سوالات درس ۶ جغرافیا دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۶ جغرافیا دوازدهم با جواب

سوالات متن درس ششم جغرافیای ایران دوازدهم انسانی

سوالات درس ۶ جغرافیا دوازدهم با جواب

سوالات متن درس ششم جغرافیای ایران دوازدهم انسانی

سوالات متن جغرافیا دوازدهم / درس ششم :: مدیریت مخاطرات طبیعی

۱-مخاطره چیست؟
پاسخ: هر گونه عامل محیطی که سلامتی و حیات انسان ها و موجودات زنده را تهدید کند و یا به اموال و دارایی های انسان ها خسارت وارد کند.

۲ -بحران چیست؟
پاسخ: بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد و به وضعیت خطرناک و ناپایدار برای فرد یا جامعه می انجامد.

۳ -پیامدهای وقوع بحران را بنویسید.
پاسخ: بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوری و فوق العاده است. مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل و می توانند بحران به وجود بیاورند.

۴-منظور از مدیریت مخاطرات چیست؟
پاسخ: مدیریت مخاطرات، کلیه اقداماتی است که از طریق آنها بتوان از بروز حوادث ناگوار، پیشگیری نمود یا در صورت بروز آن حادثه، بتوان اثرات آن را کاهش داده و
آمادگی لازم را برای امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع فراهم نمود.

۵ -مراحل اصلی مدیریت مخاطرات را نام ببرید.
پاسخ: مدیریت مخاطره در سه مرحله یعنی قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع مخاطره فعالیت هایی را انجام می دهد.

۶-مسئولیت مدیریت بحران در کشور برعهده کدام نهاد ها می باشد؟
پاسخ: سازمان مدیریت بحران

۷ -وظایف سازمان مدیریت بحران کشور را بنویسید.
پاسخ: این سازمان که بخشی از فعالیت های آن مربوط به مخاطرات طبیعی است، وظیفه آمادگی و پیشگیری از بحران ها، مدیریت آنها و ارائه کمک های اولیه به آسیب دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده را به عهده دارد و در انجام وظایف خود از کلیه ظرفیت های موجود مانند وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان های امدادی و… کمک می گیرد و فعالیت های آنها را برای مقابله با بحران هماهنگ می کند.

۸ -نشانه های قبل از وقوع زمین لرزه را نام ببرید
پاسخ: الف- کاهش لرزش های کوچک زمین در راستای گسل ها
ب- تغییر در آب های زیرزمینی
پ- بررسی تغییر اندازه فاصله بین شکستگی های پوسته زمین به وسیله دستگاه های دقیق و عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای، راه دیگری برای پیشبینی احتمالی وقوع زلزله است.

۹–منظور از کاهش لرزش های کوچک که جز نشانه های قبل از وقوع زمین لرزه چیست؟
پاسخ:  این لرزش ها فقط توسط دستگاه های حساس لرزه
نگار ثبت می شوند .در زمانی که این لرزش ها متوقف شوند، امکان تجمع انرژی بیشتر می شود و ممکن است در اثر تخلیه یک باره انرژی، زمین لرزه شدید تری، رخ دهد.

۱۰ -مهم ترین اقدامات مدیریتی در قبل از وقوع زمین لرزه را بنویسید.
پاسخ: ۱-ساختمان ها باید مقاوم سازی شوند و اصول طراحی و مهندسی ساختمان و مقررات مربوط به آنها رعایت گردد.
۲ -از ساختن سکونتگاه ها و مراکز فعالیت انسانی و شهرها دراطراف مناطقی که گسل های فعال دارند جلو گیری شود.
۳ -مراکز امداد و نجات و پناهگاه ها و چادرها و لوازم اضطراری متناسب با تمرکز جمعیت در مناطق مختلف توزیع و تأسیس شود.
۴ -راهکارهای مقابله با زمین لرزه برای گروه های مختلف مردم به روش های مختلف آموزش داده شود(آموزش همگانی-.
۵ -نقاط امن پناه گیری را در خانه، مدرسه، محل کار و… شناسایی کنیم . قفسه های کتاب و اشیا و گلدان های آویز، لوله آبگرمکن و .. وسایلی که ممکن است با لرزش سقوط کنند را محکم کنیم .کیف کمک های اولیه تهیه کنیم و آن را در محل مناسب قرار دهیم.

