سوالات درس ۴ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۴ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۴ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  / درس چهارم اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

۱ جامعه ایران در عصر قاجار در قالب سه شیوه می زیستند آنها را نام ببرید.
پاسخ: زندگی روستائی
زندگی عشایری
زندگی شهری

۲ جامعه روستایی در دوره قاجار از چه کسانی تشکیل می شد و در چه وضعیتی بود؟
پاسخ: به استثنای اربابان و زمین داران، جمعیت روستایی اغلب افرادی بودند که زمین نداشتند و در اراضی مالکان کار می کردند. برخی از گزارش ها نشان
از آن دارد که روستاییان کم و بیش تحت ستم اربابان و مأموران مالیاتی بوده اند

۳ در راس ایالت ایران چه کسانی قرار داشتند؟
پاسخ: در رأس ایالت سران ایل قرار داشتند

۴ تمام مناسبات و روابط حکومت و ایل، زیر نظر چه کسانی انجام میگرفت؟
پاسخ: سران ایل

۵ چرا ایالت همواره یکی از منابع تامین نیروی نظامی حکومت قاجار به شمار می رفتند؟
پاسخ: سران ایالت اغلب در مناطق تحت نفوذ خود به طور مستقل حکومت می کردند

۶ وضعیت ایالت و عشایر در دوران قاجار چگونه بود؟
پاسخ: در رأس ایالت سران ایل قرار داشتند و تمام مناسبات و روابط حکومت و ایل زیر نظر آنها انجام می گرفت. افراد ایل به سبب کارهایی که برای رهبران خود انجام می دادند، نسبت به روستاییان وضعیت بهتری داشتند

۷ گروه های اجتماعی در شهرهای دوره قاجار شامل چه کسانی بود؟
پاسخ: از قبیل مقام ها و کارگزاران حکومتی، علما و دانشمندان، بازرگانان، اصناف و پیشه وران و کارگران می زیستند. شماری از شهر نشینان را افراد بیکار و تهی دست تشکیل می دادند

۸ بازار چه جایگاهی در دوره قاجار داشت؟
پاسخ: بازار هستە اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی شهرها بودند و شالوده زندگی اجتماعی و اقتصادی را در مراکز شهری تشکیل می دادند .هر حرفه کسب و کاری در بازار داشت و هر صنف در یک راسته فعالیت می کرد.

۹ در عصر قاجار هسته اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی شهرها ……………………..بودند.
پاسخ: بازارها

۱۰ چرا در دوره قاجار روحانیون از نظر مالی از حکومت استقلال داشتند؟
پاسخ:  روحانیون به سبب نظارت بر موقوفات و دریافت وجوهات شرعی از نظر مالی مستقل از حکومت بودند.

۱۱ چرا روحانیون(در دوره قاجار) در مقاطعی از تاریخ معاصر ایران در برابر قدرت های خارجی ایستادگی کردند و اقدامات شاهان و درباریان را به چالش کشیدند؟
پاسخ:  این قشر به دلیل عدم وابستگی به حکومت و آموزه‌های دینی، در مقاطعی از تاریخ معاصر ایران در برابر قدرت‌های خارجی ایستادگی کردند و اقدامات شاهان و درباریان قاجار را به چالش کشیدند.

۱۲ وضعیت روحانیون در دوره قاجار چگونه بود؟
پاسخ: در عصر قاجار، که در شهرها و روستاها زندگی می‌کردند ، آنان از دیرباز به دلیل بافت و ساختار مذهبی جامعه سنتی ایران در میان اقشار مختلف مردم نفوذ فراوانی داشتند . روحانیون به سبب نظارت بر موقوفات و دریافت وجوهات شرعی از نظر مالی مستقل از حکومت بودند

۱۳ هسته ی اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی شهرها در دوره قاجار چه بود؟
پاسخ: بازارها

۱۴ چه عواملی سبب تمایز و تفاوت میان اهالی یک شهر در محلات گوناگون در دوره قاجار میشد؟
پاسخ: عوامل گوناگون قومی ، مذهبی ، شغلی

۱۵ محلات چه جایگاهی در زندگی اجتماعی مردم عصر قاجار داشتند؟
پاسخ: افراد نسبت به محلات خود به شدت احساس تعلق و افتخار می کردند .عوامل گوناگون قومی، مذهبی و شغلی سبب تمایز و تفاوت میان اهالی یک شهر در محلات گوناگون می شد.

