سوالات درس ۸ جامعه شناسی دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۸ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس هشتم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۸ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس هشتم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات جامعه شناسی دوازدهم / درس هشتم
توجه: فایل دانلودی (سوالات روی کتاب جامعه دوازدهم PDF ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱_ منظور از هویت فردی و هویت اجتماعی چیست؟
جواب: ویژگی هایی که من را از دیگران متفاوت میکند هویت فردی است. مثال ویژگی های جسمانی و روانی و اخلاقی. تفاوتهایی که بین گروه اجتماعی ما و سایر گروه های اجتماعی وجود دارد هویت اجتماعی ما را شکل می دهد مثال ایرانی بودن مسلمان بودن دانش آموز بودن ،

۲_ نام جمهوری اسلامی در شناسنامه های ما ایرانی ها بیان کننده چیست؟
جواب: بیان کننده حاکمیت اراده مردم بر اساس آرمانها و ارزشهای اسلامی است

۳_ ذکر جمله “شناسنامه سند هویت شماست و از آن نگهداری کنید” در شناسنامه ها نشان دهنده چیست؟
جواب: نشان میدهد دولت هویت فرد ایرانیان و حقوق و مسئولیت آنها را به رسمیت می شناسد.

۴_ جمله نوشته شده در شناسنامه ” هر گونه تغییر و تحریف در شناسنامه جرم است و تعقیب قانونی دارد” چیست؟
جواب: یعنی نمی توان خودسرانه و به دلخواه خویش در این سند هویت دست برد و آن را تغییر داد.

۵_ عکس در شناسنامه دارای چه مفهوم و معانی می باشد؟
جواب: هویت جنسی خانوادگی سنی نژادی و فرهنگی فرد را آشکار می کند.

۶_ شناسنامه کدام یک از ابعاد هویت ما را آشکار میکند؟
جواب: جنسیت، سن ، نژاد، فرهنگ، محل تولد زمان تولد

۷_ دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟
جواب: با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمیشناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا قومیت و نژاد شان تعریف می کردند و دارای ملی گرایی و وطن دوستی (ناسیونالیسم) بودند.

۸_ مدیریت رایج سیاست گذاری هویتی در دوران مدرن را نام برده و آن را توضیح دهید؟
جواب: مدل هویتی همانند سازی این مدل در دولت ملت های جدید شکل یافته به وجود آمدند زیرا این جوامع دارای تنوع قومی نژادی زبانی و مذهبی بودن و می باید در کنار هم زندگی می کردند و دولت ها مجبور بودند که آنها را همانند سازی کنند. یعنی پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه به گونه ای که همه گروه ها یکسان شود. همانند سازی سیاستی بود که دولت ها برای از بین بردن تفاوت های خوبی طی گروه های مختلف و یکسان سازی آنها در پیش گرفتند.

۹_ دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟
جواب: با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمیشناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا

۱۰_ تعدادی از روش های خشونت آمیز همانند سازی را نام ببرید
نسلکشی جابجایی اجباری کنترل جمعیت جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی

۱۱_ در دوران پسا مدرن چگونه با موضوع هویت ملی روبه رو شدند؟
جواب: در دوران پسا مدرن همه آنچه در دوران مدل پدید آمده بود از جمله سیاست همانند سازی هویت مورد نقد قرار گرفت و به جای آن هویتهای خُرد محلی و فردی مورد تاکید و توجه قرار گرفتند. حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویتها مطلوب دانسته شد و هویت ملی و وحدت و ثبات و استقرار همراه با آن نامطلوب نداشته شد.

۱۲_ چرا سیاست هویت در دوران پسا مدرن به جعبه پاندورا تعبیر شده است؟
جواب: یعنی با به وجود آمدن سیاست هویت و تاکید بر هویت های خاص و محلی انواع پدیده های منفی در جامعه پراکنده و گسترش می یابد

۱۳_ ویژگی های هویتی اواخر قرن بیستم(پسامدرن) چگونه است؟
جواب: هویت ازمنظر گروه های اجتماعی مختلف وتوسط آنها، تعریف می شود. در این دوره افراد مسایل سیاسی اقتصادی و اجتماعی را بر اساس علاقه های فرهنگی و هویت خود را پیگیری می نماید و علاوه بر ثروت و قدرت هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می شود سیاست هویت ایجاد میشود و تنازع و درگیری ها افزایش می یابد. جهانی شکل میگیرد که در آن فرهنگ ها نمیتوانند خالص و ثابت باشند و بسیاری از جوامع و گروه ها به دفاع از خود بر می خیزند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی خویش در برابر هویتی که فرایند جهانی شدن به آنها تحمیل می کند مقاومت می کنند

