سوالات درس ۶ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۶ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس ششم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۶ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس ششم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات درس ششم جامعه یازدهم

۱- تاریخ فرهنگ غرب به چند دوره تقسیم می شود؟
پاسخ: ۱- یونان و رم باستان ۲- قرون وسطی ۳- دوره رنسانس ۴- غرب جدید

۲- جهان غرب چگونه از دوره های تاریخی خود عبور کرد؟
پاسخ: با پذیرش مسیحیت و سقوط روم غربی از دوره باستان وارد دوره قرون وسطی شد. بافرور یختن اقتدار کلیسا ، کشف آمریکا و نهضت پروتستانتیسم وارد دوره رنسانس شد. با انقلاب صنعتی ، رشد تجارت و علم، پیدایش دولت – ملت ها وارد دوره جدید شد.

۳- فرهنگ دوره باستان (یونان و رم) با قرون وسطی چه تفاوت هایی دارد؟
پاسخ:
دوره ی باستان قرون وسطی فرهنگ اساطیری فرهنگ دینی مسیحیت پرستش خدایان متعدد اعتقاد به توحید نگاه متکثر به عالم نگاه واحد به عالم (در باستان خلقت از خدایان متعدد نشات می گرفت و متکثر بود ولی در قرون وسطی همه مخلوقات به خدای واحد می رسید .)

۴- رنسانس به چه معناست ؟ مشخصات این دوره تاریخی را بنویسید؟
پاسخ: به معنای تجدید حیات و تولد دوباره و بازگشت به دوران فرهنگ یونان و رم باستان .
۱- رویکرد ی دنیوی به مفاهیم معنوی و توحیدی (سکولاریسم)
۲- حرکت های اعتراضی نسبت به مذهب
۳- رویکرد دنیوی به عالم درسطح هنر، اقتصاد، سیاست
۴- ظهور پادشاهان محلی به عنوان رقیبان کلیسای دنیا طلب
۵- تلاش جهت حذف کلیسا و نقش دین و معنویت

۵- برخی از ویژگی های دوره ی تاریخی قرون وسطی را بنویسید.
پاسخ: ۱- : سکولاریسم عملی (به نام دین دنیا طلب کردن)
۲- به بهانه ایمان و وحی عقل را از اعتبار می انداختند.
۳- اقتدار کلیسا در همه ی امور زندگی
۴- اقتصاد کشاورزی و نظام ارباب رعیتی
۵- برده داری عام و فراگیر

۶- جهان غرب چگونه از دوره قرون وسطی به دوره رنسانس عبور کرد ؟
پاسخ: ۱- جنگ های صلیبی ، مواجهه با مسلمانان و فتح قسطنطنیه اقتدار کلیسا را فروریخت .
۲- ظهور قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیا طلب کلیسا

۷- رویکرد هنر ، اقتصاد و سیاست در عصر رنسانس چگونه بود ؟
پاسخ: در هنر به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان اهمیت می دادند. در اقتصاد با رشد تجارت و کشف آمریکا از اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی به اقتصاد صنعتی سرمایه داری عبور کردند. درسیاست قدرت های محلی و شاهزادگان به رقابت با کلیسا پرداختند.

۸- رویکرد مذهب در دوره رنسانس چگونه بود ؟
پاسخ: حرکات اعتراضی با دو رویکرد :
۱- رویکرد دنیا گرایانه(همانند کلیسا) و تنها مخالفت باقدرت پاپ
۲- رویکرد معنوی و تقابل با دنیا گرایی

۹- نگاه اساطیری باستان به عالم ، چه تفاوتی با فرهنگ مسیحیت در این خصوص دارد ؟ 
پاسخ: توجه به عالم کثرت ، (یعنی جهان دارای منشا های گوناگون و متکثر است) از ویژگی های دوره اساطیری باستان است. مسیحیت نگاهی توحیدی داشت. (البته با عقیده به تثلیث و سکولاریسم عملی آن را تحریف کردند.)

