سوالات درس ۸ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۸ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس هشتم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۸ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس هشتم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / درس هشتم

۱- برای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد اجتماعی کشور مثال بزنید:
مزرعه، کارخانه، بانک، اشتغال، تورم(اقتصادی)امنیت، قدرت، دولت، انتخابات، نیروهای مسلح(سیاسی) معرفت، رسانه، هنر، ادبیات، دانشگاه، مسجد و مدرسه(فرهنگی)

۲- نظام جهانی چیست؟
پاسخ: واحد اجتماعی کلان درسطح جهانی که دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

۳- نظام نوین جهانی در ابعاد اقتصادی چه تحولاتی را از سر گذراندند؟
پاسخ: کشورهای استعمارگر ابتدا اقتصاد کشورهای استعمار زده را دگرگون کردند و به تدریج آنها را به بازار ، تهیه کننده مواد خام و نیروی کار کشورهای غربی تبدیل کردند و با اقتصاد تک محصولی به کشورهای استعمارگر وابسته کردند. اقتصاد سرمایه محور با انباشت ثروت ، شرکت های چند ملیتی بزرگ و گسترش صنعت ارتباطات و نهادهای بین المللی اقتصادی را شکل داد.

۴- نظام نوین جهانی در ابعاد سیاسی چه تحولاتی را از سر گذراندند؟
پاسخ: قدرت های استعماری با فتوحات استعماری ، جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند که نام دولت – ملت با هویتی قومی و سکولار داشتند که با جهانی شدن از اهمیت مرزهای سیاسی کاسته شد.

۵- نظام نوین جهانی در ابعاد فرهنگی چه تحولاتی را از سر گذراندند؟
پاسخ: استعمار گران در کنار ایجاد وابستگی های اقتصادی و سیاسی جوامع غیر غربی با استفاده از صنعت ارتباطات ، موجب خود باختگی فرهنگی این جوامع و تشکیل امپراتوری رسانه ای خود شدند.

۶-  عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در چارچوب روابط دولت – ملت های جدید چگونه شکل گرفت ؟
پاسخ:
قدرت سیاسی دولت – ملت ها با منافع اقتصادی صاحبان ثروت و صنعت و تجارت هماهنگ بود و رقابت های سیاسی استعمارگران با منافع اقتصادی آنان پیوند داشت.

۷- نظام اقتصادی کشورهای غیر غربی پیش از استعمار را با دوران استعمار مقایسه کنید :
پاسخ: نظام اقتصادی این کشورها پیش از استعمار اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود و به گونه ای مستقل عمل می کردو روابط تجاری آنها در حدی نبود که استقلال سیاسی شان را در معرض خطر قرار دهد. اما در دوران استعمار ساختار اقتصادی شان دگرگون شد و در راستای پاسخ به نیازهای کشورهای غربی در آمدند و دچار اقتصاد تک محصولی ، وابستگی اقتصادی ، بازار کالاهای غربی ، تامین کننده مواد خام و نیروی کار برای غربی ها شدند.

۸- تغییرات ساختاراقتصادی کشورهای غیر غربی در دوران استعمار دارای چه ویژگی هایی است ؟
پاسخ: ۱- به بازار مصرفی غرب تبدیل شدند
۲- . تامین کننده نیروی کار و مواد اولیه غرب شدند
۳- . صادر کننده یک ماده خام شدند. (تک محصولی شدند.)
۴- دچارکاهش قدرت چانه زنی در اقتصاد شدند. (افزایش وابستگی اقتصادی به غرب)
۵- مبادلات نابرابر درسطح جهانی به نفع کشورهای غربی
۶- انتقال برخی صنایع وابسته از غرب به کشورهای غیر غربی در جهت منافع استعمارگران (نه تعدیل جهانی ثروت)
۷- ورودبه استعمار نو و ادامه حضور در چرخه نامتعادل توزیع ثروت جهانی

۹- تخته قاپو کردن (یکجا نشین کردن) ایالت در دوره رضا شاه و انقلاب سفید در دوره محمدرضا شاه پهلوی بر دامداری و کشاورزی ایران چه تاثیراتی داشتند؟ 
پاسخ: اجرای سیاست یکجانشین کردن (تخته قاپو کردن) ایالت موجب شد که زندگی اجتماعی عشایری در ایران روبه زوال برود و از زندگی کوچ نشینی و دامداری به سمت کشاورزی و زندگی روستایی بروند. سیاست های محمدرضا شاه موجب شد که سیستم ارباب رعیتی و زمین داری بزرگ در ایران روبه زوال برود و بخش عمده ای از کارگران کشاورزی به کارگران ساختمانی و صنعتی در شهرهای بزرگ تبدیل شوند و زندگی حاشیه نشینی شهری را در پیش بگیرند.

