سوالات درس ۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس سوم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس سوم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / درس سوم

۱- مدینه ی تغلب در گونه شناسی فارابی چگونه جامعه ای است؟ 
پاسخ: جامعه ای که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر خود می داندو از انواع جامعه جاهلی محسوب می شود.

۲- هدف جامعه تغلبیه چیست؟
خوار و مقهور کردن دیگران

۳- جامعه تغلب چه ارزش ها و ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: مردم برای غلبه و خوار کردن دیگر اقوام و ملل همکاری می کنند و شیفته آن هستند. تنها خود را خوشبخت و پیروز می دانند. مردم جوامع دیگر به نظر آنان بی ارزش هستند. می خواهند دیگران ستایش گر آنها باشند.

۴- اگر جامعه جاهلی تغلب در راه جهانی شدن قدم بگذارد چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟
پاسخ: جهان را به سمت دو قطبی شدن مرکز – پیرامون و گسترش استعمار فرهنگی و هویت زدایی دیگر جوامع پیش می برد.

۵- عملکرد فرهنگ سلطه در گذر تاریخ چگونه بوده است؟ نمونه هایی از این فرهنگ را نام ببرید
پاسخ: ابتدا با جهان گشایی و حضور نظامی به کشتار و خسارات انسانی و اقتصادی دست می زدند. (اسکندر، حمله مغولان،)سپس با پیشرفت اقتصاد صنعتی و شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه کشورهای تحت سلطه ، به سلطه اقتصادی پرداختند(استعمارگران انگلیسی و فرانسوی) و در ادامه به گسترش هویت فرهنگی خودروی آوردندو ارزش های فرهنگی دیگران را مورد هجوم قراردادند. (آمریکای استعمارگر)

۶- در گذشته امپراتوری ها چگونه شکل می گرفتند؟
پاسخ: از طریق کشورگشایی باقدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز

۷- سلطه و غلبه اقوام بر دیگران در تاریخ گذشته چگونه بوده است ؟
پاسخ: غلبه ی نظامی با حضور مستقیم قوم مهاجم در مناطق جغرافیایی تحت سلطه (البته در همه موارد بسط فرهنگی قوم غالب را به دنبال ندارد.)

۸- آیا غلبه نظامی در گذشته همواره با غلبه فرهنگی همراه بوده است؟
پاسخ: خیر همیشه شکست نظامی، بسط فرهنگی جوامع غالب را به دنبال نمی آورد. اگر قوم شکست خورده هویت فرهنگی خود را حفظ کند می تواند استقلال سیاسی خود را به دست آوردو اگر فرهنگ غنی تری داشته باشد فرهنگ گروه مهاجم را در خود هضم می کند .

۹- در گذشته اقوام شکست خورده در اثر حمله ی نظامی چگونه بار دیگر به استقلال می رسیدند؟ و در چه صورتی گروه مهاجمان را درخود هضم می کردند؟
پاسخ: در صورتی که قوم مغلوب هویت فرهنگی خود را حفظ کند با ضعیف شدن تدریجی قدرت نظامی مهاجم ، می تواند بار دیگر استقلال سیاسی خود را به دست آورد. و اگر از فرهنگ غنی و قوی برخوردار باشد می تواند گروه مهاجم را در فرهنگ خود هضم کند مانند ایرانیان مسلمان که مغولان را در خود هضم کردند.

۱۱- چرا امپراتوری مغول منجر به فرهنگ جهانی نشد؟
پاسخ: زیرا فرهنگ مغولان فرهنگی قومی و قبیله ای بودو شایستگی لازم را برای یک فرهنگ جهانی نداشت و سریعا تحت تاثیر فرهنگ جوامع مغلوب خود قرارگرفتند.

۱۱- نمونه هایی از جهان گشایی که منجر به جهانی شدن فرهنگ نشد مثال بزنید.
فتوحات ایرانیان باستان ، تصرفات مغولان

۱۲- مغولان تحت تاثیر هویت فرهنگی کدام جوامع مغلوب قرارگرفتند؟ 
پاسخ: چین ، هند ، ایران

۱۳- ویژگی اغلب جهان گشایی ها و امپراتوری ها چه بود؟ 
پاسخ: ۱- سرزمین های تصرف شده به تدریج استقلال می یافتند.
۲- با کشتارها و خسارات انسانی و اقتصادی فراوان همراه بود.

۱۴- فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تاثیرات فرهنگی بر جوامع مغلوب است؟ چرا؟
پاسخ: سلطه پذیری را به عنوان یکی از مؤلفه های فرهنگی جوامع مغلوب در آورد. تا بتواند نوعی خود باختگی فرهنگی را در آنها ایجاد کندو فرهنگ خود را بسط دهد. (تضعیف مقاومت فرهنگی ، ایجاد تزلزل و تحول فرهنگی در قوم مغلوب ، تحقیر فرهنگی قوم مغلوب ، هویت زدایی فرهنگی قوم مغلوب، استعمار فرهنگی)

۱۵- واژه امپریالیسم و انواع آن را توضیح دهید .
از واژه امپراتوری گرفته شده و به نوع سلطه ای اطلاق می شود:
۱- امپریالیسم سیاسی :
اشغال نظامی جوامع ضعیف است .
۲- امپریالیسم اقتصادی :
اشغال بازار، مواد خام و قدرت اقتصادی دیگر جوامع.
۳- امپریالیسم فرهنگی:
مقاومت فرهنگی جامعه تحت سلطه سیاسی و اقتصادی فرو ریزدو برتری فرهنگی جامعه مسلط پذیرفته شود.

