سوالات درس ۵ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۵ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۵ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  / درس ۵ : انقلاب مشروطه ایران

۱ چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ ( ۴مورد)
پاسخ: ۱ -از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران ۲ -غلبه استعمار بر مملکت ۳ -استبداد دستگاه حاکم ۴ -مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار ۵ – ورود اندیشه های جدید

۲ در دوره قاجار چه قسمت هایی از ایران توسط روسیه جدا شد؟
پاسخ: کل قفقاز در شمال غربی و منطقه ماوراء النهر در شمال شرقی (شامل کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان کنونی)به این ترتیب، در شرق و غرب دریای خزر، مناطق و ایالت های وسیع و زرخیزی از ایران جدا شد

۳ در دوره قاجار چه قسمت هایی از ایران توسط انگلستان جدا شد؟
پاسخ: ایالت های هرات و قندهار و بخش بزرگی از بلوچستان

۴ چرا ایران مورد توجه کشور های استعماری قرار گرفت؟
پاسخ: ایران نیز به دلایل موقعیت ویژه جغرافیایی و برخورداری از منابع سرشار مواد اولیه، مورد توجه کشورهای استعمارگر قرار گرفت

۵ چه عواملی احساسات ملی ایرانیان را در زمان قاجار جریحه دار کرده بود؟
پاسخ: دادن امتیازات، گرفتن وام و اعمال حق کاپیتولاسیون که از عهدنامه ترکمانچای برقرار شد و همچنین دخالت های دولت های بیگانه در امور داخلی ایران

۶ چرا حکومت قاجار استبدادی بود؟
پاسخ: اساس استبداد و قدرت بود . شاه حرف اول و آخر را می زد و او حکام ایالات را از بین شاهزادگان انتخاب می نمود

۷ در دوره ی قاجار وضع حکومت در ایالات (استان ها) چگونه بود؟
پاسخ: در ایالت ها (استان) وضع بدتر از مرکز حکومت بود. حاکمان ایالت ها از میان شاهزادگان انتخاب می شدند و در منطقه خود مانند یک شاه عمل می کردند

۸ چه عواملی باعث غلبه استعمار گران بر مملکت ما در دوره ی قاجار شد ؟
پاسخ: ضعف حکومت قاجار در زمان گسترش استعمارگر های اروپاییان و همچنین طمع ورزی و فساد مالی درباریان، زمینه سلطه بیگانگان بر مملکت را فراهم کرده بود. بارز ترین نتیجه این وضعیت، امتیازهای متعددی بود که به خارجیان داده می شد .قرض هایی که شاهان قاجار از کشورهای بیگانه می گرفتند

۹ دلایل دخالت مردم و علماء با استبداد و استعمار چه بود؟
پاسخ: آموزه های دین اسلام مثل امر به معروف و نهی از منکر، دفع ظلم و کفر بالا رفتن آگاهی مردم

۱۰ اندیشه سیاسی اسلام چه نقشی در پیدایش مشروطه خواهی داشت؟
پاسخ: توجّه مردم مسلمان ایران به آموزه های دین اسلام نظیر امر به معروف و نهی از منکر، عدالت خواهی و لزوم دفع ظلم که در آیات قرآن کریم و سیره معصومین به آن پرداخته شده است، موجب می شد نسبت به این آموزه ها احساس تکلیف کنند و قیام کنند . در آستانه نهضت مشروطیت ایران، روحانیون و حوزه های علمیه شیعه به استحکام و انسجام سیاسی و مبارزاتی رسیده بودند. در نتیجه یک قرن مبارزه و بیدارگری، ارتباط منظمی میان علما و مردم به وجود آمد و زمینه پیدایش حرکتی فکری به رهبری عالمان دینی فراهم شد

۱۱ فعالیت سیاسی رهبران دینی در دوره ی قاجار چه دستاوردهایی داشت؟
پاسخ: اساس این نهضت بر مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی و تلاش برای برقراری عدالت در مملکت قرار داشت، تا با ایجاد قدرت و اختیارات پادشاه و حکام را محدود و با اجرای قوانین اسلامی « دارالشورا » عدالت خانه و از لجام گسیختگی آنها جلوگیری کند