۱۱- نقش صادرات نفت در تک محصولی شدن اقتصاد ایران چیست؟
پاسخ: از سال ۱۲۹۰ ایران رسما صادر کننده نفت شد و به تدریج نقش در آمدهای نفتی در بودجه ایران (اولین قانون بودجه درسال ۱۳۰۴ نوشته و اجر اشد) افزایش یافت به نحوی در برخی از سالهای دهه اخیر بیش از ۸۰ در صد در آمدهای دولت ایران از راه صادرات نفت و میعانات گازی صورت می گیرد. و اثرات تک محصولی شدن در شرایط تحریم اقتصادی کاملا آشکار است. با کاهش یا افزایش قیمت نفت میزان و مسیر بودجه کاملا تغییر می کند .

۱۱- دولت – ملت ها چه تفاوتی با حاکمیت های پیشین دارند؟
پاسخ: حاکمیت های پیشین هویتی دینی و معنوی داشتند ولی دولت – ملت ها، هویتی ناسیونالیستی، قومی با جغرافیایی سیاسی و اقتصادی جدیدی داشتند.

۱۲- گروه سرزمینی ، دولت – ملت چه نوع جامعه ای است؟
پاسخ: واحد های اجتماعی که درسرزمینی به نام کشور دارای نظام سیاسی، اقتصادی ، آموزشی مشترکی هستند و توسط یک دولت اداره می شوند و اعضای آن خود را یک ملت می شناسند.

۱۳- دولت – ملت ها چگونه پدید آمدند؟
پاسخ: دولت – ملت ها حاکمیت های سیاسی نوینی بودند که نخستین بار با افول قدرت کلیسا پدید آمدند.

۱۴- دولت – ملت های جدیداز چه هویتی برخوردار بودند و چگونه عمل می نمودند؟
پاسخ: هویتی سکولار، دنیوی ، قوم گرایانه ، ناسیونالیست داشتند. در مسیر توسعه و گسترش خود به صورت قدرت های استعماری درآمدند و بافتوحات استعماری جغرافیای سیاسی جدیدی برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند.

۱۵- هویتی که استعمارگران برای فتوحات خود شکل دادند چگونه بود؟
پاسخ: هویتی قومی و سکولار

۱۶- فرایندجهانی شدن چگونه شکل گرفت ؟
پاسخ: ۱- انباشت ثروت و پدید آمدن شرکت های بزرگ چند ملیتی
۲- گسترش صنعت ارتباطات
۳- کاهش اهمیت مرزهای سیاسی
۴- شکل گیری بازارهای مشترک منطقه ای و نهادهای  بین المللی
۵- مدیریت سرمایه گذاری شرکت های بین المللی درسطح جهانی
۶- مخدوش شدن استقلال اقتصادی و سیاست های ملی

۱۷- دیدگاه موافقان و مخالفان جهانی شدن را مقایسه کنید :
پاسخ: موافقان : جهانی شدن بدون اعتنا به مرزهای ملی نظم نوینی با جریان های نیرومند تجارت و تولید بین الملل را پیش می‌راند.
مخالفان : جهانی شدن انسجام مطلوب جهانی را به دنبال نداشته است بلکه چالش ها و تضادهایی فراتر از مرزهای سیاسی دولت ها پدید آورده است .

۱۸- مبادلات فرهنگی جوامع از دیر باز چگونه شکل می گرفته است؟ 
پاسخ: از طریق تجارت ، مهاجرت و جنگ ، برخورد، انتقال ، اشاعه فرهنگ و مبادلات فرهنگی شکل می گرفته است.

۱۹- نظام جهانی در عرصه فرهنگی شاهد چه تحولاتی بوده است ؟ (نظام جهانی چه تاثیراتی بر فرهنگ جوامع غیر غربی داشته است ؟)
پاسخ:  برخورد استعماری غرب:
۱- موجب ضعف اقتصادی و سیاسی و خود باختگی فرهنگی جوامع غیر غربی شد.
۲- جوامع غیر غربی مدیریت خود را در گزینش عناصر فرهنگی از دست می دهند
۳- مدیریت فرهنگی جوامع غیر غربی در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی در دست استعمارگران غربی قرار می گیرد.

۲۱- مفهوم امپراتوری رسانه ها را توضیح دهید؟ 
پاسخ: توسعه صنعت ارتباطات فاصله های زمانی و مکانی را کوچک کرده و مرزها ی جغرافیایی را فروریخته ، کشورهای غربی و در را س آنها آمریکا با موقعیت قدرت و ثروت برتر با تولید و پخش رسانه ها به مدیریت فرهنگی جوامع خود باخته غیر غربی پرداختند.

