سوالات درس ششم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات درس ششم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۶ تاریخ دهم انسانی

سوالات درس ششم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۶ تاریخ دهم انسانی

سوالات متن تاریخ دهم / درس ششم: یونان و روم

۱ـ آتن چه شهری بود؟
پاسخ: مرکز فعّالیت های فلسفی، علمی و هنری و نیز زادگاه مردم سالاری(دموکراسی) به شمار میرفت.

۲ـ اسپارت چه شهری بود؟
پاسخ: جامعهای نظامی گرا و جنگاور بود که به امور فرهنگی و هنری چندان علاقه ای نداشت.

۳ـ علل رقابت دولت شهرهای یونانی چه بود؟
پاسخ: رقابت دولت شهرهای یونانی با حکومت هخامنشیان برای تسلّط بر منطقه آسیای صغیر، موجب بروز کشمکش های طولانی و جنگهای بزرگی میان دو طرف(بنام جنگ های پلوپونزی) شد.

۴ـ جنگهای پلوپونزی چه جنگ هایی بود؟
پاسخ: جنگهای داخلی یونان(بین آتن و اسپارت) به جنگ های پلوپونزی مشهور است. حکومت هخامنشی در جریان این جنگها به طور پنهانی به اسپارت کمک مالی میکرد. و سرانجام با پیروزی اسپارت پایان یافت.

۵ـ فیلیپ دوّم که بود؟
پاسخ: فیلیپ دوّم، شاه مقدونیه با تشکیل ارتشی نیرومند از طوایف جنگجوی مقدونی، دولت شهرهای یونان را مطیع خود کرد و بر این کشور مسلّط شد. فیلیپ قصد داشت به ایران نیز حمله کند، امّا پیش از آنکه اقدامی انجام دهد، به قتل رسید.

۶ـ اسکندر مقدونی که بود و چه کرد؟
پاسخ: اسکندر مقدونی، پسر و جانشین فیلیپ دوّم بود. او پس از سرکوب شورشی در یونانی، به قلمرو هخامنشیان هجوم آورد. سپاهیان او در چندین نبرد بر سپاه هخامنشی پیروز شدند و مصر، آسیای صغیر، بین النهرین و ایران را فتح کردند. اسکندر سپس به هند نیز لشکرکشی کرد و تا رود سند پیش رفت. در نتیجه لشکرکشی ها و فتوحات اسکندر، ارتباط و تعامل فرهنگی میان تمدن ها و مردمان قلمرو تحت فرمان او بیشتر شد.

۷ـ سرانجام حکومت مقدونی چه شد؟
پاسخ: پس از مرگ اسکندر، یکی از سرداران او در یونان قدرت را به دست گرفت. حکومت مقدونیان بر یونان تا زمانی که این کشور ضمیمه امپراتوری روم شد، ادامه یافت.

۸ـ دربارهی فرهنگ و تمدن یونان باستان شرحی بنویسید
پاسخ:
فرهنگ و تمدن در یونان باستان به ویژه در عصر دموکراسی شاهد دوران درخشانی از رشد فکری، فرهنگی، علمی، هنری و… بود. یونانیان از دستاوردهای تمدن های مصر، بین النهرین و ایران بهره بسیاری بردند و در عرصه های مختلف پیشرفتهای زیادی کردند.

۹ـ دربارهی دین یونان باستان شرحی بنویسید.
پاسخ: یونانیان به خدایان متعددی اعتقاد داشتند. مهم ترینِ این خدایان، دوازده خدایی بودند که در کوه
اُلَمپ جای داشتند و در رأس آنان آذرخش بود. مردم هر دولت شهر یکی از خدایان مستقر در المپ را به عنوان خدایی محافظ شهر خود ستایش میکردند. مثلا آتنا، خدا بانوی خرد، محافظ شهر آتن به شمار میرفت. یونانیان دارای معابد بودند. نیایش غالباً با تقدیم هدیه و قربانی به خدایان انجام میگرفت. یونانیان به احترام خدایان و برای بزرگداشت قهرمانان خویش، جشن ها و مسابقات مختلفی را برگزار میکردند. در یونان، نفوذ و قدرت کاهنان خیلی مراتب کمتر از مصر و بین النهرین بود.

۱۰ـ نام خدایان یونان؟
پاسخ: زئوس (خدای آسمان) ؛ آتنا(خدا بانوی خرد، محافظ شهر آتن )؛ آذرخش(که مهمترین خدای یونانیان بود.)

۱۱ـ علل برگزاری مسابقات در یونان چه بود؟(یا دربارهی بازیهای المپیک شرحی بنویسید.)
پاسخ: یونانیان به احترام خدایان و برای بزرگداشت قهرمانان خویش، جشن ها و مسابقه های مختلفی را برگزار میکردند. مشهورترین آنها، بازیهای المپیک بود که هر چهار سال یک بار در دولت شهر المپیا برگزار میگردید.

