سوالات درس ۵ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۵ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل پنجم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۵ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل پنجم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است. موفق باشی

فصل پنجم :: حس و حرکت

 سوالات علوم درس ۵ هشتم سری اول

۱- چند مورد از محرک هایی که روی بدن ما تاثیر می گذارند را نام ببرید؟
پاسخ: نور – صوت – شیمیایی – گرما و فشار

۲- آیا همه ی محرک ها در هر جایی از بدن حس می‌شوند؟
پاسخ: خیر – هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی‌شود. مثلا با چشم، احساس می‌شود و با جاهای دیگر بدن احساس نمی‌شود و صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می‌شوند.

۳- اندام حسی چیست؟
پاسخ: به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می‌کنند؛ اندام های حسی می گویند.

۴- وظیفه اندام های حسی چیست؟
پاسخ: دریافت تحریک محرک و تبدیل آن به پیام عصبی

۵- مهمترین اندام های حسی بدن را نام ببرید.
پاسخ: چشم، گوش، زبان، پوست، بینی

۶- چگونه اجسام را می بینیم؟ (چه ارتباطی بین نور و دیدن اجسام و رنگ ها وجود دارد؟)
پاسخ: ۱)ابتدا نور به جسم برخورد کرده و تصویر جسم به سمت چشم ما منعکس می‌شود.
۲) سپس نور بر سلول های گیرنده نور چشم اثر کرد و پیام عصبی ایجاد می‌شود.
۳) و این پیام از طریق عصب بینایی به مغز برده می‌شود.
۴) و مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را می سازد و ما آن را می بینیم.

۷- مهمترین فاکتوری که برای دیدن اشیاء موجود در محیط لازم می باشد، نور است.

۸- چند نوع سلول گیرنده نور داریم و در کدام قسمت چشم قرار دارند؟
پاسخ: در لایه چشم (شبکیه) دو نوع سلول گرینده نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد.

۹- وظیفه سلول های گیرنده نوری چیست؟
پاسخ: این سلول ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل کرده و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند.

۱۰- مرکز حس بینایی در کجا قرار دارند؟
پاسخ: مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

۱۱- گیرنده های مخروطی را توضیح دهید.
پاسخ: گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز، آبی و سبز) حساسیت با تحریک یک یا چند مورد از این سلول، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم.

۱۲- کار گیرنده استوانه ای چیست؟
پاسخ: دید سیاه و سفید دارند.

۱۳- چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟
پاسخ: صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده‌اند، وقتی صدایی به گوش ما برسد، به پیام عصبی تبدیل شده و به مرکز شنوایی در قشر مخ ارسال می‌شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود.

۱۴- مرکز شنوایی در کجا قرار دارد؟
پاسخ: مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.

۱۵- گوش ما از چند تشکیل شده و مهمترین بخش آن چیست؟
پاسخ: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی که مهمترین آن گوش داخلی است.

۱۶- وظیفه گوش داخلی چیست؟
پاسخ: در گوش داخلی سلول های گیرنده وجود دارد و پیام های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می‌کند.

۱۷- کار گیرنده های صوتی را توضیح دهید.
پاسخ: گیرنده های صوتی سلول های مژه داری اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژه های آن ها تحریک می‌شود و پیام عصبی تولید می‌کند.

۱۸- بخش حلزونی در کدام قسمت گوش قرار دارد؟
پاسخ: گوش داخلی

۱۹- خطر عفونت گوش میانی از بقیه قسمت های گوش بیشتر است. چرا؟
پاسخ: چون به حلق راه دارد و عفونت حاصله می تواند منتقل شود.

۲۰- از وجود بو در محیط چگونه آگاه می‌شویم؟
پاسخ: وقتی مولکول های مواد بودار (که به حالت بخار در اطراف مواد وجود دارند) وارد بینی ما می‌شوند روی گیرنده های بویایی قرار می گیرند و در آنجا پیام عصبی ایجاد و به قشر مخ فرستاده می‌شود به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می دهیم.

