سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس چهارم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس چهارم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم /

درس چهارم: من عضو گروه هستم.

۱- گروه را تعریف کنید؟
جواب: از تعدادی افراد تشکیل می شود که فعالیت های مشترکی دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار می کنند.

۲- چند گروه مثال بزنید.
جواب: ۱- کلاس ما نیز یک گروه است و همه ما عضو این گروه هستیم
۲- دانش آموزان مدرسه یک گروه بزرگ تر را تشکیل می دهند.
۳- اعضای یک خانواده نیز یک گروه هستند.

۳- اعضای یک خانواده برای چه تلاش می کنند؟
جواب: برای زندگی کردن با آرامش و آسایش در کنار یکدیگر تلاش و همکاری می کنند.

۴- افرادی که در یک فروشگاه خرید می کنند یا در مطب منتظر هستند آیا گروه حساب می شوند؟
جواب: خیر این افراد ارتباطی با هم ندارند و هدف مشترکی ندارند.

۵- برای اینکه در گروه عضو موثری باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟
جواب: برحسب استعداد و توانایی نقشی را به عهده بگیریم و وظایف خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم در گروه باید با هم روابط خوبی داشته باشیم و مهربان و همدل باشیم و به هم کمک کنیم. نظم و مقررات را رعایت کنیم. به هم احترام بگذاریم و با هم مشورت و همفکری کنیم.

۶- اگر در گروه فقط بعضی از افراد فعالیت کنند زحمت ها به دوش عده ای گذاشته می شود و کارها خوب پیش نمی رود.

۷- یکی از ویژگی های مهم اعضای هر گروه اعتقاد به همفکری و مشورت در کارهاست.

۸- اعضای گروه در چه مواردی با هم مشورت می کنند؟
جواب: در تصمیم گیری ها وضع قوانین و مقررات برای فعالیت ها و یا تقسیم کارها بین خودشان باهم مشورت می کنند

۹- نظر دین اسلام در مورد مشورت در کارها چیست؟
جواب: دین اسلام به مشورت در کارها سفارش کرده است و نام یکی از سوره های قرآن شوری است وَ اَمرَهُم شُوری بَینَهُم یعنی در کارهایشان با همدیگر مشورت می کنند.

۱۰- شورا چگونه تشکیل می شود؟
جواب: در مدرسه و محله کارخانه و شهر و روستا گروه های بزرگتری هستند که برای حل مشکلات و انجام دادن کارها افرادی را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند این نمایندگان شورا تشکیل می دهند.

۱۱- در شورا برای اداره ی بهتر جامعه چگونه تصمیم گرفته می شود؟
جواب: در شورا همه می توانند نظرات خود را بیان کنند و برای حل مشکلات جامعه و تصمیم گیری از فکر و تجربه همه استفاده می شود و در نتیجه آن جامعه را می توان بهتر اداره کرد.

۱۲- شورا را تعریف کنید؟
جواب: یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند

۱۳- چند نمونه مشورت و شورا را نام ببرید؟
جواب: ۱.مشورت اعضای خانواده برای خرید منزل
۲.شورای دانش آموزی برای تصمیم درباره مسائل دانش آموزان
۳.شورای یک محله برای مشورت درباره مسائل مربوط به محله

۱۴- هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟
جواب: این است که مسئولان مدرسه از نظرات و نیازهای دانش آموزان درباره مسایل درسی و امور مربوط به مدرسه آگاه شوند و در کارهای مدرسه از مشارکت آنان استفاده شود

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات درس ۴مطالعات پنجم

۱ -گروه را تعریف کنید؟
جواب: از تعدادی افراد تشکیل می شود که فعالیت های مشترکی دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار می کنند

۲ -کلاس ما نیز یک…گروه… است و همه ما عضو این گروه هستیم و دانش آموزان مدرسه یک…گروه بزرگ تر… را تشکیل می دهند

۳ -اعضای یک خانواده نیز یک...گروه… هستند

۴ -اعضای یک گروه برای زندگی کردن با آرامش و آسایش در کنار یکدیگر تلاش و همکاری می کنند

۵ -افرادی که در یک فروشگاه خرید می کنند یا در مطب منتظر هستند آیا گروه حساب می شوند؟
جواب: خیر این افراد ارتباطی با هم ندارند و هدف مشترکی ندارند

۶ -برای اینکه در گروه عضو موثری باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟
جواب: برحسب استعداد و توانایی نقشی را به عهده بگیرند و وظایف خود را بشناسند و به آن عمل کنند اعضای گروه باید با هم روابط خوبی داشته باشند و مهربان و همدل باشند و به هم کمک کنند نظم و مقررات را رعایت کنند به هم احترام بگذارند و با هم مشورت و همفکری کنند

۷ -اگر در گروه فقط بعضی از افراد فعالیت کنند زحمت ها به دوش عده ای گذاشته می شود و کارها خوب پیش...نمی رود…

۸ -یکی از ویژگی های مهم اعضای هر گروه اعتقاد به...همفکری… و...مشورت… در کارهاست

۹ -اعضای گروه در چه مواردی با هم مشورت می کنند؟
جواب: در تصمیم گیری ها وضع قوانین و مقررات برای فعالیت ها و یا تقسیم کارها بین خودشان باهم مشورت می کنند

۱۰ -نظر دین اسلام در مورد مشورت در کارها چیست؟
جواب: دین اسلام به مشورت در کارها سفارش کرده است و نام یکی از سوره های قرآن شوری است
وَ اَمرُهُم شورىٰ بَینَهُم؛ در کارهایشان با همدیگر مشورت می کنند

۱۱ -شورا چگونه تشکیل می شود؟
جواب: در مدرسه و محله کارخانه و شهر و روستا گروه های بزرگتری هستند که برای حل مشکلات و انجام دادن کارها افرادی را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند این نمایندگان شورای تشکیل می دهند

۱۲ -در شورا برای اداره بهتر جامعه چگونه تصمیم گیری می شود؟
جواب: در شورا همه می توانند نظر خود را بیان کنند و برای حل مشکلات جامعه و تصمیم گیری از فکر و تجربه همه استفاده می شود و در نتیجه آن جامعه را می توان بهتر اداره کرد

۱۳ -شورا را تعریف کنید؟
جواب: یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند

۱۴ -چند نمونه مشورت و شورا را نام ببرید؟
جواب: مشورت اعضای خانواده برای خرید منزل
شورای دانش آموزی برای تصمیم درباره مسائل دانش آموزان
شورایاری یک محله برای مشورت درباره مسایل مربوط به محله

۱۵ -هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟
جواب: این است که مسئولان مدرسه از نظرات و نیازهای دانش آموزان درباره مسایل درسی و امور مربوط به مدرسه آگاه شوند و در کارهای مدرسه از مشارکت آنان استفاده شود

۱۶ -انتخابات شورای دانش آموزی چه زمانی است؟
جواب: نیمه اول آبان

۱۷ -اعضای شورای دانش آموزان چه کسانی هستند؟
جواب: نمایندگان دانش آموزان