سوالات درس ۴ جامعه شناسی دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۴ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس چهارم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۴ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس چهارم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات جامعه شناسی دوازدهم / درس چهارم
توجه: فایل دانلودی (سوالات روی کتاب جامعه دوازدهم PDF ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱_ پدیده های اجتماعی چگونه به وجود می آیند ؟
جواب: پدیده های اجتماعی با کنش های اجتماعی انسان ها به وجود می آیند و برقرار می شوند.

۲_ با ذکر یک مثال توضیح دهید که چگونه ما با کنش های اجتماعی خود در حفظ وضع موجود یا تغییر در آن اثر می گذاریم؟
جواب: مثلاً در نظام اجتماعی دبیرستان ، ما با میزان مطالعه و درس خواندن و شیوه ارتباطی که با معلمین و مسئولان مدرسه داریم میتوانیم در حفظ وضع موجود مدرسه ، یا ایجاد تغییر (پیشرفت ، یا پسرفت) مدرسه تاثیر گذار باشیم. وقتی معلم و دانش آموز هر دو حداکثر تلاش خود را به کار گیرند مسلماً موفقیتهای بیشتری حاصل می شود ولی اگر یکی از این دو در فعالیت های خود با کاستی روبرو شود مسلماً در فعالیت مقابل نیز اثرگذار خواهد بود و از رسیدن به اهداف متعالی نظام اجتماعی خود باز می ماند. یا مثال یک کارمند که با گرفتن رشوه، اختلاس ، کم کاری و… . . موجب نارسایی ها و عدم تحقق اهداف اداره خود می شود.

۳_ نارسایی های نظام اداری ما ناشی از چیست؟
جواب: نظام اداری کشور ما نارسایی هایی دارد و فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنشگران ایجاد میکند که این کنشگران ، مدیران، کارکنان، قانون گذاران و مراجعان هستند که رفتار هر یک موجب ، نظم و هماهنگی نظام(حفظ وضع موجود)یا تغییر و تحول درآن می شود.

۴_ آیا ساختارهای اجتماعی مسلط و تغییر ناپذیرند؟
جواب: خیر. ساختارهای اجتماعی باکنش های اجتماعی افراد تحقق پیدا میکند و اگر افراد یک نظام اجتماعی در کنش های خود تغییر ایجاد کنند ساختار اجتماعی نیز تغییر می کند.

۵_ چگونه ممکن است ساختار اجتماعی دچار تغییر شود؟
جواب: ۱- با تغییر ارزش های اجتماعی
۲_ با تغییر کنش های اجتماعی افراد جامعه
۳_ با داشتن انگیزه برای تغییر نظم موجود ساختار اجتماعی تغییر می کند
-۴. با وجود ارزش ها و آرمان های والا جهت تغییر ساختار اجتماعی

۶_ انسان ها علاوه بر اجرای نظم اجتماعی چه تاثیراتی در نظم و ساختار اجتماعی دارند؟
جواب: انسان ها صرفاً مجریان نظم نیستند بلکه قادرند با توجه به آرمانها و ارزشهای خود نظم اجتماعی را تغییر دهند و از مشکلات احتمالی ساختار اجتماعی بکاهند. به هر میزان که این آرمان ها و ارزش ها والاتر و انگیزه افراد برای تحقق بخشیدن به آنها قوی تر باشد تغییر مهمتری ایجاد خواهد شد.

۷_ چرا تاجری که مشکلات زیادی را در رابطه با فعالیت تجاری اش تحمل میکند انگیزه زیادی برای تغییر وضعیت موجود نداشته است؟
جواب: برای حفظ منافع اقتصادی اش

۸_ عامل مهمی در تغییر وضع موجود و تغییر ساختار اجتماعی چیست؟
جواب: آرمانها و ارزشهای والا همراه با انگیزه جهت تحقق بخشیدن به آنها

۹_ چرا کنش انسان را نمیتوان فقط با روش تجربی تحلیل کرد؟
جواب: زیرا کنش انسان آگاهانه و معنا داراست و اگر چه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی است اما روش تجربی توان فهم معانی کنش انسانها را ندارد.

۱۰_ تمرکز رویکرد تبیینی بر چیست؟ و این تمرکز چه اثر و پیامد هایی دارد؟
جواب: رویکرد تبیینی بر آنچه مشاهده می شود تمرکز میکند و اغلب معنای کنش و آنچه درون انسان میگذرد را نادیده میگیرد.
نادیده گرفتن کنش در زندگی اجتماعی انسان موجب خلاقیت زدایی ارزش زدایی معنا زدایی می شود.

۱۱_ چرا و چگونه رویکرد تبیینی موجب خلاقیت زدایی انسان ها می شود؟
جواب: رویکرد پوزیتیویستی با تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و خلاقیت انسان ها را نادیده میگیرد. تاکید افراطی بر نظم اجتماعی سبب سرکوب روحیه خلاق انسانها و رعایت نظم بدون آگاهی از آرمانها و ارزشها میشود.