۲۱- مرکز حس بویایی و مرکز حس بینایی در کجا قرار دارند؟
پاسخ: مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره های مخ است. مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

۲۲- گیرنده های بویایی در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در بافت پوششی بینی

۲۳- چه چیزی باعث می‌شود تنوع بوها را احساس کنیم؟
پاسخ: تنوع گیرنده هایی که در بافت پوششی بینی قرار دارند، زیاد است و باعث می‌شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم.

۲۴- تنوع گیرنده های حسی کدام یک از اندام زیر بیشتر است؟
الف)شنوایی ب) لامسه ج) بینایی د) بویایی
پاسخ: د) بویایی

۲۵- ترتیب مراحل زیر را بنویسید.
«در مزه – اتصال غذا به گیرنده – حل شدن غذا در بزاق – ایجاد پیام عصبی»
پاسخ: ۱) حل شدن غذا در بزاق ۲) اتصال غذا به گیرنده ۳) ایجاد پیام عصبی ۴) درک مزه

۲۶- اندام اصلی حس چشایی چه نام دارد؟
پاسخ: زبان

۲۷- زبان و دیواره داخلی چگونه مزه غذاها را تشخیص می دهند؟
پاسخ: مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی گیرنده های چشایی (زبان و دیواره دهان) قرار گرفته و پیام عصبی ایجاد می‌کنند و این پیام به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده می‌شود.

۲۸- گیرنده های چشایی در کجا قرار دارند؟
پاسخ: زبان و دیواره دهان

۲۹- آیا می توان مزه همه ی غذاها را تشخیص داد؟
پاسخ: مزه غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی‌شود.

۳۰- بزاق چه کمکی به حس چشایی می‌کند؟
پاسخ: بزاق به حل شدن مواد غذایی کمک می‌کند تا روی گیرنده ها قرار گیرند.

۳۱- چرا مزه ی خودکار روی زبان احساس نمی‌شود؟
پاسخ: چون در بزاق حل نشده .

ادامه سوالات متن فصل پنجم علوم هشتم :

۳۲- چهار مزه اصلی را نام ببرید. و جایگاه آن ها را روی زبان مشخص کنید؟
پاسخ: شیرینی: نوک زبان
شوری: کناره های زبان به طرف جلو
ترشی: کناره‌ ای زبان به طرف عقب
تلخی: عقب زبان

۳۳- گیرنده های پوست را نام ببرید؟
پاسخ: گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد می‌شوند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می‌کنیم.

۳۴- حس لامسه چگونه کار می‌کند؟
پاسخ: در پوست، یاخته های گیرنده متفاوتی هست که اثر محرک های مختلف را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند و به قشر مخ می‌فرستند.

۳۵- مغز با توجه به چیری پاسخ های حرکتی را به ماهیچه ها می فرستند؟
پاسخ: مغز با توجه به پیام هایی که از گیرنده های پوست دریافت می‌کند، پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد.

۳۶- دستگاه حرکتی بدن از چه اجزایی تشکیل شده است؟
پاسخ: ماهیچه ها و اسکلت مجموعه دستگاه حرکتی بدن را می سازند.

۳۷- از ترکیب کدام یک از اجزا زیر دستگاه حرکتی حاصل می‌شود؟
الف) ماهیچه و اسکلت ب) دستگاه عصبی و اسکلت
ج) ماهیچه و دستگاه عصبی د) دستگاه عصبی، ماهیچه و اسکلت
پاسخ: الف) ماهیچه و اسکلت

۳۸- برای اینکه حرکت رخ دهد به وجود سه عامل نیاز است، آن سه را نام ببرید.
پاسخ: ماهیچه – استخوان – دستگاه عصبی

۳۹- دستگاه اسکلتی چیست؟
پاسخ: به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آن ها در بدن ما دستگاه اسکلت گفته می‌شود.

۴۰- بیشتر استخوان ابتدا از چه چیزی ساخته می‌شود؟
پاسخ: غضروف

۴۱- چگونگی تشکیل شده استخوان را بنویسید.
پاسخ: بیشتر استخوان های ما ابتدا از غضروف ساخته شده‌اند، در حین رشد با جذب کلسیم و فسفر به استخوان تبدیل می‌شوند.

