سوالات درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۷ هویت دوازهم

سوالات درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۷ هویت دوازهم

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم / در بخش زیر سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم ، سوالات هویت اجتماعی دوازدهم مربوط به درس هفتم (درس تحولات هویتی جامعه) میباشد که از بخش زیر میتوانید آن را مطالعه نمایید.
درس هفتم: تحولات هویتی جامعه

۱ -هویت فرهنگی هر جامعه بر چه اساسی شکل می گیرد ؟
پاسخ: براساس عقاید و ارزش های اجتماعی آن جامعه

۲ -جمله «هویت فرهنگی هر جامعه براساس عقاید و ارزش های اجتماعی آن شکل می گیرد.» به چه معناست؟
پاسخ: یعنی، هرگاه اعضای یک جامعه، عقاید و ارزش هایی را بپذیرند و به رسمیت بشناسند، هویت فرهنگی آن جامعه پدید می آید.

۳ -هویت فرهنگی را تعریف کنید؟(هویت فرهنگی جهان اجتماعی چه زمانی محقق می شود؟)
پاسخ: هرگاه اعضای یک جامعه، عقاید و ارزش هایی را بپذیرند و به رسمیت بشناسند، هویت فرهنگی آن جامعه پدید می آ ید.

۴ -نسبت و رابطه «هویت فرهنگی جامعه» با «هویت اجتماعی افراد» را توضیح دهید.
پاسخ: هویت فرهنگی جامعه، گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است. هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت فرهنگی جامعه و متناسب با آن شکل می گیرد.

۵ -هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت ……………………………..جامعه شکل می گیرد.
پاسخ: هویت فرهنگی

۶-هویت فرهنگی جامعه پدیده ای …………………….از هویت اجتماعی افراد است.
پاسخ: گسترده تر

۷ -آیا هویت فرهنگی جامعه به هر نوع هویت اجتماعی افراد اجازه رشد و شکل گیری می دهد؟
پاسخ: خیر – هویت فرهنگی جامعه، فرصت شکل گیری هویت های اجتماعی متناسب با خود را پدید می آورد و در برابر انواع هویت های اجتماعی که با عقاید و ارزش های آن ناسازگار باشند، مقاومت می کند.

۸ -هویت فرهنگی جامعه تا چه زمانی دوام می آورد و چه زمانی از بین می رود ؟
پاسخ: هویت فرهنگی جامعه تا زمانی دوام می آورد که عقاید و ارزش های مربوط به آن مورد پذیرش اعضای جامعه و برای آنها مهم باشد. هر گاه عقاید و ارزش ها، اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای یک جامعه از دست بدهند، تداوم هویت فرهنگی آن جامعه با چالش هایی مواجه می شود.

۹ -تغییرات هویتی افراد جامعه به چند شکل ممکن است صورت بگیرد ؟
پاسخ: گاهی تغییرات هویتی در چارچوب عقاید و ارزش های اجتماعی پدیرفته شده در جامعه اتفاق می افتد و گاهی تغییرات هویتی افراد مطابق عقاید و ارزش های جامعه نیست.

۱۰-چه زمانی تغییرات هویتی افراد جامعه مورد تایید و تشویق جامعه قرار می گیرد؟ مثال بزنید.
پاسخ: زمانی که تغییرات هویتی پذیرفته شده در جامعه اتفاق بیفتد و با هویت افراد در چارچوب عقاید و ارزش های اجتماعی فرهنگی جامعه سازگار باشد، مورد تشویق و تأیید جامعه قرار می گیرد. مثال فردی که با تلاش و پشتکار، موقعیت اجتماعی خود و دیگران را ارتقا می بخشد از طرف جامعه، تأیید و تشویق میشود.

۱۱-چه زمانی تغییرات هویتی افراد جامعه اضطراب و نگرانی های اجتماعی به دنبال دارد؟(چه زمانی تعارض فرهنگی به وجود می آید؟)
پاسخ: گاهی تغییرات هویتی افراد مطابق عقاید و ارزش های جامعه نیست و شیوه هایی از زندگی را به دنبال می آورد که با عقاید و ارزش های جامعه ناسازگار است. این وضعیت اضطراب و نگرانی ها ی اجتماعی فراوانی به دنبال دارد.