۱۱ -میزان آسیب پذیری ساختمان ها در مقابل زمین لرزه را توضیح دهید.
پاسخ: در زمان وقوع زلزله، مساکن روستایی بیش از ساختمان های شهری آسیب می بینند .زیرا مصالح به کار رفته در ساختمان های شهری نسبت به سکونتگاه های روستایی از مقاومت بیشتری برخوردارند. ساختمان هایی که براساس اصول مهندسی ساخته می شوند در زمان وقوع زلزله کمتر آسیب دیده و تلفات انسانی خیلی کمتری به دنبال دارند.

۱۲ -مهم ترین اقدامات مدیریتی در زمان وقوع زمین لرزه را بنویسید.
پاسخ: ۱-بهتر است در زمان وقوع زمین لرزه خونسردی خود را حفظ کنیم و از ساختمان های بلند فاصله گرفته و به زمین های باز پناه ببریم
۲ -هنگام وقوع زمین لرزه بعد از پناه گرفتن باید با دو دست از سر خود مواظبت کرده و نباید محل پناهگاه را کنیم.
۳ -از پله و آسانسور استفاده نکنیم.
۴ -اگر در خیابان هستیم از ساختمانهای بلند و تیرهای چراغ برق و تابلوی مغازه ها فاصله بگیریم و اگر درحال رانندگی هستیم خودرو را در کنار خیابان یا جاده و دور از ساختمان های بلند یا تیرهای برق و متوقف کنیم و تا پایان زمین لرزه در خودرو بمانیم.

۱۳ -مهم ترین مشکلات پس از وقوع زمین لرزه را بنویسید.
پاسخ: آنچه در اغلب زلزله ها سبب خسارت می شود و تلفات انسانی را بیشتر می کند، ویرانی ناشی از خود زلزله نیست بلکه مشکلاتی است که پس از وقوع زلزله رخ می دهد؛ برای مثال، آتش سوزی ها، انفجار لوله های گاز، لغزش های زمین، پس لرزه ها، اتصال کابل های برق.

۱۴ -مهم ترین اقدامات مدیریتی بعد از وقوع زمین لرزه را بنویسید.
پاسخ: ۱ -پس از وقوع زمین لرزه باید مواظب پس لرزه ها باشیم، ساختمان های نیمه مخروبه ممکن است در پس لرزه ها فرو بریزند.
۲ -باید سریعا برق و شیرهای آب و گاز را بسته و محل را ترک کنیم.
۳ -تا حد ممکن بر روی آوار حرکت نکنیم
۴ -اسکان موقت زلزله زدگان و برپا کردن چادر های امداد و استقرار مراکز درمانی در مناطق مناسب و رسیدگی به مصدومان باید باسرعت و دقت انجام شود .

۱۵-در زمان وقوع زلزله، بناهای روستایی بیش از ساختمان های شهری آسیب می بینند چرا؟
پاسخ:  زیرا مصالح به کار رفته در ساختمان های شهری نسبت به سکونتگاه های خشت و گلی روستایی مقاومت بیشتری دارند. ساختمان هایی که براساس اصول مهندسی ساخته می شوند، در زمان وقوع زلزله کمتر آسیب می بینند و تلفات انسانی خیلی کمتری به بار می آورند.

۱۶-علل افزایش خسارت ناشی از سیلاب ها در کشور را بنویسید.
پاسخ: ۱ -توسعه سکونتگاه ها و ساخت و سازها در حریم سیل گیر رودخانه ها
۲ -از بین بردن پوشش گیاهی
۳ -توسعه و تغییر کاربری اراضی به طور نامناسب
۴ -دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها و دشت های سیلابی
۱۷-مهم ترین اقدامات مدیریتی پیش از وقوع سیل را نام ببرید.
۱-روش سازه ای ۲-روش غیر سازه ای

۱۸ -تعریف روش سازه ای را در مدیریت سیل بنویسید.
پاسخ: در این روش ها قبل از وقوع سیل، شدت جریان سیل براساس روش های هیدرولوژی محاسبه و تخمین زده می شود .سپس با به کارگیری روش های مهندسی با احداث سازه های مناسب نسبت به هدایت، انحراف و یا مهار سیل اقدام نمایند.
۱۹ -مهم ترین روش های سازه ای در مدیریت سیل را بنویسید.
پاسخ: ۱ -اصلاح بستر های رودخانه ها
۲ -ایجاد کانال های انحرافی
۳ -ایجاد دیواره های مهار کننده و پایدار کننده
۴ -احداث سدهای ذخیره ای یا هدایت کننده
۵ -اصلاح شیب آبراهه ها
۶ -نصب میله هایی حریم سیل گیر

۲۰-مزایای روش های غیر سازه ای در مدیریت سیل را بنویسید.
پاسخ: در سال های اخیر بر به کارگیری روش های غیر سازه ای تأکید بیشتری می شود .این روش ها علاوه بر اینکه تأثیرات نامطلوب کمتری بر محیط زیست دارند، در دراز مدت مفیدتر و بسیار کم هزینه ترند.