۴۲- استخوان و غضروف از چه نوع بافتی هستند؟
پاسخ: بافت پیوندی

۴۳- وظایف استخوان را بنویسید.
پاسخ: از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز و شش‌ها محافظت می‌کنند؛ به بدن ما شکل و فرم می‌دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه‌ها کمک می‌کنند و همچنین ذخیره مواد معدنی و تولید یاخته‌های خونی را انجام می‌دهند.

۴۴- استخوان را تعریف کنید.
پاسخ: استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در ماده زمینه آن کلسیم و فسفر فراوان است.

۴۵- در ماده زمینه ای استخوان چه ماده ای وجود دارد؟ و نقش آن را بیان کنید؟
پاسخ: کلسیم و فسفر فراوان است و به استخوان استحکام و مقاومت زیادی می دهد.

۴۶- در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار دیده می‌شود.

۴۷- بزرگترین و کوچکترین استخوان های بدن کدامند؟
پاسخ: بزرگترین استخوان بدن انسان استخوان ران و کوچکترین آن استخوانچه های گوش میانی است.

۴۸- اهمیت و ویژگی های غضروف را بنویسید.
پاسخ: غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکات استخوان ها در مفاصل می‌شود.

۴۹- حضور غضروف ها در مفاصل چه فایده ای دارد؟
پاسخ: مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می‌شود.

۵۰- انواع مفاصل را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.
پاسخ: مفاصل متحرک: بازو و کتف
نیمه متحرک: مفاصل بین دنده ای
مفاصل ثابت: جمجمه

۵۱- غضروف در کدام قسمت بدن ما قرار دارند؟
پاسخ: در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان وجود دارد.

۵۲- چه منابع غذای کلسیم و فسفر فراوان دارند؟
پاسخ: شیر کم چرب – پنیر – ماست – ماهی – تخم مرغ

۵۳- منظور از پوکی استخوان چیست؟ و در چه افرادی دیده می‌شود؟
پاسخ: هر گاه ذخیره کلسیم و فسفر در استخوان کم شود در این حالت بافت استخوانی ضعیف و پر حفره می‌شود و فرد دچار پوکی استخوان می‌شود و استخوان با ضربه ای مختصر می شکند. استخوان بیشتر در زنان بالای ۵۰ سال رایج است تا مردان.

۵۴- مفصل چیست؟
پاسخ: به محلی که دو یا چند استخوان به یکدیگر متصل هستند (بند) مفصل می گویند.

۵۵- انواع مفصل را نام ببرید؟
پاسخ: مفصل ثابت: حرکت ندارند و کاملا ثابت اند. مانند: مفصل بین استخوان های جمجمه
مفصل متحرک: مفصل بین بازو و شانه

۵۶- چند نوع مفصل متحرک وجود دارد؟
پاسخ: مفصل هایی که در جهت های مختلفی می چرخند:. مانند مفصل بین بازو و شانه
مفصل هایی که فقط در یک جهت حرکت می‌کنند. مانند آرنج
مفصل هایی که حرکت محدودی دارند. مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها

۵۷- رباط چیست؟
پاسخ: بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می‌کند رباط نام دارد.

۵۸- آیا اسکلت به تنهایی قادر به حرکت است؟‌
پاسخ: خیر – به همکاری ماهیچه ها نیاز است.

۵۹- وظیفه ماهیچه چیست؟
پاسخ: اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست. اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های یک اندام باعث حرکت می‌شوند. ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آن ها می‌شوند.

۶۰- انواع ماهیچه ها را نام ببرید؟
پاسخ: ماهیچه قلبی – ماهیچه صاف – ماهیچه اسکلتی

۶۱- ماهیچه قلبی را توضیح دهید.
پاسخ: انقباض آن ها غیرارادی و قوی و منظم است و رنگ آن ها قرمز است و سلول های آن ها رشته ای می باشد.

۶۲- ماهیچه صاف را توضیح دهید.
پاسخ: این نوع ماهیچه اجتماعی از سلول های دوکی شکل است و به رنگ سفید می باشند و غیرارادی می باشد مانند ماهیچه های روده، معده، نای، مری – باز و بسته شدن مردمک چشم.

۶۳- ماهیچه های اسکلتی یا مخطط را توضیح دهید.
پاسخ: حرکت اسکلت بدن توسط این نوع ماهیچه ها صورت می گیرد. انقباض این ماهیچه سریع پر قدرت و تحت کنترل اراده است مانند ماهیچه های دست و پا.

