سوالات درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۶ هویت دوازدهم

سوالات درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۶ هویت دوازدهم

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم / در بخش زیر سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم ، سوالات هویت اجتماعی دوازدهم مربوط به درس ششم (درس باز تولید هویت اجتماعی) میباشد که از بخش زیر میتوانید آن را مطالعه نمایید.

درس ششم: باز تولید هویت اجتماعی

۱ -باز تولید هویت اجتماعی به چه معناست؟
پاسخ: به معنای انتقال هویت از نسل ی به نسل دیگر است به گونه ای که علی رغم گذر زمان و پذیرش تغییرات، ویژگی های اساسی آن پایدار می ماند و دوام می آورد.

۲ -منظور از غریزه چیست ؟
پاسخ: غریزه، کششی درونی در موجود زنده است که آن را به انجام دادن رفتارهای معینی وا می دارد.

۳ -حیوانات فعالیت های گرو هی خود را به صورت ………………….. انجام می دهند .
پاسخ: غریزی

۴ -انسان چگونه هویت اجتماعی خود را شکل می دهد؟
پاسخ: انسان پس از عضویت در گروه باید موقعیت خود را بشناسد، حقوق و تکالیف خود را یاد بگی رد و با عمل به آنها، هویت اجتماعی خود را شکل دهد.

۵ -آیا انسان به صورت غریزی می داند که چه موقعیتی در جامعه دارد؟
پاسخ: خیر- فرد با مشارکت در جامعه، عقاید و ارزش ها و هنجارهای جامعه را می آموزد، شیوە زندگی در جامعه را فرا می گیرد و به تدریج، با موقعیتش در جامعه و حقوق و تکالیفی که بر عهده دارد، آشنا می شود.
۶ -هر فرد در جهان اجتماعی متولد می شود که به وسیله …………………….. از او ایجاد شده باشد.
پاسخ: نسل های قبل

۷ -هویت اجتماعی افراد پس از تولد چگونه شکل می گیرد ؟ مثال بزنید.
پاسخ: هر فرد در جامعه ای متولد می شود که نسل های قبل از او آن را ساخته اند. این جامعه پس از تولد فرد، بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین می کند؛ یعنی آن فرد را به عنوان یکی از اعضای خود به رسمیت می شناسد و برا ی او ویژگی هایی متناسب با موقعیتی که در آن قرار گرفته است، در نظر می گیرد. مثال برای برا ی نوزادان شناسنامه در می شود .

۸ -جمله «جامعه پس از تولد فرد، بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین می کند.» به چه معناست؟
پاسخ: یعنی آن فرد را به عنوان یکی از اعضای خود به رسمیت می شناسد و برا ی او وی ژگی هایی متناسب با موقعیتی که در آن قرار گرفته است، در نظر می گیرد.

۹ -چرا جامعه عقاید و ارزش های خود را به افراد آموزش می دهد ؟
پاسخ: برای بقا و تداوم خودش

۱۰-جوامع برای حفظ بقای خود چه می کنند؟
پاسخ: آن ها عقاید، ارزش ها و شیوە زندگی خود را به افراد آموزش می دهند.

۱۱-انسان برای مشارکت در جامعه چه می کند؟
پاسخ: فرد برای مشارکت در جامعه، عقاید و ارزش ها و هنجارهای جامعه را می آموزد، شیوە زندگی در جامعه را فرا می گیرد و به تدریج، با موقعیتش در جامعه و حقوق و تکالیفی که بر عهده دارد، آشنا می شود.

۱۲-انسان اولین و مهم ترین آشنایی ها را با جامعه ای که در آن متولد شده است کجا به دست می آورد؟
پاسخ: خانواده

۱۳-چند نمونه از عوامل آشنایی فرد با جامعه ای که در آن زندگی می کند را نام ببرید.
پاسخ: مدرسه، مسجد، مجالس علمی و مذهبی، گروه های هم سالان و رسانه های جمعی .