۱۴_ جهانی شدن یا به عبارتی جهان بدون مرز با توسعه ارتباطات چه تاثیراتی در سطح جهانی داشته است؟
جواب: فرهنگ ها دیگر کاملا خالص و ثابت نیستند و هویت ها به شدت دستخوش تغییر می شوند و برخی از جوامع در برابر فرایند جهانی شدن مقاومت میکنند مانند جنبش های سبک زندگی ، زنان آفریقای آمریکایی ها آسیایی تبارها اقلیت های قومی مذهبی جنبه های زیست محیطی نمونههایی از این اعتراضها و مقاومت ها هستند.

۱۵_ مدل هویتی تکثرگرا چیست و در چه دوره ای به وجود آمده است؟
جواب: در مدل تکثرگرا تفاوتهای موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید میشود. این مدل مخصوص دوره پسا مدرن است در این الگو همچنان وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود که گروه های مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد.

۱۶_ سیاست هویت یا مدل تکثرگرا چگونه چهره ی خود را نشان می دهد؟
جواب: یا به صورت افراطی بر تفاوتها و گوناگونی ها تاکید میکند و سبب چند پارگی سیاسی و فرهنگی در جوامع می شود یا گروه های به حاشیه رانده را به رسمیت می شناسد و از آنها حمایت میکند.

۱۷_ دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟
جواب: با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمیشناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا قومیت و نژاد شان تعریف می کردند و دارای ملی گرایی و وطن دوستی (ناسیونالیسم) بودند.

۱۸_ تعدادی از روشهای خشونت آمیز همانندسازی را نام ببرید
جواب: نسلکشی جابجایی اجباری کنترل جمعیت جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی

۱۹_ در دوران پسا مدرن چگونه با موضوع هویت ملی روبه رو شدند؟
جواب: در دوران پسا مدرن همه آنچه در دوران مدل پدید آمده بود از جمله سیاست همانند سازی هویت مورد نقد قرار گرفت و به جای آن هویتهای خُرد محلی و فردی مورد تاکید و توجه قرار گرفتند. حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویتها مطلوب دانسته شد و هویت ملی و وحدت و ثبات و استقرار همراه با آن نامطلوب نداشته شد.

۲۰_ چرا سیاست هویت در دوران پسا مدل به جعبه پاندورا تعبیر شده است؟
جواب: یعنی با به وجود آمدن سیاست هویت و تاکید بر هویت های خاص و محلی انواع پدیده های منفی در جامعه پراکنده و گسترش می یابد

۲۱_ ویژگی های هویتی اواخر قرن بیستم(پسامدرن) چگونه است؟
جواب: در این دوره افراد مسایل سیاسی اقتصادی و اجتماعی را بر اساس علاقه های فرهنگی و هویت خود را پیگیری می نماید و علاوه بر ثروت و قدرت هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می شود سیاست هویت ایجاد میشود و تنازع و درگیری ها افزایش می یابد. جهانی شکل میگیرد که در آن فرهنگ ها نمیتوانند خالص و ثابت باشند و بسیاری از جوامع و گروه ها به دفاع از خود بر می خیزند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی هیچ در برابر هویتی که فرایند جهانی شدن به آنها تحمیل می کند مقاومت می کنند

۲۲_ سه الگوی هویتی را نام ببرید؟
جواب: مدل همانند سازی مدل تکثرگرا مدل شناخت متقابل هویت ها یا الگوی تعارف

۲۳_ الگوی تعارف چیست؟
جواب: تعارف به معنی شناخت متقابل است الگوی تعارف در مقابل الگوی تنازع قرار دارد و همان الگوی است که قرآن ارائه میکند که می فرماید شما را به تیره ها و قبیلههای قرار دادیم تا یکدیگر را بهتر بشناسید. و این ویژگی ها مالک برتر دانستن خود نسبت به دیگری نیست و بهترین معیار تقوا و بزرگواری. از نظر قران تکثر و تنوع زبانی و نژادی و قومی مانع وحدت و همدلی نیست. رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجری نیز به دلیل پیروی از این الگو است.

