او به سبب مخالفت های داخلی و تردید های شاه به جایی نرسید

۲۵ چرا برنامه های اصلاحی میرزا حسین خان سپه سالار به نتیجه ای نرسید؟
پاسخ: اما برنامه های او به سبب مخالفت های داخلی و تردید های شاه به جایی نرسید

۲۶ چرا ناصرالدین شاه از نتایج اجرای اصلاحات سیاسی و اداری در ایران به شدت وحشت داشت؟
پاسخ: از نتایج سیاسی آن، که کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه بود، به شدت وحشت داشت

۲۷ ناصرالدین شاه کدام مدرسه را نماد ترقی می دانست؟
پاسخ: نماد ترقی

۲۸ چرا اصلاحات عهد و حکومت ناصرالدین شاه به تغییر اساسی منجر نشد؟
پاسخ:
از نشر اندیشه سیاسی جدید و ترویج افکار مشروطه طلبی و جمهوری خواهی در ایران سخت بیمناک بود. از این رو، اصلاحات عهد او به تغییر اساسی منجر نشد

۲۹ ناصرالدین شاه به دست چه کسی کشته شد؟ میرزا رضا کرمانی از هواداران چه کسی بود؟
پاسخ: میرزا رضا کرمانی که از هواداران ستم کشیده سید جمال الدین اسد آبادی بود

۳۰ در نظام حکومتی ایران تا پیش از انقلاب مشروطه شاه از چه جایگاهی برخوردار بود؟
پاسخ: نظام حکومتی ایران تا پیش از انقلاب مشروطه، پادشاهی مطلقه و استبدادی بود. در چنین نظامی، شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و از اختیارات نامحدود برخوردار بود

۳۱ چرا در نظام استبدادی ایران عصر قاجار، شاهان در عمل نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی و اختیارات نامحدود خود را به کار بندند؟
پاسخ: زیرا از یک سو فاقد ابزارهای لازم، مانند نظام اداری کارآمد و ارتش ثابت و حرف های، برای اعمال قدرت مطلقه بودند و از سوی دیگر نفوذ اجتماعی و دینی روحانیت و مراجع شیعه، قدرت سیاسی و نظامی ایالت و نفوذ و دخالت قدرت های استعمارگر دامنه قدرت و اختیار شاهان را تا حدودی محدود می کرد

۳۲ در نظام استبدادی ایران عصر قاجار، چه عواملی قدرت شاه را محدود می کرد؟
پاسخ: زیرا از یک سو فاقد ابزارهای لازم، مانند نظام اداری کارآمد و ارتش ثابت و حرف های، برای اعمال قدرت مطلقه بودند و از سوی دیگر نفوذ اجتماعی و دینی روحانیت و مراجع شیعه، قدرت سیاسی و نظامی ایالت و نفوذ و دخالت قدرت های استعمارگر دامنه قدرت و اختیار شاهان را تا حدودی محدود می کرد

۳۴ در حکومت قاجار بعد از شاه چه مقامی قرار داشت و دارای چه اختیاراتی بود؟
پاسخ: بعد از شاه، وزیر اعظم یا صدراعظم قرار داشت. صدر اعظم بر پایه اختیاراتی که شاه به او می داد، می توانست در تمام امور کشور اظهارنظر و مداخله کند، به حضور شاه برسد و برای وی نامه بنویسد. این صاحب منصب عالی مرتبه همچنین امکان این را داشت که از موقعیت خود برای اصلاح امور کشور، رونق کسب و کار و رفاه مردم بهره ببرد

۳۵ اختیارات وزیر اعظم اعظم در دوره قاجار را بنویسید.
پاسخ: بعد از شاه، وزیر اعظم یا صدراعظم قرار داشت. صدر اعظم بر پایه اختیاراتی که شاه به او میداد، میتوانست در تمام امور کشور اظهارنظر و مداخله کند، به حضور شاه برسد و برای وی نامه بنویسد. این صاحب منصب عالی مرتبه همچنین امکان این را داشت که از موقعیت خود برای اصلاح امور کشور، رونق کسب و کار و رفاه مردم بهره ببرد