۱۴-جامعه پذیری را تعریف کنید.
پاسخ: به فرایند ی که هر فرد برا ی مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسیر ی که برای شکل دادن به هویت اجتماعی افراد طی می شود جامعه پذیری می گویند.

۱۵-آیا فرآیند جامعه پذیری همیشه با موفقیت انجام می شود؟چرا؟
پاسخ: خیر – ممکن است برخی انسان ها هویتی را که جامعه برای آنها در نظر گرفته است، نپذیرند و همواره افرادی هستند که از پذیرش عقاید و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی سرباز می زنند، به حقوق و تکالیف خود پایبند نیستند، نقشی را که جامعه از آنها انتظار دارد، نمی پذیرند و رفتارهایی مخلاف انجام می دهند.

۱۶-کجروی اجتماعی را تعریف کنید.
پاسخ: به کنش هایی که برخلاف عقاید، ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند، کجروی اجتماعی می گویند .

۱۷-جوامع برای پیشگیری از کجروی اجتماعی و کنترل آن ها از چه روش هایی استفاده می کنند؟
پاسخ: «تبلیغ و اقناع » «تنبیه و مجازات» «تشویق و پاداش»

۱۸-تبلیغ واقناع ، تشویق و پاداش ، تنبه و مجازات را به عنوان راه های پیشگیری از کجروی اجتماعی توضیح دهید.
پاسخ: – اقناع یعنی می کوشد تا از طریق آموزش، افراد را قانع کند که عقاید و ارزش های جامعه را بپذیرند.
– به افرادی که مطابق ارزش ها و هنجارهای جامعه عمل می کنند، پاداش می دهد.
– کسانی را که دچار کجرو ی اجتماعی شده باشند، مجازات می کند.

۱۹-کنترل اجتماعی به چه معناست؟
پاسخ: مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد

۲۰ -اگر افراد به طور کامل جامعه پذیر نشوند، در آن صورت جامعه برا ی استمرار و تداوم خود چه می کند؟
پاسخ: می کوشد تا از طریق آموزش، افراد را قانع کند که عقاید و ارزش های جامعه را بپذیرند. به افرادی که مطابق ارزش ها و هنجارهای جامعه عمل می کنند، پاداش می دهد و کسانی را که دچار کجروی اجتماعی شده باشند، مجازات می کند.

۲۱-جامعه ای که به روش های مناسبی برای تشویق و تنبیه ندارد با چه مشکالتی مواجه می شود؟
پاسخ: در معرض آسیب های بی شتری قرار می گیرد و دوام و بقای آن تهدید می شود.

۲۲ -دو مورد از راهکارهای اسلام برای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را نام ببرید.
پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر

۲۳ -امر به معروف و نهی از منکر از جمله راهکارهای اسلام برا ی ……………….. و …………………. است.
پاسخ: جامعه پذیری – کنترل اجتماع ی

۲۴-آیا ممکن است هویت اجتماع ی یک فرد در طول زندگی او تغییر کند؟چرا ؟
پاسخ: بله – چون بخشی از ویژگی های هویتی فرد متغییر است .

۲۵-کسب هویت اجتماعی جدید با تغییر در ………………….افراد همراه است .
پاسخ: موقعیت اجتماعی

۲۶-جمله «کسب هویت اجتماعی جدید با تغییر در موقعیت اجتماعی افراد همراه است .» به چه معناست؟
یعنی جایگاه فرد در جامعه یا یک گروه اجتماعی را تغییر می دهد .

۲۷-افراد چگونه هویت انتسابی واکتسابی خود را کسب می کنند؟
پاسخ: افراد در بدو تولد، هویت اجتماعی انتسابی خود را به صورت انفعالی در محیط خانواده و… می پذیرند و به تدریج با فعالیت هایشان هویت اکتساب ی خود را به دست می آورند و متناسب با هویت اجتماعی جدیدشان از موقعیت اجتماعی جدیدی برخوردار می شوند.

