سوالات درس ۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس پنجم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس پنجم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / درس پنجم

۱- چراباید فرهنگ معاصرغرب را شناخت؟
پاسخ: برای شناخت دقیق و عمیق نظام جهانی و چگونگی پیدایش آن

۲- فرهنگ از چه لایه هایی تشکیل شده است؟
پاسخ: عقایدو ارزش ها لایه های بنیادین و ریشه فرهنگ هستند که همانند روحی لایه سطحی (هنجارها، نمادها، رفتار ها)، ظاهری و رویی فرهنگ را به حرکت و امی دارند.

۳- فرهنگ جدید غرب از چه زمانی شکل گرفت؟
پاسخ: پنج قرن اخیر در اروپا

۴- پرسش های اساسی که عقاید بنیادین هر فرهنگ در صدد پاسخگویی به آنها ست چیست؟
پاسخ: نگاه به جهان هستی و فلسفه پیدایش جهان، نگاه به انسان و جایگاه انسان در جهان هستی، انواع شناخت و معرفت و راه های رسیدن به معرفت چه می تواند باشد؟

۵- ریشه رفتار ها و هنجارهای فلسفی ، مذهبی و مکاتب غربی کجاست؟
پاسخ: ریشه در عقایدو ارزش های بنیادین
۱- هستی شناسانه
{ انواع جهان هستی(دنیوی، معنوی ، اساطیری و …)}
۲- انسان شناسانه (ویژگی های انسان ازنظراراده، اختیار، فطرت ، خواسته هاو حقوق مادی و معنوی و . .)
۳- معرفت شناسانه
{روش شناسی : (از چه راه هایی می توان به شناخت حقیقت و واقعیت رسید ؟ حس ، تجربه ، عقل ، شهود، و حی و … } دارد .

۶- مهم ترین ویژگی های هستی شناسانه ، انسان شناسانه و معرفت شناسانه عقاید بنیادین جهان غرب چیست؟
پاسخ: در بعد هستی شناسانه : سکولاریسم .
در بعد انسان شناسانه : اومانیسم
در بعد معرفت شناسانه : روشنگری

۷- ویژگی های عقایدبنیادین هستی شناسانه جهان غرب چیست؟
پاسخ: ۱- رویکرد دنیوی و این جهانی به هستی (سکولاریسم)
۲- آرمان ها دنیوی و این جهانی اند.
۳- ابعاد معنوی انسان ، ابعاد متافیریکی و فوق طبیعی جهان فراموش شده اند (سکولاریسم آشکار)یا به صورت گزینشی در حاشیه اهداف و نیازهای دنیوی به خدمت گرفته می شوند (سکولاریسم پنهان)

۸- سکولاریسم آشکار و سکولاریسم پنهان چه تفاوتی بایک دیگر دارند؟
پاسخ: درسکولاریسم آشکار به کلی ابعاد معنوی انسان متافیزیکی جهان هستی انکار می شود ولی درسکولاریسم پنهان این ابعاد نفی نمی شود فقط در خدمت نیازهای دنیوی قرار می گیرد.

۹- نمونه هاییی برای سکولاریسم آشکار و سکولاریسم پنهان بنویسید.
سکولاریسم آشکار : مکاتب ماتریالیستی (ماده گرایانه)
سکولاریسم پنهان : پروتستانتیسم (نهضت دینی مسیحیان معترض به کاتولیک ها)

۱۱- فرهنگ معنوی و دینی را با فرهنگ سکولاریسم مقایسه کنید
. ۱- درسکولاریسم پنهان توجه به زندگی مادی در ابعاد علمی و نظری غلبه دارد. دنیا و رفع نیازها هدف زندگی انسان است ولی در فرهنگ معنوی ، دنیا وسیله است.
۲- در جهان معنوی افراد دنیا گرا از آشکار کردن نیت خودشان خودداری می کنند ولی در جهان سکولار افراد دیندار رفتار خود را توجیه دنیوی می کنند .