۱۲ اساس نهضت مشروطه را بیان کنید ؟
پاسخ: مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی /تلاش برای برقراری عدالت در کشور ، تا با ایجاد عدالت خانه و دارالشورا ، قدرت و اختیارات پادشاه و حکام محدود و با اجرای قوانین اسلامی از لجام گسیختگی آنها جلوگیری کند

۱۳ زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران چه بود ؟ (راههای ورود مشروطه به ایران )
پاسخ: زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران، به شکل های مختلف نظیر اعزام دانشجو به خارج، سفر های درباریان و سیاستمداران به خارج، و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشور های مختلف فراهم شد

۱۴ روزنامه های دولتی زمان قاجار را نام ببرید؟
پاسخ: «کاغذ اخبار »« شرافت » و « شرف »و« وقایع اتفاقیه»

۱۵ از روزنامه های آن زمان را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ -دولتی مثل: وقایع اتفاقیه ، شرف ، شرافت
۲ -غیردولتی مثل: روزنامه تربیت و ادب
۳ -روزنامه های خارجی که به فارسی نوشته میشد مثل: عروه الوثقی ، قانون

۱۶ اولین روزنامه ایران چه بود و توسط چه کسی انتشار یافت؟
پاسخ: میرزا صالح شیرازی – کاغد اخبار

۱۷ روزنامه های غیردولتی زمان قاجار کدامند؟
پاسخ: غیردولتی مثل: روزنامه تربیت و ادب

۱۸ روزنامه های فارسی زبانی که در زمان قاجار در خارج از کشور چاپ و منتشر می شد چه نام داشت ؟
پاسخ: روزنامه های خارجی که به فارسی نوشته میشد مثل: عروه الوثقی ، قانون

۱۹ اولین نشانه های اندیشه های نوین در …. عهد قاجار مشاهده می شود؟
پاسخ: سفرنامه های عهد قاجار

۲۰ نام دو سفرنامه عهد قاجار چه بود و در آنها از چه مسائلی سخن به میان آمد؟
پاسخ: الف )سیاحت نامه ابراهیم بیگ / ب) میرزا صالح شیرازی

۲۱ معروفترین آثاری که در پیدایش مشروطه خواهی نقش داشتند از نوشته های کدام نویسندگان بودند و ویژگی های افکار این نویسندگان چه بود؟
پاسخ: نوشته های میرزا ملکم خان، میرزا یوسف خان مستشار الدوله، عبدالرحیم خان طالبوف و میرزا فتحعلی آخوند زاده

۲۲ در آثار روشنفکران ایرانی دوره ی قاجار ، به چه مسائلی توجه شده است ؟
پاسخ: پذیرش اندیشه های غربی و شیفتگی و خود باختگی بی چون و چرا در برابر فرهنگ غربی

۲۳ آخرین نمونه نارضایتی عمومی مردم در عهد ناصری چه بود؟
پاسخ: ترور ناصرالدین شاه

۲۴ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و شیوه های حکومت آنها را با هم مقایسه کنید .
پاسخ: او پادشاهی خودکامه بود که در طی حکمرانی پنجاه ساله اش، با شیوه های استبدادی، از ابراز علنی انتقاد های مردم جلوگیری می کرد. جانشین او، مظفرالدین شاه، فردی سست عنصر، بی اراده و بیمار بود و توانایی سر و سامان دادن به امور کشور را نداشت. امّا در عین حال، رئوف و مهربان بود

۲۵ جانشین ناصرالدین شاه که بود و چه کسی را به صدراعظمی انتخاب کرد؟
پاسخ: مظفرالدین شاه، عین الدوله را که فردی مستبد بود، به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و ادارهی مملکت را به او سپرد

۲۶ عواملی که در دوره ی مظفر الدین شاه بر نارضایتی های عمومی می افزود و ایران را در آستانه یک شورش سراسری قرارداد چه بود؟
پاسخ: خشونت های عین الدوله و حاکمان ایالت ها، همراه با فقر عمومی و رکود شدید اقتصادی

۲۷ چگونه محرم سال ۱۳۲۳ قمری در حکومت مظفرالدین شاه بهترین فرصت برای اعتراض های مردمی فراهم شد؟
پاسخ: روحانیون با استفاده از حضور مردم در مراسم عزاداری حضرت اباعبداللّه الحسین علیه السلام، ضمن تکیه بر جنبه ی ستم ستیزی قیام آن حضرت، پیام عدالت خواهی را بین مردم تبلیغ می کردند