۱۶ سه شیوه تولید در نظام اقتصادی عصر قاجار را نام ببرید ؟
پاسخ: ۱ -شیوه تولید سهم بری دهقانی
۲- شیوه تولید خرده کالایی دولتی و خصوصی
۳ -شیوه تولید شبان کارگی(شبانی)یا ایلیاتی

۱۷ شیوه تولید سهم بری چه شیوه ای است آن را شرح دهید.
پاسخ: شیوه تولید سهم بری دهقانی، که در آن ساکنان روستاها و کشاورزان از تولید، سهم معینی را دریافت می کردند روستاییان بی زمین اغلب روی اراضی مالکان کار می کردند. آنان در ازای بهره برداری از ملک ارباب ، گاه تا یک سوم محصول را به عنوان بهره مالکانه به او تحویل می دادند. بخشی را نیز به عنوان مالیات به دولت می پرداختند و بخشی هم سهم خودشان می شد

۱۸ شیوه تولید خرده کالا به چند دسته تقسیم می شود آن را شرح دهید.
پاسخ: شیوه تولید خرده کالایی دولتی و خصوصی ویژه اقتصاد شهری بود. این گروه از کارگران و اصناف و تولیدکنندگان شهری در کارگاه ها و مراکز تولید شهری به کار اشتغال داشتند

۱۹ شیوه تولید شبان کارگی را توضیح دهید.
پاسخ: مختص ایالت و کوچ نشینان بود؛ نظیر تولید گوشت، پوست، پشم، گلیم، فرش ایالتی و لبنیات

۲۰ چه گروه هایی در دوره قاجار در کارگاه ها و مراکز تولید شهری به کار اشتغال داشتند؟
گروه های اجتماعی مختلفی از قبیل مقام ها و کارگزاران حکومتی، علما و دانشمندان، بازرگانان، اصناف و پیشه وران، کارگران می زیستند.

 

۲۱ به چه دلیل در اوایل دوره قاجار شاهد رشد و رونق صنایع دستی در ایران هستیم؟
پاسخ: با به قدرت رسیدن قاجاریه و فروکش کردن جنگ های داخلی

۲۲ چرا در اوایل حکومت قاجار کالاهای اروپایی چندان به ایران وارد نمی شد؟
پاسخ: به علت جنگ های ناپلئون کالاهای صنعتی اروپایی چندان به ایران وارد نمی شد

۲۳ وضعیت صنایع ایران در آغاز دوره قاجار و تأثیر واردات خارجی بر آن را شرح دهید؟
پاسخ: صنایع دستی ایران مانند منسوجات ابریشمی، شال، مخمل، زری باف، ظروف سفالی و لعاب دار، مُنبَتّ کاری، قلم کاری، خاتم کاری و انواع اسلحه گرم و سرد، با کیفیت خوب تولید می شدند و از لحاظ کیفیت و دوام در وضعیت مطلوبی بودند.

۲۴ چهار مورد از صنایع دستی ایران که در دوره قاجار با کیفیت خوب تولید می شد نام ببرید.
پاسخ: منسوجات ابریشمی، شال، مخمل، زری باف، ظروف سفالی و لعاب دار، مُنبَتّ کاری، قلم کاری، خاتم کاری و انواع اسلحه گرم و سرد

۲۵ در دوره صدارت …………………………….. تلاش های زیادی به منظور احیای صنایع دستی ایران صورت گرفت.
پاسخ:
امیر کبیر

۲۶ چه عواملی موجب شد در دوره قاجار صنایع دستی ایران به تدریج رو به انحطاط برود؟
پاسخ:  با فروکش کردن جنگ در اروپا و سرازیر شدن سیل کالا های اروپایی، صنایع دستی ایران به تدریج رو به انحطاط رفت.

