سوالات درس ۷ و ۸ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۷ و ۸ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس هفتم و هشتم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۷ و ۸ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس هفتم و هشتم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس هفتم و هشتم

۱ دولت انگلیس پس از جنگ جهانی اول در خاورمیانه چه اهدافی را دنبال کرد؟
پاسخ: ۱-تشکیل ها کمربند آهنین در مقابل روس ها ۲-سرکوب نهضت های مردمی  ۳-غارت و تسلط بر منابع نفتی ۴- ایجاد حکومت نظامی قدرتمند

۲-نهضت های ضد استعماری که پس از جنگ جهانی اول در واکنش به حضور بیگانگان در ایران روی داد را بنویسید؟
پاسخ:۱- جنبش میرزا کوچک خان جنگلی ۲- شیخ محمد خیابانی در تبریز ۳- محمد تقی پسیان در خراسان .
۳-ماهیت قرارداد ۱۹۱۹ میلادی چه بود؟
پاسخ: ۱۹۱۹قرارداد که بین ایران و انگلیس منعقد گردید شد ایران به طور کامل تحت حمایت دولت انگلیس قرار می گرفت و انگلیس ها نظارت بر تشکیلات نظامی مالی و سیاسی ایران داشتند .

۴- علت اینکه انگلیس ها تصمیم به مداخله ی غیر مستقیم در ایران پرداختند چه بود؟
پاسخ: ۱-تجربه تلخ قرارداد ۱۹۱۹  ۲-نفرت تاریخی مردم از انگلیس ها

۵- عاملان کودتای ۱۲۹۹ شمسی را نام ببرید؟
پاسخ: شامل دو نفر سید ضیاءالدین طباطبایی (چهره سیاسی) و رضا خان میرپنج (فرمانده نیروی قزاق)

۶- چگونگی اجرای کودتای سیاه یا ۱۲۹۹.ش را بنویسید؟ 
پاسخ: در بهمن ماه ۱۲۹۹ با حضور ژنرال آیرون ساید و دو عامل کودتا ملاقاتی در شهر قزوین صورت گرفت که قرار شد رضا خان پس از فتح تهران مقام نخست وزیری را به ضیاءالدین طباطبایی سپرده شود .

۷- تفاوت استعمار نو و کهنه در چه بود؟
پاسخ: استعمار کهنه شیوه نظامی جنگ و خونریزی و اشغال کشورها را در نظر داشت ولی استعمار نو با نفوذ و دستگاه های سیاسی و نظامی بدون خونریزی کشور را تحت حمایت خود در می آورد . مثل حکومت رضا شاه .

۸ نخستین اقدام سید ضیاء برای ضد انگلیس نشان دادن خود چه بود؟
پاسخ: به قصد منحرف ساختن رفتار مردم قرار داد ۱۹۱۹ را لغو نمود

۹-اولین اقدام رضاخان در دوره وزارت جنگ چه بود؟
پاسخ: ژاندارمری را از وزارت داخله (وزارت کشور) به وزارت جنگ انتقال داد

۱۰- دومین گام رضا خان در رسیدن به حکومت چه بود؟
پاسخ: سید ضیاء را وارد نمود که او را به وزارت جنگ انتخاب نماید .

۱۱- طرفداران رضا خان در مجلس چه کسانی بودند؟ ( قبل از رسیدن به نخست وزیری)
پاسخ: تقی زاده -تدین – تیمورتاش – داور – محمد علی فروغی – سلیمان میرزا
۱۲- فرمان نخست وزیری رضا خان چه زمانی و چگونه صادر شد؟
پاسخ: در ۱۳۰۲ آبان ماه سوم  احمد شاه فرمان نخست وزیری را امضاء نمودم البته رضا خان با تبلیغ های گسترده و نبود امنیت در کشور و خواهان بودن اختیارات بیشتر به این مقام رسید .

۱۳- همزمان با نخست وزیری رضا خان چه کسی د ر ترکیه نظام جمهوری را آورد؟
پاسخ: مصطفی کمال پاشا (اتاتورک)

۱۴-فردی که با جمهوری رضا خانی مخالفت کرد چه نام داشت؟
پاسخ: آیت االله مدرس

۱۵- چرا جمهوری رضا خان با شکست رو به رو شد؟
پاسخ: به علت مخالفت اقلیت نمایندگان مجلس ، علماء و مردم با شکست رو به رو شد.

۱۶- رضا خان چگونه و چه زمانی به عنوان پادشاه ایران رسماً تاج گذاری نمود؟
پاسخ: اردیبهشت ماه چهارم در ۱۳۰۵ تاج گذاری نمود و مجلس با تغییر چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی سلطنت دائمی ایران را به رضا خان و فرزندانشان واگذار نمود.

۱۷- اولین نخست وزیر رضا شاه که بود؟
پاسخ: محمد علی فروغی

۱۸- سرکوب شورش شیخ خزعل توسط چه کسی انجام شد؟
پاسخ: توسط رضا شاه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.