۲۸ مهمترین حوادثی که پیش از مهاجرت صغری موجب خشم و اعتراض مردم شد چه بود؟( ۴مورد )
پاسخ: ۱ -ماجرای نوز بلژیکی ۲ -نارضایتی مردم ایالت ها ۳ -ماجرای بانک استقراضی روس ۴ -فلک شدن بازرگانان

۲۹ ماجرای نوز بلژیکی چه بود؟
پاسخ: در مراسم سال ۱۲۸۳ ش موسیو نوز بلژیکی، که طبق قرارداد گمرکی ایران و روسیه (۱۲۸۰ ش)کارگزار روس ها در امور گمرک ایران بود، با لباس روحانیان و در حالی که قلیان به دست داشت، عکس گرفت. این عکس در محرم۱۳۲۳ ق / ۱۲۸۳ ش در میان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض مردم شد

۳۰ رهبری حرکت بر علیه نوز بلژیکی در دست چه کسی بود؟
پاسخ: آبت الله سید عبدالله بهبهانی

۳۱ اولین جرقه نهضت مشروطه چه بود؟
پاسخ: ماجرای نوز بلژیکی و اعتراض آیت اله بهبهانی

۳۲ ماجرای (علت) شلاق خوردن علمای کرمان چه بود؟
پاسخ: در دوران قاجاریه برخی از کالاهای مورد نیاز مردم مانند نفت، کبریت و قند از روسیه وارد می شد. در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزایش یافت ۴ و شعله های اعتراض مردم را بر افروخت

۳۳ در رمضان ۱۳۲۳ قمری محور اصلی سخنرانی واعظان تهران چه بود؟
پاسخ: محور اصلی سخنرانی واعظان تهران، موضوعِ توهین به این عالمان بود که برای حفظ تشیع در برابر فرقه های ساختگی به پا خاسته بودند

۳۴ علل نارضایتی مردم ایالات فارس و خراسان در عهد مظفری چه بود؟
پاسخ: شعاع السلطنه، حاکم فارس، با ستمگری های خود، موجب نارضایتی مردم شده بود. مردم خراسان از ستمگری های غلامرضا خان آصف الدوله به جان آمده بودند

۳۵ ماجرای عسکر گاریچی را بنویسید؟
پاسخ: در قم، فردی که امتیاز جا به جایی مسافران تهران قم را به دست آورده بود، آشکارا به خودسری می پرداخت ، او که به « عسگر گاریچی » شهرت
داشت .با بی احترامی به یک زن پاک دامن ، عالمان قم را به واکنش وا داشت، امّا دولت به سادگی از کنار این حوادث گذشت. در نتیجه، دامنه ی اعتراض ها بیشتر گسترش یافت

۳۶ ماجرای بانک استقراضی چه بود؟
پاسخ: وجود مخالفت عمومی، روس ها در محل یک قبرستان متروک، ساختمان بانک استقراضی روس را بنا نهادند. آیت اللّه سیدمحمّد طباطبایی به شدّت با این کار مخالفت کرد. مردم نیز از این اقدام روس ها، ناخشنود بودند. بنابراین، یک اعتراض عمومی شکل گرفت، امّا روس ها ، با بی اعتنایی، به کار خود ادامه دادند. تا اینکه موضوع به اطلاع مراجع تقلید نجف رسید، آیت اللّه سیدمحمّد طباطبایی و سید عبداللّه بهبهانی و روحانی دیگری به نام میرزا مصطفی آشتیانی به همراه مردم تهران در یک شورش عمومی، ساختمان مذکور را با خاک یکسان کردند

۳۷ کدامیک از روحانیون در ماجرای تخریب بانک استقراضی شرکت داشتند؟
پاسخ: آیت اللّه سیدمحمّد طباطبایی و سید عبداللّه بهبهانی و روحانی دیگری به نام میرزا مصطفی آشتیانی

۳۸ ماجرای فلک شدن بازرگانان قند را بنویسید؟
پاسخ: در دوران قاجاریه برخی از کالاهای مورد نیاز مردم مانند نفت، کبریت و قند از روسیه وارد می شد. در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزایش یافت  و شعله های اعتراض مردم را بر افروخت

