سوالات درس ۷ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۷ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس هفتم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۷ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس هفتم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / درس هفتم

۱- جامعه جهانی چگونه شکل می گیرد ؟
پاسخ: شبکه روابط میان جوامع مختلف در هر دو ره تاریخی ، جامعه جهانی رامی سازد.

۲- چه عواملی در جامعه جهانی موثراست و حالت های متفاوتی به وجود می آورد؟
پاسخ: ۱- ویژگی های فرهنگ جوامع
۲- قدرت تاثیرگذاری جوامع

۳- در چه صورت نظام جهانی از انسجام برخوردار است؟ و در چه صورتی دچار چالش و تضادهای درونی می شود؟
پاسخ:
اگر فرهنگی که درسطح جهانی غالب شده ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی را داشته باشد نظام جهانی انسجام خواهد داشت در صورتی که فرهنگ غالب ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی را نداشته باشد نظام جهانی دچار چالش و تضادهای درونی می شود.

۴- تاثیر فرهنگ سلطه در نظام جهانی چگونه است؟
پاسخ:
۱- تقسیم جامعه ی جهانی به دو بخش مرکز – پیرامون
۲- ایجادوابستگی بین کشورهای مرکز – پیرامون
۳- ایجاد زمینه ی ستیز و چالش بین کشورهای مرکز – پیرامون

۵ در چه صورتی نظام جهانی صحنه تعاملات یا برخورد های فرهنگی می شود؟
پاسخ: در صورتی که جامعه ی جهانی عرصه ی حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد.

۶- نمونه ای از چالش بین فرهنگ ها درسطح جهان بنویسید:
پاسخ: مواجهه فرهنگ غرب با فرهنگ اسلام

۷- جامعه جهانی در گذشته دارای چه ویژگی هایی بوده است؟
پاسخ:
۱- فرهنگ ها و تمدن های مختلف هریک در بخشی از جهان حاکمیت و قدرت سیاسی داشتند.
۲- روابط اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و فرهنگی بین الملل با حاکمیت های مختلف در جهان وجود داشت.
۳- تعاملات فرهنگی تابع روابط سیاسی ، نظامی یا اقتصادی نبود
۴- . اگر در عرصه نظامی جامعه ای مغلوب می شد ولی از فرهنگ برتر برخوردار بود فرهنگ جامعه ی مهاجم را در خود هضم و جذب می کرد.
۵- امکان عبور فرهنگ ها از مرزهای جغرافیایی از طریق تجارت و تعامل علمی فراهم بود.

۸- نمونه هایی ذکر کنید که نشان دهد فرهنگ جامعه ی مهاجم در فرهنگ جامعه ی مغلوب هضم و جذب شده باشد؟
پاسخ: ۱- حفظ هویت ایرانیان در مقابل حاکمیت یونانیان سلوکی
۲- تحمیل فرهنگ چین شکست خورده بر مغولان
۳- غلبه فرهنگی اسلام بر مغولان

۹- چگونه فرهنگ اسلام نشر و گسترش یافت ؟
پاسخ: گسترش فرهنگ اسلامی مرهون قوت و قدرت فرهنگی اش بود که به تدریج پذیرفته شد و در مناطق جنوب شرقی آسیا از طریق تجارت منتشر و گسترش یافت.

۱۱- شکل روابط بین الملل در دوقرن اخیر چگونه است؟
پاسخ:
۱- : شکل گیری روابط مرکز – پیرامون
۲- آسیب پذیری موقعیت فرهنگی کشورهای غیر غربی که در حاشیه روابط سیاسی و اقتصادی بین الملل قرارگرفت.

۱۱- چه عواملی و مراحلی موجب شکل گیری نظام نوین جهانی شد؟
پاسخ: ۱- پیدایش قدرت های سیاسی سکولار(دولت – ملت ها)
۲- قدرت باتجارت، سرمایه و صنعت پیوندخورد.
۳- مبلغان مسیحی و فراماسونری به خدمت گرفته شد.
۴- جوامع در نظام جهانی استعماری ادغام شدند.

