سوالات درس ۵ جامعه شناسی دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۵ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس پنجم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۵ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس پنجم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات جامعه شناسی دوازدهم / درس پنجم
توجه: فایل دانلودی (سوالات روی کتاب جامعه دوازدهم PDF ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

-۱چه پرسش های از معنای زندگی میتوان در نظر گرفت ؟
جواب: معنا ، معیار و دلایل زنده بودن، پایان زندگی ، مراحل زندگی ، تنفر از زندگی، آرامش از زندگی، رنج های زندگی ، همواره ذهن انسان ها و صاحب نظران علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده است.

۲_ در چه صورتی بررسی و مطالعه پدیده های انسانی و اجتماعی به نتیجه گیری های غلط و اشتباه منجر می شود؟
جواب: مثال بزنید. در صورتی که پیچیدگی های پدیده های انسانی و اجتماعی و عمق آن ها بدون انگیزه ها و بسترهای تاریخی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گیرند. مثلاً شهادت در راه خدا ، مرگ در راه دفاع از میهن، خود کشی ، پدیده هایی هستند که از معنا و انگیزه متفاوت اند ولی ظاهر یکسان آنها اقدام آگاهانه در جهت هدف خود است.

۳_ پدیده های شهادتطلبی ، فدا کردن جان برای وطن ، خودکشی چه شباهت و تفاوت هایی دارند؟
جواب: شباهت هر ۳ استقبال و اقدام آگاهانه در جهت حذف خود (مرگ) است. ولی از نظر معنا متفاوت اند: شوق به حیات جاودانه و دیدار با محبوب الهی و دفاع از دین الهی در شهادت طلبی معنا مییابد، دفاع از کشور یا کشورگشایی به فدا کردن جان برای وطن معنا میدهدو گریز از سختی های اجتماعی و اقتصادی و بحران معنویت موجب اقدام خودکشی میشود. (گاهی فرد خود را به کشتن میدهد برای دیگران که ایثار و شهادت است و گاهی خودخواهانه است برای رهایی از سختی های زندگی است و دیگران را به زحمت می اندازد.) (کامیکازه ها خلبانان عملیات انتحاری برضدناوگان دریایی آمریکا، نوعی فداکردن جان در راه دفاع از وطن محسوب می شود.)

۴_ کدام پدیده اجتماعی پس از انقلاب صنعتی رواج بی سابقه یافت و چه کسانی در صدد چارهاندیشی درباره آن بودند؟
جواب: مسئله خودکشی به شکل بی سابقه ای در جوامع صنعتی رواج پیدا کرد و به گونه ای که جامعه شناسان، روانپزشکان ، اقتصاددانان ، حقوقدانان و حتی فیلسوفان را به مطالعه این پدیده و چاره اندیشی برای آن داده است. (با وجود تفاوت بین نظرات آنها)

۵_ در خصوص پدیده خودکشی بین جامعه شناسان چه تفاوت دیدگاهی وجود دارد؟
جواب: برخی به عوامل ساده، سرراست و کاملاً قابل پیش بینی را مورد توجه قرار میدهند. مانند فقر، کاهش رفاه عمومی و برخی به عمق پیچیدگی های این پدیده مانند: عدم انسجام و هماهنگی اجتماعی توجه دارند و این انتقاد را وارد می دانند که نرخ خودکشی در بعضی از جوامع با سطح رفاه عمومی بالا از برخی از جوامع با سطح رفاه و شرایط اقتصادی پایین، بیشتر است.

۶_ ویژگی های دیدگاه و رویکرد تفسیری- تفهمی را بنویسید .
۱- رویکرد تفسیری ازنظر روش نقطه مقابل رویکردی تبیینی است. (نگاه تبیینی به پدیده ها صوری، ظاهری وبیرونی است ولی نگاه تفسیری درونی ومعنای الیه های درون است.)
۲_ کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند دست به عمل می زنند
-۳. برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معنای نهفته در کنش ها راه یافت
-۴. برای فهمیدن دلایل کنش های اجتماعی باید به زمینه فرهنگی که آن کنشگر در آن به عمل دست زده است مراجعه کنیم.