۲۸-تحرک اجتماعی راتعریف کنید؟
پاسخ: به جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر تحرک اجتماعی می گویند.

۲۹-انواع تحرک اجتماعی را نام برده برای هریک مثال بزنید؟
پاسخ: صعودی- نزولی – افقی
– کارمند یک اداره وقتی مدیر بخشی از آن اداره می شود یا مدیر یک بخش هنگامی که مدیر کل صعودی پیدا کرده است.
– مدیر اداره وقتی از مدیریت عزل می شود و به صورت یک کارمند عادی به کار خود ادامه می دهد، تحرک اجتماعی نزولی پیدا کرده است.
– کارمندی که از یک بخش اداره به بخش دیگر با همان موقعیت اجتماعی منتقل می شود، تحرک افقی پیدا کرده است.

۳۰-تحرک اجتماعی افقی چگونه صورت می گیرد؟
پاسخ: اگر شخصی شغل خود را تغییر دهد اما شغل جدید، موقعیت اجتماعی او را تغییر ندهد، تحرک اجتماعی افقی صورت گرفته است .

۳۱-در مورد رتبه بندی مشاغل درکشورهای مختلف توضیح دهید؟
پاسخ: در همه کشورها رتبه بندی مشاغل وجود دارد، ولی ا ین رتبه بندی در همه جا یکسان نی ست. برخی مشاغل در بعضی کشورها اهمیت بیشتری دارند و در بعضی از کشورها کم اهمیت ترند.

۳۲-آیا موقعیت اجتماعی افراد فقط تابع مشاغل آنها است؟ (موقعیت اجتماعی افراد تابع چه عواملی می باشد؟)
پاسخ: موقعیت اجتماعی افراد صرفا تابع مشاغل آنها نیست بلکه به عوامل دیگری مانند علم، ایمان، تقوا، هنر، مهارت و احترام نیز بستگی دارد.

۳۳-منظور از تحرک اجتماعی درون نسلی و بین نسلی چیست؟
پاسخ: تحرک اجتماعی گاه درون یک نسل، یعنی برا ی یک فرد در طول زندگی خودش اتفاق می افتد که به آن تحرک اجتماعی درون نسلی می گویند .
گاهی تحرک اجتماعی در دو نسل ، یعنی برای یک فرد نسبت به والدینش اتفاق می افتد که به آن تحرک اجتماعی بین نسلی می گویند .

۳۴-آیا اعضای یک جامعه می توانند هر نوع هویت اجتماعی را کسب کنند؟(آیا فرصت های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید در جوامع مختلف یکسان است ؟)
پاسخ: خیر – هر جامعه ای به تناسب عقاید و ارزش های خود، برخی تحرک های اجتماعی و تغییرات هویتی را تشویق و برخی دیگر را منع می کند؛ برخی هویت ها را می پذیرد و برخی دیگر را نمی پذیرد.

۳۵-جامعه ای که بر اساس ارزشهای نژادی شکل گرفته است امکان تحرک اجتماعی و کسب هویت های اجتماعی جدید را برای چه کسانی فراهم می کند؟
پاسخ: برای یک نژاد خاص

۳۶-جامعه ای که بر اساس ارزشهای اقتصادی شکل گرفته است امکان تحرک اجتماعی و کسب هویت های اجتماعی جدید را برای چه کسانی فراهم می کند؟
پاسخ: برای کسانی که ثروت دارند.

۳۷-جامعه غیر دینی به چه هویت هایی اجازه بروز و ظهور اجتماعی نمی دهد؟
پاسخ: به هویت دینی و معنوی افراد اجازه بروز و ظهور اجتماعی نمی دهد.

۳۸-جامعه دینی و معنوی چه هویت هایی به رسمیت شناخته نمی شوند؟
پاسخ: هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی وجود انسان را نادیده بگیرند، به رسمیت شناخته نمی شوند.

