سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس سوم ۳ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس سوم ۳ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم / سوالات متن درس سوم مطالعات نهم
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱.سیاره زمین از چند بخش تشکیل شده است؟
پاسخ: از ۴ بخش کره آب کره هواکره زیست کره

۲.کلمات زیر را تعریف کنید.
پاسخ: سنگ کره یا لیتوسفر: بخش خارجی کره زمین یا پوسته آنچه حالت جامد دارد و سنگ و خاک تشکیل شده است.
آب کره یا هیدروسفر: شامل اقیانوسها و دریاها و دریاچه‌ها و رودها و بقیه آبهای سطحی آب های زیرزمینی یخچالها و نزولات جوی است.
هواکره یاجو یا اتمسفر: شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند
زیست کره یا بیوسفر: سه محیط سنگ کره آب کره و هوا کره با هم سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده یعنی زیست‌کره مناسب می سازند.

۳.به قسمت خارجی کره زمین چه می گویند؟
پاسخ: سنگ کره یا لیتوسفر

۴.به گازهای اطراف زمین چه می گویند؟
پاسخ: هواکره یا جو اتمسفر

۵.زندگی انسان و دیگر موجودات زنده مربوط به کدام محیط است؟
پاسخ: زیست کره یا بیوسفر

۶. زیست کره برای حیات به هر یک از سه بخش سنگ کره آب کره و جو چه نیازی دارد؟ جواب فعالیت ۱
پاسخ: آب رکن اصلی تشکیل زمین و ادامه حیات است هوا برای تنفس و ادامه زندگی جی آهان و جانوران است سنگ نیز محل رشد گیاهان است.

۷.وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها …………….است
پاسخ: کم

۸.حدود ۷۱ درصد از سطح زمین را آب ها تشکیل می دهند.
پاسخ: درست

۹.وسعت آبهای کدام نیمکره بیشتر است؟
پاسخ: نیمکره جنوبی

۱۰.قاره های بزرگ زمین را نام ببرید؟
پاسخ: آسیا اروپا آفریقا آمریکا استرالیا و اقیانوسیه

۱۱.سطح خشکی ها از چه چیزهایی تشکیل شده است؟
پاسخ: سطح خشکی ها صاف نیست و از فلات ها کوه ها تپه ها دشت ها و جلگه ها تشکیل شده است‌.

۱۲.منظور از ناهمواری چیست؟
پاسخ: به پستی ها و بلندی های سطح زمین ناهمواری می گویند.

۱۳.جلگه های پهناور در چه جاهایی تشکیل می شوند؟
پاسخ: در کنار دریا ها یا امتداد رود های بزرگ

۱۴.فلات چیست؟
پاسخ: سرزمین های نسبتاً هموار اما مرتفع که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می‌شوند.

۱۵.بلندترین فلات جهان چه نام دارد؟
پاسخ: فلات تبت

۱۶.کوه های بسیار مرتفع دارای چه ویژگی هایی هستند؟
پاسخ: کوه های بسیار مرتفع جز ناهمواری های جوان هستند دامنه این کوه ها شیب تندی دارند و دره های بین آنها تنگ و به شکل ‌‌v هستند.

۱۷.کوههای کم ارتفاع دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟
پاسخ: در کوههای کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش قله ها به شکل گنبدی در آمده‌اند و شیب دامنه ها ملایم است این کوه ها و دره های باز به شکلUدارند.

۱۸.ناهمواری های جوان را با ناهمواری های قدیمی مقایسه کنید.
پاسخ: کوه های بسیار مرتفع جز ناهمواری های جوان هستند دامنه این کوه ها شیب تندی دارند دره های بین انها تنگ به شکل Vاست.
در کوههای کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش قله ها به شکل گنبدی در آمده‌اند و شیب دامنه ها ملایم است و دره ها باز به شکلUاست.

۱۹.فعالیت ۳
کوهستان ها و دامنه آن ها =
بهره برداری از معادن مراکز تفریحی ساخت سدها احداث تونل ها دامپروری و جنگل کاری
جلگه ها و دشت ها=
کشاورزی ساخت روستاها و شهرها ایجاد باغات ساخت جاده‌ها

۲۰‌.آیا چهره زمین از ابتدا این گونه بوده است؟
پاسخ: خیر چهره زمین در میلیون ها سال پیش مانند امروز نبوده است نا همواری های جهان طی میلیون‌ها سال پدید آمده و در طول زمان تغییر شکل داده اند.

۲۱. عوامل تغییر شکل و پیدایش ناهمواری ها به چند دسته تقسیم می شوند
پاسخ: به دو دسته عوامل طبیعی و عوامل انسانی

۲۲. با توجه به تصاویر توضیح دهید که در هر یک تاثیر فعالیت انسان بر ناهمواری ها و محیط طبیعی چگونه است؟فعالیت ۴ صفحه ۲۰
پاسخ: برای استفاده از مواد غذایی مثل نمک قسمت‌هایی از دریاچه ارومیه را دچار تغییر کرده است
از بین بردن کوه ها و دشت ها برای استفاده از منابع معدنی آن
جهت استفاده از آب ها و ذخیره سازی به ایجاد سد در کوه ها روی آورده است
کوه ها را جهت استفاده برای کشاورزی به صورت پلکانی تراشیده است
برای عبور و مرور آسان خود تونل و جاده احداث کرده است
با قطع درختان برای ساختن روستا جنگل‌ها را از بین برده است.