۳۹ علت مهاجرت صغری چه بود؟
پاسخ: به دنبال آزار و اذیت بازرگانان به پیشنهاد آیت اللّه سیدمحمّد طباطبایی، روحانیون و مردم، با حالت اعتراض تهران را ترک و در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کردند

۴۰ اولین مرحله اتحاد نیروهای ضد استبداد در کدام واقعه رخ داد؟
پاسخ: مهاجرت صغری

۴۱ چرا مهاجران صغری سفیر کشور عثمانی را واسطه بین خود و شاه قرار دادند؟
پاسخ: هر روز بر عدهی این مهاجران افزوده می شد. عین الدوله برای بازگرداندن علما و مهاجران، به هر شیوه که متوسّل شد ، نتیجه نگرفت. از آنجا که درباریان فاسد، مانع از رسیدن خبر های صحیح به مظفرالدین شاه بودند

۴۲ مهاجران صغری چه خواسته هایی داشتند؟
پاسخ: ۱ -ایجاد عدالت خانه در همهی شهرها، برای رسیدگی به شکایت های مردم و برقراری عدالت در جامعه.
۲ -عمل به قانون اسلامی، به طور دقیق و به دور از ملاحظه های شخصی

۴۳ علت مهاجرت کبری چه بود؟
پاسخ: در اعتراض به اقدام های دولت، به شهر مقدّس قم

۴۴ چرا مهاجرت دوم به کبری معروف شد؟
پاسخ: این مهاجرت که گسترده تر از مهاجرت قبل بود

۴۵ منظور از سنت بست نشینی چیست؟
پاسخ: بست نشینی و تحصّن که از دیرگاه در ایران معمول بود، بیشتر در مساجد و زیارتگاه ها و اماکنی سنتِ صورت می گرفت که مورد احترام مردم قرار داشت و با باورهای دینی آن ها سازگار بود

۴۶ سفارت انگلستان چگونه از بست نشینی در جهت منافع خود استفاده کرد؟
پاسخ: انگلستان، برای نیل به مقاصد و منافع استعماری اش این سیاست را در پیش گرفته بود

۴۷ مهمترین خواسته های مهاجران کبری چه بود؟
پاسخ: ۱ .برکناری عین الدوله از صدارت
۲ .فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران
۳ .ایجاد عدالت خانه
۴ .-تشکیل دارالشّورا (مجلس نمایندگان)

۴۸ مظفرالدین شاه در راستای خواسته های مشروطه خواهان چه اقداماتی کرد؟
پاسخ: مظفرالدین شاه تسلیم خواسته های مردم شد. او عین الدوله را عزل کرد و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادرکرد

۴۹ اولین مجلس شورای ملی به دست چه کسی و به چه تاریخی شروع به کار کرد؟
پاسخ: مظفرالدین شاه – ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی

۵۰ جانشین مظفرالدین شاه که بود؟
پاسخ: محمدعلی شاه

۵۱ محمدعلی شاه چگونه پادشاهی بود (چه صفاتی داشت) ؟
پاسخ: شاه، یکی از شاهان خودکامه دوره قاجار بود که نمی خواست در برابر قانون اساسی و مجلس شورای ملّی تمکین کند

۵۲ اولین بی اعتنایی محمدعلی شاه نسبت به مشروطه چه بود؟
پاسخ: او در ۲۸ دی ۱۲۸۵ جشن تاج گذاری بر پا کرد و از اشراف و نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد امّا نمایندگان مجلس شورای ملّی را دعوت نکرد

۵۳ مهمترین دشواری های نظام جدید مشروطه چه بود؟ ( ۴ مورد)
پاسخ: ۱-تدوین متتم قانون اساسی و شدت گرفتن اختلافات
۲-خوداری محمدعلی شاه از امضائ متتم قانون اساسی
۳-اهداف روسیه و انگلستان برای مداخله در نهضت مردم
۴-قرارداد ۱۹۰۷ روسیه و انگلیس