۳۹ -جلوگیری از تحصیل دختران باحجاب در برخی جوامع غربی نشان دهنده چیست؟
پاسخ: جوامع غیر دینی به هویت دین ی و معنوی افراد اجازه بروز و ظهور اجتماعی نمی دهند.

(بخوانیم و بدانیم)

۴۰-در صدر اسلام، مسلمانان، چگونه یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کردند؟
پاسخ: در صدر اسلام، مسلمانان هنگام احوال پرسی و خداحافظی، سوره عصر را تلاوت می کردند، ابتدا یکی از افراد بخشی از سوره را می خواند و فرد مقابل، آن را به پایان می رساند و این گونه یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کردند.

۴۱-منشور اخلاقی گروه های شغلی یا حرفهای چه چیز را نشان می دهد؟
پاسخ: دستورالعمل زندگی اعضای آن حرفه را نشان می دهد.

۴۲-چند مورد از منشور های اخلاقی در ایران را نام ببرید.
پاسخ: فتوت نامه ها – منشور اخلاقی معلمان – منشور اخلاقی پزشکان و …

۴۳-منظور از فتوت نامه چیست؟ یکی از انواع آن را نام ببرید.
پاسخ: فتوت نامه عبارت بود از دستورالعمل هایی که اهل هر حرفه برای خود داشتند و به استناد آن، هم روابط میان اعضای حرفه و هم روابط می ان حرفه و جامعه را تعیین می کردند . مانند فتوت نامه بنایان

۴۴-فتوت نامه بنایان، چند اصل داشت ، آن ها را بنویسید.
پنج اصل داشت : با طهارت بودن ، بر جاده راستی بودن ، با حیا بودن و نظر از غیر برداشتن، کم سخن گفتن، به ادب بودن نزد بزرگان.

۴۵-فتوت نامه بنایان، چند حکم داشت ، آن ها را بنویسید.
پاسخ: ده حکم دارد : از علم دین باخبر باشد، باسخاوت و خیر باشد، در کار خود استاد باشد و آنچه را که انجام دهد، چنان باشد که از برای خود نماید و با همه کس به خلق نیکو پیش آید، تنگ حوصله نباشد، فقیر دوست باشد و…

۴۶-اساس هویت یابی در جامعه سرمایه داری چیست؟
پاسخ: مالکیت ثروت همراه با شغل

۴۷-چرا امروزه در جامعه سرمایه داری شغل اهمیت فزایندهای پیدا کرده است؟
پاسخ: زیرا در جامعه سرمایه داری، مالکیت ثروت همراه با شغل از پایه های اساسی هویت یابی هستند.

۴۸-در اسلام منظور از مشاغل حرام و مکروه چیست ؟ برای هر کدام مثال بزنید.
پاسخ: در اسلام ، انسان مسلمان نباید به برخی مشاغل نزدیک شود . این مشاغل حرامند مانند رباخواری.
برخی مشاغل حرام نیستند، ولی از مسلمانان خواسته شده آنها را نپذیرند این مشاغل مکروه اند مانند دلالی.
انسان ها به انجام برخی مشاغل ترغیب شده اند. این مشاغل مستحب اند مانند زراعت.

۴۹-چرا اسلام برخی مشاغل را منع و برخی را ترغیب کرده است؟
پاسخ: اساس منع و ترغیب اسلام نسبت به مشاغل و حرفه ها آثار مخرب یا سازنده این حرفه ها بر تربیت و هویت انسان هاست. اسلام، برخی شغل ها را تحسین می کند؛ زیرا انسان ساز هستند و برخی را مذمت می کند زیرا مخرب انسان هستند.

۵۰-دین اسلام هدف آفرینش را چه چیز بیان کرده است؟
پاسخ: تربیت انسان های متعالی را هدف آفرینش می داند و برای تحقق آن، مراقبت ها ی وی ژه ای را اعمال می کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.