سوالات درس ۳ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۳ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل سوم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۳ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل سوم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است. موفق باشی

فصل سوم :: از درون اتم چه خبر

 سوالات علوم درس ۳ هشتم سری اول

۱- ذره های سازنده اتم را نام ببرید.
پاسخ: الکترون – پروتون – نوترون

۲- ویژگی های الکترون را بنویسید.
پاسخ: جرم الکترون بسیار ناچیز است – بار الکتریکی الکترون منفی است – الکترون ها به دور هسته اتم می چرخند.

۳- با توجه به ساختار فرضی سه اتم هیدروژن ، کربن و اورانیوم هر اتم آنها از چند ذره تشکیل شده است؟
پاسخ: هیدروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی نوترون ندارد. کربن دارای ۶ الکترون و ۶ پروتون و ۶ نوترون است. و اورانیوم دارای ۹۲ الکترون و ۹۲ پروتون و ۱۴۶ نوترون است.

۴- عدد اتمی (z) چیست؟
پاسخ: به تعداد پروتون های هر اتم (به تعداد باراهای مثبت اتم) عدد اتمی می گویند. برای مثال اتم سوم ۱۱ پروتون دارد. پس عدد اتمی سدیم ۱۱ است.

۵- چرا تعداد پروتون های یک اتم معین و ثابت است؟
پاسخ: چون با تغییر تعداد پروتون ها، نوع اتم نیز تغییر می‌کند.

۶- چرا اتم کربن در حالت عادی بار الکتریکی ندارد؟
پاسخ: چون در اتم کربن به اندازه بار مثبت (۶ پروتون)، بار منفی (۶ الکترون) وجود دارد.

۷- عدد اتمی عنصرها را در کجای نشانه شیمیایی می نویسند؟
پاسخ: عدد اتمی را گوشه پایین سمت چپ نماد شیمیایی می نویسند. مثال: ۱۲۶C

۸- عنصر را تعریف کنید.
پاسخ: به ماده ای که از یک نوع اتم تشکیل شده است عنصر می گویند.

۹- تاکنون چند عنصر شناخته شده است؟
پاسخ: ۱۱۸ عنصر

۱۰- عناصر چگونه در جدول تناوبی مرتب شده‌اند؟
پاسخ: عناصر بر اساس افزایش عدد اتمی در جدول تناوبی مرتب شده‌اند. بنابراین عدد اتمی مکان هر عنصر را در جدول تعیین می‌کند.

۱۱- دانشمندان چگونه از درون اتم اطلاعات بدست آوردند؟
پاسخ: با انجام آزمایش های مختلف و با روش های غیر مستقیم و مطالعه مدل ها.

۱۲- چرا مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است؟
پاسخ: زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است و مشابه حرکت سیارات به دور خورشید، الکترون ها در مسیرهای دایره ای به دور هسته در حرکت اند.

۱۳- در اتمی که دارای ۸ الکترون است ، چند الکترون در مدار دوم قرار می گیرد؟
پاسخ: ۶ الکترون

۱۴- ایزوتوپ چیست؟
پاسخ: به اتم هایی از یک عنصر که در تعداد نوترون ها با هم تفاوت دارند، ایزوتوپ می گویند.

۱۵- عدد جرمی چیست؟
پاسخ: به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم عدد جرمی گفته می‌شود.

۱۶- عدد جرمی عنصرها را در کجای نشانه شیمیایی می نویسند؟
جواب: 

۱۷- همه مواد از اتم ساخته شده‌اند.

۱۸- جرم پروتون با جرم نوترون تقریبا برابر است.

۱۹- بار الکتریکی پروتون مثبت است.

۲۰- بار الکتریکی نوترون خنثی است.

۲۱- سبک ترین ذره سازنده اتم کدام است؟
پاسخ: الکترون؛ جرم الکترون در مقایسه با دو ذره دیگر بسیار ناچیز است. پروتون و نوترون جرم تقریبا برابری دارند.

۲۲- مقدار (اندازه) بار الکتریکی e-p با هم برابر است ولی از نظر نوع بار با هم متفاوت هستند.

۲۳- تعداد نوترون می تواند کمتر یا بیشتر از پروتون باشد.

۲۴- تعداد الکترون و پروتون یک عنصر با عنصر دیگر متفاوت است.

۲۵- تعداد پروتون های اتم هر عنصر را عدد اتمی آن می گویند.