۷_ وقتی از معنای کنش میپرسیم دقیقا درباره چه چیزی سوال می کنیم؟
جواب: -۱: گاهی منظورمان قصد و هدف کنشگر از انجام دادن کنش است. مثلاً ممکن است هدف دانش آموزی از درس خواندن کسب نمره ، کسب شغل و یا افزایش معلومات باشد
-۲. گاهی منظورم آن چیزی است که کنش انسان نماد و نشانه ای از آن است و برای آن دلالت می کند . مثال درس خواندن یک دانش آموز می تواند نشان دهنده فضای رقابتی در مدرسه باشد و یا نشان دهنده ی ارزشمند بودن و با اهمیت بودن تحصیلات برای والدین و جامعه آن دانش آموز است.

۸_ برای پی بردن به هدف کنش چه باید کرد؟
جواب: باید به ذهن کنشگر راه یابیم.

۹_ برای فهمیدن دلیل و هدف کنش باید چگونه عمل کرد؟
جواب: باید به ذهن کنشگر راه یابیم و برای فهمیدن دلایل این کنش باید به زمینه فرهنگی که کنشگر در آن به عمل دست زده است مراجعه کنیم یعنی فرهنگ هر کنشی مستلزم دسترسی به معنای ذهنی (فردی) و معنای فرهنگی (اجتماعی) نهفته در آن است.

۱۰_ دلایل پیدایش معانی گوناگون در جامعه و پدید آمدن انواع خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون جهان اجتماعی چیست؟
جواب: فعالیت و خلاقیت کنشگران در بعد فردی (ذهنی) و اجتماعی (فرهنگی) موجب میشود معانی گوناگون و متنوع باشند و هر جامعه ای نسبت به جامعه دیگر از تفاوت هایی برخوردار باشد.

۱۱_ خلاقیت و فعالیت انسان ها در تولید معانی ذهنی و فرهنگی (اجتماعی) چه نتایجی می تواند در جهان اجتماعی به وجود آورد؟
جواب: ۱- پیدایش معانی گوناگون، پدیدآمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی
۲_ پیدایش فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف،

۱۲_ تنوع و تکثر معانی، چه نتایجی به دنبال دارد؟
جواب: موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آنها میشود. بنابراین برای فهم کنش انسانها باید به سراغ روشهای رفت که این تنوع و تفاوت ها را در نظر می گیرد که این روش ها روش های کیفی نامیده می شود

۱۳_ چرا جامعه شناسی تفسیری از روشهای کیفی استفاده می کند ؟
جواب: چون تنوع و تکثر معانی موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهم آن هاست و باید از روشهای کیفی استفاده کرد. تا بتواند این تفاوت ها و تنوع ها را تفسیر کند.

۱۴_ برخی از انواع روشهای کیفی را بنویسید.
۱- قوم نگاری : در این روش پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره آنها را دارد زندگی میکند و خود را در شرایط فرهنگی شان قرار می دهد و کنش های شان را تجربه می کند تا آنها را بهتر بشناسند
-۲. مطالعات موردی در این روش اگر محقق بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص را بررسی کند و به عمق پنهان و منحصر به فرد آنها را ببرد از این روش استفاده می کند مثلاً یکی از جامعه شناسان برای تحقیق درباره بیمارستان روانی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اثر آن بر بیماران ماهها به عنوان کارمند در یک بیمارستان روانی مشغول به کار شد و از طریق مشاهده مشارکتی به تحقیق پرداخت.

۱۵_ شهدای دفاع مقدس چه انگیزه هایی درشهادت طلبی داشتند؟
جواب:
-۱چون کشور را کشوری اسلامی می دانستند ، جان خودرابرای دفاع ازاسلام فدا می کردندهمانند شهدای تاریخ اسلام
-۲. برای دفاع از آب وخاک میهن ورفاه نسل های آینده حاضر به اهدا جان خود بودند
-۳. دفاع از مرزهای کشور را وظیفه خود می دانستند، ولو اینکه دراین انجام وظیفه جانشان را فدا کنند… .

