سوالات درس پنجم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات درس پنجم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۵ تاریخ دهم انسانی

سوالات درس پنجم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۵ تاریخ دهم انسانی

سوالات متن تاریخ دهم / درس پنجم: هند و چین

۱ـ دربارهی دین آریاییان هند شرحی بنویسید.
پاسخ: آریاییان هند مثل سایر اقوام هند و اروپایی، خدایان گوناگونی را به عنوان یکی از مظاهر طبیعت، مانند آسمان، ماه، خورشید، باد و آتش میپرستیدند؛ آنان به خدای غیر مادی و ما فوق طبیعت نیز عقیده داشتند.

۲ـ مهمترین اثر برجا مانده درباره عقاید آریاییان هند چه نام دارد؟
پاسخ: سروده هایی در ستایش آفرینش و خدایان با عنوان نام « ودا »، است. کهن ترین بخش وداها «ریگ وِداها » که به زبان سانسکریت، که زبان مهاجران آریایی هند بود، سروده شده است.

۳ـ آیین برهمنی چه آئینی است؟
پاسخ: آیین پیچیده ی هندی بود که به خدایان متعددی (که در وداها ستایش شده بودند) باور داشت و آداب و مناسک دشواری(مثل قربانی کردن) را بر پیروان خود تحمیل میکرد.

۴ـ برهمن چه کسی بود؟(و چه وظایفی بود؟)
پاسخ: وظیفه حفظ سرودهای وداها از خطر فراموشی، و نیز تعلیم آموزههای دینی و اجرای آداب مذهبی، بر عهده افرادی بود که به برهمن شهرت داشتند.

۵ـ برهمنان دارای چه مقامی و موقعیّتی بودند؟
پاسخ: آنها به واسطه مقام و موقعیت مذهبی خویش، قدرت و ثروت فراوانی کسب کرده و کاست یا طبقه ممتازی را تشکیل داده بودند.

۶ـ آیین بودایی چرا و چگونه به وجود آمد؟
پاسخ: مناسک طاقت فرسای آیین برهمنی به تدریج موجب روی گردانی برخی از پیروان آن شد و زمینه را برای شکلگیری و رواج آیین و اندیشه های دیگر در هند فراهم آورد. آیین بودایی مهمترین آیینی بود که در برابر باورهای آمیخته با خرافات و رسوم دشوار کیش برهمایی ظهور کرد. و با وجود مخالفت برهمنان در هند و مناطق دیگر مثل تبت و چین راه یافت.

۷ـ بودا، از چه حقایقی سخن به میان آورد؟
پاسخ: ۱ زندگی سراسر رنج و درد بی پایان است ۲ سرچشمه این درد، آرزو و خواستن است ۳ تنها با رسیدن به « نیروانا » میتوان بر آرزو و خواستن  غلبه کرد ۴ از هشت راه مقدس میتوان به نیروانا رسید. (این هشت راه شامل صداقت ورزی در ایمان، نیت، گفتار، کردار، زندگانی، کوشش، پندار و مراقبه میشد.)در دوران نو سنگی گروههایی از مردم چینی در اطراف رودهای بزرگ هوانگ هو و یانگ تسه مشغول کشاورزی بودهاند. کشاورزان چینی ارزن، گندم، برنج و سپس ابریشم تولید میکردند. و چندین نوع حیوان اهلی را پرورش میدادند. تمدن چین به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی خود، کمتر تحت تأثیر و نفوذ خارجی بوده است.

۸ـ « شی هوانگ تی » که بود ؟
پاسخ: یکی از فرمانروایان سلسله» چه این«، به نام ژنِگ، حکومت نیرومندی را به وجود آورد. او عنوان شی هوانگ تی به معنای امپراتور اوّل را که پیش از آن مخصوص خدایان و قهرمانان اساطیری بود، برای خود برگزید.

۹ـ شی هوانگ تی چه اقداماتی کرد؟
پاسخ: او با پیروزی بر حاکمان محلی و اشراف زمین دار به تفرقه و تجزیه سیاسی چین پایان داد، تشکیلات اداری و مالیاتی را نوسازی کرد و شبکه گسترده ای از جاده ها ساخت. وی همچنین به قصد رونق تجارت، مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار سکه ها را یکسان نمود. دیوار بزرگ چین را تکمیل کرد.(بخشهای مختلف دیوار را به یکدیگر متصل کرد.)

۱۰ـ دربارهی سلسله « هان » و تحولات آن شرحی بنویسید.
پاسخ: دراین دوران کشاورزی، صنعت، علم و فرهنگ، پیشرفت نمایانی کرد و چینیان دست به ابداعات و اختراعات مهمی زدند. قلمرو آن گسترش یافت و با کشورها و تمدن های دیگر از جمله ایران، ارتباط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برقرار کرد. جاده ابریشم گشایش یافت. انتخاب مأموران دولتی شایسته بر پایه تعلیمات کنفوسیوس بود.

۱۱ـ دربارهی آیین و اندیشه کنفوسیوس شرحی بنویسید.
پاسخ: کنفوسیوس چند قرن پیش از شیهوانگتی می زیست. کنفوسیوس بیش از هر چیز به رفتار اخلاقی توجه داشت و درباره دین یا خدایان چینی خیلی کم سخن گفته است. اساس تعالیم او این بود که مردم چطور باید رفتار کنند و حاکمان چگونه رفتار مناسب را در جامعه ترویج دهند.

۱۲ـ تأثیر آئین کنفوسیوس را بر نطامات چین تشریح کنید؟
پاسخ: یکی از اقدامهای مؤثر حکومت «هان» که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد، انتخاب مأموران دولتی بر پایه اصول و تعلیمات کنفوسیوس بود. در چارچوب این اصول، افراد بر اساس توانمندی و شایستگی های خویش و نه بر مبنای ثروت و وابستگی های خانوادگی به خدمت گرفته میشدند. از این رو، کسانی که داوطلب خدمات دولتی بودند، به منظور اثبات استعداد و صالحیت خود، لازم بود در آزمون های مختلفی شرکت کنند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس پنجم تاریخ دهم انسانی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ششم تاریخ دهم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۴ تاریخ دهم انسانی استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۵ تاریخ دهم نیز دیدن فرمایید.