۱۲-چه زمانی عقاید و ارزش های یک جامعه مورد تردید قرار می گیرند و ثبات خود را در زندگی مردم از دست می دهند؟(چه زمانی تزلزل فرهنگی به وجود می آید؟)
پاسخ: اگر شیوه ناسازگار با عقاید و ارزش های جهان اجتماعی ادامه پیدا کند، عقاید و ارزش هایی که هویت فرهنگی جامعه را میسازند، مورد تردید قرار می گیرند و ثبات خود را در زندگی مردم از دست می دهند.

۱۳-چه زمانی بحران هویت به وجود می آید؟
پاسخ: اگر جامعه نتواند از عقاید و ارزش هایش دفاع کند و آنها را حفظ نماید، بحران هویت به وجود می آید.

۱۴-چه زمانی تحول فرهنگی به وجود می آید؟(تحول فرهنگی به چه معناست؟)
پاسخ: اگر جامعه نتواند از عقاید و ارزش هایش دفاع کند و آنها را حفظ نماید (بحران هویت پدید آید) در ای ن صورت، راه برای تحول هویت فرهنگی جامعه باز می شود و جامعه به جامعه ای دیگر تبدیل می گردد و هویت آن متحول میشود.

۱۵-تحول فرهنگی مثبت است یا منفی؟
تحولات فرهنگی می توانند مثبت یا منفی باشند.

۱۶-منظور از تحول فرهنگی مثبت چیست ؟ مثال بزنید.
پاسخ: اگر فرهنگی که دچار تحول می شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ حق باشد، تحول فرهنگی مثبت است . مانند تحول جامعه جاهل ی به جامعه نبو ی.

۱۷ -منظور از تحول فرهنگی منفی چیست ؟ مثال بزنید.
پاسخ: اگر فرهنگی که اعتبار اجتماع ی خود را از دست می دهد، فرهنگ حق باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ باطل باشد، تحول فرهنگی منفی است. مانند تحول جامعه نبو ی به جامعه امو ی.

۱۸-علل ایجاد تحولات فرهنگی را بنویسید.
پاسخ: علل تحولات فرهنگی به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شوند.

۱۹-در مورد علل درونی تحولات فرهنگی توضیح دهید و برای آن مثال بزنید.
پاسخ: علل درونی:
۱ -به ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی افراد جامعه مربوط می شود .
۲ -به کاستی ها و بن بست های موجود در فرهنگ جامعه باز می گردد.
مثال اگر فرهنگ یک جامعه توان پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و جسمی یا فطری و معنوی انسان ها را نداشته باشد، آن جامعه نشاط زندگی را از دست می دهد و گرفتار یأس و ناامیدی می شود.

۲۰-اگر فرهنگ یک جامعه توان پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و جسمی یا فطری و معنوی انسان ها را نداشته باشد با چه مشکلاتی مواجه می شود؟
پاسخ: آن جامعه نشاط زندگی را از دست می دهد و گرفتار یأس و ناامیدی می شود.

۲۱-کاستی ها و بن بست های موجود در یک جامعه چه تأثیری بر متفکران و مصلحان اجتماعی می گذارد؟
پاسخ: آن ها را به بازاندیشی در فرهنگ جامعه و بنیان های عقیدتی و ارزشی آن فرا می خواند و زمینه را برای تحولات فرهنگی فراهم می کند.

۲۲-در مورد علل بیرونی تحولات فرهنگی توضیح دهید.
پاسخ: علت بیرونی تحولات فرهنگی، روبهرو شدن و ارتباط جوامع با یکدیگر است.

۲۳ -ارتباط می ان جوامع به چند شکل ممکن است وجود داشته باشد؟
پاسخ: گاهی روابط در محدوده نمادها، هنجارها و سبک های زندگی و گاهی در سطح عقاید و ارزش های اجتماعی است.

۲۴-ارتباط میان جوامع چه پیامد هایی می تواند داشته باشد؟
پاسخ: گاهی ارتباط می ان جوامع، زمینه گسترش و پیشرفت ی ک جامعه را فراهم میآورد و گاهی به تحولات فرهنگی منجر میشود.

۲۵-چه زمانی ارتباط میان جوامع زمینه گسترش و پیشرفت یک جامعه را فراهم می آورد؟
پاسخ: اگر یک جامعه با حفظ عقاید و ارزش های خود با جوامع دیگر ارتباط برقرار کند و در محدوده هنجارها و سبک های زندگی، عناصری را از جوامع دیگر بگی رد و در صورت لزوم تغییرات لازم را در آنها پدید آورد، زمینه گسترش و پیشرفت خود را فراهم می آورد.