۱۶_ در قرن نوزدهم متفکرین اجتماعی آلمانی مانند وبر و دیلتای در خصوص جهان اجتماعی و جهان طبیعی چه دیدگاهی داشتند ؟
جواب: معتقد بودند هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی نظم و قواعد خاصی دارد اما انسان ها مانند موجودات طبیعی نیستند و پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی تفاوت دارد. کنش اجتماعی معنادار است و پدیده های معنادار را نمی توان همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد بلکه باید این کنش ها را فهمید و به معانی آن دسترسی پیدا کرد بنابراین به این رویکرد رویکرد درون فهمی یا تفهمی می گویند.

۱۷_ منظور از معنای کنش را باید دریافت که مورد توجه جامعه شناسان تفسیری است چیست ؟
جواب: در این خصوص مثال بزنید دو دانش آموز هر دو نمره امتحانی ۱۸ را کسب کردهاند ولی یکی از آنها بسیار خوشحال است و یکی از آنها بسیار ناراحت است چون هر دو برای اولین بار است که این نمره را گرفتهاند ، یکی شاد است و یکی ناراحت است در حالیکه آنکه شاد است برای اولین بار است که نمره ۱۸ گرفته و قبال همیشه کم تر از ۱۸ نمره می گرفته است. و آن که ناراحت است همیشه نمره ۲۰ میگرفته و برای اولین بار از ۱۸ گرفته است. با وجود اینکه هر دو نمره ۱۸ گرفتهاند میبینیم که چون دو معنی متفاوت برای آنها دارد یکی شاد و یکی ناراحت است، و ما برای بررسی و پی بردن به معنای رفتار و کنش آنها باید متوجه شرایط درونی آنها باشیم.

۱۸_ روش جامعه شناسی وبر چگونه بوده است ؟
جواب: روش تفسیری بهعنوان روش ویژه علوم اجتماعی ماست اما او علم را به علم تجربی محدود می دانست و معتقد بود که جامعه شناس باید از روش تجربی اثباتی استفاده کند و گرنه روش او ارزش علمی ندارد. بنابراین جامعه شناس از نظر وبر فقط میتواند آرمانها و ارزشهای اجتماعی را توصیف کند و نباید به داوری ارزشها و آرمانها بپردازد.

۱۹_ چرا وبر معتقد است” جامعه شناسی فقط میتواند آرمانها و ارزشهای اجتماعی را توصیف کند و نمیتواند درباره این آرمانها و ارزشها داوری علمی کند” ؟
جواب: چون روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی ندارد مثلاً جامعه شناس می تواند برای مدتی با اعضای یک گروه سیاسی زندگی کند و صرفاً عقاید و ارزش های آنها را توصیف کند و نمی تواند درباره درست یا غلط بودن این ارزشها و عقاید آوری کند یا آنها را نقد و اصلاح کند چون از نظر وبر این کار خارج از دایره علمی شود و یک کار غیر علمی محسوب می شود.

۲۰_ در چه صورتی می توان ارزش ها و عقاید را داوری کرد آنها را نقد کرد و درباره اصلاح آنها نظر داد؟
جواب: در صورتی که به ارزش های ثابت وحیانی و عقلانی و فرا انسانی معتقد باشیم در این صورت است که می توانیم این ارزشها و عقاید موجود در فرهنگها را بررسی قضاوت و مقایسه کرد. (این پرسش خارج ازمتن کتاب است صرفا جهت تنویرمحتوا ومسیر کتاب نوشته آمد.)

۲۱_ جامعه شناسی تبیینی و جامعه شناسی تفسیری و جامعه شناسی انتقادی متعلق به چه دوره زمانی هستند؟
جواب: جامعه شناسی پوزیتیویستی در قرن نوزدهم میلادی و در کشور فرانسه و جامعه شناسی تفهمی تفسیری در آلمان و در اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت. جامعه شناسی انتقادی در قرن بیستم پدید آمد.

برای دریافت سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات متن جامعه دوازدهم درس ۵
1.2MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.