سوالات درس ۷ جامعه شناسی دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۷ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس هفتم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۷ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس هفتم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات جامعه شناسی دوازدهم / درس هفتم
توجه: فایل دانلودی (سوالات روی کتاب جامعه دوازدهم PDF ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱_ انواع تفاوت میان افراد را توضیح دهید؟
جواب: ۱_ برخی تفاوتها تفاوت های اسمی نامیده می شوند و نمی توان افراد را بر اساس این تفاوتها رتبه بندی کرد مثلاً سفید پوست بودن رنگین پوست بودن، زن بودن مرد بودن به طور کلی جنسیت و نژاد را نمیتوان بر یکدیگر برتری داد. و آنها نسبت به یکدیگر برتر یا دارای رتبه نیستند
-۲. برخی تفاوتها تفاوت های رتبه ای نامیده می شوند مانند تفاوت در قطع هوش ثروت و تحصیلات. یعنی برخی افراد کمتر و برخی بیشتر از این ویژگی ها برخوردار هستند برای مثال افرادی که دارای قد و ضریب هوشی متفاوت هستند با هم برابرند یا افرادی که دارای ثروت و تحصیلات متفاوت هستند با هم برابرند. تفاوت ها را می توان به سه نوع تفاوت اسمی مانند تفاوت در رنگ پوست یا نابرابری های طبیعی مانند تفاوت در قد یا نابرابری های اجتماعی مانند تفاوت در تحصیل تقسیم کرد.

۲_ انواع نابرابری ها را توضیح دهید.
جواب: ۱_ نابرابری های طبیعی مانند نابرابری افراد در قد و ضریب هوشی
۲_ نابرابری های اجتماعی که در جامعه ایجاد میشوند مانند نابرابری در تحصیلات و ثروت.

۳_ نظام آپارتاید چگونه نظامی است؟
جواب: در نظام آپارتاید تفکیک نژادی در اماکن عمومی، ایستگاه ها، ورزشگاه ها ، بیمارستان ها، مدارس اجرا می شد. نژاد سفید را نسبت به سیاه پوستان بسیار برتر میدانستند.

۴_ در طول تاریخ نابرابری های اجتماعی چگونه توجیه می شد؟
جواب: در طول تاریخ بسیاری از فرهنگ ها و جوامع تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی را بهانهای برای نابرابریهای اجتماعی قرار داده اند مثلاً به دلیل تفاوت میان دو جنس یا نژاد های مختلف میان آنها نابرابری های اجتماعی ایجاد میکردند.

۵_ در چه صورتی نابرابری های طبیعی مورد توجه جامعه شناسان قرار میگرفت؟
جواب: تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی در صورتی که به نابرابری های اجتماعی منجر شوند مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرند.

۶_ جامعه شناسان علت نابرابری های اجتماعی را چه می دانند؟
جواب: جامعه شناسان معتقدند علت نابرابریهای اجتماعی این است که مزایای اجتماعی یعنی ثروت قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شدهاند. از این رو برخی افراد در بالای سلسله مراتب اجتماعی قرار می گیرند و برخی افراد در پایین آن

۷_ آیا وجود نابرابری های اجتماعی برای جامعه ضرورت دارد؟ یا اینکه برای برقراری عدالت اجتماعی باید با نابرابری اجتماعی مبارزه کنیم و همه افراد و گروه ها را برابر نماییم؟
جواب: برای پاسخ به این پرسش ها سه رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معتقد است که نابرابری اجتماعی برای بقای جامعه ضرورت دارد و نابرابری اجتماعی از تفاوتهای یا نابرابری های طبیعی برمیخیزد مثال کسی که زمین کشاورزی بیشتری دارد محصول بیشتری و ثروت بیشتری کسب می کند و از گذشته های دور تاکنون هیچ جامعه ای بدون قشر بندی اجتماعی نبوده است و قشر بندی پریده است که در همه زمانها و مکانها وجود داشته است و نابرابری اجتماعی عادلانه است. رویکرد دوم معتقد است که نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی نیست بلکه نتیجه روابط سلطه جویانه میان انسانها است و باید با آن مبارزه کرد عدالت اقتصادی را مهم میدانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت عدالت برقرار خواهد شد و مالکیت خصوصی ظالمانه است و باید مالکیت خصوصی حذف شود تا انگیزه رقابت از بین برود. رویکرد سوم طرفداران عدالت اجتماعی حسن که معتقدند رویکرد قبلی عادلانه نیست این رویکرد نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق.