۲۶-برخورد جوامع اسلامی، در سده های نخستین رویارویی با جوامع دیگر، چگونه بود؟(چرا جوامع اسلامی، در سده های نخستین رویارویی با جوامع دیگر، دچار تحولات هویتی نشدند؟)
پاسخ: آن ها با حفظ هویت فرهنگی خود به تعامل با آنها پرداختند و به همین سبب، عناصر سازگار با هویت فرهنگی خود را از آنها گرفتند و در موارد مورد نیاز به بازسازی آن عناصر فرهنگی پرداختند.

۲۷-برخورد جوامع اسلامی با امپراتوری های یونان و روم چگونه بود؟ چرا جوامع اسلامی، در برخورد با امپراتوری های یونان و روم ، دچار تحولات هویتی نشدند؟
پاسخ: به دلیل اهمیت عقل و عقلانیت در اسلام، جوامع اسلامی در مواجهه با امپراتوری های یونان و روم،
– عناصر عقلی فرهنگ آنها را اخذ کردند.
– به تناسب فرهنگ توحیدی خود، در این دانش ها دخل و تصرف نمودند .
– اما عناصر مشرکانه ای ن دو فرهنگ را نپذیرفتند.
مثال آثار فلسفی، پزشکی، ریاضی و نجوم آنها را ترجمه کردند ولی آثار تاریخی، ادبی ، افسانه ها و اسطوره های آن را رها کردند.

۲۸-چه زمانی ارتباطی میان جوامع به تحول فرهنگی منجر می شود؟
پاسخ: اگر جامعه ای در تعامل با جوامع دیگر بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند و به مرور زمان، به عقاید و ارزش های خود پشت کند، دچار تحول فرهنگی می شود.

۲۹ -چه زمانی یک جامعه در مواجهه با جامعه دیگر، به آن ملحق می شود؟ مثال بزنید.
پاسخ: اگر این جامعه در مسیر تحول فرهنگی، عقاید و ارزش های جامعه دیگر را بپذیرد، به آن جامعه ملحق می شود، مانند مصر باستان و ایران باستان که در ارتباط با جوامع اسلامی ، عقاید و ارزش های اسلامی را قبول کردند و به جوامع اسلامی ملحق شدند.

۳۰ -آیا ممکن است یک جامعه در مواجهه با جامعه دیگر، بدون اینکه به آن ملحق شود ، هویت جدیدی پیدا کند؟ مثال بزنید.
پاسخ: بله ممکن است یک جامعه در مواجهه با جامعه دیگر، ضمن پذیرش بخش هایی از فرهنگ آن جامعه هویت جدیدی به دست آورد؛ بدون اینکه عقاید و ارزش های جامعه مقابل را بپذیرد و به آن ملحق شود. مانند جوامع غربی که پس از رویارویی با جوامع اسلامی طی جنگ های صلیبی، بدون ای نکه به جامعه و فرهنگ اسلام بپیوندند، تحولات هویتی پیدا کردند و از غرب مسیحی قرون وسطا به غرب سکولار جدید تبدیل شدند و هویت جدیدی پیدا کردند.

۳۱-دو مورد از تحولات هویتی غرب را بنویسید.
پاسخ: – جوامع غربی که پس از رویارویی با جوامع اسلامی طی جنگ های صلیبی، بدون اینکه به جامعه و فرهنگ اسلام بپیوندند، تحولات هویتی پیدا کردند.
– غرب مسیحی قرون وسطا به غرب سکولار جدید تبدیل شدند و هویت جدیدی پیدا کردند.

۳۲-درتعامل و دادوستد فرهنگی، اعضای جوامع باید به طور ………. و ………. و با توجه به نیازها و مسائل خود با یکدیگر رو به رو شوند.
پاسخ: فعال – خالق

۳۳-خودباختگی فرهنگی را توضیح دهید.(خودباختگی فرهنگی چگونه به وجود می آید؟)
اگر اعضای یک جامعه مبهوت و مقهور فرهنگ دیگر شوند و در نتیجه، حالت فعال و خلاق خود را در گزینش عناصر فرهنگی آن جامعه از دست بدهند دچار «خودباختگی فرهنگی» می شود.

۳۴-پیامد های خود باختگی فرهنگی را بنویسید.
– عناصر فرهنگی جامعه دیگر را بدون تحقیق و گزینش می پذ یرد.
– به روش تقلیدی عمل می کند .
– ارتباطش را با تاریخ و فرهنگ خود از دست می دهد.
بنابراین، نه می تواند فرهنگ خود را تداوم ببخشد یا گسترش دهد و نه قادر است به جامعه دیگری که شیفته و مبهوت آن شده است، ملحق شود؛ از اینجا رانده و از آنجا مانده.