۲۱-مهم ترین روش های غیر سازه ای را بنویسید.
پاسخ: ۱ -اجرای روش های آبخیز داری و تقویت پوشش گیاهی حوضه و نفوذ دادن آب باران در حوضه ها،
۲ -تعیین حریم توسعه برای رودخانه ها، تعیین محدوده های سیل گیر و نقشه های حریم سیل گیری و پرهیز از ساخت و ساز در محدوده سیل گیر.
۳ -ایجاد پایگاه های نجات و امداد در مناطق سیل خیز
۴-نصب دستگاه های هشداردهنده سیل در مناطق سیل خیز اطلاع رسانی به موقع به مردم این مناطق

۲۲ -مهم ترین اقدامات مدیریتی بعد از وقوع سیل را بنویسید.
پاسخ: ۱-مکان یابی برای اسکان موقت و برپا کردن چادر های امداد و استقرار مراکز درمانی در مناطق دور از دسترس سیلاب برای رسیدگی به مصدومان
۲ -مرمت فوری راه های ارتباطی برای دریافت خدمات و امداد وتجهیزات موردنیاز پس از سیالب
۳ -توزیع امکانات و تجهیزات موردنیاز مصدومین به ویژه استقرار تانکر های آب آشامیدنی بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها ی عفونی

۲۳ -محاسبات آماری برای تعیین حریم سیل گیر چگونه انجام می شود؟
پاسخ:  با انجام دادن محاسبات آماری بر اساس آبدهی گذشته یک رودخانه (حداقل ۳۵ سال)، بالاترین سطحی را که احتمال دارد آب آن رود در آینده در حین وقوع یک سیل در برگیرد، در نظر می گیرند( معمولاً صد سال آینده که به آن دوره بازگشت صد ساله می گویند.)

۲۴ -گستره زمین لغزش ها با زمین لرزه مقایسه کنید.
پاسخ: گستره زمین لغزش ها بسیار کمتر از مخاطراتی مانند زمین لرزه است .یعنی عرض و طول اغلب توده های لغزشی کمتر از یک کیلومتر است بنابراین خسارات آن خیلی فراگیر نیست

۲۵ -مهم ترین اقدامات مدیریتی قبل از وقع زمین لغزش را بنویسید.
پاسخ: ۱ -برای ساختمان سازی باید از شیب های تند، لبه های پرتگاهی، کناره های پرشیب رودخانه ها و دامنه های پر شیب دره ها پرهیز کرد.
۲-قبل از ساخت و ساز در سطوح شیب دار، مطالعات خاک شناسی و پایداری زمین انجام پذیرد. کارهای ایمن سازی مانند مقاوم سازی لوله های انتقال انرژی،
پایدار سازی سطوح شیب دار و نظایر آن انجام پذیرد.

۲۶-مهم ترین اقدامات مدیریتی در حین وقوع زمین لغزش را بنویسید.
پاسخ: ۱ -باید به سرعت از مسیر لغزش و جریان گل و لای خارج شد.
۲-به سازمان های امداد و نجات اطلاع رسانی نمود و به کسانی که برای ترک محل به کمک نیاز دارند امداد رسانی کرد.

۲۷ -مهم ترین اقدامات مدیریتی بعد از وقوع زمین لغزش را بنویسید.
پاسخ: ۱-تعمیر و بازسازی منطقه به ویژه در صورت تخریب تأسیسات زیربنایی مثل خطوط آب، برق و گاز
۲-شبکه زهکشی سطح توده لغزشی ساماندهی شود به طوری که نفوذپذیری آن کاهش یابد .زیرا اصلاح و مرمت شبکه زهکشی سطح لغزش باعث می شود که نفوذ آب باران کاهش یافته وبه سرعت تخلیه شود.
۳-لازم است استعداد مجدد لغزش دوباره ارزیابی شود تا از خطرات آتی پیشگیری به عمل آید.