۸_ چرا دیدگاه جامعه شناسانی که نابرابری اجتماعی را امری ضروری می دانند (طرفداران قشر بندی اجتماعی)صحیح نیست؟
جواب: (چه نقدی بر رویکرد اول وارد است): چون آنها این واقعیت را نادیده میگیرند که نابرابری های اجتماعی همیشه نتیجه نابرابری های طبیعی نیستند. در هر جامعه ای برخی از افراد در طبقه بالا و برخی دیگر در طبقه پایین متولد میشوند یعنی نقطه شروع رقابت میان افراد یکسان نیست مثال کودکانی که در طبقه بالا متولد می شوند نسبت به کودکانی که در طبقه پایین متولد می شوند از امکانات آموزشی بهتری برخوردارند. و این نابرابری اجتماعی مقدمه نابرابری اجتماعی بعدی می شود نه یک تفاوت و نابرابری طبیعی.
همچنین آنها نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن نابرابری ها را نادیده می گیرند و تغییر در آن را امکان پذیر نمی دانند. رقابت زمانی صحیح است که نقطه شروع آن ها یکسان باشد نه اینکه از ابتدا آنها با یکدیگر متفاوت باشند.

۹_ سه رویکردی که نابرابری های اجتماعی را توضیح می دهند به کدام مدل های سیاسی اجتماعی نزدیک هستند؟
جواب: رویکرد اول یا طرفداران قشر بندی اجتماعی مدل لیبرالی . کسانی که مخالف نابرابری های اجتماعی و فرهنگی اجتماعی هستند مدل کمونیستی سوم رویکرد حوزه رقابت یا حوزه برابری و مدل عدالت اجتماعی است.

۱۰_ چرا رویکرد دوم و نظر اندیشمندانی که مخالف قشر بندی اجتماعی هستند صحیح نیست؟
جواب: زیرا در این نظریه افراد توانمند و کوشا به اندازه استحقاقی که دارند از مزایای اجتماعی برخوردار نمی شود. مخالفان قشر بندی گمان میکنند اگر مالکیت خصوصی از بین برود دیگر طبقه پایین نخواهیم داشت و همگان شرایط یکسان خواهند داشت در این رویکرد انگیزه رقابت از بین می رود راه پیشرفت مادی مسدود می شود.

۱۱_ ویژگی های رویکرد سوم یا طرفداران عدالت اجتماعی چیست؟
جواب: در رویکرد عادلانه مالکیت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظیفه دارد و امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه شروع رقابت را یکسان نماید و دولت وظیفه دارد که تمام نیازهای ضروری افراد را تامین کند البته به افراد نیز بر اساس توانایی ها و شایستگی های خود امکان رقابت بدهد طرفداران این رویکرد به دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستند اما به بهانه عدالت اجتماعی و آزادی های افراد و امکان رقابت را از میان آنها از بین نمی برد.

۱۲_ یکی از راههای کاهش نابرابری اجتماعی در کشور چیست؟
جواب: گرفتن مالیات بیشتر از اقشار برخوردار و پرداخت یارانه به اقشار کم برخوردار

۱۳_ غلبه رویکرد تبیینی در جامعه شناسی موجب چه تاثیراتی شد؟
جواب: موجب شد که گزاره های انتقادی ، تجویزی وداوری درباره ارزش ها غیرعلمی وخارج از علوم اجتماعی قلمدادشود ودانش وارزش را ازیکدیگر جدا ودارای دو قلمرو متقابل ومتمایز بدانند و دانش را قلمرو تبیین و ارزش راقلمرو تفسیر معرفی کنند.