۲۱- چراکشورهای کمترتوسعه یافته در برابرامپراتوری فرهنگی آسیب پذیرترند؟
پاسخ: زیرا منابع و امکانات لازم برای حفظ استقلال فرهنگی خود را ندارند.

۲۲- تجمع قدرت رسانه ای در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی چه تاثیراتی داشته است؟ 
پاسخ: ۱- هویت فرهنگی جوامع غیر غربی را متزلزل ساخته است
۲- ارزش های دموکراتیک و سازوکارهای دموکراسی جهان غرب را به سخره گرفته و تضعیف نموده است

۲۳- جهان غرب از طریق رسانه ها چگونه به مدیریت فرهنگی جوامع غیر غربی می پردازند؟
پاسخ: فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت می کنند .

۲۴- چگونه جهان غرب به تثبیت مرجعیت علمی خود می پردازد؟
پاسخ: باتربیت نخبگان کشورهای غیر غربی و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی

۲۵- منظور از توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی توسط جهان غرب چیست؟
پاسخ: بخشی از علوم طبیعی را که مورد نیاز برای خدمت رسانی به کالاهای غربی است به کشورهای در حال توسعه آموزش می دهد ولی از آموزش دانش های راهبردی خودداری می کنند .

۲۶- به چه منظوری غرب به تربیت نخبگان کشورهای غیر غربی می پردازد؟
پاسخ: ۱- تثبیت مرجعیت علمی غرب
۲- توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی

۲۷- علوم انسانی غرب زندگی آدمی را چگونه تعریف می کند و سازمان می دهد؟
پاسخ: بر بنیان های هستی شناختی ، انسان شناختی و روش های معرفتی بعد از رنسانس زندگی آدمی را صرف نظر از ابعاد معنوی به گونه ای سکولار و دنیوی تعریف می کندو سازمان می دهد

۲۸- ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی چه نقش و تاثیری داشته است؟
پاسخ: علوم انسانی غربی در کشور های غیر غربی عمیق ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند تا فرهنگ های دینی خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند و از بنیان های معرفتی دینی و قدسی محروم شوند.

۲۹- چرا ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی عمیق ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند ؟
پاسخ: زیرا موجب می شوند فرهنگ های دینی خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند و از بنیان های معرفتی دینی و قدسی محروم شوند.

۳۱- دلیل تلاش کشورهای غربی برای ممانعت از دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای چیست؟
پاسخ: ۱- حفظ مرجعیت علمی غرب
۲- مانع استقلال علمی و هویت مستقل ایرانی شوند.

۳۱- چرا در برابر تلاش جامعه ی علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی بر نیاز های بومی و مبانی معرفتی اسلامی مقاومت می شود؟
پاسخ: ۱- جلوی خودباوری فرهنگی ایران و سایرکشورها گرفته شود
۲- مانع از مقاومت فرهنگی ایران در برابربنیان های هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه فرهنگ جهان غرب شوند.

۳۲-چرا کشورهای غربی تلاش می کنند مانع دستیابی ایران به فناوری هسته ای شوند؟
پاسخ: چون موجب افزایش اعتماد به نفس کشورهای غیر غربی در ایجاد دانش بومی و کاهش اتکا به غرب می شود و مرجعیت علمی غرب زیر سوال می رود . همچنین ایران از نظر سیاسی و روابط بین الملل با جهان غرب و سیاست های آنها هماهنگ نیست و طرفدار جنبش های مردمی ضد امپریالیستی است و اگر ایران هسته ای شود در موازنه ی قدرت بین الملل و منطقه ای جایگاه قوی تری خواهد یافت که مورد پذیرش کشورهای غربی نیست.

۳۳-چرا در برابر تلاش های جامعه ی علمی ایران ، برای تدوین علوم انسانی مبتنی بر نیاز های بومی و مبانی معرفتی اسلامی مقاومت می شود ؟
پاسخ: چون علوم انسانی مبتنی بر اندیشه های اسلامی علاوه بر مبانی حس و تجربه به ابزارهای فرا انسانی ، عقلانی و و حیانی نیز می پردازد که این معرفت شناسی اسلامی نمی تواند با مبانی علمی حسی و تجربی غرب هماهنگ باشد و یک پدیده غیر علمی به حساب می آید. و مرجعیت علمی غرب را به چالش می کشد.

۳۴-جدول زیر را تکمیل نمایید:

مدیریت فرهنگی جوامع غیر غربی توسط جوامع غربی
عرصه شیوه
الف) فرهنگ عمومی رسانه
ب) فرهنگ تخصصی (تربیت نخبگان) ۱- توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی
۲- تثبیت مرجعیت علمی غرب

 

سوالات درس ۸ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۸ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۹ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.