۱۲ـ دربارهی حکومت و سیاست در یونان باستان شرحی بنویسید.
پاسخ: در یونان باستان نخست شاهان به صورت موروثی حکومت میکردند؛ امّا در نتیجه توسعه دریانوردی و گسترش تجارت خارجی، طبقه ای از ثروتمندان و اشراف برآمدند و به جای شاهان، قدرت را در دست گرفتند. در قرنهای ششم و پنجم قبل از میلاد، نوعی مردم سالاری در یونان و به ویژه در دولت
شهر آتن شکل گرفت .

۱۳ـ در آتن چه کسانی حق رأی داشتند؟ یا چه کسانی شهروند محسوب میشدند؟
پاسخ: یا چه کسانی میتوانستند در اداره امور دولت شهر مشارکت کنند؟ فقط مردان بالغی که از پدر و مادری آتنی به دنیا آمده بودند و شهروند آنجا محسوب میشدند، حق رأی داشتند و میتوانستند در اداره امور دولت شهر مشارکت کنند. زنان، بردگان و بیگانگان مقیم آتن که اکثریت جمعیت آن دولت شهر را تشکیل میدادند، از حق رأی و شرکت در اداره امور سیاسی محروم بودند.

۱۴ـ وضعیّت زنان و بردگان و بیگانگان مقیم آتن چگونه بود؟
پاسخ: آنها از حق رأی و شرکت در اداره امور سیاسی محروم بودند.

نکته ها: واژه فیلوسوفیا از دو کلمه یونانی فیلو به معنای دوستداری و سوفیا به معنای دانایی تشکیل شده است. افلاطون و ارسطو دو فیلسوف یونان باستان بودند. آمفی تئاتر رم باستان = کولئسیوم

۱۵ـ دربارهی وضعیّت فلسفه در یونان باستان شرحی بنویسید.
پاسخ: یونان و به ویژه شهر آتن، زادگاه فلسفه و پیشگام تفکر فلسفی محسوب میگردد. فلسفه یونان با ظهور فیلسوفان بزرگی مانند سُقراط، افلاطون و ارسطو به اوج خود رسید. این فیلسوفان با تکیه بر استدلال های عقلانی و منطقی، درباره موضوع های گوناگون فلسفی به بحث و گفت و گو پرداختند و
برخی از آنان آثار مهمی تألیف کردند. فلسفه یونان، تأثیر زیادی بر فیلسوفان مسلمان به ویژه فیلسوفان ایرانی مانند فارابی و ابن سینا گذاشته است.

۱۶ـ دربارهی وضعیّت علوم مختلفی در یونان باستان شرحی بنویسید.
پاسخ: در یونان باستان، علوم مختلفی مانند ریاضی، فیزیک، پزشکی، فلسفه، ادبیات، هنرهای تجسمی و تاریخ نگاری شکوفا شد. دانشمندان یونانی براساس روش علمی و با تکیه بر خِرَد به مطالعه پدیده های مختلف میپرداختند.

۱۷ـ بقراط که بود؟ روش کار او چگونه بود؟
پاسخ: بقراط، پزشک نامدار یونانی در عهد باستان که به پدر علم پزشکی معروف است، نشانه های بیماری در بیمارانش را به دقت یادداشت میکرد و از این اطلاعات برای درمان بیماران دیگر استفاده میکرد. او اعتقاد داشت که بیماری ها علل طبیعی دارند(و مجازات هایی نیستند که خدایان فرستاده باشند.)

۱۸ـ نام چند دانشمند یونان باستان را بنویسید.
پاسخ: بُقراط، پزشک، فیثاغورث، فیلسوف و ریاضیدان مشهور یونانی(قضیه فیثاغورث) در یونان باستان، ادبیات و هنرهای تجسمی، مخصوصاً انواع شعر، نمایشنامه نویسی، مجسمه سازی و معماری نیز شکوفا و پررونق بود. گروهی از اقوام هند و اروپایی+ اقوامی از یونان بر شکلگیری تمدن روم)در ایتالیا( تأثیر گذاشتند.

۱۹ـ جمهوری رم چگونه تاسیس شده و گسترش پیدا کرد؟
پاسخ: رومیان بر شاه شهر شوریدند و حکومت جمهوری رم را تأسیس کردند. جمهوری رم با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیره ایتالیا مسلط شد. در این دوره، تشکیلات حکومتی و نهادهای سیاسی جمهوری رم تکامل یافت.

۲۰ـ جمهوری رم چگونه گسترش یافت؟
پاسخ:
جمهوری رم، پس از تسلط بر سرتاسر ایتالیا سیاست توسعه طلبانه گسترده ای را خارج از مرز هایش آغاز کرد. سلسله جنگهای بزرگی میان جمهوری رم از یک سو و حکومت کارتاژ و پادشاهان مقدونی رخ داد. کارتاژیان بر بخش هایی از دریای مدیترانه و شمال آفریقا و مقدونیان بر مقدونیه و یونان حکومت میکردند.

