سوالات درس ۷ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۷ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۷ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  / درس۷ :ایران در دوره حکومت رضاشاه

۱ کودتای سیاه چه زمانی اتفاق و چه نتیجه ای به دنبال داشت؟
پاسخ: در سوم اسفند ۱۲۹۹ کودتایی در تهران به وقوع پیوست که پیامد آن زوال سلسلە قاجار و برآمدن حکومت پهلوی بود.

۲ کدام کشور در دوره قاجار در صدد کودتای سیاه بود؟ چرا؟
پاسخ: دولت انگلستان برای دستیابی به اهداف خود، در صدد تغییر حکومت ایران برآمد؛ به این منظور، برنامه کودتا طرح ریزی و اجرای آن به سفارت انگلیس و نیروهای انگلیسی مستقر در ایران واگذار شد.

۳ فرمانده انگلیسی کودتای سیاه در دوره قاجار…………………….. بود.
پاسخ: آیرون ساید

۴ آیرون ساید چگونه رضا خان را کشف کرد؟
پاسخ: او در ایران به جست و جو در میان نیروهای قزاق پرداخت و به کمک سید ضیاءالدین طباطبایی که از سیاستمداران وابسته به انگلستان بود، یکی از فرماندهان نظامی به نام رضا خان را برای این منظور، مناسب
تشخیص داد.

۵ رضاخان و نیروهای قزاق چگونه تهران را فتح کردند؟
پاسخ: آیرون ساید بعد از آماده کردن رضاخان برای انجام کودتا، به تهران آمد
و به احمدشاه چنین القا کرد که حرکت نظامی رضاخان به سوی تهران، یراس حفظ کشور و سلطنت ضروری است. با آماده شدن شرایط، قوای قزاق در بامداد روز اسفند ۱۲۹۹ وارد تهران شدند و بی آنکه با مقاومت جدی روبه رو شوند، نقاط حساس پایتخت را تسخیر کردند.

۶ بعد از فتح تهران توسط قزاق ها، احمدشاه چه کسی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد؟
پاسخ: احمدشاه تحت فشار انگلیسی ها به ناچار سید ضیاءالدین طباطبایی را به نخست وزیری منصوب کرد.

۷ بعد از نخست وزیری سیدضیاء الدین طباطبایی، رضاخان چه پستی گرفت؟
پاسخ: رضاخان نیز که مهرە نظامی کودتا بود، به عنوان فرمانده ارتش، لقب «سردار سپه» گرفت. به بعد از استعفای سید ضیاء و رفتن به اروپا؛ اما رضا خان چه جایگاهی داشت؟ او در مقام وزیر جنگ از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ش، کماکان باقی ماند و روز به روز بر قدرت و نفوذ خود افزود.

۸ رضاخان چگونه موقعیت خود را در کشور تثبیت کرد؟
پاسخ: رضاخان در سمت وزارت جنگ با دسیسه چینی و حمایت انگلستان، موقعیت خود را تثبیت کرد.

۹ رضا خان بعد از نخست وزیری چگونه همه کاره کشور شد؟
پاسخ: احمدشاه با فشار انگلستان به ناچار به نخست وزیری او رضایت دادند. احمدشاه بلافاصله به سفر اروپا رفت و رضاخان با استفاده از این فرصت، اوضاع و شرایط داخلی را برای برداشتن قدم نهایی – یعنی رسیدن به سلطنت  آماده کرد.

۱۰ رضا خان در ابتدا برای به قدرت رسیدن پیشنهاد چه نوع نظامی را به مجلس داد؟
پاسخ: او برای رسیدن به اهدافش، ابتدا پیشنهاد کرد به جای حکومت سلطنتی، نظام «جمهوری» در کشور برقرار شود.

۱۱ مخالف جمهوری خواهی رضا خان در مجلس شورای ملی……………………..بود.
پاسخ: آیت الله مدرس

۱۲ چرا آیت الله مدرس مخالف جمهوری خواهی رضا خان بود؟
پاسخ: آیت الله مدرس با شناختی که از رضاخان داشتند، این کار را ابزاری برای رسیدن او به قدرت می دانستند و با آن به مخالفت پرداختند و مردم را به حرکت بر ضد این پیشنهاد تشویق کردند؛

۱۳ سرانجام جمهوری خواهی رضاخان چه بود؟
پاسخ: او وقتی با مخالفت نمایندگان مواجه شد ، سرانجام حرف خود را پس گرفت. اما برای رسیدن به تاج و تخت سلطنت، دست از تکاپو بر نداشت.

۱۴مهره سیاسی کودتای سیاه …………………… و مهره نظامی کودتا…………………. بودند.
پاسخ: سید ضیاءالدین طباطبایی- رضاخان

۱۵ رضاخان چگونه در غیاب احمدشاه که در خارج بود بر قدرت خود افزود؟
پاسخ: غیبت احمد شاه باعث شد که رضاخان روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم کند و درعین حال، کوشید تا با تبلیغاتی گسترده علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت بی اعتنا نشان دهد.