۱۱- تحریفات مسیحیت چه پیامدهایی به دنبال داشت ؟
پاسخ: جواب ۱- : درسطح اندیشه و نظر: عقیده به تثلیث و دور شدن از ابعاد عقلانی توحید
۲- درسطح زندگی و عمل: توجیه عملکرد دنیوی تحت پوشش دین و معنویت (سکولاریسم عملی)

۱۱- چگونه فلسفه روشنگری به وجود آمدو سکولاریسم نهادینه شد؟
پاسخ: ۱- بازگشت به فرهنگ باستان جهت حذف پوشش دینی و تفسیر توحیدی
۲- حرکت های اعتراضی دینی به کلیسا و تفاسیر پروتستانی دینی و رواج آن درسطح فرهنگ عمومی جامعه
۳- نفوذ تفاسیر دینی فوق به لایه های عمیق فرهنگ غرب

۱۲- فیلسوفان روشنگری چگونه به تفسیر این جهان می پرداختند؟
پاسخ: با انکار ارزش علمی و حی زمینه ی پیدایش علومی را فراهم آوردند که مستقل از و حی و صرف نظر از ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی عالم به تفسیر این جهان می پرداختند.

۱۳- چگونه در دوره رنسانس ، ارزش های بنیادین غرب در عرصه علم و فناوری خود را ظاهرساخت؟
پاسخ: ۱- علم رسالت شناخت حقیقت عالم و تعالی انسان را از دست داد و به صورت عقلانیت ابزاری در آمد. (وسیله ای برای تسلط انسان بر طبیعت)
۲- در بین علوم ، علوم تجربی با رهاورد فناوری و صنعت بیشتر ین اهمیت را یافت .

۱۴- اقتصاد دودوره ی قرون وسطی و دوران رنسانس را بایک دیگر مقایسه کنید .
پاسخ: در قرون وسطی اقتصاد بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب رعیتی (فئودالی) استوار بود که کشاورزان وابسته به زمین ارباب بوده و غیرقابل انتقال بودند. در رنسانس گسترش تجارت و رشد صنعت به پیدایش قشر جدید سرمایه داران انجامید و اقتصاد فئودالی به صنعتی – سرمایه داری تبدیل شد.

۱۵- چگونه ارزش های بنیادین غرب در اقتصاد دوران رنسانس خود را ظاهر ساخت ؟
پاسخ: با گسترش تجارت ، صنعت رشد کرد و قشر جدید سرمایه داران صنعتگر به وجود آمدند و روابط پیشین ارباب رعیتی را تغییر دادند.

۱۶- درقرون وسطی رویکرد به حقوق بشر چگونه بود ؟
پاسخ: به دلیل باورهای دینی مردم ، رفتار های دنیوی نظام فئودالی توجیه دینی می شد.

۱۷- حقوق فطری با حقوق طبیعی بشر چه تفاوت هایی دارد ؟
پاسخ: حقوق فطری الهی انسان به نیازهای دنیوی و معنوی با دو ابزار و حی و عقل می نگرد. ولی حقوق طبیعی صرفا به نیازهای این جهانی و طبیعی انسان نظر دارد.

۱۸- حقوق بشردر فرهنگ دینی چگونه است ؟
پاسخ: ریشه در ربوبیت پروردگار و فطرت الهی انسان دارد و وظیفه حراست از خلافت انسان و کرامات ذاتی اورا دارد.

۱۹- در عقاید و ارزش های جدید غرب رویکرد سیاست و نظام سیاسی چگونه است ؟
پاسخ: نظام سیاسی سکولار که آرمان های خود را بر مبنای حقوق طبیعی و خواسته های دنیوی تنظیم می کندو اراده ی انسان ها را مستقل از ابعاد آسمانی و الهی مبدا قانون قرار می دهد.