۳۵ -چرا بسیاری از جوامع غیر غربی در رویارویی با جهان غرب دچار خود باختگی فرهنگی شدند؟
پاسخ: زیرا مبهوت و مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی غرب شدند.

۳۶ -منظور از «غرب زدگی» چیست؟
پاسخ: خود باختگی جوامع غیر غربی در برابر جهان غرب را »غرب زدگی« می نامند.

۳۷-آیا برای اینکه انسان » گم نشود « خواندن جغرافیا کافی است؟
پاسخ: خیر – انسان صرفا موجودی مکان مند نیست که مکان را گم کند. انسان موجودی زمانمند هم هست و ممکن است زمان را گم کند. برای اینکه زمان را گم نکند، باید تاریخ را بشناسد. انسان بعد اجتماعی و فرهنگی هم دارد و باید جامعه و فرهنگ را هم به خوبی بشناسد تا آنها را گم نکند یا در آنها گم نشود. مهم تر آنکه انسان ممکن است خودش را گم کند.

۳۸-آیا حالت های گم شدگی فقط برای افراد اتفاق می افتد؟
پاسخ: حالت های گم شدگی، نه تنها برای افراد، بلکه برای گروه ها، ملت ها، امت ها و جوامع نیز ممکن است.

۳۹ -در زبان فارسی کلمه ……………… در مقابل کلمه خودی به کار می رود.
پاسخ:
بیگانه

۴۰-منظور از «از خودبیگانگی» چیست؟
پاسخ: در مواردی ممکن است انسان با خودش بیگانه شود؛ به ا ین وضعیت از خودبیگانگی می گوی ند.

۴۱-منظور از «از خودبیگانگی فرهنگی» چیست؟
پاسخ: جوامع نیز ممکن است دچار ازخودبیگانگی شوند که به آن » از خودبیگانگی فرهنگی« گفته می شود.

۴۲-انواع «از خود بیگانگی فرهنگی» را نام ببرید.
پاسخ: ازخود بیگانگی تاریخی – از خود بیگانگی فطری یا حقیقی

۴۳-منظور از «از خود بیگانگی تاریخی» چیست؟
پاسخ: جامعه خودباخته ا ی که در مواجهه با جامعه دیگر، هویت فرهنگی خود را از یاد ببرد و فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند، به این معنای از خودبیگانگی گرفتار شده است.

۴۴-منظور از «از خود بیگانگی فطری یا حقیقی» چیست؟
پاسخ: اگر عقاید و ارزش های یک جامعه مانع آشنا یی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، به این معنای از خودبیگانگی گرفتار شده است.

۴۵ -چه فرهنگ هایی به ، « از خود بیگانگی فطری یا حقیقی» دچار می شوند ؟
فرهنگ هایی که براساس فطرت انسان شکل نگرفته اند و از عقاید و ارزش های حق برخوردارنیستند، مانع آن می شوند که انسان به شناخت صحیح از عالم و آدم برسند، انسان ها از حقیقت خود و هستی دور می مانند.

۴۶ -فرهنگ هایی که براساس فطرت انسان شکل نگرفته اند، چه تصویری از انسان ارائه می دهند؟
پاسخ: تصویری که این فرهنگ ها از انسان ارائه می دهند، نه خود حقیقت بلکه سرابی از حقیقت است؛ به همین سبب، آدمی در چنین جامعه ای حتی اگر از رفاه مادی برخوردار باشد، به آرامش نمی رسد بلکه به اضطراب و تشویش گرفتار می شود و در نهایت، سر به عصیان و طغیان بر می دارد.

۴۷ -از نظر قرآن کریم، انسان چه زمانی می تواند حقیقت خود و جهان را بشناسد؟
پاسخ: انسان هنگامی می تواند حقیقت خود و جهان را بشناسد که به انسان و جهان نگاهی توحیدی داشته باشد. یعنی تنها فرهنگ توحیدی است که درهای آسمان و زمین را به رو ی انسان میگشاید و او را با حقی قت خود و جهان هستی آشنا میکند.

۴۸-خداوند چه چیز را سبب فراموشی انسان از خود می داند ؟
پاسخ: فراموش کردن خدا

۴۹-چه فرهنگ هایی انسان را از حقیقت جهان و خود ، بیگانه می کند؟
پاسخ: فرهنگ اساطیری و فرهنگ دنیوی