۱۶ وقتی احمدشاه تصمیم به بازگشت به ایران گرفت، انگلیسی ها چه کردند؟
پاسخ: انگلیسی ها نزد او رفته و ضمن مبالغه گویی در اوضاع آشفتە ایران، صالح او را در این دانستند که مدتی از رفتن به ایران چشم بپوشند تا رضاخان بتواند امنیت لازم را برای حضورش در کشور فراهم آورد.

۱۷ طرفداران رضا خان در زمان غیبت احمدشاه چه تبلیغاتی علیه او به راه انداختند؟
پاسخ: هرچه توقف شاه در اروپا بیشتر طول می کشید، تبلیغات طرفداران رضاخان مبنی بر اینکه شاه علاقه ای به سرنوشت ایران ندارد، بیشتر می شد و مردم نیز کم و بیش این نکته را باور می کردند.

۱۸ چرا در زمان غیبت احمدشاه و نخست وزیری رضا خان، روز به روز بر محبوبیت رضاخان افزوده می شد؟
پاسخ: پس از سرکوبی شورش خزعل و بعضی شورش های پراکندە دیگر، با توجه به امنیتی که رضا خان به وجود آورده بود، محبوبیت او افزایش یافت؛ در همین حال، در اثر تبلیغات طرفداران رضاخان، بدبینی مردم نسبت به احمدشاه و گرایش به رضاخان نیز بیشتر شد.

۱۹ رضا خان در زمان نخست وزیری کدام شورش گر را در جنوب کشور سرکوب کرد؟
پاسخ: شورش شیخ خزعل

۲۰ رضا خان توسط کدام نهاد و در چه تاریخی به به عنوان پادشاه ایران انتخاب شد؟
پاسخ: پس از آنکه عملا انگلیس اذهان عموم مردم را به سود رضاخان آماده کردند، سرانجام در سال ۱۳۰۴ ش، ماده واحده ای به صورت طرح در مجلس شورای ملی مطرح شد که در آن، خلع قاجاریه، مجلس مؤسسان برای تغییر چند ماده از قانون اساسی تشکیل خواهد شد و تکلیف قطعی سلطنت را تعیین خواهد کرد.

۲۱ چه کسانی در مجلس شورای ملی مخالف ماده واحد تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی بودند؟
پاسخ: آیت الله مدرس و دکتر مصدق

۲۲ رضا خان در سال ۱۳۰۴ توسط مجلس ……………………..به سلطنت انتخاب شد.
پاسخ: مجلس مؤسسان

۲۳ آغاز سلطنت رضاخان در تاریخ ایران مشهور به چیست؟
پاسخ: فصل جدیدی از تاریخ ایران است که همزمان با آن، دورە نوینی از غارت کشور ما به دست بیگانگان آغاز می شود که به «استعمار نو» شهرت دارد.

۲۴ مهم ترین اقدامات رضا شاه در زمینه های داخلی و خارجی بعد از سلطنت را نام ببرید.
پاسخ: ۱ -بازگشت به حکومت استبدادی
۲ -ایجاد ارتش منظم
۳ -احداث خط راه آهن سراسری
۴ -اسکان عشایر
۵ -یک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب

 

۲۵ شیوه استبدادی حکومت رضا شاه چگونه بود؟
پاسخ: وی از همان ابتدای کار، به حذف شخصیت های آزادی خواه مستقل یا مخالف با نفوذ بیگانگان اقدام کرد و شیوە حکومت استبدادی و رأی فردی را پیش گرفت. او به مجلس قانون گذاری و قانون اهمیتی نمی داد و تصمیمات فردی خود را به اجرا در می آورد.

۲۶ هدف رضا شاه از ایجاد ارتش منظم در کشور چه بود؟
پاسخ: به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از جمله برنامه های اساسی انگلستان بود. این ارتش ضمن اینکه تمرکز قدرت سیاسی را در کشور ممکن می ساخت، قیام های مردمی را سرکوب می کرد و در مواقع ضروری، به عنوان تأمین کنندە اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت. رضاخان نیروهای سه گانە ارتش را با هدایت انگلیسی ها به وجود آورد. به نو کردن ارتش پرداخت در سال ۱۳۰۴ ش، قانون نظام وظیفه عمومی را به تصویب رساند.

۲۷ راه آهن سراسری در دوره رضا شاه از ……………………..به …………………….. کشیده شد.
پاسخ: بندر ترکمن – بندر شاهپور

۲۸ هدف از ایجاد راه آهن سراسری در دوره رضا شاه چه بود؟
پاسخ: انتقال سریع نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال بود. در صورت پیشروی روس ها، انگلیسی ها با استفاده از این راه می توانستند نیروهای خود را به سرعت به شمال بفرستند و مانع نفوذ آنها به هندوستان شوند.