۵۴ چرا متمم قانون اساسی تدوین شد یا قانون اساسی ای که در زمان مظفرالدین شاه تنظیم شد چه ضعف هایی داشت؟
پاسخ: قانونی که در زمان مظفرالدین شاه به نام قانون اساسی تنظیم شد، دارای ضعف های زیادی بود. این قانون در پنجاه و یک اصل تنظیم شده بود و در حقیقت نظام نامه ای بود که اداره امور مجلس و حدود آن را روشن می ساخت. در این قانون، از حقوق و تکالیف دولت نسبت به ملت و بالعکس سخن به میان نیامده بود. بنابراین، لازم بود متمّمی بر آن نوشته و تکمیل می شد

۵۵ علت تدوین متتم قانون اساسی مشروطه چه بود ؟
پاسخ: چون از وظائف دولت در برابر مردم و وظائف مردم نسبت به دولت سخنی به میان نیاورده بود

۵۶ اصل دوم متمم قانون اساسی چه بود؟
پاسخ: بنابراین اصل، در هر دوره از مجلس، هیئتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسلام که با اقتضا های زمان آشنا بودند، به عنوان عضو، در مجلس شورای ملّی شرکت می کردند، تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب می شد، نظارت کنند که خلاف قواعد اسلامی و دستور های شرع نباشد

۵۷ چرا شیخ فضل الله نوری از صف مشروطه خواهان خارج شد؟ ( ۲ مورد )
پاسخ: تا آنکه سرانجام شیخ فضل اللّه نوری به دلیل اعمال نفوذ غرب گرایان در نهضت مشروطه و انحراف مشروطە « آن از مسیر اسلامی و ملّی اوّلیه از صف طرفداران مشروطه جدا شد

۵۸ شیخ فضل الله نوری چه نوع مشروطه ای می خواست؟
پاسخ: مشروطه مشروعه

۵۹ دومین بی اعتنایی محمدعلی شاه نسبت یه مشروطه چه بود؟
پاسخ: بی اعتنایی بعدی محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه در هنگام امضای متمم قانون اساسی مشروطه، رخ داد. هنگامی که متمّم قانون اساسی تقدیم او شد، از امضای آن خودداری کرد

۶۰ روسیه به چه دلایلی با نهضت مشروطه ایران مخالفت می کرد؟( ۳ مورد )
پاسخ: ۱.جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی، از مشروطه طلبان حمایت می کرد.
۲.کمک به محمّدعلی شاه که طرفدار روس بود.
۳ -پیشگیری از قیام ملّت های منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی، تحت تأثیر پیروزی مشروطه خواهان در ایران

۶۱ دلایل حمایت انگلستان از مشروطه ایران چه بود؟ ( ۳ مورد)
پاسخ: ۱.افزایش اعتبار خود در ایران، برای دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه؛
۲.به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس؛
۳کمک های بی دریغ انگلیس به بست نشینان در سفارت این کشور در تهران، و تحت حمایت قرار دادن نزدیک به چهارده هزار نفر در سفارت، به همین دلیل صورت گرفت؛
۴-محافظت از مرزهای هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان در منطقه

۶۲ دلیل رفع اختلافات روس و انگلستان در سال ۱۹۰۷ در ایران چه بود؟
پاسخ: این موضوع جدید حضور آلمان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود.

۶۳ علت عقد قرارداد ۱۹۰۷ م بین ایران و روس و انگیس چه بود؟
پاسخ: این موضوع جدید حضور آلمان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود

۶۴ قرارداد ۱۹۰۷ م بین چه دولت هایی و با پا در میانی چه کشوری بسته شد؟
پاسخ: دول روسیه و انگلیس/ با در میانی فرانسه

۶۵ در قرارداد ۱۹۰۷ م درباره ایران چه تصمیمی گرفته شد؟
پاسخ: ایران را به سه منطقه تقسیم کردند: منطقه شمال، از خط فرضی بین قصر شیرین، اصفهان، یزد، خواف و مرز افغانستان، حوزه نفوذ روسیه شناخته شد. منطقه جنوب، از خط فرضی بین بندرعباس، کرمان، بیرجند، زابل و سرحد های افغانستان که دارای ارزش حیاتی برای دفاع از هند بود، قلمرو نفوذ انگلستان مقرر گردید. قسمت سوم که شامل کویرها و بیابان های بی آب و علف بود، منطقه بی طرف و متعلق به ایران شناخته شد