۲۸ -بعد از وقوع زمین لغزش چرا باید شبکه زهکشی سطح توده لغزشی ساماندهی شود و نفوذپذیری آن کاهش یابد؟
پاسخ:  زیرا اصلاح و مرمت شبکه زهکشی سطح لغزش باعث می شود که نفوذ آب باران کاهش یافته و به سرعت تخلیه شود.

۲۹-وضعیت خشکسالی در کشور چگونه است؟ شرح دهید.
پاسخ: ایران کشور پهناوری است که میانگین بارندگی سالانه آن حدود ۲۲۴ تا ۲۷۵ میلیمتر است، در حالی که میانگین بارندگی خشکی های زمین ۸۰۰ میلیمتر است . بخش وسیعی از کشور ما در قلمرو آب و هوای خشک جهان قرار می گیرد .حدود ۱۰ درصد از سطوح کشاورزی کشور بارندگی بیش از ۵۰۰ میلیمتر در سال دارند و
۹۰ درصد باقیمانده نیازمند آبیاری هستند.

۳۰ -مهم ترین عامل تهدید کشور در بخش کشاورزی چیست؟
پاسخ: در بخش کشاورزی مهمترین عامل تهدید کننده خشکسالی است.

۳۱-مهمترین راهکارها در مدیریت خشکسالی را بنویسید.
پاسخ: ۱-صرفه جویی در مصرف آب و پرهیز از مصرف بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی موجود
۲-افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی و استفاده از روش های آبیاری تحت فشار
۳-پرهیز از کشت محصولاتی که به آب زیاد نیاز دارند و کاشت گیاهان مقاوم به خشکی و محصولاتی که به آب کمتری نیاز دارند
۴-جمع آوری و ذخیره سازی آب باران به روش های مختلف
۵-تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی
۶-مدیریت آبخیز داری و حفاظت از مراتع و پوشش گیاهی و کنترل فرسایش خاک
۷-مدیریت فاضالب ها و پساب ها واستفاده مجدد از آب

۳۲-تعریف سنجش از دور را بنویسید.
پاسخ: سنجش از دور، دانش و فن جمع آوری اطلاعات از پدیده های سطح زمین به طور غیر مستقیم با استفاده از سنجنده ها و پردازش اطلاعات دریافت شده است.

۳۳-عوامل تحول در علم سنجش از دور را بنویسید.
پاسخ: درگذشته از عکس برداری های هوایی توسط بالون ها و هواپیماها در نقشه برداری و مطالعه پدیده های روی زمین و تغییرات آن ها فراوان استفاده می شد .به تدریج با پیشرفت در فن آوری های ماهواره ای و فن آوری های رایانه ای و ورود اطلاعات رقومی (دیجیتال) و پردازش توسط آن ها تحول بزرگی در سنجش از دور پدید
آمد.

۳۴-امواج الکترومغناطیس را توضیح دهید.
پاسخ: به طور کلی سطح زمین بخشی از پرتو هایی را که از منابع گوناگون مانند خورشید دریافت می کند به صورت امواجی بازتاب می دهد که به آن امواج الکترومغناطیس گفته می شود.

۳۵-روش ذخیره و پردازش اطلاعات از سطح زمین در سنجش از دور چگونه انجام می شود؟
پاسخ: امروزه می توان با استفاده از دریافت بازتاب های طیف الکترومغناطیسی پدیده های سطح زمین بوسیله سنجنده ها، اطلاعاتی را از سطح خشکی ها و دریاها ذخیره و پردازش نمود و نمایش داد.

۳۶ -اهداف ماهواره های سنجش از دور را نام ببرید.
پاسخ: با اهداف متفاوت از جمله اهداف نظامی، هواشناسی، مخابراتی، منابع زمینی و نظایر آن در جو زمین و بالاتر از آن قرار داده شده‌اند .این ماهواره ها توسط دستگاه های سنجنده خود در حال رصد و برداشت اطلاعات زمینی هستند.