۲۷ چهار شهر مهم اقتصادی ایران در دوره قاجار را نام ببرید.
پاسخ: کاشان، اصفهان، شیراز، کرمان و یزد

۲۸ چهار نمونه از محصولات صادراتی بخش کشاورزی ایران در عصر قاجار را نام ببرید
پاسخ: ابریشم، تریاک، تنباکو، پنبه و برنج

۲۹ در عصر قاجار کدام حادثه موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه شد؟
پاسخ: جنگ داخلی آمریکا

۳۰ در عصر قاجار چه کسانی و با چه اقداماتی به روند افزایش صادرات پنبه کمک کردند؟
پاسخ: بازرگانان روسی و ارمنی با حمایت های مالی، نصب دستگاه های پنبه پاک کنی، توزیع بذر و بالا بردن استاندارد های تولید

۳۱ وضعیت کشاورزی ایران در عصر قاجار را شرح دهید
پاسخ: با وجود اینکه مناسبات حاکم بر بخش کشاورزی، شیوه ها و ابزارهای تولید (تکنولوژی) این بخش دچار تغییر و تحول اساسی نشد، کشاورزی ایران اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی مانند گذشته یک کشاورزی معیشتی بود.

۳۲ کدام جنگ موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه در دوره قاجار شد؟
پاسخ: جنگ های داخلی امریکا

۳۴ در زمان مظفرالدین شاه برای مقابله با قحطی، کشاورزان به کشت ………………….. تشویق می شدند
پاسخ: سیب زمینی
۳۵ چرا جنگ های استقلال آمریکا، موجب افزایش تولید و صادرات پنبه ایران به روسیه در دوره قاجار شد؟
پاسخ: انگلیس که صاحب اصلی این بازار بود، تمرکز خود را بر روی جنگ میان خود و آمریکا گذاشت. ه همین دلیل برخی از کشورهای اروپایی به جمله روسیه به دنبال پیدا کردن منابع جایگزین برای تامین نیازهای خود از پنبه بودند.
ایران با دارا بودن تولید فراوان پنبه و همچنین دسترسی به راه های تجاری اصلی مانند دریای خزر و دریای خلیج فارس، به یکی از انتخاب های اولیه برای تامین نیازهای روسیه شد. با افزایش تقاضای روسیه برای پنبه ایران، تولید و صادرات پنبه در ایران نیز افزایش یافت.

۳۶ تجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار چه پیامدی داشت؟
پاسخ: تجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار تغییر چندانی در فنون کشاورزی ایران ایجاد نکرد اما موجب افزایش درآمد مالکان و مشارکت روزافزون  تجار ایرانی و خارجی در صدور تولیدات برخی از محصولات کشاورزی، نظیر پنبه و تریاک شد

۳۷ وضعیت فرش در دوره قاجار را مورد بررسی قرار دهید.
پاسخ: به رقم رکودی که در صنایع دستی ایران به ویژه از نیمە دوم عصر قاجار به وجود آمد، تولید فرش و صادرات آن به کشورهای جهان، به ویژه اروپا و آمریکا، رشد چشمگیری پیدا کرد .فرش ایران که از روزگاران دور آوازه ای جهانی داشت، در این دوره طالبان فراوانی در جهان پیدا کرد و گردشگران اروپایی توجه تاجران و مردم اروپا و آمریکا را به سوی فرش دستباف ایران جلب کردند