۶۴- سلول های ماهیچه ای را توضیح دهید.
پاسخ: سلول های ماهیچه ای دراز و نازک اند و در طول، در کنار هم قرار گرفته اندو درون آن ها رشته های پروتئینی وجود دارد که می توانند منقبض و کوتاه تر شوند.

۶۵- ماهیچه چیست؟
پاسخ: بافت پیوندی، یاخته‌های ماهیچه‌ای را به هم متصل می‌کند و دستجات ماهیچه‌ای بزرگ و بزرگ‌تری را می‌سازد که مجموعه آنها ماهیچه را تشکیل می‌دهند.

۶۶- زردپی (تاندون) چیست؟
پاسخ: بافت پیوندی بین رشته‌ها و روی ماهیچه‌ها تا دو سر آن ادامه می‌یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون) را می‌سازند که معمولاً به استخوان متصل می‌شود.

۶۷- فرق رباط با زردپی چیست؟
پاسخ: رباط دو استخوان مفصل متحرک را به هم متصل می‌کند. (دو سر رباط به استخوان متصل می‌شود.) ولی زردپی (تاندون) بافتی است که عضله را به استخوان متصل می‌کند. (پس یک سر تاندون به عضله و سر دیگر آن به استخوان متصل شده است.)

۶۸- بزرگترین زردپی بدن که از پشت ساق پا تا کف پا امتداد دارد آشیل نام دارد.

۶۹- چگونگی حرکت استخوان ها توسط ماهیچه ها را بیان کنید.
پاسخ: وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می‌شود استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد.

۷۰- چرا ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می‌کنند؟
پاسخ: چون وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می‌شود، استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد. در حالت استراحت این ماهیچه نمی توان استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل باید توسط یک یا چند ماهیچه که د سمت دیگر استخوان قرار دارند، انجام شود. به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می‌کنند.

۷۱- منظور از اینکه ماهیچه های اسکلتی حرکت متقابل دارند چیست؟
پاسخ: یعنی ماهیچه هایی که در دو طرف یک استخوان قرار دارند. عکس هم عمل می‌کنند و موجب حرکت می‌شود.

۷۲- وقتی ماهیچه ای منقبض می‌شود چه تغییری می‌کند؟
پاسخ: وقتی ماهیچه ای منقبض می‌شود، کوتاه می‌شود.

سوالات فصل ۵ علوم هشتم

 سوالات علوم درس ۵ هشتم سری دوم

فصل ۵

۱- منظور از اندام‌های حسی چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: به اندام‌هایی که اتر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می‌کنند، اندام حسی می‌‌گویند مانند: چشم، گوش، بینی، زبان و پوست.

۲- چند مورد از محرکهایی را که روی بدن ما اثر میگذارند را نام ببرید.
پاسخ: نور، صوت، گرما، فشار و…

۳- ما چگونه می توانیم اجسام را ببینیم؟
پاسخ: وقتی نور محیط به اجسام برخورد می‌کند، تصویر جسم به سمت چشم بازتاب میشود، نور بر سلول های گیرنده نور در شبکیه چشم اثر کرده، پیام عصبی ایجاد میشود این پیام توسط عصب بینایی به مغز فرستاده شده و مغز با اطلاعات دریافتی تصویری تشکیل می‌دهد و ما میتوانیم اجسام را ببینیم.

۴- منظور از شبکیه چیست؟
پاسخ: به لایه داخلی چشم شبکیه می‌‌گویند.

۵- سلول های گیرنده نور در شبکیه به طور کلی چه وظیفه ای بر عهده دارند؟
پاسخ: نور را به پیام های عصبی تبدیل کرده و به قشر مخ می‌فرستند.

۶- در شبکیه چند نوع سلول گیرنده نور وجود دارد؟ هر یک چه وظیفه ای بر عهده دارند؟
دو نوع سلول وجود دارد :
۱- سلول های استوانه ای: این سلول ها فقط نور را تشخیص می دهند.
۲- سلول های مخروطی: این سلول ها میتوانند رنگ ها را تشخیص دهند و دارای ۳ نوع هستند، هر نوع از آن ها یکی از
رنگ های اصلی قرمز، ابی و سبز را تشخیص می‌دهند.