۱۴_ چگونه رویکرد تبیینی به حاشیه رفت وراه بازگشت گزاره های انتقادی وتجویزی به علوم اجتماعی بازشد؟
جواب: باغلبه رویکرد تفسیری

۱۵_ جامعه شناسی انتقادی دارای چه ویژگی هایی است
جواب: ۱- دانشی است که ازوضعیت موجود انتقاد می کندومی خواهدبرای عبور ازوضع موجود ورسیدن به وضع مطلوب راه حل بدهد
-۲. ارزش را ازدانش جدا نمی دانندتا بتوانند وضع مطلوب را بشناسند وبرای رسیدن به آن راهکاربدهند
-۳. علاوه بر روشهای تجربی و تفسیری باید از روشهایی استفاده کرد تا بتوانیم ارزشها و هنجارهای موجود در جامعه را داوری کنیم .
۴_ جامعهشناسی تفسیری و تبیینی رامحافظهکارانه می داند. (زیرا این دو رویکرد نمیتوانند درباره ارزش ها و هنجارهای اجتماعی داوری کنند و به ناچار به وضعیت موجود جامعه تن میدهند)
۵_ برخی از پدیده های اجتماعی مانند تبعیض نژادی را صرفا توصیف وتبیین نمی کند بلکه تقبیح ونقد می کند وبرخی پدیده ها مانند عدالت اجتماعی را تحسین می کند وبرای گسترش آن راه حل هایی تجویز می کند
-۶. معتقداست نباید اراده فرد یاگروهی برفرد یاگروه دیگر تحمیل وایجادسلطه شود.

۱۶_ مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی چیست؟
جواب: نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی وتجویز راه حل هایی برای رسیدن به یک وضعیت بهتر است.

۱۷_ چه عاملی موجب کشیده شدن جامعه شناسی به داوری ارزش ها وانتقاد ازآن ها می شود؟
جواب: فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی

۱۸_ تا چه زمانی پیامدهای اجتماعی وجود دارند ؟
جواب: تا زمانی که افراد آن جامعه با یکدیگر مشارکت اجتماعی دارند.

۱۹_ جامعه شناسان انتقادی برای داوری و انتقاد به چه چیزهایی نیاز دارند؟
جواب: به معیارهای علمی نیاز دارند تا بر اساس آن معیارها وضعیت موجود را ارزیابی کنند تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم نمایند و راه عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را پیشنهاد دهند.

۲۰_ جامعه شناسان انتقادی برای اینکه بتوانند داوری ارزشی کنند و مانند جامعه شناسان پوزیتیویست و تفهمی دچار ناتوانی نشوند چگونه اقدام می کنند؟
جواب: جان شناسان انتقادی علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود نمی کنند و سعی دارند از محدودیت های علمی و تجربی رها شود تا بتوانند معیارهایی برای جستجو و داوری ارزشی پیدا کنند.

۲۱_ جامعه شناسان تبیینی و جامعه شناسان تفسیری هر یک به کدام یک از وجوه زندگی اجتماعی انسان توجه داشتند؟
جواب: جامعه شناسان تبیینی بیشتر به ساختارهای جهان اجتماعی توجه داشتند و نظم اجتماعی را مهم می دانستند. جامعه شناسان تفسیری بیشتر به الزام ها و پیامدهای جهان اجتماعی و تاثیر پیامد های کنش های اجتماعی را بر زندگی اجتماعی انسان ها توجه داشتند.