۲۳.آیا امروزه انسان بیشتر زندگی را با ناهمواری های زمین انطباق میدهد یا برعکس ناهمواری ها را برای مقاصد خود تغییر میدهد یا هر دو؟ فعالیت ۵ صفحه ۲۰
پاسخ: هر دو

۲۴.میزان دستکاری و دخالت انسان در محیط های طبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر چرا؟
پاسخ: بیشتر شده است به دلیل رشد جمعیت افزایش وسایل نقلیه داشتن امکانات و ابزارهای پیشرفته داشتن یک زندگی مرفه و آسان.

سری دوم سوالات متن مطالعات نهم درس سوم

درس سوم (چهره زمین) تهیه کننده: علی ندافی  + ویرایش سایت همیار

۱- سیاره زمین از چند محیط تشکیل شده است؟ نام ببرید.
پاسخ: چهار محیط: سنگ کره (لیتوسفر)، آب کره (هیدروسفر)، هوا کره یا جو (اتمسفر) و زیست کره (بیوسفر)

۲- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
سنگ کره (لیتوسفر):
پاسخ: بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است.
آب کره (هیدروسفر):
پاسخ: شامل اقیانوسها و دریاها، دریاچه ها، رودها و بقیه آب های سطحی، آب های زیرزمینی، یخچال ها و نزولات جوی است.
هوا کره یا جو (اتمسفر):
پاسخ: شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند.
زیست کره (بیوسفر):
پاسخ: سه محیط (سنگ کره ، آب کره و هوا کره) با هم سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده یعنی زیست کره(بیوسفر) مناسب می سازند.

۳- وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها .. کم .. است.

۴- حدود ۷۱ درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد.
صحیح ( ✅) غلط (×)

۵- وسعت آب های کدام نیمکره بیشتر است؟
پاسخ: نیمکره جنوبی

۶- خشکی های بزرگ زمین را نام ببرید.
پاسخ: آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، استرالیا و اقیانوسیه

۷- سطح خشکی ها از چه چیزهایی تشکیل شده است؟
پاسخ: سطح خشکی ها صاف نیست و از فلات ها، کوه ها، تپه ها، دشت ها و جلگه ها تشکیل شده است.

۸- جلگه های پهناور در چه جاهایی تشکیل می شود؟
پاسخ: در کنار دریاها یا امتداد رودهای بزرگ .

۹- برای نشان دادن جلگه ها و دشت ها بر روی نقشه از چه رنگی استفاده می شود؟
الف) قهوه ای (×)
ب) سبز (✅) ج)
زرد (×) د)
قرمز (×)

۱۰- برای نشان دادن کدام ناهمواری بر روی نقشه از رنگ زرد و قهوه ای استفاده می شود؟
الف) فلات ها و کوه های بلند (✅)
ب)جلگه ها (×)
ج) دشت ها (×)
د) دریا ها (×)

۱۱- فلات چیست؟
پاسخ: سرزمین های نسبتا هموار اما مرتفع اند که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می شوند.

۱۲- بلندترین فلات جهان، فلات ..تبت.. است.

۱۳- کوه های بسیار مرتفع دارای چه ویژگی هایی هستند؟
پاسخ: کوه های بسیار مرتفع جزء ناهمواری های جوان هستند. دامنه این کوه ها شیب تندی دارند و دره های بین آنها تنگ و به شکل V است.

۱۴- کوه های کم ارتفاع دارای چه ویژگی هایی هستند؟
پاسخ: در کوه های کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش، قله ها به شکل گنبدی در آمده اند و شیب دامنه ها ملایم است. این کوه ها دره های باز به شکل U دارند.

۱۵- آیا چهره زمین از ابتدا اینگونه بوده است؟
پاسخ: چهره زمین در میلیون ها سال پیش مانند امروز نبوده است. ناهمواری های جهان طی میلیون ها سال پدید آمده و در طول زمان تغییر شکل داده اند.

۱۶- عوامل تغییر شکل و پیدایش ناهمواری ها به چند دسته تقسیم می شوند؟
پاسخ: به دو دسته: عوامل طبیعی و عوامل انسانی.

۱۷- چرا انسان چهره ناهمواری ها را تغییر می دهد؟
پاسخ: برای رفع نیازهای خود و بهره برداری از محیط طبیعی.

۱۸- به قسمت خارجی کره زمین چه می گویند؟
الف) سنگ کره (لیتوسفر) (✅)
ب)آب کره (هیدروسفر) (×)
ج) هوا کره یا جو (اتمسفر) (×)
د) زیست کره (بیوسفر) (×)

۱۹- به گازهای اطراف زمین چه می گویند؟
الف) سنگ کره (لیتوسفر) (×)
ب)آب کره (هیدروسفر) (×)
ج) هوا کره یا جو (اتمسفر) (✅)
د) زیست کره (بیوسفر) (×)

۲۰- زندگی انسان و دیگر موجودات زنده در روی زمین جزء کدامیک از محیط های زیر است؟
الف) سنگ کره (لیتوسفر) (×)
ب)آب کره (هیدروسفر) (×)
ج) هوا کره یا جو (اتمسفر) (×)
د) زیست کره (بیوسفر) (✅)

دانلود سوالات متن مطالعات نهم PDF
0.5MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۴ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس دوم مطالعات نهم استفاده نمایید.