۲۴_ دلیل رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجری چیست؟
جواب: پیروی از الگوی تعارف و شناخت متقابل هویت ها مثلاً برای جهان اسلام به هیچ وجه نگران کننده نبود که بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی یک ایرانی به نام سیبویه باشد یا مهمترین حاکم های جهان اسلام فارابی و ابن سینا باشند.

۲۵_ یکی از راه های ایجاد آشتی و صفا و اعتقاد دوستی در میان گروه ها و ملت ها در سطح جهانی چیست ؟
جواب: شناخت متقابل هویت ها و الگوی تعارف

-۲۶چرا جامعه شناسی انتقادی نمی خواهد مالک داوری ارزشی بیرون از دایره علم صورت گیرد؟
جواب: زیرا درآن صورت سرنوشت ارزش ها به مناسبات قدرت وثروت سپرده می شود وهمواره ارزش های غالب در زندگی اجتماعی ، ارزش های ثروت مندان وقدرتمندان خواهدبود.

۲۷_ رویکرد انتقادی چه نقشی برای علوم اجتماعی قایل است؟
جواب: علوم اجتماعی رادارای ظرفیت افشاگری ورهایی بخشی ازسلطه درمناسبات انسانی می داند . علوم اجتماعی می تواند روابط ومناسبات میان افراد، گروه ها وفرهنگ ها را نقد کند.

۲۸_ چرا ازدرون رویکرد تفسیری ، جریانی، رهایی بخشی انسان ازسلطه مناسبات را بیرون از علم جستجو می کنند ؟
جواب: چون معتقدند خود علم با درست وغلط دانستن (خوب وبد کردن امور) سلطه گری می کنند . خوب رابه معنای خوب بودن برخی افراد وبد را بد بودن برخی دیگر ازافراد قلمداد می کنند وعلم روشنایی بخش راه انسان نیست. دانش جهان شمول همانند قدرت وثروت ابزاری برای سرکوب شده است.

۲۹_ چرا عده ای معتقدند علم سلطه گراست؟
جواب: خوب رابه معنای خوب بودن برخی افراد وبد را بد بودن برخی دیگر ازافراد قلمداد می کنند وعلم روشنایی بخش راه انسان نیست و دانش جهان شمول همانند قدرت وثروت ابزاری برای سرکوب شده است.

۳۰_ پیدایش نظریه های فمینیستی معاصر، نظریه آفریقایی تبارها ونظریه آمریکایی بومی و… نتیجه کدام درخواست ورویکرد است؟
جواب: هر نظریه ای درون فرهنگ وتاریخ خود تولید می شود و هر فرهنگ و هویتی می تواند نظریه های متناسب باخود راتولید کند. هرگروه وفرهنگ وجامعه می خواهد ازچشم خودش به خود نگاه کند نه از چشم دیگران و زمینه فرهنگی آنها(که غریبه هستند.) .
(نوعی نسبی گرایی فرهنگی وسیاست هویت است.) این گروه معتقدند علوم اجتماعی تا کنون دانشی جهانشمول نبوده است بلکه روایت مردان سفید پوست اروپایی است.

۳۱_ ازنظر کتاب ، تاکیدبرتنوع وتکثر هویت ها و اصالت بخشیدن به تمام فرهنگ ها چه ایرادی دارد؟
جواب: درصورتی که دانش تماما محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت و متکثر باشد
نمی توان میان شناخت های مختلف داوری کرد و شناخت صحیح را تشخیص داد و امکان شناخت واقعی را از انسان می گیرد واساس دانش انکار می شود.

۳۲_ با تکمیل جدول زیر ، سه نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی ، تفهمی – تفسیری و انتقادی را مقایسه کنید

معیار – نوع جامعه شناسی
پوزیتیویستی
جامعه شناسی
تفهمی – تفسیری
جامعه شناسی
انتقادی
چه چیزی را مطالعه میکند؟
جواب: (موضوع)
واقعیت و پدیده های اجتماعی فهم معانی کنش ها داوری ارزش ها
چگونه مطالعه میکند؟
جواب: (روش)
حس و تجربه حس تجربه و عقل) درون فهمی( حس و تجربه ، عقل انتقادی
چه هدفی را دنبال میکند؟
جواب: (هدف)
پیشبینی و کنترل پدیده ها و حفظ وضع موجود پیشبینی و کنترل پدیده ها و حفظ وضع موجود رسیدن به وضع مطلوب از وضع موجود

(پوزیتیویستی همان تبیینی است.)

 

برای دریافت سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات متن جامعه دوازدهم درس ۸
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.