۳۶ والیان و حاکمان ایالات و ولایات، شهرها و روستاها در عصر قاجار عمدتا از میان چه کسانی انتخاب می شدند ؟
پاسخ: والیان و حاکمان ایالات و ولایات، شهرها و روستاها عمدتا از میان خاندان های زمین دار، اعیان یا بزرگان محلی ، سران ایالت و عشایر و
شاهزادگان قاجاری برگزیده می شدند

۳۷ در دوره قاجار حاکمان ایالات و ولایت تا چه حد اختیار داشتند؟
پاسخ: حاکمان ایالات و ولایت تا حدودی خود مختار بودند و بخش اعظم درآمد منطقه تحت فرمان خویش را برای خود نگه می داشتند

۳۸ هدف اصلی شاهان قاجار از پیوند خانوادگی با خاندان های زمین دار، بزرگان محلی و مقامات بلندپایه حکومتی چه بود ؟
پاسخ: به دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند

۳۹ در دوره قاجار اداره ایالت آذربایجان به مرکزیت شهر تبریز همواره به عهده…………………….بود.
پاسخ: ولیعهد

۴۰ نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار محدود به کدام وزارتخانه ها بود؟
پاسخ: چهار اداره یا وزارت خانه قدیم ی مالیه، جنگ، عدلیه و امور خارجه

۴۱ چهار وزارتخانه قدیمی این دوره را نام ببرید؟
پاسخ: مالیه، جنگ، عدلیه و امور خارجه

۴۲ چرا در دوره ناصری وزارتخانه های دیگری به این تشکیلات اضافه شد؟
پاسخ: در دوران ناصرالدین شاه و تحت تأثیر مواجهه ایران با تمدن غربی

۴۳ اداره وزارتخانه ها در دوره قاجار به چه شکلی بود و در اختیار چه کسانی قرار داشت؟
پاسخ:
در آن زمان، وزارت خانه ها اغلب مکان و تجهیزات، کارکنان حقوق بگیر، دوایر محلی و حتی بایگانی منظم نداشتند و دامنه فعالیتشان به ندرت از پایتخت فراتر می رفت. اداره این وزارت خانه ها اغلب به شکل موروثی در اختیار خانواده های سرشناسی بود که با یکدیگر رقابت داشتند و گاه سمت های اداری را میان خود خرید و فروش می کردند

۴۴ وضعیت وزارتخانه هایی که در دوره ناصرالدین شاه تشکیل شد عموما چگونه بود؟
پاسخ: در آن زمان، وزارت خانه ها اغلب مکان و تجهیزات، کارکنان حقوق بگیر، دوایر محلی و حتی بایگانی منظم نداشتند و دامنه فعالیتشان به ندرت از پایتخت فراتر می رفت. اداره این وزارت خانه ها اغلب به شکل موروثی در اختیار خانواده های سرشناسی بود که با یکدیگر رقابت داشتند و گاه سمت های اداری را میان خود خرید و فروش می کردند

۴۵ در دوران قاجار و در زمان حکومت……………………….. تحت تأثیر مواجهه ایران با تمدن غربی وزارتخانه های دیگری نیز تشکیل شد.
پاسخ: ناصرالدین شاه

۴۶ گسترده ترین وزارتخانه چه نام داشت و توسط چه کسی اداره می شد؟
پاسخ: وزارت مالیه به ریاست مستوفی الممالک

۴۷ مسئولیت و وظایف مستوفیان در دوره قاجار را بنویسید.
پاسخ: مستوفیانی که نسل اندر نسل به شغل مستوفی گری اشتغال داشتند آن را اداره می کردند مستوفیان مسئولیت محاسبه و گردآوری مالیات ها و نظارت بر املاک دیوانی و سلطنتی (خاصه)را بر عهده داشتند

۴۸ پرسابقه ترین و گسترده ترین وزارتخانه ها ی عصر قاجار ، وزارت مالیه به ریاست…………بود
پاسخ: مستوفی الممالک

۴۹ محاکم قضایی عصر قاجار از چند گونه محاکم تشکیل شده بود؟ نام ببرید.
پاسخ: محاکم عُرف/محاکم شرع

۵۰ در محاکم شرع…………………………….به قضاوت می پرداختند.
پاسخ: روحانیان

۵۱ سازمان قضایی عصر قاجار از چه محاکمی تشکیل شده بود؟ نام برده توضیح دهید.
پاسخ: ۱ محاکم عُرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی میکردند. این محاکم را قضات و مأمورانی اداره می کردند که از مقام های حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند
۲ محاکم شرع که دعاوی مدنی مانند دعوا های خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می کردند. در این محاکم، روحانیان قضاوت می کردند و هزینه های رسیدگی برعهده طرفین دعوا بود