۲۱- ویژگی های اندیشه سیاسی لیبرالیسم را توضیح دهید .
پاسخ: ۱- اصالت بخشیدن به انسان دنیوی
۲- مبنای قانون گذاری اراده ی انسان ها است (مبدا همه ی ارزش ها انسان است نه حاکمیت الهی)
۳- فقط به حقوق طبیعی توجه می کند
۴- همه امور در قیاس با اراده ی انسان مباح است.

۲۱- نخستین انقلاب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی جهان کدام است و چگونه شکل گرفت ؟
پاسخ: انقلاب فرانسه با حرکت های فرهنگی دوران رنسانس و اندیشه های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی مربوط به انقلاب صنعتی به وجود آمد.

۲۲- به چه دلیل مواجهه ی با مسلمانان در طول جنگ های صلیبی و فتح قسطنطنیه ، زمینه های اقتدار کلیسا را درهم ریخت ؟
پاسخ: چون کلیسا برپایه ی کتب عهد عتیق و انجیل استوار بود و با علوم جدید مخالفت داشت ولی اسلام به گسترش و رشد علم دستور می دهد و آنها از طریق این جنگ ها با آزاد اندیشی و علم گرایی آشنا شدند. همچنین خسارات اقتصادی و نیروی انسانی، قدرت فئودال ها و کلیسا را کاهش داد.

۲۳- چگونه فلسفه های روشنگری موجب شکل گیری فرهنگ معاصر غرب شد؟
پاسخ: چون مردم و فرهنگ عمومی آنچنان از تسلط و دنیا گرایی دینی مسیحیت زده شده بودند که وقتی سکولاریسم توسط اندیشمندان به انسان به صورت مستقل توجه کرد شیفته ی آن شدند و در سطوح عمیق جامعه نفوذ یافت.

۲۴- تحولات فرهنگی ، اجتماعی غرب در زمینه های دینی ، فلسفی ، صنعتی و سیاسی و ترتیب تاریخی آنها را بیان کنید .
سیر تحولات به ترتیب دینی ، سیاسی ، فلسفی و صنعتی بود. در زمینه ی دینی از تقدس قدیسان و تمرکز دینی کلیسا به سمت عدم تمرکز دینی حرکت کردند. در زمینه ی سیاسی کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و جهانی شدن مطرح شد. در زمینه ی فلسفی توجه به عالم کثرات رایج شد. در زمینه ی صنعتی صنایع چاپ و بخار و تکنولوژی های ماشینی مطرح شد .

۲۵- اگر در تحلیل و بررسی یک فرهنگ صرفا به سطوح و لایه های سطحی و بیرونی آن بسنده شود، چه نارسایی ها و کاستی هایی در پی در پی دارد؟
پاسخ: امکان ریشه یابی مسایل و چالش های اجتماعی میسر نمی شود. چگونگی شکل گیری هویت فرهنگی و هویت اجتماعی افراد جامعه مشخص نمی شود. نمی توانیم دلایل ایجاد ، تغییر و تحول یک فرهنگ را شناسایی کنیم.

۲۶- تصویر زیر را تحلیل کنید:سوالات درس ۶ جامعه شناسی یازدهم انسانیاین نمودار نشان دهنده چگونگی حرکت فرهنگ دینی مسیحیت غرب به سمت فرهنگ جدید است. به این معنا و مفهوم که در دوران قرون وسطی فرهنگ دینی غرب دچار سکولاریسم عملی بود یعنی از دین استفاده ابزاری و اقتصادی می کرد با روبه رو شدن با روشنفکری خاص (فقط حس و تجربه را مالک پذیرش و سنجش و شناخت قرار دادن) و استفاده از فناوری و تسلط بر طبیعت و همچنین اعتراض (پروتس) نسبت به کلیسا ، کنار گذاشتن دین که قبال (قرون وسطی) جنبه عملی داشت و جنبه اعتقادی نداشت به صورت کامل اجرا شد و دین در بعد ذهنی و نظری هم کنار رفت و سکولاریسم آشکارا جهان غرب را در نوردید.

سوالات درس ۶ جامعه شناسی یازدهم PDF
1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.