۷- مرکز حس بینایی در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در قسمت پس سری قشر مخ.

۸- گیرنده های صوتی چه ویژگی دارند؟ در کجا قرار دارند؟ و چگونه تحریک میشوند؟
پاسخ: گیرنده های صوتی سلول های مژه داری هستند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار داند. به وسیله انرژی صوتی ، مژه های آن ها تحریک شده و پیام عصبی تولید میشود.

۹- سه قسمت اصلی گوش را نام ببرید، کدام قسمت مهم تراست؟
پاسخ: ۱- گوش بیرونی
۲- گوش میانی
۳- گوش داخلی (مهمترین قسمت)

۱۰- ما چگونه می توانیم صداها را بشنویم؟
پاسخ: صدا که به صورت امواج صوتی در اطراف پراکنده است، توسط گوش گرفته شده به پیام های عصبی تبدیل میشود، سپس این پیام ها به مغز فرستاده شده و ما میتوانیم بشنویم.

۱۱- مرکز شنوایی در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در قسمت گیجگاهی قشر مخ.

۱۲- ما چگونه میتوانیم بوی مواد مختلف را تشخیص دهیم؟
پاسخ: وقتی مولکول های مواد بودار به حالت بخار وارد بینی میشود گیرنده های بویایی را تحریک کرده و پیام عصبی تولید میشود، این پیام به قشر مخ فرستاده شده، در آنجا تفسیر میشود و ما میتوانیم بو را احساس کنیم.

۱۳- مرکز حس بوبایی در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در جلوی نیمکره های مخ

۱۴- مزه چه غذاهایی توسط زبان احساس نمیشود؟
پاسخ: غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد.

۱۵- مزه مواد مختلف را چگونه احساس می‌کنیم.
پاسخ: روی زبان و دیواره دهان سلول های گیرنده چشایی قرار دارند. مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی این گیرنده ها قرار میگیرند و پیام عصبی ایجاد می‌کنند. پیام به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده میشود.

۱۶- گرمی یا سردی و نرمی یا زبری را به کمک چه اندامی میتوان احساس کرد؟
پاسخ: پوست

۱۷- در پوست چه گیرنده هایی وجود دارد و این گیرنده ها چه کاری انجام می‌دهند؟
پاسخ: در پوست، سلول های گیرنده متفاوتی وجود دارند که اثر محرک های مختلف را تبدیل به پیام عصبی می‌کنند و به قشر مخ میفرستند. گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد می‌باشند که با کمک آن ها تغییرات محیط را احساس می‌کنیم. مغز با توجه به پیام هایی که از این گیرنده ها دریافت می‌کند، پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها میفرستد. ماهیچه ها با حرکت دادن قسمتی از بدن، خود را با تغییر سازگار می‌کند یا از خطر دور می‌کند.

۱۸- منظور از اسکلت (استخوان بندی)چیست؟
پاسخ: به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آن ها در بدن ما اسکلت می‌‌گویند.

۱۹- استخوان ها در ابتدا چگونه بودند و چگونه رشد می‌کنند؟
پاسخ: بیشتر استخوان های ما ابتدا از غضروف ساخته شده اند. این بخشهای غضروفی در هنگام رشد، با جذب مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر سخت شده و به استخوان تبدیل میشوند.

۲۰- استخوان ها چه وظایفی در بدن دارند؟
پاسخ: ۱- از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز و ششها محافظت می‌کنند،
۲- به بدن ما شکل و فرم می‌دهند،
۳- در حرکت بدن به ماهیچه ها کمک می‌کنند،
۴- ذخیره مواد معدنی
۵- تولید سلول های خونی

۲۱- در ساختار اسکلت، …… و …… به کار رفته است.
پاسخ: lستخوان- غضروف

۲۲- استخوان و غضروف از چه نوع بافتی هستند؟
پاسخ: بافت پیوندی

۲۳- بافت استخوان چگونه است؟
پاسخ: سلول های این بافتها (سلول های استخوان و غضروف) در ماده‌ای به نام ماده زمینهای قرار دارند. در ماده زمینه رشته های پروتئینی و مواد معدنی وجود دارد.