۱۱- پروتستانتیسم چیست؟
پاسخ: نهضت اعتراضی به باور ها وابعاد معنوی و دینی مسیحیت(کاتولیک ها)بارویکرد گزینشی

۱۲- رفتار دنیا گرایان در جهان معنوی و دینی چگونه است؟
پاسخ: دنیا گرایان در جهان دینی اهداف زندگی مادی و دنیوی خود را آشکار نمی سازندو رفتار دنیوی خود را در پوشش های معنوی پنهان می کنند .

۱۳- رفتار دین داران که در جهان سکولارزندگی می کنند چگونه است؟
پاسخ: دین داران ناگزیر هستند که هنجار ها و رفتار های دینی خود را با تفاسیر دنیوی و این جهانی توجیه کنند.

۱۴- آیا فرهنگ غالب جامعه در جهت گیری افراد تاثیر دارد؟
پاسخ: بله افراد سعی می کنند ارزش ها و عقاید خود را با هنجارهای جامعه ای که در آن قرار دارند معرفی و توجیه کنند. (همانند پاسخ های سوالات قبل)

۱۵- ویژگی های انسان شناسانه عقاید بنیادین جهان غرب (اومانیسم) را بنویسید
. ۱- در این جهان متکثر، انسان موجود ی دنیوی و این جهانی است .
۲- انسان وظیفه تدبیر معنوی در این جهان ندارد.
۳- اصل در جهان ، انسان است که با اراده خود به تصرف در موجودات جهان می پردازد.
۴- توجه به ابعاد دنیوی ، جسمانی مادی انسان در هنر، ادبیات و حقوق بروز یافته است.

۱۶- فرهنگ اومانیسم را با فرهنگ معنوی مقایسه کنید.
در فرهنگ معنوی اصالت با خدا است. انسان نشانه و خلیفه خدا بر زمین است و بر دیگر موجودات برتری دارد. و کرامت او ناشی از نزدیک شدن به خدا است اما در او ما نیسم اصالت با انسان است نه خدا و زندگی دنیوی هدفی در خدمت به انسان است.

۱۷- هنرمدرن باهنرقرون وسطی چه تفاوتی دارد؟
پاسخ: هنر قرون وسطی بر ابعاد معنوی انسان تاکید داردو نقاشان چهره های اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند ولی هنر مدرن بر ابعاد جسمانی و زیبایی های بدنی انسان تمرکز می کنند .

۱۸- حقوق بشر در اندیشه ی اومانیستی چه تفاوتی با حقوق انسان در فرهنگ دینی دارد؟
پاسخ: حقوق اومانیستی صورتی دنیوی براساس عادات و خواسته های طبیعی انسان داردو انسان ها بدون نیاز به توجیه الهی و آسمانی خواسته های دنیوی را مطرح می کنند ولی حقوق انسان در فرهنگ دینی براساس فطرت الهی است و صورتی معنوی داردو انسان ها خواسته های دنیوی خود را مستقلا دنبال نمی کنند و این خواسته های دنیوی درسایه ی ابعاد معنوی اظهار می شود. (نفس پرستی هم در قالب مفاهیم دینی پنهان می شود .)

۱۹- چرا فرعون در توجیه رفتار ش خود را در زمره خداوندگاران قرار می داد؟
پاسخ: زیرا در فرهنگ دینی افراد هوا های نفسانی خود را در قالب مفاهیم الهی و دینی پنهان می کنند و آشکارا خود را انسانی دنیوی و طبیعی معرفی نمی کنند

۲۱- منظور از روشنگری چیست ؟ روشنگری در معنای عام و روشنگری در معنای خاص را توضیح دهید .
پاسخ: روشنگری یعنی با چه روش هایی به حقیقت و شناخت می رسیم و در این راه با چه موانعی رو به رو هستیم . روشنگری به معنای عام شناخت حقیقت براساس راه انبیا الهی و متکی بر عقل ، شهودو وحی است. روشنگری در معنای خاص مبتنی بر سکولاریسم و اومانیسم متکی بر عقل گرایی حسی است.

۲۱- روشنگری چه تاثیری بردانش و علم مدرن داشته است؟
پاسخ: در قرون ۱۷ و ۱۸رویکرد ی عقل گرایانه (راسیونالیستی) داشت در قرون ۱۹ و ۲۱ صورتی حس گرایانه و تجربی پیدا کردو در حال حاضر با افول تجربه گرایی با بحران معرفت شناختی رو به رو شده است .