۶۶ در قرارداد ۱۹۰۷ م منطقه بیطرف چه منطقه ای بود و چرا در نظر گرفته شد؟
پاسخ: منظور از این کار هم آن بود که دو دولت تا حدودی از یکدیگر فاصله بگیرند و از برخوردهای احتمالی بین آنها، جلوگیری شود

۶۷ اقدام های انقلابی اولین دوره ی مجلس شورای ملی در قبال سیاست های روس و انگلستان چه بود؟ ( ۳ مورد)
پاسخ: ۱-رد قرارداد ۱۹۰۷
۲-اخراج مسیو نوز بلژیکی
۳ -رد دریافت وام از دول خارجی

۶۸ چرا محمد علی شاه امین السلطان را برای نخست وزیری ، به ایران دعوت کرد؟
پاسخ: محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان، میرزا علی اصغر خان امین السلطان را که از مخالفان جدّی مشروطه بود

۶۹ سیاست امین السلطان نسبت به شاه و مشروطه چگونه بود و عاقبت او چه بود؟ یا چرا ترور شد ؟
پاسخ: او که در دوره نخست وزیری خود، سیاستی دوگانه در پیش گرفته بود، سرانجام توسّط یکی از طرفداران مشروطه ترور شد

۷۰ بهانه ی محمد علی شاه برای حمله به مجلس (به توپ بستن) چه بود؟
پاسخ: چندی بعد محمّد علی شاه در یکی از خیابان های تهران مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی آسیبی ندید شاه، این اقدام را به مشروطه خواهان نسبت داد و به همین بهانه، تصمیم گرفت مجلس را برای همیشه تعطیل کند

۷۱ عکس العمل روسیه و انگلستان در قبال به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران چه بود؟
پاسخ: روسیه از این حمله حمایت نمود زیا مخالف با مشروطه بود ولی انگلیس بنا به اهداف خویش با این مخالفت نمود

۷۲ روس ها چه نقشی در به توپ بستن مجلس شورای ملی داشتند؟
پاسخ: نقش مشوق محمدعلی شاه و در به توپ بستن

۷۳ آثار و پیامدهای به توپ بستن مجلس چه بود؟ (چه زیان هایی)
پاسخ: تمام خانه های مشروطه خواهان غارت شد و مأموران به دستگیری آنان پرداختند. آیت اللّه سیّد محمّد طباطبایی و سیّد عبداللّه بهبهانی، توسّط قزاق ها دستگیر، شکنجه و تبعید شدند. به دستور شاه، میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل ملک المتکلّمین و سیّد جمال الدین واعظ اعدام شدند. بعضی از نمایندگان نیز که مورد تعقیب قرار گرفته بودند ( از جمله تقی زاده) به سفارت انگلیس پناه بردند

۷۴ در جریان به توپ بستن مجلس با رهبران مشروطه چه برخوردی شد؟
پاسخ: آیت اللّه سیّد محمّد طباطبایی و سیّد عبداللّه بهبهانی، توسّط قزاق ها دستگیر، شکنجه و تبعید شدند. به دستور شاه و تبعید شدند. به دستور شاه، میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل ملک المتکلّمین و سیّد جمال الدین واعظ اعدام شدند. بعضی از نمایندگان نیز که مورد تعقیب قرار گرفته بودند (از جمله تقی زاده) به سفارت انگلیس پناه بردند

۷۵ دور ه ای از تاریخ را استبداد صغیر می گویند؟
پاسخ: بعد از به توپ بستن مجلس ، خانه مشروطه خواهان را غارت کردن و افرادی مثل آیت الله طباطبایی و بهبهانی را دستگیر و تبعید نمودند ، و تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند . به این دوره که یکسال طول کشید استبداد صغیر می گویند

۷۶ عکس العمل مشروطه خواهان پس از به توپ بستن مجلس چه بود؟
پاسخ: پس از به توپ بستن مجلس، جمعی از غرب گرایان که داعیه مشروطه خواهی و وطن دوستی داشتند، از هر طریق ممکن، خود را به اروپا رساندند و در شهرهای پاریس، لندن، استانبول و کشور سوئیس، محفل هایی سیاسی به راه انداختند، امّا مردم و علما، در داخل کشور به مقاومت پرداختند

۷۷ دو تن از مجاهدان نام آور تبریز را در استبداد صغیر بنویسید؟
پاسخ: ستار خان و باقرخان