۳۸ مهم ترین مراکز قالی بافی در دوره قاجار چه شهرهایی بود؟
پاسخ: تبریز، کاشان، همدان، اصفهان، کرمان، اراک و ولایت های کردستان و آذربایجان

۳۹ چه عواملی سبب رشد تولید و صادرات فرش در دوران قاجار شد؟
پاسخ: ارزانی نیروی کار، طرح و نقش های زیبا و متنوع، هنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی از یک سو و تقاضای بازار جهانی و سرمایه گذاری خارجی در تولید و تجارت

۴۰ چه عواملی مهم تأثیر به سزایی بر رونق صادرات فرش به عنوان کالای جایگزین در دوره قاجار داشت؟
پاسخ: علاوه بر آن، رکود صنعت صادرات ابریشم و کمبود طلا و نقره برای تأمین مالی واردات کالا از اروپا و سایر کشورها

۴۱ نظام تعلیم و تربیت در آغاز دوره قاجار به چه صورتی بود؟ شرح دهید.؟
پاسخ: نظام تعلیم و تربیت سنتی ایران تداوم و گسترش یافت. در آن زمان سواد آموزی مقدماتی در مکتب خانه ها و یا از طریق معلمان خصوصی یا معلمان سرخانه انجام می گرفت.
دانش آموزانی که توانایی مالی و علاقه به ادامه ی تحصیل داشتند، وارد مدرسه های قدیم و حوزه های علمیه می شدند.
در این مراکز آموزشی، علوم نقلی و عقلی تعلیم داده می شد.

۴۲ در دوره قاجار سواد آموزی مقدماتی چگونه انجام می گرفت؟
پاسخ: در دوره قاجار نیز نظام تعلیم و تربیت سنتی ایران تداوم و گسترش یافت. در آن زمان سوادآموزی مقدماتی در مکتب خانه ها یا از طریق معلمان خصوصی و یا معلمان سرخانه انجام می گرفت. دانش آموزانی که توانایی مالی و علاقه به ادامه تحصیل داشتند، وارد مدرسه های قدیم و حوزه های علمیه می شدند

۴۳ در دوره قاجار سواد آموزی مقدماتی در کجاها انجام می گرفت؟
پاسخ: در مکتب خانه ها یا از طریق معلمان خصوصی و یا معلمان سرخانه انجام می گرفت

۴۴ در دوره قاجار دانش آموزان بعد از آموزش مقدماتی جذب کدام مراکز می شدند؟
پاسخ: مدرسه های قدیم و حوزه های علمیه

۴۵ در مدارس قدیم و حوزه های علمیه دوره قاجار چه علومی تعلیم داده می شد ؟
پاسخ: علوم نقلی و عقلی

۴۶ دو مورد از مراکز علمی و آموزشی مهم و بزرگ دوره قاجار را نام ببرید.
پاسخ: مدرسه های مروی و سپه سالار (مدرسه عالی شهید مطهری کنونی)

۴۷ چگونه مدارس جدید در دوره قاجار به طور تدریجی به وجود آمده بود؟
پاسخ: در نتیجه گسترش ارتباط ایرانیان با کشورهای اروپایی در دوره قاجار و ورود مظاهر تمدن مدرن غربی به کشور ما

۴۸ دلیل ایجاد مدرسه ها به سبک جدید در ایران چه بود؟
پاسخ: در دوره قاجار، نگاه برخی حاکمان داخلی و روشنفکران به پیشرفت های کشورهای اروپایی دوخته شده بود .از سوی دیگر، برخی از کشورهای استعمارگر نیز به دلیل منافع خود، درصدد تغییر روش های تعلیم و تربیت در ایران بودند

۴۹ در مورد مراکز آموزشی جدید در ایران عهد قاجار توضیح دهید.
پاسخ: در عهد قاجار، مراکز آموزشی جدیدی در ایران تأسیس شدند. این مراکز شامل دانشگاه تهران (دانشکده داروسازی)، دانشگاه دارالفنون، دانشگاه دارالمعلمین، دانشکده فنی تبریز و دانشکده فنی تهران بودند. این مراکز آموزشی در زمینه های مختلفی از جمله پزشکی، هنر، فنی و حرفه ای، ادبیات و علوم اجتماعی فعالیت می کردند. این مراکز تأسیس شده در عهد قاجار، از اهداف شاهان ایران برای توسعه آموزش و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی کشور بودند.