۲۲_ جامعه شناسان انتقادی در خصوص جهان اجتماعی چه تفاوت هایی با دیدگاه تبیینی و جامعه شناسان تفسیری داشت؟
جواب: جامعه شناسان انتقادی معتقدند جهان اجتماعی و ساختارهای آنکه به دست خود انسان ها ایجاد شده اند انسانها را گاهی زیر سلطه خود در می آورند بیتوجهی به ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آنها به معنای چشم پوشی از آثار و پیامدهای مخرب آنهاست زیرا انتقاد از ساختارهای اجتماعی و در نتیجه کنترل آثار مخرب آن ها ازدست می رود.

۲۳_ نظر جامعه شناسی انتقادی نسبت به ساختارهای اجتماعی چیست؟
جواب: جامعه شناسان انتقادی بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر تاکید دارند تا از سلطه ساختار های اجتماعی بر انسان ها پیشگیری شود همچنین زمینه شکل گیری ساختارهای اجتماعی انسانی تر و اخلاقی در فراهم آید.

۲۴_ شباهت جامعه شناسی انتقادی با جامعه شناسی تفسیری چیست؟
جواب: تمام معانی وارزش ها ساخته وپرداخته اراده های افراد، گروه ها وفرهنگ هاست وهیچ کدام نسبت به دیگری برتری ندارند ونمی توان فضیلت وحقیقتی راکشف کرد تابرمبنای آن به داوری ارزش ها پرداخت.

۲۵_ چرا جامعه شناسی انتقادی ظرفیت انتقاد از تمامی کنش های ناپسند فردی واجتماعی راندارد؟
جواب: چون جامعه شناسی انتقادی ارزش ها راساخته وپرداخته انسان می داند ومبنایی براساس حقیقت وفضیلت نداردتا ارزش ها رانقد وداوری کند ومعتقد است نباید ارزش های یک منطقه بر ارزش های منطقه دیگر سلطه یابد وعدالت صرفا نقد سلطه گری یک فرهنگ بردیگر فرهنگ هاست. (جامعه شناسی انتقادی با نسبی گرایی ارزشی ، از ارزش های حقیقی ثابت و فرا انسانی محروم است و نمی تواند به داوری و تحلیل همه کنش های انسانی بپردازد.)

-۲۶چرا جامعه شناسی انتقادی با سلطه وسرکوب ارزش ها و فرهنگ ها مخالف است؟
جواب: چون به نسبی گرایی ارزش ها اعتقاد دارد. (ارزش ها ساخته وپرداخته انسان ها هستند وهیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارند.)

۲۷_ ازنظر کسانی که قشر بندی اجتماعی راجهانی وضروری می دانند، آیا همه نقش های اجتماعی دارای تاثیر یکسانی هستند؟
جواب: خیر برخی ازنقش ها نسبت به دیگر نقش ها مهم ترندیا کم زحمت ترند. نقش های متفاوت به استعدادهای متفاوتی نیاز دارند. هرچه نقش پرزحمت
تر و پر مسئولیت تر باشد پاداش های بیشتری را باید برایش در نظر گرفت.

۲۸_ چه انتقادی بر نظریه جامعه شناسانی که قشر بندی اجتماعی را جهانی و ضروری می دانند وارد است؟
جواب: ۱_ جایگاه ممتاز افراد برخوردار از مزایا را حفظ می کند.
۲_ نابرابری اجتماعی در جامعه را حفظ می کند.
۳_ مالک اهمیت نقش ها نسبت به یکدیگر صحیح نیست، آیا واقعاً نقش یک پرستار کم اهمیت تر از نقش یک بازیگر سینما است؟
 ۴_ امکانات آموزشی برای کسب نقش های مهم به صورت یکسان دراختیار افراد نیست.
۵_ گاهی افراد برای ایفای نقش های مهم به درآمد بیشتر یاقدرت بیشتر فکر نمی کنند و به خاطر خدمت این نقش رامی پذیرند.

برای دریافت سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات متن جامعه دوازدهم درس ۷
1.1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.