۵۲ محاکم عُرف در دوره قاجار به چه اموری رسیدگی می کردند؟ اداره کنندگان آن چه کسانی بودند؟
پاسخ: محاکم عُرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند. این محاکم را قضات و مأمورانی اداره می کردند که از مقام های حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند

۵۳ محاکم شرع در دوره قاجار چه اموری را حل و فصل می کردند؟ از سوی چه کسانی قضاوت می شدند؟
پاسخ: محاکم شرع که دعاوی مدنی مانند دعوا های خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می کردند. در این محاکم، روحانیان قضاوت می کردند و هزینه های رسیدگی برعهده طرفین دعوا بود

۵۴ محاکم عرف و شرع دوره قاجار را با هم مقایسه کنید
پاسخ ندارد

۵۵ چرا ارتش آقا محمد خان قاجار در جنگ با ارتش های اروپایی به خصوص ارتش روسیه ناکار آمدی خود را نشان داد؟
پاسخ: خصوص ارتش روسیه، که حرفه ای، آموزش دیده و مجهز به سلاح های آتشین جدید بود،

۵۶ عباس میرزا چرا و به چه شیوه ای تصمیم گرفت ارتش ایران را تجدید سازمان و مجهز به سلاح های مدرن کند
پاسخ: عباس میرزا فرمانده جنگ های ایران و روس، درصدد برآمد با استفاده از دانش و تجارب کارشناسان نظامی فرانسه و انگلستان، ارتش ایران را تجدید سازمان و مجهز به سلاح های مدرن کند

۵۷ تلاش های عباس میرزا برای تجدید سازمان ارتش به خاطر پیمان شکنی روسیه و بد عهدی انگلیس بی نتیجه ماند
پاسخ: ص غ

۵۸ یکی از مقاصد امیرکبیر از تاسیس دارالفنون چه بود؟
پاسخ: آموختن دانش نظامی جدید و اشاعه آن و نیز تقویت توان جنگی و دفاعی کشور بود

۵۹ بریگاد قزاق چگونه شکل گرفت و چه وظایفی داشت؟
پاسخ: ناصرالدین شاه امتیاز تأسیس یک واحد نظامی حرفه ای با عنوان بریگاد قزاق را به روسیه واگذار کرد. نیروی قزاق تشکیلات نظامی منسجم و منظمی بود که تا اواخر حکومت قاجار تحت فرماندهی افسران روسی فعالیت می کرد به عنوان نیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت و دفع کننده شورش ها و اعتراض های داخلی عمل می کرد و در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی کارایی چندانی نداشت

۶۰ چرا ناصرالدین شاه قاجار، امتیاز تاسیس کدام واحد نظامی حرفه ای را به روسیه واگذار کرد؟
پاسخ: 1- محاکم عُرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می‌کردند. این محاکم را قضات و مأمورانی اداره می‌کردند که از مقام‌های حکومتی فرمان می‌بردند و حقوق می‌گرفتند.
2- محاکم شرع که دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می‌کردند. در این محاکم، روحانیان قضاوت می‌کردند و هزینه‌های رسیدگی برعهده طرفین دعوا بود.

۶۱ همزمان با شکل گیری حکومت قاجار در ایران کدام قدرت های اروپایی رقابت شدیدی را با یکدیگر برای تسلط بر دیگر کشورها از جمله ایران آغاز کردند؟
پاسخ: روسیه، انگلستان و فرانسه

۶۲ چرا زمامداران و مردم ایران در دوره قاجار آمادگی لازم برای مقابله با قدرتهای بزرگ جهانی را نداشتند و در مقابل هجوم اروپا به نوعی غافلگیر شدند؟
پاسخ: زمامداران و مردم ایران که از تغییر و تحولات و پیشرفت های جوامع و کشورهای اروپایی ناآگاه یا کم اطلاع بودند

۶۳ دولت روسیه از زمان ……………………………، سیاست توسعه طلبانه ای را به هدف تسلط بر سرحدات شمال ایران و عثمانی آغاز کرد.
پاسخ: پترکبیر

