سوالات درس ۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات و فعالیت های درس چهارم

۱- ویژگی ها ، ارزش ها و توان مندی های جهان اسلام برای ساختن یک فرهنگ جهانی چیست؟ (چرا ارزش های اسلام خصلتی جهانی دارد؟)
پاسخ:
 ۱- اصول اعتقادی و ارزش های آن ثابت است. (خاص یک نسل و یک عصر نیست.).
۲- اصول و ارزش هایش با نظام آفرینش و فطرت آدمیان مطابقت دارد .

۲- ویژگی های انسان از دیدگاه اسلام چیست ؟
پاسخ: ۱- انسان موجود ی مختار، مسئول و متعهد است
۲- . انسان خلیفه خدا در زمین است
۳- . انسان فطر تی الهی و کرامتی ذاتی دارد.
۴- سعادت انسان در نزدیک شدن به خدا است.
۵- شقاوت انسان در فراموشی خود، خدا و محدود کردن زندگی به این جهان است .
۶- انسان مسئول آبادی این جهان و پرهیز از فساد است.

۳- جایگاه عقل در دیدگاه اسلام چگونه است ؟
پاسخ: عقل در فرهنگ اسلام محبوب ترین مخلوق خداست و پیامبران برای برانگیختن عقل مبعوث شده اند.

۴- پیامبران به چه منظوری مبعوث شده اند؟
پاسخ: پیامبران برای برانگیختن عقل ، اجرای عدالت و جلوگیری از تراکم ثروت در دست اغنیا و آزادسازی مستضعفان از حاکمیت مستکبران و حاکمیت حق مبعوث شده اند.

۵- فرهنگ اسلامی در مراحل گسترش خود چه دوره هایی را پشت سر گذاشته است؟ 
پاسخ: ۱- عصر نبوی
۲- دوران خلافت
۳- دوران استعمار
۴- بیداری اسلامی

۶-  از مراحل گسترش فرهنگ اسلامی عصر نبوی را به اختصار توضیح دهید .
پیامبر آیات توحیدی را در جامعه جاهلی قبیله ای عربستان تبلیغ نمود. پس از۱۳ سال مقاومت در برابر فشار های قبیله ای حکومت اسلامی تشکیل داد و ۱۱ سال به رفع موانع سیاسی آن پرداخت. به امپراتورهای زمان خود برای پذیرش اسلام دعوت نامه فرستاد. گروه های مختلف شبه جزیره درسال نهم هجرت برای پذیرش اسلام به مدینه آمدند.

۷- از مراحل گسترش فرهنگ اسلامی دوران خلافت چگونه بود؟
پاسخ: از زمان رحلت پیامبر تا خلافت امویان ، عباسیان و عثمانیان ادامه داشت. پس از فتح مکه (سال هشتم هجرت) مقاومت در برابر ارزش های اسلامی از صورت آشکار در پوشش نفاق پنهان شدو مناسبات عشیره ای و قبیله ای در آن راه یافت . اما ارزش های اسلامی فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی درسایر سرزمین ها گسترش یافت و فرهنگ گروه های مهاجم را درون خودهضم کرد.

۸- چرا قدرت هایی مانند سلجوقیان، مغولان ، عثمانی و … مانع از آن می شدند که ظرفیت ها و ارزش های اجتماعی فرهنگ اسلامی به طور کامل آشکار شود؟
پاسخ: زیرا این قدرت ها در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند.

۹- دوره استعمار چه تاثیراتی بر فرهنگ اسلامی داشته است ؟
پاسخ: ۱- بخش هایی از جوامع اسلامی را تحت نفوذ سیاسی ، نظامی خود در آوردند.
۲- رجال سیاسی جوامع اسلامی را از طریق قدرت نظامی و صنعتی مقهور خود ساختند.
۳- قدرت سیاسی قومی و قبیله ای جوامع اسلامی را از طریق سازش با دولت های غربی باقدرت استعمارگران پیوند زدند.

۱۱- منظور از استبداد استعماری چیست ؟ چگونه به وجود ذ آمد؟
پاسخ: وقتی استبداد ایلی و قومی با استبداد استعمارگران غربی پیوند خورد استبداد جدیدی که جنبه استعماری داشت به وجود آمد .

۱۱- درمراحل گسترش فرهنگ اسلامی عصر بیداری از چه ویژگی هایی برخوردار است ؟
پاسخ: ۱- مقاومت در برابر نفوذ و سلطه غرب
۲- متفکران اسلامی خطرات سلطه فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسلامی را گوشزد کردند.
۳- باروی کارآمدن انقلاب اسلامی مکاتب و روش های غربی مقابله با سلطه استعمار (ناسیونالیسم ، ملی گرایی ، مارکسیسم) کنار گذاشته شد
۴- . مرحله نوینی در گسترش فرهنگ اسلامی با الهام از انقلاب ایران به وجود آمد.

۱۲- کدام بخش ازارزش های اجتماعی اسلام باحاکمیت های قومی قبیله ای نادیده گرفته می شود؟
پاسخ: اخوت اسلامی ، عدالت، تقوا، قانون گرایی، اتحاد، همبستگی (متاسفانه در تاریخ پس از اسلام به تدریج ارزش های فوق کم رنگ شدند. مثال تقوا کم رنگ شدو ارزش های خونی و نژادی رشد کرد. تبعیض ها جای عدالت را گرفت . زهدو ساده زیستی به تجمّلات تبدیل شد . برابری و ب را در ی به قوم مداری تبدیل شد . استبداد ایلی و قبیله ای جای آزادی را گرفت.)

۱۳- عملکرد استبداد ایلی قاجار را با استبداد استعماری رضاخان مقایسه کنید.
استبداد قومی ایلی با مذهب درگیری نداشت و شاهان ظاهرا دینی بودند اما استبداد استعماری رضاخان چون در راستای تامین نیازهای مادی غرب بود پوشش ظاهری دینی هم نداشت و مستقیما با دین مبارزه می کرد .

۱۴- ناسیونالیسم چیست؟ چه تاثیراتی در جهان اسلام داشته است؟
پاسخ: صرفا تعلق خاطر و وابستگی به عناصر سرزمین، نژاد، قومیت و زبان داشتن که هویت ملت را تعیین کند . و حدت امت اسلامی مخدوش بود. هویت سازی سکولار بود . اختلافات نژادی افزایش یافته بود . مقاومت اسلامی ضعیف شده بود .

۱۵- نمودار زیر را تکمیل کنید:

سوالات درس چهارم جامعه یازدهم

سوالات درس ۴ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۵ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.