۱۲- چگونگی پیدایش قدرت های سکولار (دولت – ملت) را توضیح دهید .
زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها شد و با انقلاب فرانسه دولت هایی شکل گرفت که هویت خود را در ابعاد جغرافیایی، تاریخی، نژادی و قومی تعریف می کرد نه دینی و معنوی

۱۳- به چه دلایلی سرمایه داران جایگاه برتری نسبت به زمین داران پیدا کردن ؟
پاسخ: ۱- رشد تجارت در دوران جدید
۲- بردگی سیاه پوستان آفریقایی و انتقال آنها به مزارع آمریکایی
۳- انتقال ثروت به اروپا

۱۴- چگونه در نظام جهانی نوین قدرت با سرمایه ، تجارت و صنعت پیوند خورد ؟
پاسخ: سرمایه داران جایگاه برتری یافتند و دولت ها برای تقویت قدرت خود نیازمند سرمایه ی آنها بود ند و سرمایه داران نیز برای تجارت و سود نیازمند حمایت نظامی دولت ها بودند. صنعت نیز بر انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود.

۱۵- به چه دلیلی کشورهای غربی در نظام نوین جهانی از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند؟
پاسخ:
۱- برای تامین منافع اقتصادی نیازمند در هم شکستن مقاومت های فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند
۲- با تبلیغ مسیحیت فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را دچار اختلال کنند.
۳- بر نخبگان سیاسی کشورهای دیگر تاثیر گذارند.

۱۶- ادغام جوامع در نظام جهانی استعمار چند گونه بوده است ؟ (کشورهای استعمار زده به چند نوع تقسیم می شوند؟)
پاسخ: ۱- جوامعی که مستقیما به تصرف کشورهای استعمارگر در می آمدند.
۲- جوامعی که از قدرت بیشتر ی برخوردار بودند و امکان غلبه مستقیم نظامی بر آنها نبود از طریق نفوذ اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی (شرایط نیمه استعماری) تحت سلطه در می آمدند. (با استعمار نو و فرانو)

۱۷- چالش ها و ستیز های در ون یک فرهنگ با چالش ها و ستیز های بین دو فرهنگ چه تفاوت هایی دارد؟ نمونه بیاورید
پاسخ: دو فرهنگ در عقاید بنیادین و لایه های عمیق فرهنگی با یک دیگر دچار چالش می شوند در حالی که ممکن است در ون یک فرهنگ بین اجرای رفتار ها و هنجارها(لایه های سطحی فرهنگ) تفاوت وجود داشته باشد . مثال چالش جهان اسلام با جهان غرب از نوع چالش های بین دو فرهنگ ا ست و چالش لیبرالیسم و سوسیالیسم در ون یک فرهنگ (فرهنگ غرب) است .

۱۸- موقعیت فرهنگی جوامع غیر غربی را در مراحل سه گانه استعمار (قدیم)، استعمار نو و استعمار فرانو توصیف کنید .
در استعمار قدیم چون اصالت با استعمار نظامی و سیاسی همراه بود فرهنگ کمتر تحت تاثیر بود و تا حدودی فرهنگ بومی حفظ می شد. در استعمار نو اصالت با اقتصاد بود و فرهنگ بومی تحت تاثیر استعمارگران قرار می گرفت ولی فرهنگ به طور ویژه مورد توجه استعمارگران نبود. در استعمار فرانو اصالت با فرهنگ است و مهم ترین ابزار استعماری قرار می گیرد .

۱۹- در باره هویتی که کشورهای تازه تاسیس پیدا می کنند و تاریخی که برای هویت آنها تدوین می شود تامل کنید .
کشورهای تازه استقلال یافته و جداشده از پیکره جهان قدیم از هویت فرهنگی منسجمی برخوردار نیستند . مرزهای جغرافیایی آنها نیز سیاسی و تحت امر استعمارگران شکل گرفته است و تنها در قالب مزیت نسبی در تولید برخی کالا ها به صورت کشورهای تک محصولی در می آیند و خود را از این طریق به دیگران می شناسانند.

۲۱- جدول زیر را تکمیل کنید

حالت‌های مختلف جامعه جهانی
(براساس ویژگی‌های فرهنگ غالب)
پیامدها و نوع چالش‌ها نمونه
فرهنگ غالب (ویژگی های مطلوب را داشته باشد) انسحام فرهنگ اسلام(جامعه آرمانی)
حضور فعال فرهنگ های متفاوت در جامعه جهانی بین فرهنگی – تمدنی مواجهه فرهنگ غرب با اسلام
فرهنگ غالب(فاقد ویژگی های مطلوب باشد) چالش های درونی فرهنگ سلطه (تقسیم جامعه جهانی به مرکز-پیرامون)

 

سوالات درس ۷ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۸ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.