۵۰ نخستین مدرسه های جدید توسط ……………………… اروپایی در ایران تأسیس شد
پاسخ: مسیونر های اروپایی و آمریکایی

۵۱ چه زمانی مدرسه در دوره قاجار در ایران مدرسه ایجاد شد؟
پاسخ: پس از آشنایی ایرانیان با پیشرفت های ایجاد شده در اروپا، نخستین مدرسه ها به دست مسیونر های اروپایی و آمریکایی تأسیس شد

۵۲ نخستین مدرسه عالی یا دانشگاه ایرانی…………………………نام داشت
پاسخ: مدرسە دارالفنون

۵۳ نخستین مدارس جدید در دوره قاجار توسط چه کسانی تاسیس شد؟
پاسخ: امیر کبیر

۵۴ گل سرسبد مدرسه های جدید در دوره قاجار کدام مدرسه بود و با همت چه کسی و با چه هدفی شکل گرفت؟ (چرا امیر کبیر دستور داد استادان و معلمان مدرسه دارالفنون ار کشور های غیر از روسیه و انگلستان (فرانسه و اتریش) استخدام شوند؟)
پاسخ: مدرسە دارالفنون بود که به همت امیر کبیر و با هدف آموزش علوم و فنون جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور چون در آن زمان روسیه و انگلستان در ایران نفوذ زیادی داشتند و یکی از سیاست های امیر کبیر کاهش نفوذ و قدرت آنان در ایران بود

۵۶ دارالفنون در چه رشته هایی به فعالیت می پرداخت؟
پاسخ: در رشته های نظامی، پزشکی، ریاضی و هندسه، فیزیک، شیمی و معدن

۵۷ هدف اصلی تاسیس مدرسه دارالفنون چه بود؟
پاسخ: با هدف آموزش علوم و فنون جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور

۵۸ میرزا حسن رشدیه که بود و با چه هدفی به تاسیس مدرسه پرداخت؟
پاسخ: میرزا حسن رشدیه یکی از شخصیت های فرهنگی عصر قاجار بود فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه بود

۵۹ کدام یک از شخصیتهای فرهنگی از قاجار که برای تاسیس مدارس جدید به ویژه در دوره ی تحصیلی ابتدایی در شهرهای مختلف ایران بسیار تلاش کرد و در این راه رنج ها و سختی های فراوانی کشید؟
پاسخ: میرزا حسن رشدیه

۶۰ ترتیب سه مورد از مدارس قاجاریه را با توجه به زمان تاسیس روی خط زمان زیر نشان دهید.
پاسخ: مدارس میسیونر های اروپایی ، مدرسه دارالفنون ، مدارس رشدیه،

۶۱ مدرسه دوشیزگان توسط چه کسی تاسیس شد؟
پاسخ: بی بی خانم استرآبادی

۶۲ هدف اصلی از ساخت مدرسه دوشیزگان در دوره قاجار چه بود؟
پاسخ: مدرسه دوشیزگان را به منظور تحصیل دختران در تهران تأسیس کرد

۶۳ دانش آموختن دانش آموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید در دوره قاجار چه نقشی در تاریخ معاصر داشته است ؟
پاسخ: دانش آموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید، نقش مؤثری در انتشار و ترویج افکار نو به ویژه تفکر مشروطه خواهی و حکومت قانون داشتند

۶۴ وضعیت علم فلسفه در عصر قاجار را شرح دهید
پاسخ: 