۶۴ هدف اصلی دولت روسیه از زمان پتر کبیر از سیاست توسعه طلبانه ذر خارج از مرزهای خود چه بود؟
پاسخ: تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی

۶۵ کدام اقدام سرآغازی بر جنگهای ایران و روسیه به حساب می آید؟ یا چه عواملی سرآغاز جنگ های ایران و روسیه شد ؟
پاسخ: پس از آنکه حاکم گرجستان خود را تحت حمایت دولت روسیه قرار داد، روس ها به منطقه قفقاز لشکرکشی کردند و گرجستان را تصرف نمودند. این اقدام سرآغاز جنگ های ایران و روسیه به حساب می آید

۶۶ علت شکست ایران در دور اول جنگ های ایران و روس چه بود؟
پاسخ: سبب عدم توازن قدرت نظامی و اقتصادی دو کشور، ضعف سیاسی حکومت قاجار و پیمان شکن ی دولت های فرانسه و انگلستان

۶۷ دالیل پیروزی روسیه بر دولتی قاجار در دوره اول جنگ چه بود؟ منجر به انعقاد کدام قرارداد شد؟-
پاسخ: سبب عدم توازن قدرت نظامی و اقتصادی دو کشور، ضعف سیاسی حکومت قاجار و پیمان شکن ی دولت های فرانسه و انگلستان/ گلستان

۶۸ قراردادهای گلستان و ترکمان چای بین کدام دولت بسته شد؟
پاسخ: ایران و روسیه

۶۹ دور اول جنگهای ایران و روس به انعقاد پیمان…………………………….انجامید.
پاسخ: گلستان

۷۰ فرمانده سپاه ایران در جنگ های ایران و روس ………………………..بود.
پاسخ: عباس میرزا

۷۱ علل آغاز جنگ های دور دوم ایران و روس چه بود؟
پاسخ: یکی مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامه گلستان و ادعاهای ارضی جدید روس ها و دیگری فریاد کمک خواهی مردم مسلمان شهرها و روستاهایی بود که به واسطه معاهده گلستان تحت سلطه و ستم روس ها قرار گرفته بودند

۷۲ چه عواملی در شکست ایران در دور دوم جنگ های ایران و روس تاثیرگذار بود؟
پاسخ: روسیه با تمام قوا و تجهیزات نظامی خود وارد عرصه کارزار شد و در شرایطی که انگلستان برخلاف تعهداتش از کمک نظامی و مالی به ایران خودداری می کرد، سپاه ایران را شکست داد و حکومت قاجار را وادار به پذیرش معاهده ترکمان چای کرد. ناتوانی فتحعلی شاه در تأمین تدارکات سپاه و بی کفایتی و سستی برخی از فرماندهان، مانند آصف الدوله، نیز در این شکست تأثیرگذار بود

۷۳ دور دوم جنگ های ایران و روس چگونه آغاز شد و چه سرانجامی داشت؟
پاسخ: علل شروع این دور از جنگ، یکی مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامهٔ گلستان و ادعاهای ارضی جدید روس‌ها و دیگری فریاد کمک‌خواهی مردم مسلمان شهرها و روستاهایی بود که به واسطهٔ معاهدهٔ گلستان تحت‌سلطه و ستم روس‌ها قرار گرفته بودند. سرانجام: سپاه ایران را شکست خورد و حکومت قاجار وادار به پذیرش معاهدهٔ ترکمانچای شد.

۷۴ در نتیجه قراردادهای گلستان و ترکمان چای چه مناطقی از ایران جدا شد؟
پاسخ: در نتیجه قراردادهای گلستان و ترکمانچای، مناطق وسیعی از سرزمین های حاصلخیز ایران در غرب دریای کاسپین (خزر)که شامل ولایت گرجستان، داغستان، ارمنستان، نخجوان و اران با شهرها و روستاهای آباد و پرجمعیت بود، به روسیه واگذار شد و رود ارس مرز دو کشور قرار گرفت

۷۵ بعد از اتمام جنگ های ایران و روس رود ……………………… مرز دو کشور قرار گرفت؟
پاسخ: ارس

۷۶ در کدام قرار داد ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای خزر محروم شد؟
پاسخ: گلستان

۷۷ تعهدات ایران طبق معاهده ترکمانچای چه بود؟
پاسخ: معاهده ترکمانچای نیز متعهد گردید که مبلغ ۵ میلیون تومان غرامت به دولت روسیه بپردازد و به اتباع آن کشور نیز حق مصونیت قضایی( کاپیتولاسیون) بدهد