۲۱ـ حکومت رم چگونه به امپراطوری روم تبدیل شد؟
پاسخ: سرانجام رومیان رقیبان خود(مثل کارتاژ) را شکست دادند و بر دریای مدیترانه و سرزمینهای پیرامون آن مسلط شدند. در نتیجه این فتوحات، جمهوری رم تبدیل به قدرتی بزرگ در مدیترانه شد و به توسعه طلبی خود در اروپا، آفریقا و آسیا ادامه داد. رومیان با لشکرکشی به سرزمینهای شرق دریای مدیترانه در غرب آسیا، بقایای حکومت سلوکیان را برانداختند و به سوی ایران پیشروی کردند. تنها حکومت اشکانی بود که در مقابل سپاه روم ایستادگی کرد.

۲۲ـ امپراتور روم چگونه به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد؟
پاسخ: پس از آنکه امپراتور کنستانتین، شهر بیزانتیوم(= قسطنطنیه = استانبول) را به پایتختی برگزید، به تدریج زمینه تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی فراهم آمد.

۲۳ـ سرانجام روم غربی و شرقی چه شد؟
پاسخ: روم غربی در ۴۷۵ م. در اثر هجوم اقوام بیابان گرد نابود شد؛ امّا روم شرقی تا سال ۱۴۵۳ م. که پایتخت آن توسط امپراتوری مسلمان عثمانی فتح شد، دوام آورد.

۲۴ـ جمهوری رم چگونه تأسیس شد؟
پاسخ: رومیان با درآمیختن فرهنگ کهن طایفه ای و نظام دولت شهری، جمهوری رم را تأسیس کردند.

۲۵ـ دربارهی ساختار حکومت شرحی بنویسید.
پاسخ: براساس قانون اساسی رم، ساختار حکومت، شامل چند مجلس و شماری مقامهای اجرایی بود. اشراف به واسطه مجلس سنا، و عامه مردم از طریق مجمع نمایندگان خود، در اداره امور کشور مشارکت میکردند. ریاست قوه اجرایی به دو کنسول اعطا میشد که از میان اعضای سنا برای دوره یکساله، بدون تکرار، انتخاب میشدند. وقتی یکی از کنسول ها در میدان جنگ، نیروهای جمهوری را هدایت میکرد، کنسول دیگر اداره امور داخل را بر عهده میگرفت.

۲۶ـ دربارهی ساختار ارتش روم شرحی بنویسید
پاسخ: ارتش روم برای دولتمردان رومی عرصه آموزش و اثبات لیاقت بود. هیچ شهروند رومی به منصب دولتی برگزیده نمی شد، مگر آنکه در ده نبرد شرکت کرده باشد.

۲۷ـ علل جنگ داخلی و آشفتگی رم را بنویسید.
پاسخ: با گسترش قلمرو جمهوری رم، معلوم شد که قانون اساسی و نهادهای این جمهوری برای اداره سرزمینهای پهناور از کارایی لازم برخوردار نیستند. از این رو، در قرن اوّل قبل از میلاد، جمهوری رم بر اثر رقابت سرداران جاه طلب دچار جنگ داخلی و آشفتگی شد.

۲۸ـ سرانجام جنگ داخلی و آشفتگی اوضاع روم چه شد؟
پاسخ: جنگ داخلی رخ داد. اکتاویان بر رقیبانش غلبه کرد و تغییراتی در نظام حکومتی جمهوری رم به وجود آورد. در نتیجه این تغییرات، قدرت اجرایی در اختیار یک فرد شخص اوّل مملکت قرار گرفت که به «آوگوستوس» و بعداً « امپراتور» معروف شد. به مرور زمان امپراتورها بر اختیارات و قدرت خود افزودند و برخی از آنان همچون پادشاهان مستبد حکومت کردند.

۲۹ـ مجلس سنا چه مجلسی است؟
پاسخ: مجلس سنا به عنوان مجمع اصلی مشورتی باقی ماند و در انتخاب امپراتور، ایفای نقش کرد.

۳۰ـ فرهنگ در روم باستان چگونه بود؟
پاسخ: به طور کلی فرهنگ روم از میراث یونانی در زمینه تعلیم و تربیت، دین، فلسفه و علوم و هنرها تأثیر فراوانی پذیرفت.