۷۸ واکنش مردم تبریز در مقابل به توپ بستن مجلس چه بود؟
پاسخ: مقاومت اصلی از تبریز آغاز شد و دو تن از مجاهدان نام آور آن خطهّ به نام های ستارخان و باقرخان، بیش از نُه ماه در برابر دشمنان مشروطه مقاومت کردند

۷۹ مراجع تقلید مقیم نجف در زمان انقلاب مشروطه چه کسانی بودند و نظرشان نسبت به مشروطه چه بود ؟
پاسخ: آیت اللّه محمّد کاظم خراسانی، آیت اللّه سیّد عبداللّه مازندرانی و آیت اللّه حاج میرزا حسین فرزند میرزا خلیل تهرانی، از مشروطه خواهان در برابر حکومت استبدادی محمد علی شاه حمایت می کردند

۸۰ بعد از به توپ بستن مجلس ، چه کسانی به دستور محمدعلی شاه دستگیر ، تبعید و یا اعدام شدند ؟
پاسخ: آیت اللّه سیّد محمّد طباطبایی و سیّد عبداللّه بهبهانی، توسّط قزاق ها دستگیر، شکنجه و تبعید شدند. به دستور شاه و تبعید شدند. به دستور شاه، میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل ملک المتکلّمین و سیّد جمال الدین واعظ اعدام شدند. بعضی از نمایندگان نیز که مورد تعقیب قرار گرفته بودند (از جمله تقی زاده)، به سفارت انگلیس پناه بردند

۸۱ چگونه حکومت استبداد محمد علی شاه بعد از استبداد صغیر به پایان رسید؟
پاسخ: سر انجام مردم اصفهان ، بختیاری ها ، گیلان و تبریز باهم به تهران راهی شدند و محمد علی شاه به سفارش روسیه پناهنده و حکومت استبدادی به پایان رسید

۸۲ سیاست روس و انگلیس نسبت به حکومت محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس چه بود ؟
پاسخ: سیاست روس و انگلیس در این زمان، مبتنی بر حفظ محمّد علی شاه بود

۸۳ آغاز دوره ی دوم مشروطه از چه زمانی است؟ دو ویژگی دوره دوم مشروطه چیست؟
پاسخ: با فتح تهران به دست مشروطه خواهان
۱ .اختلاف های شدید بین طرفداران مشروطه
۲ .مداخله های آشکار و سلطه گرانه ٔ روس و انگلیس در سرنوشت ایران

۸۴ احمد شاه چگونه به سلطنت رسید؟
پاسخ: پس از فتح تهران مجلسی فوق العاده، مرکب از سران و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعیان و وکلای سابق مجلس شورای ملّی، تشکیل شد و به اتفاق آرا، محمّد علی شاه از سلطنت خلع، و پسر دوازده ساله او، احمد میرزای ولیعهد، به مقام سلطنت برگزیده شد

۸۵ مهمترین اقدامات فاتحان تهران چه بود؟
پاسخ: ۱-انتخاب احمد شاه به سلطنت
۲-برکناری محمدعلی شاه
۳-اعدام شیخ فضل اله نوری

۸۶ محمد علی شاه پس از فتح تهران چه برخوردی با او شد؟
پاسخ: محمدعلی شاه نیز با حمایت روس و انگلیس بدون محاکمه و حتی با پرداخت حقوق سالیانه راهی بندر ادسا در روسیه شد

۸۷ شیخ فضل الله نوری که بود و درباره ی مشروطه و قانون اساسی چه اعتقادی داشت؟
پاسخ: شیخ فضل اللّه نوری، مجتهد طراز و قانون اساسی بر پایه ارزش های اسلامی، با مشروطه « مشروطه مشروعه » اول تهران بود که به دفاع از اقتباس شده از غرب، مخالفت کرده بود

۸۸ مامور دستگیری شیخ فضل الله نوری که بود و عاقبت شیخ چه شد؟
پاسخ: یپرم خان ارمنی/ این عالم روحانی پس از یک محاکمه فرمایشی، به شهادت رسید

۸۹ اختلاف میان مشروطه خواهان چه زمانی شدت گرفت؟
پاسخ: به دنبال اعدام شیخ فضل اللهّ نوری و تشکیل دومین دوره مجلس شورای ملیّ،

۹۰ دو حزب معروف زملن دومین دوره مجلس شورای ملی چه نام داشت؟
پاسخ: « دمکرات » و «اعتدالیون » میان مشروطه خواهان شدت گرفت.