۷۸ در کدام قرار داد ایران به روسیه ۵ میلیون تومان غرامت پرداخت و به اتباع آن کشور نیز حق مصونیت قضایی یا کاپیتولاسیون را داد؟
پاسخ: ترکمن چای

۷۹ طبق عهد نامه آخال چه مناطقی از ایران جدا شد.؟
پاسخ: در شرق دریای کاسپین (خوارزم و ماوراءالنهر)

۸۰ امتیازات تجاری و اقتصادیی که دولت روسیه در عصر قاجار کسب کرد را نام ببرید
پاسخ: تأسیس بانک استقراضی، شیلات شمال و تأسیس نیروی قزاق

۸۱ روسیه در رقابت با انگلستان کدام امتیازات اقتصادی و سیاسی متعددی را از حکومت قاجار گرفت؟
پاسخ: تأسیس بانک استقراضی، شیلات شمال و تأسیس نیروی قزاق

۸۲ در اوایل دوره قاجار، دولت انگلیس برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: در اوایل دوره قاجار، دولت انگلیس کوشید با اعزام سفیران کار کشته به ایران و امضای معاهدات مُجمَل و مفصل ، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در میهن ما گسترش دهد و مانع آن شود که کشورهای رقیبش از طریق ایران به هندوستان برسند. این کشور همچنین با حضور در خلیج فارس و تسلط بر برخی از جزایر ایرانی ، زمینه را برای گسترش نفوذ و دخالت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در این منطقه راهبردی(استراتژیک) فراهم کرد

۸۳ قراردادهای مجمل و مفصل بین کدام دولت ها بسته شد؟
پاسخ: ایران و انگلستان

۸۴ اهداف انگلستان از عقد قراردادهای مجمل و مفصل با ایران در دوره قاجار چه بود؟
پاسخ: مانع آن شود که کشورهای رقیبش از طریق ایران به هندوستان برسند

۸۵ چرا دولت انگلستان از اواخر قاجار در صدد جدا کردن سرزمین های شرقی ایران برآمد؟
پاسخ: مانع آن شود که کشورهای رقیبش از طریق ایران به هندوستان برسند

۸۶ انگلستان با تحمیل کدام قرارداد به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد؟
پاسخ: پاریس

۸۷ انگلیسی ها برای جدا کردن سرزمینهای شرق ایران در سه دوره پادشاهی فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه چه تلاش هایی کردند؟
پاسخ: از اواخر عهد فتحعلی شاه، دولت انگلیس درصدد برآمد که با جدا کردن سرزمین های شرقی ایران، منطقه ای حائل و تحت نفوذ خود در مرزهای هندوستان به وجود آورد. به همین منظور، در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه از حاکم نافرمان هرات و دیگر امیران شورشی افغان حمایت کرد و با اقدامات سیاسی و نظامی خود مانع سرکوب این شورش ها توسط سپاه ایران شد. انگلستان سرانجام با تحمیل معاهده پاریس به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد ( ۱۲۷۳ ق) انگلیسی ها سپس با قرارداد گلد اسمیت، مناطقی از سیستان و بلوچستان را نیز از ایران جدا و ضمیمه خاک هندوستان کردند که خود بر آن فرمان می راندند

۸۸ در مورد معاهده پاریس توضیح دهید؟
پاسخ: انگلستان سرانجام با تحمیل معاهده پاریس به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد

۸۹ قرارداد گلد اسمیت چه قراردادی است؟
پاسخ: انگلیسی ها سپس با قرارداد گلد اسمیت، مناطقی از سیستان و بلوچستان را نیز از ایران جدا و و ضمیمه ی خاک هندوستان کردند

۹۰ انگلستان در کدام قرارداد، مناطقی از سیستان و بلوچستان را از ایران جدا و ضمیمه ی خاک هندوستان کردند؟
پاسخ: قرارداد گلد اسمیت

۹۱ سه امتیاز مهمی که در دوره ناصرالدین شاه به انگلیسی ها واگذار شد را نام ببرید.
پاسخ: رویتر، بانک شاهنشاهی و توتون و تنباکو (رژی یا تالبوت)