۲۹ راه آهن سراسری ایران در زمان جنگ جهانی دوم چه نقشی را ایفا کرد؟
به عنوان بهترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین مبدل شد.

۳۰ هدف از اسکان عشایر در زمان حکومت رضا شاه چه بود؟
پاسخ: مهار کردن نیروی رزمی عشایر بود.

۳۱ اسکان عشایر در زمان رضا شاه چه نتیجه ای داشت؟
پاسخ: از رونق دامداری کشور کاست و باعث شد که ایران از نظر دامی به بیگانه
نیازمند شود.
۳۲ رضا شاه تحت چه عنوانی به دنبال یک شکل کردن لباس مردم ایران بود؟
پاسخ: تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی

۳۳ مردم ایران چه واکنشی نسبت به کشف حجاب رضا شاه از خود نشان دادند؟
پاسخ: اما مردم مسلمان ایران در برابر این اقدامات دست به مقاومت زدند که از آن جمله باید از قیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد نام برد که در جریان آن، عدە زیادی کشته و مجروح شدند.

۳۴ رضا شاه تصور می کرد که مهم ترین راه توسعه و پیشرفت کشور چیست؟
پاسخ: تقلید از غرب و اشاعه فرهنگ غربی

۳۵ رضا شاه بعد از مسافرت به ………. و آشنایی با ………………به تقلید از او به مبارزه علیه سنت های اسلامی روی آورد.
پاسخ: ترکیه – آتاتورک
۳۶ رضا شاه بعد از سلطنت برای تضعیف روحانیت دست به چه اقداماتی زد؟
پاسخ: او دستور داد که روحانیان نیز لباس های مخصوص خود را کنار بگذارند. به دستور وی، دفتر خانه های شرعی تعطیل شدند و دخالت روحانیان در مسائل اجتماعی اکیدا ممنوع اعلام شد. عزاداری سید الشهدا قدغن شد و از انجام پذیرفتن بسیاری از آداب مذهبی به شدت جلوگیری به عمل آمد.

۳۷ یگانه دشمن رضا شاه در دوران نخست وزیری او چه کسی بود؟
پاسخ: آیت الله مدرس

۳۸ چرا رضا شاه آیت الله مدرس را تبعید کرد؟
پاسخ: وجود مدرس در تهران خطری جدی برای ادامه حکومت رضاشاه به حساب می آمد. از سوی دیگر، رضاشاه می دانست که نمی تواند مدرس را مانند دیگر مخالفان، بدون توجه به عکس العمل مردم به راحتی از بین ببرد؛ از این رو، درصدد برآمد که ابتدا او را تبعید کند و پس از آنکه قدرت خویش را تثبیت کرد، به قتل وی
اقدام کند.

۳۹ رضا شاه آیت الله مدرس را کی تبعید کرد؟
پاسخ: در مهرماه ۱۳۰۷ مأموران شهربانی به منزل این روحانی والا مقام هجوم بردند و او را به خواف تبعید کردند.

۴۰ به دستور رضا شاه رژیم آیت الله مدرس را به شهر …………………….. تبعید کرد.
پاسخ: خواف

۴۱ آیت الله مدرس در کجا و چگونه به شهادت رسید؟
پاسخ: او را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در ۱۰ آذر ۱۳۱۶ در همان جا مسموم کردند و به شهادت رساندند.

۴۲ چرا انگلیسی ها همزمان با پادشاهی رضا شاه اجازه دادند که او با کشور آلمان همکاری تجاری و صنعتی داشته باشند؟
پاسخ: انگلیسی ها تصمیم گرفتند با تقویت کشور آلمان که همچنان گرفتار مصائب جنگ جهانی اول بود، کمی از مشکلات اقتصادی کشور یاد شده بکاهند و با این همکاری، مانع از افتادن آلمانی ها به دام کمونیسم شوند. از نظر انگلیسی ها، در این شرایط، بهترین راه مساعدت به آلمان این بود.

۴۳ انگلیسی ها با همکاری با کشور آلمان می خواستند که این کشور به دام …………………….. نیفتد.
پاسخ: کمونیسم

۴۴ چرا رضا شاه با آلمان قرارداد های تجاری منعقد کرد؟
پاسخ:
چون سیاستمداران انگلیسی به رؤسای کشورهای تحت سلطه خویش دستور دهند تا امکان فعالیت های تجاری و صنعتی آلمان را در این کشورها فراهم سازند؛ به همین دلیل، رضا شاه درهای کشور ایران را به روی سرمایه های آلمانی گشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.