سوالات درس ۷ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوالات درس ۷ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس هفتم هدیه های آسمان چهارم

سوالات درس ۷ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس هفتم هدیه های آسمان چهارم

سوالات متن هدیه چهارم / درس هفتم: نماز در کوهستان

۱- در چه مواردی میتوانیم تیمم کنیم؟
پاسخ: اگر برای وضو گرفتن آب نداشته باشیم و فرصت هم نداشته باشیم تا آب پیدا کنیم، یا استفاده از آب برای بدن ضرر داشته باشد، باید تیمم کنیم.

۲- بر چه چیز هایی تیمم صحیح است؟
پاسخ: روی سنگ، شن یا خاک پاک

۳- به جای وضو چگونه تیمم میکنیم؟
پاسخ: ابتدا نیت میکنیم که به جای وضو تیمم میکنیم. سپس کف هر دو دست را با هم رویِ سنگی صاف میزنیم و بعد آنها را مثل حالتِ قنوت نماز، بالای صورت (از جایی که موی سر میروید) میگذاریم و تا روی ابروها، دست میکشیم. بعد با کف دست چپ، تمام پشت دست راست را از مچ تا نوک انگشتها مسح میکشیم. به همین ترتیب، با کف دست راست، تمام پشت دست چپ را از مچ تا نوک انگشتها مسح میکشیم.

۴- در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتی اگر آب برای …وضو گرفتن… در دسترس نباشد.

۵- در تیمم، دستها را از جایی که موی سر میروید، تا روی …ابروها… میکشیم.

۶- کدام شهر، تیمم بر خاک آن، ثواب بیشتری دارد؟
پاسخ: کربلا

۷- در تیمم، کدام قسمت از دست را روی خاک یا سنگ میزنیم؟
پاسخ: کف دست