۱۶- واژه های استعمار و مستعمره را تعریف کنیدو بنویسید از چه زمانی شروع شدو به اوج رسید؟
پاسخ: اشغال یک سرزمین با توسل به قدرت سیاسی و نظامی استعمار است و کشور تحت سلطه استعمار ، مستعمره است . از قرن ۱۵ به بعد توسط اروپائیان شروع شدو در قرن ۱۹ به اوج رسیدو مستعمراتشان از ۳۵ در صد به ۶۷ در صد رسید .

۱۷- دلیل موفقیت و گسترش استعمار اروپائیان چه بود؟
پاسخ: ۱- پیشرفت در زمینه ی دریا نوردی
۲- فنون نظامی و اقتصاد صنعتی اروپا

۱۸- دردوران استعمار عملکرد اروپائیان در قاره امریکا و جزایراقیانوس ها چگونه بود؟
پاسخ: به نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی پرداختند ۱۵ میلیون سرخ پوست را کشتندو ناطقی(کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و سواحل ونزوئلا) را خالی از سکنه کردند.

۱۹- انواع استعمار در طول تاریخ چند نوع بوده است ؟
پاسخ: استعمار کهن با غلبه و تسلط نظامی بر جوامع تحت سلطه
۲- استعمار نوبا غلبه اقتصادی بر جوامع تحت سلطه
۳- استعمار فرانو با غلبه فرهنگی بر جوامع تحت سلطه

۲۱- ویژگی های استعمار نو را چیست ؟
پاسخ:
۱- پس از شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه کشورهای مستعمره در قرن بیستم به وجود امد.
۲- ازمجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره استفاده می کردند.
۳- برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته از کودتای نظامی استفاده می کردند
۴- . شکل غلبه ی آن ها اقتصادی و وابستگی ساختارهای اقتصادی ، سیاسی و مالی بودو کنترل بازار و سیاست مستعمرات را در دست می گرفتند.

۲۱- انواع استعمار (قدیم ، نو و فرانو) در چه نکته ای اشتراک دارند؟
پاسخ: هر سه فراورده ی فرهنگ سلطه ی غرب هستند.

۲۲- استعمار قدیم با استعمار نو چه تفاوت هایی داشته است ؟
پاسخ: ۱- استعمار قدیم با غلبه ی نظامی و سیاسی بوده است ولی استعمار نو با غلبه ی اقتصادی و سیاسی
۲- مجریان استعمار قدیم بیگانه و خارجی بوده اند(حضور آشکار استعمارگران) ولی مجریان استعمار نو بومی و داخلی (حضور غیرمستقیم و پنهان استعمارگران)محسوب می شدند .

۲۳- استعمار فرا نو دارای چه ویژگی هایی است ؟
پاسخ:
۱- بیشتر از ابزار های فرهنگی، علمی ، رسانه ای و فناوری استفاده می کند
۲- . استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.
۳- هویت فرهنگی(عقایدو ارزش ها) دیگر کشور ها هدف قرار می گیرد
۴- . سلطه ی غرب برهمه جهان را تحت پوشش جهانی شدن دنبال می کند .

۲۴- درباره مراحل گسترش نظام سلطه غرب و وجه غالب هر مرحله را بیان کنید.
در استعمار قدیم وجه غالب قدرت نظامی با حضور مستقیم نیروهای استعمارگراست. (مجریان بیگانه اند)در استعمار نو وجه غالب اقتصادی با حضور غیرمستقیم استعمارگراست . (مجریان بومی و داخلی اند.) در استعمار فرانو وجه غالب فرهنگی با ابزار فناوری رسانه ای است (مجریان بومی و سیاست ها نیز ظاهرا بومی اند.)

۲۵- آیا وجه غالب هر مرحله ، در مراحل دیگر وجود ندارد؟
پاسخ: بله می توانند این وجوه با یک دیگر همزمانی داشته باشند. انواع استعمار با یک دیگر پیوستگی دارند، مثال در استعمار قدیم گاهی استعمار سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در کنار یک دیگر وجود داشته است ، نمونه ی آن مستعمرات آفریقایی

۲۶- مفاهیم تهاجم فرهنگی ، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی به کدام یک از مراحل استعمار مرتبط است؟
پاسخ: استعمار فرهنگی فرانو با استفاده از ابزارهای فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها و فناوری اطلاعات

۲۷- کشورمابرای مقابله با استعمار فرهنگی فرانو ، چه ظرفیت هایی دارد؟
پاسخ: سابقه تاریخی، فرهنگی با ارزش های مطلوب (حقیقت یابی، معنویت، عدالت، عقلانیت، آزادی، تعهدو مسئولیت)ادبیات ، هنر، مفاخرو…

۲۸- جدول زیر را تکمیل کنید: سوالات درس سوم جامعه یازدهم

 

سوالات درس ۳ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۴ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.