سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۳ اجتماعی ششم

سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۳ اجتماعی ششم

سوالات متن مطالعات ششم /

درس سوم : تصمیم گیری چیست ؟

۱- تصمیم گیری یعنی چه ؟
پاسخ: یعنی از بین دو یا چند چیز مواردی را انتخاب می کنیم و مواردی را کنار می گذاریم.

۲- چرا تصمیم گیری کار مهمی است ؟
پاسخ: زیرا همه ی تصمیمات ما نتایج و آثاری به دنبال دارند. که ممکن است این آثار خوب یا بد باشند.

۳- تصمیمات مهم در زندگی در چه چیزهایی تاثیر گذار هستند؟
پاسخ: اخالق و رفتار , سلامتی , وضع تحصیل , آینده ی ما

۴- چه زمانی تصمیم گیری برای ما دشوار خواهد بود؟
پاسخ: زمانی که راه های متعددی برای انتخاب داشته باشیم.

۵- یک مثال برای تصمیم گیری منفی و یک مثال برای تصمیم گیری مثبت بزنید ؟
پاسخ: تصمیم گیری مثبت : فردی تصمیم می گیرد خوراکی های زیان آور نخورد.
تصمیم گیری منفی : پسری تصمیم می گیری با دوستانش ترقه بازی کند.