سوالات درس ۸ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۸ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل هشتم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۸ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل هشتم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است.
فصل هشتم :: الفبای زیست فناوری

 سوالات علوم درس ۸ هشتم سری اول

۱- چند ویژگی موجودات زنده را بنویسید.
پاسخ: تغذیه – تنفس – دفع – تولید مثل

۲- نقش خوردن غذا (تغذیه)در بدن را بنویسید.
پاسخ: فراهم کردن ماده و انرژی

۳- نقش رشد در بدن را بنویسید.
پاسخ: بزرگ شدن تعداد و ابعاد سلول

۴- نقش حرکت در بدن را بنویسید.
پاسخ: تهیه غذا و مکان زندگی

۵- نقش تولید مثل چیست؟
پاسخ: ازدیاد نسل و تنوع موجودات

۶- مخمر نوعی قارچ تک سلولی است.

۷- انواع تولید مثل را نام ببرید.
پاسخ: تولید مثل جنسی – تولید مثل غیر جنسی

۸- تولید مثل جنسی چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: تولید مثلی که در آن دو جنس نر و ماده شرکت دارند. تولید مثل جنسی نامیده می‌شود مثل کبوتر

۹- تولید مثل غیر جنسی در چه جاندارانی وجود دارد؟
پاسخ: در جانداران تک سلولی رایج است. ولی در پرسلولی ها هم وجود دارد.

۱۰- نوع رایج و معمول تولید مثل در جانداران تک سلولی چیست؟‌
پاسخ: غیر جنسی

۱۱- آیا در جانداران پرسلولی نیز تولید مثل غیر جنسی وجود دارد؟
پاسخ: بله

۱۲- انواع تولید مثل غیر جنسی را نام ببرید.
پاسخ: دونیم شدن – جوانه زدن – قطعه قطعه شدن – هاگ زایی

۱۳- توضیح دهید باکتری ها چگونه تولید مثل می‌کنند؟ (منظور از دونیم شدن چیست؟)
پاسخ: سلول جاندار از وسط به دو نیمه تقسیم می‌شود. در این حالت هر نیمه، یک سلول کامل است که بعد از رشد می تواند به همین روش تقسیم و تکثیر شود.

۱۴- دو نیم شدن در چه جاندارانی دیده می‌شود؟
پاسخ: باکتری ها

۱۵- شرایط لازم برای رشد باکتری ها را بنویسید؟
پاسخ: مواد مغذی کافی – دمای محیط مناسب – رطوبت

۱۶- مخمر نانوایی به چه روشی تولید مثل می‌کند؟
پاسخ: جوانه زدن

۱۷- جوانه های ایجاد شده در مخمر چیست؟
پاسخ: هر جوانه یک سلول مخمر است.

۱۸- جوانه زدن را با ذکر مثال توضیح دهید.
پاسخ: قسمتی از سطح سلول برآمده می‌شود و به تدریج بزرگتر شده و تبدیل به یک جاندار می‌شود که ممکن است به سلول مادر متصل بماند یا از آن جدا شود. مانند مخمر

۱۹- تولید مثل باکتری و مخمر از نوع تولید مثل غیر جنسی است.

۲۰- جوانه زدن نوعی تولید مثل غیر جنسی است که جانداران تک سلولی به نام مخمر به آن روش تکثیر می یابد.

۲۱- قطعه قطعه شدن را با ذکر مثال توضیح دهید؟
پاسخ: قطعه ای از بدن جاندار جدا می‌شود و جاندار جدید را به وجود می آورد مانند خزه، سیب زمینی

۲۲- خزه به چه روشی تولید مثل تولید می‌کند؟
پاسخ: قطعه قطعه شدن

۲۳- هاگ زایی را با ذکر مثال توضیح دهید.
پاسخ: هاگ سلول کوچک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می‌شود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد. رشد می‌کند و جانداری مانند والد خود را به وجود می آورد. مانند کپک روی میوه ها.

۲۴- هاگ در کجا تشکیل می‌شود؟
پاسخ: در هاگدان

۲۵- هاگ چیست؟
پاسخ: هاگ سلول کوچک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می‌شود و در شرایط مناسب با رشد خود جاندار جدیدی را ایجاد می‌کند.