۲۴- ماده زمینه ای استخوان از چه مواد معدنی تشکیل شده است؟
پاسخ: کلیسسیم و فسفر

۲۵- بافت استخوان به چند صورت وجود دارد؟
به دو صورت :
۱) متراکم
۲) حفره دار یا اسفنجی

۲۴- الف) غضروف در کجا دیده میشود ؟
پاسخ: در نوک بینی. لاله گوش و محل اتصال استخوان ها غضروف وجود دارد.
ب) چه ویژگی دارد؟
پاسخ: غضروف نرم و قابل انعطاف است.
پ) چه کاری انجام می‌دهد؟
پاسخ: مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل میشود.

۲۷- مفصل چیست؟
پاسخ: محل اتصال استخوان ها به یکدیگر را مفصل می‌‌گویند.

۲۸- انواع مفصل را بر اساس حرکتشان نام ببرید و مثال بزنید.
۱- مفصل متحرک: مقصل هایی هستند که حرکت زیادی دارند.
الف) بعضی از این مفصل ها در جهت های مختلفی می چرخند، مانند: مفصل بین بازو و شانه
ب) .بعضی از آن ها فقط در یک جهت خاص حرکت می‌کنند مل آرنج.
۲- مفصل نیمه متحرک: مفصل هایی هستندکه حرکت محدودی دارند. مثل مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها
۳- مفصل ثابت: مفصل هایی هستند که حرکت ندارند و کاملاً ثابت اند. مثل مفصل بین استخوان های جمجمه

۲۹- رباط چیست؟
پاسخ: بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می‌کند، رباط نام دارد.

۳۰- ماهیچه های اسکلتی چه نقشی در بدن دارند؟
پاسخ: اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست .اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های یک اندام، باعث حرکت میشوند. ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می‌دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آن ها میشوند.

۳۱- حرکات ارادی بدن که میتوانیم آن ها را کنترل کنیم. توسط چه ماهیچه هایی انجام میشود؟
پاسخ: ماهیچه های اسکلتی یا مخطط

۳۲- حرکات غیر ارادی بدن مثل تپش قلب توسط چه ماهیچه هایی انجام میشود؟
پاسخ: ماهیچه های قلبی

۳۳- حرکات غیر ارادی مثل حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک توسط چه ماهیچه هایی انجام میشود؟
پاسخ: ماهیچه های صاف

۳۴- انواع ماهیچه ها را نام برده و برای هر کدام نوع عمل و رنگ، ویژگی ها و مثال بنویسید.

انواع ماهیچه ها۳۵- سلول ها و بافت ماهیچه اسکلتی چه ساختمانی دارند؟
پاسخ: سلول های ماهیچه‌ای دراز و نازک اند و در طول، در کنار هم قرار گرفته اند .بافت پیوندی، سلول های ماهیچه‌ای را به هم متصل می‌کند و دسته های ماهیچه‌ای بزرگ و بزرگ تری را میسازد که مجموعه آن ها ماهیچه را تشکیل می‌دهند.

۳۶- زردپی یا تاندون چیست؟
پاسخ: بافت پیوندی بین رشته ها و روی ماهیچه ها تا دو سر آن ادامه مییابند و طناب سفید رنگی به نام زردپی (تاندون) را میسازند که معمولا به استخوان متصل میشود. (ماهیچه را به استخوان وصل می‌کند)

۳۷- ماهیچه ها چگونه استخوان را به حرکت در میاورند؟
پاسخ: وقتی همه سلول ها با هم منقبض میشوند، ماهیچه کوتاه تر و ضخیم میشود و چون زردپی ان به استخوان متصل است، باعث حرکت آن میگردد.

۳۸- ماهیچه ها معمولا به صورت ……… و ……… هم کار می کنند.
پاسخ:  جفت- عکس

۳۹- منظور از عمل متقابل ماهیچه ها یا جفت و عکس هم کار کردن ماهیچه ها چیست؟
پاسخ: وقتی ماهیچه‌ای منقبض و کوتاه میشود، استخوانی را به یک سمت حرکت می‌دهد .در حالت استراحت این ماهیچه نمیتواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند .این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان انجام دهند به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می‌کنند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.