۲۲- روشنگری در معنای عام با روشنگری در معنای خاص چه تفاوت هایی دارد؟
پاسخ: روشنگری در معنای عام از وحی و عقل تجریدی و تجربی استفاده می کندو تفسیری دینی از انسان ارائه می دهد و تحصیل علم تقدس الهی داردولی روشنگری در معنای خاص چون شناخت را محدود به حس و تجربه می کند علمی تجربی ، سکولار و ناتوان از داوری ارزشی به وجود می آورد. علمی که در خدمت خواسته های صرفا دنیوی انسان است .

۲۳- منظور از دئیسم چیست ؟
پاسخ: اعتقاد به وجود خدا بدون اینکه به پیامبر ، شریعت و احکامی معتقدو پایبند باشند.

۲۴- آیا عقایدو رفتار های دینی آثار دنیوی نداردوآیا بیان آثار دنیوی آنها اشکال دارد؟
پاسخ: اثر دنیوی دارد مثال درماه رمضان خشونت کمتر می شود یا مصرف برخی کالاها کمتر و مصرف بعضی بیشتر می شود . بیان اینها اشکالی ندارد .

۲۵- در چه صورتی پرداختن با آثار دنیوی عقایدو رفتار های دینی مشکل ساز می شود؟
پاسخ: در صورتی که ارتباط بین آثار دنیایی دین با اراده ی الهی قطع شده باشدو دین فقط از نظر مادی مورد توجه باشد نه از نظر آخرت و اراده ی الهی و دین بازی چه ی دنیوی نفس پرستان باشد.

۲۶- تفاوت حقوق بشر را درد و فرهنگ دینی و فرهنگ سکولار بیان کنید .
حقوق بشر دینی مبتنی بر فطرت انسان و معنوی است مثال همه یا در دین ب را در تو هستند یا در خلقت. اما حقوق بشر اومانیستی مبتنی برخواسته و عادات طبیعی و مادی گرایانه ی بشر است و نباید با اصالت انسان در افتاد پس مثال حکم قصاص قابل قبول نیست.

۲۷- به چه دلیل روشنگری مدرن با رویکرد عقل گرایانه خودبه دئیسم منجر می شود ؟
پاسخ: نفی و حی و تاکید بر این مطلب که با کمک عقل خودمان و بدون استفاده از روش عملی می توان خدا را شناخت و در شناخت واقعیات فقط از معیار های انسانی باید استفاده کنیم .

۲۸- از پایان قرن بیستم با فول تجربه گرایی ، جهان غرب با چه بحران و چالشی رو به رو شد؟
پاسخ: جهان غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شد که امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها و خوب و بد بودن هنجارها و رفتار ها از بشر سلب شد.

۲۹- ویژگی های روشنگری غرب و پیامدهای آن را درسه دوره زمانی مقایسه کنید.
پاسخ: در قرون ۱۷ و ۱۸باروی آوردن با عقل انسانی و تجربی به نفی عقل فرا انسانی و وحیانی پرداختند که نتیجه آن روی آوردن به دین بدون برنامه، کم تاثیر و بی خدا شد. در قرون ۱۹ و ۲۰ با تاکید بر حس گرایی و طبیعت گرایی عقل و وحی را کنار گذاشتند که نتیجه آن روی آوردن به دانشی ابزاری جهت تسلط بر طبیعت مادی شد که در نهایت موجب اسارت انسان توسط فناوری ها و ابزار خودش شد. در پایان قرن بیستم گرایش تجربی انسان افول کرد و منجر به بحران معرفتی ، هویتی و سردرگمی انسان شد.

۳۱- منظور از بحران معرفتی غرب چه بود؟
پاسخ: ناتوانی در تشخیص شناخت درست از نادرست در باورها ، ارزش ها ، عقاید و رفتار ها

۳۱-جدول زیر را تکمیل کنید: سوالات درس چهارم جامعه یازدهم

 

سوالات درس ۵ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۶ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.