۱۲_ تاکید افراطی تبیینی ها بر نظم اجتماعی چه اثراتی از خود به جای میگذارد؟
جواب: سبب می شود:
۱_ افراد بدون آنکه بدانند این نظم برای تحقق چه آرمانها و ارزشهای است صرفا آن را رعایت میکنند
۲_ موجب سرکوب روحیه خلاق انسان ها در بسیاری از عرصه ها مانند هنر ، ارتباط و اندیشه می شود
-۳. مانع از این می شود که انسان از نظم موجود گامی فراتر گذارد.

۱۳_ مفهوم قفس آهنین ماکس وبر تعبیری از کدام ویژگی رویکرد تبیینی است؟
جواب: تاکید افراطی بر نظم اجتماعی و سلطه ای که چنین نظمی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آنها دارد.

۱۴_ چرا در جامعه شناسی تبیینی ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودن کینه توزی و خودخواهی قابل فهم نیست؟
جواب: زیرا با استفاده از روشهای تجربی نمیتوان گفت که مهربانی یک فضیلت اخلاقی و کینه توزی یک رذیلت اخلاقی است.

۱۵_ چرا رویکرد تبیینی موجب ارزش زدایی می شود ؟
جواب: چون کنش اجتماعی هدف دار است و اغلب کنش های انسان به دنبال تحقق ارزشهای هستند که دیگران آنها را نمی توانند مشاهده کنند.

۱۶_ در رویکرد تبیینی کدام کنش ها قابل توضیح نیستند ؟
جواب: کنش های عاطفی، هنری، اخلاقی ، مذهبی

۱۷_ چرا رویکرد تبیینی موجب اخلاق گریزی می شود ؟
جواب: کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند با این کار ارزش های عاطفی اخلاقی و مذهبی جامعه را دچار اخلاق گریزی می کنند بزرگترین کشتار جهان در جنگ های جهانی اول و دوم و بمباران فاجعه آمیز هیروشیما و ناکازاکی نمونههایی از آن هستند. و پیشرفتهای چشمگیر جهان غرب در حوزه صنعت و فضا به فراگیرتر و عمیقتر شدن فجایع انسانی و زیست محیطی منجر شده است.

۱۸_ جامعه شناسان تبیینی دلایل اعتیاد جوانان و نوجوانان به استفاده از اینترنت و بازی های رایانه ای را چه میدانند؟
جواب: جامعه شناسان پوزیتیویست نشان داده اند که میان عواملی مانند میزان پرخاشگری، هیجان ، خواب، وضعیت تحصیلات و تاهل، با اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای رابطه وجود دارد.

۱۹_ چرا پاسخ جامعه شناسان تبیینی به عوامل اعتیاد و جوانان و نوجوانان به استفاده از اینترنت پاسخ صحیحی نیست؟
جواب: چون گرایش افراطی به بازی های رایانه ای و اینترنتی صرفاً عوامل قابل مشاهده مانند پرخاشگری ، خواب، تحصیلات و … . نیست و معنای استفاده از این ابزار (مثال به روز بودن سرگرمی، آزادی و توانایی) و انگیزه می تواند در گرایش و اعتیاد جوانان موثر باشد که این عوامل قابل مشاهده نیستند.

۲۰_ برای فهم انگیزه جوانان و نوجوانان باید از چه روشی استفاده کرد؟
جواب: برای فهم انگیزه جوانان و نوجوانان نمیتوان از روشهای تجربی استفاده کرد، بلکه باید همدلانه با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و آرزوهای آنها را فهمید و آنان را یاری داد البته همراهی همدلانه به معنی تایید کنشگران نیست بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان و تلاش برای فهم آنهاست. ما در جهان اجتماعی با افراد آگاه سر و کار داریم و لازم است با توجه به تفسیر آنها از خودشان به فهم همدلانه رفتار آنها دست پیدا کنیم.

۲۱_ تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی چه اثراتی بر زندگی انسانها می گذارد ؟
جواب: تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به حذف اراده و خلاقیت، ارزش و اخلاق ، آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد و شور زندگی را از انسان ها می گیرد.

۲۲_ برای جلوگیری از بروز پیامدهای حذف اراده و خلاقیت ، ارزش و اخلاق ، آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی ، جامعه شناسان به چه رویکردی توجه کردهاند؟
جواب: برای جلوگیری از بروز چنین پیامد هایی کنش اجتماعی مورد توجه برخی جامعه شناسان قرار گرفت. نظریه پردازان کنش اجتماعی آگاهی و معناداری را مهمترین ویژگی کنش اجتماعی میدانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر آگاهی و معنا مطالعه می کنند. این جامعه شناسان ویژگیهای دیگر کنش یعنی اراده و ارزش را مهم می دانند ولی آنها را برخاسته از آگاهی و تابع آن میبینند. همین نگاه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری هموار ساخت.

۲۳_ نوع الگوی مقاومت شهر آمرلی در کردستان چه بود؟
جواب: مقاومت فرهنگی (چون مردم شهر سرباز و نظامی نبودند.) متناسب با موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خود عمل کردند.

برای دریافت سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات متن جامعه دوازدهم درس ۴
1.1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.