۳۱ـ دربارهی خدایان رومیان شرحی بنویسید.(وضعیت دین در روم باستان را تشریح کنید.)
پاسخ: رومیان خدایان متعددی را میپرستیدند و مانند یونانیان، جشنواره ها و بازی های عمومی و مذهبی مختلفی را به احترام و بزرگداشت خدایان برگزار میکردند. علاوه بر آن، برخی از باورهای کهن ایرانی مانند پرستش ایزد مهر(میترا) در قلمرو روم رواج یافت و بر فرهنگ و هنر رومی تأثیر چشمگیری
گذاشت.

۳۲ـ وضعیت اجتماعی روم باستان چگونه بود؟
پاسخ: خانواده های رومی مسئولیت های شهروندی را به فرزندان خود از سنین کودکی می آموختند و آنان را به کار سخت، شجاعت برای جنگیدن و وفاداری به شهرشان تشویق میکردند. زنان رومی نسبت به زنان یونانی آزادتر بودند و حضور مؤثر و گسترده تری در زندگی عمومی و اجتماعی داشتند. برده داری پدیده ای بسیار رایج در قلمرو امپراتوری روم بود. شمار بردگان و اختلاف میان فقیر و ثروتمند چنان  فزایش یافت که در سال ۷۳ق.م. بردگان به رهبری اسپارتاکوس قیام کردند و حکومت روم به زحمت و پس از دو سال، قیام را سرکوب کرد.

۳۳ـ درباره ی بردگان و وضعیت ایشان شرحی بنویسید.
پاسخ: برده داری پدیده ای بسیار رایج در قلمرو امپراتوری روم بود. شمار بردگان و اختلاف میان فقیر و ثروتمند چنان افزایش یافت که در سال ۷۳ق.م. بردگان به رهبری اسپارتاکوس قیام کردند و حکومت روم به زحمت و پس از دو سال، قیام را سرکوب کرد.

۳۴ـ برجسته ترین دستاورد هنری تمدن روم باستان چه بود؟
پاسخ: معماری و مجسمه سازی . به افتخار پیروزی های نظامی خود بناهای یادبود زیادی را برپا کردند.

۳۵ـ مهمترین دستاوردهای رومیان باستان در حوزه معماری و مهندسی چه بود؟
پاسخ: برجسته ترین دستاورد هنری تمدن روم، در معماری و مجسمه سازی تبلور یافت. رومیان به افتخار پیروزی های نظامی خود بناهای یادبود زیادی را برپا کردند.

۳۶ـ دربارهی دستاوردهای رومیان باستان در حوزه معماری و مهندسی شرحی بنویسید
پاسخ: برجسته ترین دستاورد هنری تمدن روم، در معماری و مجسمه سازی تبلور یافت. رومیان به افتخار پیروزی های نظامی خود بناهای یادبود زیادی را برپا کردند. آنان همچنین در رم و دیگر شهرهای قلمروی امپراتوری مثل انطاکیه، دمشق، اسکندریه، آتن و مارسی، ساختمان های عمومی فراوانی ساختند که حکایت از مهارت در معماری و طراحی در مهندسی دارد. یکی دیگر از دستاوردهای مهم تمدن روم، ایجاد شبکه پیشرفت های از جاده ها بود. مهندسان و کارگران رومی برای احداث جاده های سنگفرش شده، دامنه تپه ها را می بُریدند، تونل میکندند، پُل میساختند و باتلاق ها را پر میکردند. بسیاری از این جاده ها تا قرن ها مورد استفاده بود.

۳۷ـ دربارهی ظهور و گسترش مسیحیت شرحی بنویسید.
پاسخ: در دوره سلطه رومیان بر سرزمین فلسطین، حضرت عیسی در آنجا به تبلیغ دین جدیدی پرداخت. پیشوایان یهود با آموزههای آن حضرت به مخالفت برخاستند و با همدستی رومیان، علیه او به دسیسه پرداختند و در صدد نابودی ایشان برآمدند. دین مسیحیت با وجود دشمنی و سخت گیری های شدید پیشوایان یهودی و حاکمان رومی به تدریج گسترش یافت و بر پیروان آن افزوده شد.

۳۸ـ دین مسیحیت چه زمانی گسترش یافته و کی رسمی شد؟
پاسخ: دین مسیحیت در زمان کنستانتین رونق بی سابقه ای یافت؛ زیرا این امپراتور خود به مسیحیت گروید و فرمانی صادر کرد که آزادی مسیحیت را در امپراتوری روم تضمین میکرد. حدود ۵۰ سال بعد ازکنستانتین، مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد.

۳۹ـ تعالیم حضرت عیسی چه آثاری داشت؟
پاسخ: تعالیم حضرت عیسی، ایمان به خدای یکتا را جایگزین عقاید شرک آمیز رومیان کرد و فرهنگ و اخلاق جامعه رومی را به شدّت تحت تأثیر قرار داد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ششم تاریخ دهم انسانی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس هفتم تاریخ دهم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۵ تاریخ دهم انسانی استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۶ تاریخ دهم نیز دیدن فرمایید.