۹۲ در دوره ناصرالدین شاه ، واکنش مردم به امتیازاتی که به انگلیسی ها داده شده بود چه بود؟
پاسخ: واگذاری امتیازات موجب نگرانی مردم، به ویژه بازرگانان و روحانیان، از تسلط بیگانگان بر اقتصاد و منابع تولید کشور شد و اعتراضات و جنبش هایی
را برانگیخت
۹۳ مهم ترین جنبش های مردم علیه امتیازات واگذار شده به انگلیس در دوره قاجار کدام بود؟
پاسخ: قیام هایی بود که به رهبری علمایی همچون حاج ملا علی کنی و میرزا حسن آشتیانی علیه امتیازهای رویتر و تنباکو صورت گرفت

۹۴ فتوای کدام یک از مراجع تقلید در لغو امتیاز تالبوت نقش اساسی داشت؟
پاسخ: فتوای آیت الله میرزای شیرازی

۹۵ هم زمان با روی کار آمدن قاجار ها در ایران، …………………………………. در فرانسه قدرت گرفت
پاسخ: ناپلیون بناپارت

۹۶ پس از عهدنامه…………………………………..هیئتی نظامی از سوی فرانسه برای تعلیم و تجهیز سپاه به ایران آمد ناپلئون بناپارت برای شکست انگلستان چه تصمیمی گرفته بود
پاسخ: عهدنامه فین کنشتاین

۹۷ مهمترین مستعمرات انگلستان در آفریقا و آسیا را به ترتیب نام ببرید
پاسخ: مصر و هند

۹۸ چرا ناپلئون ، توان رویارویی مستقیم با انگلیس را نداشت؟ یا چرا ناپلئون تصمیم گرفت به مستعمرات انگلیس حمله کند؟
پاسخ: به دلیل جزیره ای بودن و برخورداری از نیروی دریایی قدرتمند، توان رویارویی مستقیم با آن را نداشت

۹۹ چرا در دوره فتحعلی شاه ، ناپلئون به ایران توجه نشان داد و سفیرانی را به ایران فرستاد؟
پاسخ: از آنجا که ایران مناسب ترین راه دستیابی ناپلئون به هند بود، نمایندگان او یکی پس از دیگری راهی دربار قاجار شدند

۱۰۰ چرا در دوره فتحعلی شاه ، ناپلئون به ایران توجه نشان داد و سفیرانی را به ایران فرستاد؟
پاسخ: از آنجا که ایران مناسب ترین راه دستیابی ناپلئون به هند بود، نمایندگان او یکی پس از دیگری راهی دربار قاجار شدند

۱۰۱ علت استقبال فتحعلی شاه از نمایندگان ناپلئون چه بود؟
پاسخ: فتحعلی شاه که درگیر جنگ با روسیه بود و به متحد قدرتمندی نیاز داشت، از پیشنهاد امپراتور فرانسه برای برقراری رابطه استقبال کرد

۱۰۲ قرارداد فین کنشتاین بین کدام دولت ها بسته شد؟
پاسخ: ایران و فرانسه

۱۰۳ پس از آن، هیئتی نظامی از فرانسه برای تعلیم و تجهیز سپاه به ایران آمد و در مدت کوتاهی اقدامات مفیدی در این زمینه انجام شد.
پاسخ: اتحاد سیاسی و نظامی ایران و فرانسه زیاد دوام نیاورد؛ زیرا ناپلئون اندکی بعد تمام تعهدات خود در برابر ایران را زیر پا گذاشت و با روسیه صلح کرد؛ هیئت نظامی فرانسوی را از ایران فراخواند و حکومت قاجار را در مقابل روس ها تنها گذاشت

۱۰۴ بعد از بد عهدی ناپلئون روابط ایران و فرانسه به چه صورتی ادامه یافت؟
پاسخ: پس از این، روابط دو کشور فراز و نشیب های زیادی داشت و در حوزه قراردادهای بازرگانی و همکاری های فرهنگی به خصوص در زمینه واگذاری امتیاز کاوش های باستان شناختی، ادامه یافت

۱۰۵ روابط ایران و عثمانی در دوره قاجار چگونه بود؟
پاسخ: در عصر قاجار دو کشور مسلمان ایران و عثمانی به سبب درگیری های مستمر با دولت های اروپایی، مجال کمتری برای دشمنی و جدال با یکدیگر داشتند