۶۵ موسس حوزه فلسفی تهران ………………………………..بود.
پاسخ: مال عبدالله زُنوزی

۶۶ حوزه فلسفی تهران موجب توسعه کدام مکاتب فلسفی شد؟
پاسخ: رشد و توسعه فلسفه اسلامی و شاخه های گوناگون آن مثل مکتب مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیه صدرایی و عرفانی شدند

۶۷ شاخه های گوناگون حوزه ی فلسفی تهران در دوره قاجار را بنویسید
پاسخ: مکتب مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیه صدرایی و عرفانی.

۶۸ حاج مال هادی سبزواری که بود؟
پاسخ: یکی دیگر از فیلسوفان نامدار دوره قاجار به شمار می رود. او کتاب« اسرالحکم » را به درخواست را به درخواست ناصرالدین شاه قاجار به فارسی نوشت

۶۹ کدام یک از فیلسوفان نامدار دوره قاجار به درخواست ناصرالدین شاه، کتاب فلسفی به زبان فارسی نوشت؟ نام اثر وی چه بود؟
پاسخ: مال هادی سبزواری

۷۰ به دنبال سقوط کدام حکومت، هنر نگارگری در سایه ی جنگ های داخلی رو به افول نهاد؟
پاسخ: صفویان

۷۱ نقاشی در عصر قاجاریه تحت چه شرایطی تحول اساسی یافت؟
پاسخ: نقاشی در عصر قاجاریه به دنبال وحدت سیاسی و استقرار امنیت و در سایه حمایت پادشاهان و دربار از یک سو و ارتباط با غرب از سوی دیگر، دچار تحولی اساسی یافت

۷۲ کدام یک از شاهان قاجار برجسته ترین هنرمندان نقاش را در تهران گرد آورد و آنها را به کشیدن پرده های بزرگ برای نصب در کاخ ها تشویق کرد؟
پاسخ: فتح علی شاه

۷۳ نقاش معروف دوره قاجار چه کسی بود؟
پاسخ: محمد غفاری معروف به کمال الملک،

۷۴ در مورد وضعیت نمایش در عصر قاجار توضیح دهید؟
پاسخ: تعزیه که ریشه در آیین های باستانی داشت، در عصر صفوی برای بزرگداشت حماسه کربلا و شهادت امام حسین رواج یافت. هنر تعزیه در دوره ناصرالدین شاه گسترش پیدا کرد. یکی از مکان های اجرای تعزیه در تهران ، تکیه دولت بود. زنان و مردان زیادی در این تکیه به تماشای تعزیه گردانان می نشستند

۷۵ هنر تعزیه در دوره پادشاهی …………………… قاجار گسترش پیدا کرد
پاسخ: ناصرالدین شاه

۷۶ مهم ترین مکان اجرای تعزیه در دوره قاجار در تهران کدام محل بود؟
پاسخ: تکیه دولت

۷۷ تعزیه که ریشه در آیین های باستانی داشت در عصر صفوی برای بزرگداشت …………..و…………… رواج یافت
پاسخ: بزرگداشت حماسه کربلا و شهادت امام حسین

۷۸ دو نمایش……………………….و………………………در عصر قاجار در مراسم شادی در روی حوضخانه ها که با تخته آن را می پوشانیدند و یا در برخی قهوه خانه ها اجرا می شد
پاسخ: روحوضی (سیاه بازی)و بقال بازی

۷۹ در دوره قاجار چه نمایش هایی در مراسم شادی و یا در برخی قهوه خانه ها اجرا می شد؟
پاسخ: مهمترین نمایش های کمدی دوره ی قاجار روحوضی (سیاه بازی) و بقال بازی

۸۰ در دوره قاجار هنرمندان با استفاده از نمایش کمدی چه مضامینی را به گوش مقامات می رساندند؟
پاسخ: مضامین جدی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی را به صورت طنز به گوش مقامات می رساندند