۳۷-ویزگی های ماهواره لندست را بنویسید.
پاسخ: آنها تقریباً هر۲۴ ساعت یک بار به دور کره زمین می چرخند و در طول این مدت با استفاده از نور روز از تمام زمین تصویربرداری می کنند. تصاویری که ماهواره ها از سطح زمین بر می دارند، در زمینه های مختلف از جمله مطالعات انرژی (نفت، گاز، معادن و) منابع طبیعی (کشاورزی جنگلداری، مرتع ، مدیریت سواحل) هواشناسی و مطالعات جوی، مطالعات توسعه شهری، مطالعات زیست محیطی، مخاطرات طبیعی و سایر موضوعات جغرافیایی کاربرد دارند و روز به روز کاربرد آنها در حال گسترش است.

۳۹-سنجنده چیست؟ شرح دهید.
پاسخ: دستگاه های هستند که بر روی ماهواره ها نصب می شوند و بازتاب پدیده های سطح زمین را در طیف های مختلف الکترومغناطیس دریافت کنند.

۴۰ -انواع طیف های الکترومغناطیسی را نام برده و توضیح دهید.
پاسخ: ۱-طیف های مرئی:
بخش کوچکی از این طیف ها مرئی و قابل رویت بوده و توسط چشم انسان قابل دریافت است .در واقع اشیایی که روزمره می بینیم در محدوده طیف مریی ساطع شده از اشیاء است.
۲-طیف های نامرئی:
اما سنجنده های ماهواره ها قادر هستند طیف های نامرئی مانند( مادون قرمز- فرو سرخ، – ماوراء بنفش( فرا بنفش،) رادار و امواج ماکروویو را نیز دریافت و ثبت نمایند . بنابراین برخی از پدیده های سطح زمین که برای چشم انسان قابل مشاهده نیست به صورت تصاویر رقومی( دیجیتال) ماهواره ای قابل ثبت و نمایش هستند.

۴۱-روش تهیه تصاویر ماهواره ای را بنویسید.
پاسخ: طیف های مختلف بازتاب شده(مرئی و نامرئی )از سطح زمین توسط سنجنده های ماهواره ای به صورت رقومی دریافت و ثبت می شود .سپس این داده های رقومی به ایستگاه های زمینی مانند گیرنده های موجود در سازمان فضایی ایران ارسال می شود. در مرحله بعد داده های رقومی دریافت شده توسط نرم افزار های رایانه ای پیشرفته تحلیل شده و تبدیل به تصاویر مورد نیاز می شود.

۴۲-نوع طیف درنرم افزارگوگل ارث چیست؟
پاسخ: تصاویر قرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در طیف مرئی تهیه شده‌اند و پدیده هایی را نشان می دهند که در سطح زمین قابل مشاهده با چشم است.

۴۳-مهم ترین کاربردهای سنجش از دور در مطالعات مخاطرات طبیعی را بنویسید.
پاسخ: ۱-می توانیم جا یه جایی مواد سطح دامنه ها و حرکت توده های زمین لغزش را به طور دقیق یعنی در حد سانتی متر اندازه گیری کنیم .این تصاویر در سایر زمینه ها مانند مخاطره فرونشست، سیل و زمین لرزه نیز کاربرد دارند.
۲-از طریق تصاویر ما قادر خواهیم بود جهت حرکت سامانه های باران زا و زمان دقیق رسیدن آن را در هر منطقه ای حداقل چند روز قبل پیش بینی کنیم .سپس با استفاده از تصاویر ماهواره های منابع زمینی می توان حدود سیل گیر رودخانه ها را تعیین کنیم . همچنین از طریق تصاویر تهیه شده توسط سنجنده ماهواره ای، می توان دستورالعمل های دقیقی برای تعیین حریم فعالیت های انسانی و مرز استقرار سکونتگاه ها را در اطراف رودخانه ها تدوین نمود.
۳ -می توان از طریق تصاویر ماهواره ای موقعیت گسل های لرزه خیز را شناسایی نموده و با استفاده از تصاویر رادارای تغییرات دوره ای آنها را پایش نمود

۴۴-با کاربرد سنجش از دور بر چه اساسی می توان هشدارهای وقوع زمین لرزه را داد؟
پاسخ:  معمولاً خطوط گسلی مهم به واسطه انرژی عظیمی که در امتداد آنها نهفته است قبل از وقوع زمین لرزه دچار تنش می شوند .تنش های موجود موجب تولید گرما در امتداد خط گسل می شود .از این رو تصاویر حرارتی ماهواره ای قادر هستند این تغییرات دمایی را در اطراف خطوط گسل ثبت نموده و هشدارهای لازم را بدهند

 

سوالات متن روی کتاب جغرافیا دوازدهم PDF
2.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.