۲۶- عدد اتمی عنصرها را در سمت چپ و پایین نشانه شیمیایی می نویسند.

۲۷- ماده ای که از یک نوع اتم تشکیل شده است عنصر می گویند.

۲۸- در جدول تناوبی عناصر بر اساس افزایش عدد اتمی مرتب شده‌اند.

۲۹- با توجه به مدل بور، اکسیژن در لایه ۲ الکترون و در لایه دوم ۶ الکترون قرار می گیرد.

۳۰- عدد جرمی عنصرها را در سمت چپ و بالا نشانه شیمیایی می نویسند.

۳۱- به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها عدد جرمی می گویند.

۳۲- ایزوتوپ ها چه شباهت هایی با یکدیگر دارند؟
پاسخ: تعداد پروتون های یکسانی دارند.

۳۳- ایزوتوپ ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
پاسخ: تعداد نوترون های برابری ندارند.

۳۴- تفاوت کربن ۱۲ با کربن ۱۳ در چیست؟
پاسخ: کربن ۱۲: ۶ نوترون دارد و ولی کربن ۱۳: حاوی ۷ نوترون است.

۳۵- عدد اتمی کربن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چند است؟
پاسخ: هر سه دارای ۶ پروتون می باشند و عدد اتمی آن ها ۶ است.

۳۶- بیشترین و کمترین عدد جرمی ایزوتوپ هیدروژن چیست؟
پاسخ: ۱ و ۳

۳۷- کدام ایزوتوپ هیدروژن ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد؟
پاسخ: ایزوتوپ هیدروژن – ۳

۳۸- ماده پرتوزار را تعریف کنید.
پاسخ: موادی که ایزوتوپ پرتوزا دارند، به ماده پرتوزا معروف اند.

۳۹- کاربردهای مفید ماده پرتوزا را بنویسید.
پاسخ: تولید انرژی – شناسایی و درمان بیماری ها – تشخیص آتش سوزی

۴۰- عنصرهای تشکیل دهنده نمک خوراکی را نام ببرید.
پاسخ: سدیم و کلر

۴۱- نام دیگر نمک خوراکی چیست؟
پاسخ: سدیم کلرید

۴۲- یون چیست؟
پاسخ: به اتم هایی که تعداد بار الکتریکی بار مثبت و منفی آن ها یکسان نباشد یون می گویند. به عبارتی اتم هایی که تعداد پروتون و الکترون نابرابر دارند یون می گویند.

۴۳- انواع یون را نام ببرید.
پاسخ: یون مثبت و منفی

۴۴- در چه صورتی اتم به یون تبدیل می‌شود؟
پاسخ: اگر اتمی الکترون بدست آورد یا الکترونی از دست بدهد دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی می‌شود.

۴۵- یون منفی چیست؟
پاسخ: اگر یک اتم خنثی الکترون بیشتری به دست آورد، دارای بار خالص منفی می‌شود و به عنوان یک یون منفی شناخته می‌شود.

۴۶- یون مثبت چیست؟
پاسخ: اگر یک اتم خنثی، یک یا چند الکترون خود را از دست دهد، دارای بار خالص مثبت می‌شود و به عنوان یک یون مثبت شناخته می‌شود.

۴۷- عدد جرمی عنصری ۷۵ است و نوترون های آن ۹ واحد بیشتر از الکترون هایش است. عدد اتمی عنصر را مشخص کنید؟
پاسخ: راه حل:
۲x + ۹ = ۷۵
۲x = ۷۵ – ۹ ⇒ ۲x = ۶۶
عدد اتمی عنصر ۳۳ خواهد بود.

۴۸- کربن با ۶ پروتون و عدد جرمی ۱۴ دارای چند الکترون و چند نوترون است؟
پاسخ: ۶ الکترون دارد و ۶ – ۱۴ = ۸ نوترون دارد.

۴۹- عنصری که نوترون ندارد و عدد اتمی آن با عدد جرمی باهم برابر است را نام ببرید.
پاسخ: هیدروژن

۵۰- برخی از ایزوتوپ ها ناپایدار و پرتوزا هستند.

۵۱- در یک اتم ناپایدار نسبت تعداد نوترون به پروتون از یک و نیم بیشتر می باشد.

۵۲- اگر از اتم الکترون جدا شود دارای الکتریکی مثبت می‌شود.