۸۱ هنر تئاتر در دوره قاجار از کدام سبک تقلید کرد؟
پاسخ: هنر تئاتر به سبک اروپایی

۸۲ چه کسی به دستور ناصرالدین شاه در محل فعلی دارالفنون یک تالار نمایش ساخته بود؟
پاسخ: میرزا علی اکبرخان مُزّین الدوله (نقاش باشی) به دستور ناصرالدین شاه

۸۳ سنت معماری ایرانی اسلامی در کدام دوران از درخشش بی نظیری برخوردار بود؟ و در کدام دوران تداوم یافت
پاسخ: در دوران سلجوقی، تیموری صفویان/ در عصر قاجار

۸۴ چرا از دوره ناصری تصاویر زیادی از بناهای اروپایی وجود دارد؟
پاسخ: پس از اختراع دوربین عکاسی، مسافرانی که در عصر ناصری به اروپا می رفتند، تصاویر زیادی از بناهای آن سرزمین با خود به ایران آوردند

۸۵ چه زمینه ای سبب آشنایی ایرانیان با معماری اروپاییان در دوره ی قاجار شد؟
پاسخ: ورود مظاهر تمدن جدید غربی پس از اختراع دوربین عکاسی، مسافرانی که در عصر ناصری به اروپا می رفتند. تصاویر زیادی از بناهای آن سرزمین با خود به ایران آوردند

۸۶ در عصر قاجار بناهای« کارت پستالی » به چه بناهایی گفته می شد؟
پاسخ: بسیاری از معماران به سفارش دربار و ثروتمندان با استفاده از برخی از عناصر معماری فرنگی و تلفیق آن با معماری ایرانی، سبکی از معماری را به وجود آوردند که در آن عناصر و ویژگی های معماری ایرانی و اروپایی ترکیب شده بود. این بناها که به بناهای کارت پستالی معروف شد، بیشتر به تقلید از بناهای اروپایی ساخته شدند

۸۷ هنر و معماری بناهای عصر قاجار تحت تأثیر معماری …………………….. بود .
پاسخ: اروپایی

۸۸ بناهای کارت پستالی در ایران در دوره ی قاجار به تقلید از کدام بنا ساخته می شدند؟
پاسخ: بیشتر به تقلید از بناهای اروپایی

۸۹ چه عواملی در گسترش سبک معماری اروپایی در ایران عصر قاجار مؤثر بود؟
پاسخ:  ورود مظاهر تمدن جدید غربی مانند تلگراف، تلفن، پست، بانک، روزنامه و تئاتر، در گسترش سبک معماری اروپایی در ایران مؤثر بود

۹۰ چهار بنا نام ببرید که تحت تأثیر معماری اروپایی در ایران دوره قاجار ساخته شدند .
پاسخ: کاخ شمس العماره در مجموعە کاخ گلستان و به دستور ناصرالدین شاه/ خانه های بروجردی ها در کاشان

۹۱ گزینه های صحیح را از جدول سمت انتخاب نموده و در پاسخ نامه بنویسید.
پاسخ:

الف: وی برجسته ترین هنرمندان نقاشی را به کشیدن پرده های بزرگ جهت نصب در کاخ ها تشویق می کرد/ فتح علی شاه   ۱ -ناصرالدین شاه
ب: در دوره وی سنت نگارگری ایرانی تحت تأثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی قرارگرفت / ناصرالدین شاه  ۲ -فتحعلی شاه
ج: وی از بزرگترین نقاشان دوره قاجاریه به شمار می رود./ کمال الملک  ۳ -امیر کبیر
د: از شخصیت های عصر قاجار که برای تأسیس مدرسه های جدید به ویژه در مقطع ابتدایی کوشش زیادی کرد / میرزای حسن رشدیه ۴ -محمد شاه
۵- کمال الملک
۶ میرزا حسن رشدیه

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.