۹۱ دو حزب مهم که با تشکیل دومین مجلس شورای ملی به وجود آمدند را بنویسید؟
پاسخ:
دموکرات ها و اعتدالیون
حزب اعتدالیون مذهب را سدی محکم در برابر ظلم می دانستند و اجرای شریعت را در دستور کار خود قرار داده بودند . سید محمد طباطبایی و سید عبداللّه بهبهانی از اعضای سرشناس این حزب بودند .
دموکرات ها به رهبری سید حسن تقی زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می ورزیدند تا مشروطه را از جنبه های دینی خالی کنند و نهضت را از آرمان های اصلی آن دور سازند

۹۲ عقیده و مرام اعتدالیون را همراه با دو تن از اعضای معروف شان بنویسید؟
پاسخ: حزب اعتدالیون مذهب را سدی محکم در برابر ظلم می دانستند و اجرای شریعت را در دستور کار خود قرار داده بودند . سید محمد طباطبایی و سید عبداللّه بهبهانی از اعضای سرشناس این حزب بودند

۹۳ رهبر دموکرات ها چه کسی بود و مشی و مرام آنان چه بود؟
پاسخ: دموکرات ها به رهبری سید حسن تقی زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می ورزیدند تا مشروطه را از جنبه های دینی خالی کنند و نهضت را از آرمان های اصلی آن دور سازند

۹۴ حزب اعتدالیون و دموکرات نسبت به دین چه برداشت های متفاوتی داشتند؟
پاسخ: حزب اعتدالیون مذهب را سدی محکم در برابر ظلم می دانستند و اجرای شریعت را در دستور کار خود قرار داده بودند . سید محمد طباطبایی و سید عبداللّه بهبهانی از اعضای سرشناس این حزب بودند .
دموکرات ها به رهبری سید حسن تقی زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می ورزیدند تا مشروطه را از جنبه های دینی خالی کنند و نهضت را از آرمان های اصلی آن دور سازند

۹۵ مجلس نوپای دوره ی دوم مشروطه برای اصلاح و استخدام کارشناسان چه تصمیمی گرفت ؟
پاسخ: طبق تصمیم دوره دوم مجلس شورای ملّی، عدّه ای کارشناس از آمریکا برای اصلاح اداره دارایی و خزانه داری کل، یک فرانسوی برای دادگستری و چند سوئدی برای ژاندارمری، استخدام شدند

۹۶ شوستر که بود و چرا مورد غضب روس و انگلیس قرار گرفت؟
پاسخ: اختیار های وسیعی که مجلس به او داد، شروع به انجام اصلاح هایی دامنه دار در امور مالی و گمرک ها کرد. این اقدام او که سبب منظم شدن دستگاه اقتصادی کشور می شد، روس و انگلیس را سخت عصبانی کرد

۹۷ دولت روسیه در اخطاری که در سال ۱۲۹۰ ش به ایران داد، چه درخواست هایی مطرح کرد ؟
پاسخ: ۱ .اقدام های مورگان شوستر متوقّف و او از ایران اخراج شود.
۲ .بدون موافقت روس و انگلیس، از استخدام اتباع خارجی در ایران، خودداری شود.
۳ .هزینه ٔ نگهداری قوای روسیه در ایران را، دولت ایران پرداخت کند

۹۸ روس ها چگونه توانستند نیرو هایشان را از آذربایجان تا خراسان مستقر کنند؟
پاسخ: به دنبال اخطار ۴۸ ساعته روسیه در مورد اخراج شوسبر از ایران

۹۹ اقدامات روسها در مقابل قیام مردم در مسئله شوستر را بیان کنید ؟
پاسخ: الف -سرکوب کانون های مقاومت در تبریز و مشهد ب – مرقد امام رضا (ع)را در مشهد به توپ بستند .ج – منطقه زیر نفوذ شان را طبق قرارداد ۱۹۰۷ اشغال کردند . در این زمان انگلیس برای اشغال منطقه زیر نفوذ خود ، از هندوستان قوای هندی وارد جنوب ایران کرد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.