۵۳-تعداد الکترون های کدام اتم با یون لیتیم یک بار مثبت برابر است؟
الف) هلیم ب) بریلیم ج) بور د) هیدروژن
پاسخ: الف) هلیم

سوالات فصل ۳ علوم هشتم

سوالات علوم درس ۳ هشتم سری دوم

فصل ۳

١- همه مواد از ذرات بسیار کوچکی به نام ……. ساخته شده است.
پاسخ: اتم

٢- ذره های سازنده اتم را نام ببرید و مشخصات هر کدام را بیان کنید.جدول ذره های سازنده اتم

٣- منظور از عدد اتمی چیست؟ با مثال.
پاسخ: به تعداد پروتون های یک اتم عدد اتمی می‌‌گویند.
مثال: اتم کربن ۶ پروتون دارد بنابراین عدد اتمی آن ۶ میباشد.

۴- هر عنصر از اتم های …….. تشکیل شده است.
پاسخ: یکسانی

۵- تعداد عنصرهای شناخته شده …….. تنوع میباشد که …….. تتا از این عنصرها در طبیعت وجود دارد.
پاسخ:  ١١٨- ٩٠

۶- مدل اتمی بور به چه نامی مشهور است آن را توضیح دهید ، با رسم شکل.
پاسخ: به مدل منظومه شمسی معروف است – در  مدل اتمی بور پروتون ها و نوترون ها داخل هسته اتم قرار دارند و الکترون ها در مدارهای دایره‌ای به دور هسته میچرخند. مدل اتمی بور

۷- منظور از عدد جرمی چیست؟ با مثال. 
پاسخ: به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم عدد جرمی می‌‌گویند.
مثال: اتم اکسیژن ۸ پروتون و ۸ نوترون دارد بنابراین عدد جرمی آن برابر است با: عدد جرمی

۸- عدد اتمی و عدد جرمی را چگونه در کنار نماد شیمیایی مینویسند؟
پاسخ: هر دو در سمت چپ نوشته میشوند، عدد اتمی در پایین و عدد جرمی در بالای نماد شیمیایی نوشته میشود. مثال: ایزوتپ های عنصر کرین

۹- منظور از ایزوتوپ چیست؟
پاسخ: به اتم هایی که تعداد پروتون هایش مانند هم است ولی تعداد نوترون هایشان با هم تفاوت دارد( اتم هایی که عدد اتمی یکسان و و عدد جرمی متفاوتی دارند.) ایزوتوپ می‌‌گویند
مانند: ایزوتوپ های عنصر کرینایزوتپ های عنصر کرین

۱۰- ایزوتوپ پرتوزا، ناپایدار یا رادیو اکتیو چیست؟
پاسخ: به ایزوتوپ هایی که خود به خود متلاشی شده و به اتم های کوچکتر و سبک تر تبدیل می شوند و اشعه های رادیو اکتیو آزاد می‌کنند ایزوتوپ پرتوزا، ناپایدار یا رادیو اکتیو گفته میشود.

۱۱- از میان سه ایزوتوپ هیدروژن کدام یک ناپایدار و پرتوزا میباشد؟
پاسخ: ایزوتوپهیدروژن که به هیدروژن پرتوزا   معروف است.

12- مواد پرتوزا چه ویژگی و کاربردی دارند؟
پاسخ: مواد پرتوزا خطرناک هستند ولی کاربردهای مفیدی در تولید انرژی، تشخیص و درمان بیماری ها و تشخیص اتش سوزی دارد.

۱۳- بون چیست؟
پاسخ: به ذراتی که تعداد الکترون هایش با تعداد پروتون هایش برابر نباشد، یون می‌‌گویند.

۱۴- یون مثبت (کاتیون) چیست و چگونه تشکیل میشود؟
پاسخ: اگر اتم ، یک یا چند الکترون خود را از دست بدهد و تعداد پروتون هایش از تعداد الکترون هایش بیشتر شود به یون مثبت تبدیل میشود.

۱۵- یون منفی(آنیون) چیست و چگونه تشکیل میشود؟
پاسخ: اگر اتم، یک یا چند الکترون اضافه دریافت کند و تعداد الکترون هایش از تعداد پروتون هایش بیشتر شود به یون منفی تبدیل میشود.

۱۶- نمک خوراکی از چه عنصرهایی تشکیل شده است؟
پاسخ: از دو عنصر سدیم(Na) وکلر(Cl) وقتی این دو عنصر با هم ترکیب میشوند ماده جامد و سفید رنگی به نام سدیم کلرید (NaCl) تشکیل میشود که همان نمک خوراکی است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.