۱۰۶ چرا در عصر قاجار، دو کشور مسلمان ایران و عثمانی مجال کمتری برای دشمنی و جدال با یکدیگر داشتند؟
پاسخ: در عصر قاجار دو کشور مسلمان ایران و عثمانی به سبب درگیری های مستمر با دولت های اروپایی، مجال کمتری برای دشمنی و جدال با یکدیگر داشتند

۱۰۷ علت تنش های نظامی بین ایران و عثمانی در دوره فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار چه بود؟
پاسخ: به سبب اختلافات مرزی، بد رفتاری عثمانیان با زائران ایران ی عتبات عالیات و مشکلات تجاری

۱۰۸ در زمان فتحعلی شاه و محمد شاه چه تنش هایی میان دو کشور ایران و عثمانی بروز کرد؟
پاسخ: به سبب اختلافات مرزی، بد رفتاری عثمانیان با زائران ایران ی عتبات عالیات و مشکلات تجاری

۱۰۹ وساطت کدام دولت ها قراردادهای صلح ارز روم اول و دوم میان ایران و عثمانی بسته شد و به کش مکش ها پایان داد؟
پاسخ: روسیه و انگلستان- قراردادهای صلح ارزنه الروم اول و دوم

۱۱۰ یکی از مسیرهای آشنایی ایرانیان با پیشرفت پروژه ها و تحولات نظام جهانی در دوره قاجار کدام کشور بود ؟
پاسخ: کشور عثمانی

۱۱۱ در اواخر دوره قاجار ، عثمانی با چه شعاری توانست بخشی از اندیشمندان ایرانی را به سمت خود جلب نماید ؟
پاسخ: اتحاد اسلام

۱۱۲ حکومت قاجار به چه منظور تلاش نمود با کشورهای آمریکا ، اتریش، ایتالیا، بلژیک و…….ارتباط برقرار کند و نتیجه این تلاش چه بود؟
پاسخ: حکومت قاجار برای کاستن از نفوذ و دخالت های روزافزون روسیه و انگلستان در امور ایران، تلاش می کرد که با کشورهای دیگر مانند آمریکا، اتریش، ایتالیا و بلژیک ارتباط برقرار کند، اما به سبب سنگ اندازی روس ها و انگلیسی ها و بی رغبتی این کشورها در این باره موفقیت چندانی به دست نیاورد

۱۱۳ چرا حکومت ایران در دوره قاجار نتوانست بجز انگلیس و روس با سایر کشورها ارتباطی مستمر برقرار کند ؟
پاسخ: حکومت قاجار برای کاستن از نفوذ و دخالت های روزافزون روسیه و انگلستان در امور ایران، تلاش می کرد که با کشورهای دیگر مانند آمریکا، اتریش، ایتالیا و بلژیک ارتباط برقرار کند، اما به سبب سنگ اندازی روس ها و انگلیسی ها و بی رغبتی این کشورها در این باره موفقیت چندانی به دست نیاورد

۱۱۴ گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نمایید
پاسخ:

الف: در دور اول جنگهای ایران و روس بسته شد / گلستان ۱ – گلد اسمیت
ب: جدایی خوارزم و ماوراءالنهر در پی این قرارداد بود/آخال ۲ – فین کنشتاین
ج: در دور دوم جنگ های ایران و روس بسته شد./ ترکمن چای  ۳ – پاریس
د: جدایی مناطقی از سیستان وبلوچستان بعداز این قرار داد بود / گلد اسمیت ۴ – ترکمانچای
ذ: عهدنامه ایران و فرانسه بود / فین کن اشتاین ۵ – ارزنه الروم
ر: قرارداد ایران و عثمانی بود./ ارزنه الروم ۶ – آخال
۷ – گلستان

۱۱۵ گزینه های صحیح را از جدول سمت انتخاب نموده و در پاسخ نامه بنویسید.
پاسخ:

الف: تربیت یافته قائم مقام فراهانی بود / امیر کبیر ۱ – حاج میرزا آقاسی
ب: معلم درویش مسلک محمد شاه بود./ حاج میزای آقاسی  ۲ – میرزا تقی خان امیر کبیر
ج: از هواداران ستم دیده سید جمال الدین اسد آبادی بود/ میرزای کرمانی  ۳- حاج ابراهیم کالنتر
۴ – میرزا رضا کرمانی

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.