۲۶- کپک نان با چه روشی تولید مثل می‌کند؟
پاسخ: با هاگ زایی

۲۷- محل تشکیل هاگ کجاست؟
پاسخ: هاگدان

۲۸- ویژگی های هاگ ها را بیان کنید؟
پاسخ: کوچک – سبک – مقاوم – دارای قابلیت رشد

۲۹- هاگ ها چگونه در محیط پراکنده می‌شوند؟
پاسخ: به کمک باد و آب

۳۰- تولید مثل غیر جنسی در گیاهان چگونه انجام می‌شود؟
پاسخ: با جوانه ها – ساقه ها

۳۱- یک نمونه از بخش های ویژه ای برای تولید مثل رویشی در گیاهان استفاده می‌شود را نام ببرید؟
پاسخ: جوانه های روی لبه برگ ها

۳۲- آیا گیاهانی وجود دارند که بخش های ویژه ای برای تولید مثل غیر جنسی داشته باشند؟ توضیح دهید.
پاسخ: بله – مانند گیاهانی که روی لبه برگ های آن ها جوانه های مخصوص رشد وجود دارد. مثل اشک عروس و کالاکونه

۳۳- چرا در جاندارانی که تولید مثل جنسی دارند با افزایش تفاوت ها (در نر و ماده)آشکار می‌شود؟
پاسخ: زیرا با افزایش سن صفات ثانویه بروز می‌کند.

۳۴- اندام های تولید مثل در جانوران چه وظیفه ای دارند؟
پاسخ: در این اندام ها سلول های جنسی یا گامت تولید می‌شوند.

۳۵- سلول تخم چگونه به وجود می آید؟
پاسخ: از ترکیب شدن گامت نر با گامت ماده، سلول تخم به وجود می آید.

ادامه سوالات متن فصل هشتم علوم هشتم :

۳۶- لقاح چیست؟
پاسخ: به ترکیب شدن گامت نر با ماده لقاح می گویند.

۳۷- چگونه از یک سلول تخم جانداری جدید تشکیل می‌شود؟
پاسخ: سلول تخم، بارها تقسیم می‌شود و در نهایت از رشد و نمو سلول های حاصل از آن جاندار کاملی تشکیل می‌شود.

۳۸- تعداد کروموزوم های گامت ها چقدر است؟
پاسخ: نصف تعداد کروموزوم های سلولی است که از آن به وجود آمده است.

۳۹- تعداد کروموزوم های هر کدام از سلول های زیر در انسان چند عدد است؟
الف) گامت نر ب) سلول تخم ج) گامت ماده
پاسخ: الف: ۲۳
ب: ۴۶
ج: ۲۳

۴۰- گامت ها در نتیجه تقسیم میوز ایجاد می‌شود.

۴۱- مقدار DNA در تقسیم میوز ابتدا چند برابر می‌شود؟
پاسخ: ۲ برابر

۴۲- اهمیت نصف شدن تعداد کروموزوم های گامت ها در تقسیم میوز در چیست؟
پاسخ: از دو برابر شدن تعداد کروموزوم ها در نسل های متوالی جلوگیری می‌شود.

۴۳- اساس تولید مثل جنسی در همه جانداران چیست؟
پاسخ: تولید گامت های نر و ماده است.

۴۴- چند نوع لقاح وجود دارد؟
پاسخ: داخلی و خارجی

۴۵- لقاح خارجی چیست؟
پاسخ: لقاحی است که در آن گامت های ماده و اسپرم در خارج از بدن جانور ماده ترکیب می‌شوند.

۴۶- لقاح داخلی چیست؟‌
پاسخ: در لقاح داخلی گامت های ماده و اسپرم در درون بدن جانور ماده ترکیب می‌شوند.

۴۷- کدام نوع از جانوران لقاح خارجی دارند؟‌
پاسخ: ماهی ها – دوزیستان (جانورانی که در آب زندگی می‌کنند)

۴۸- کدام نوع از جانوران لقاح داخلی دارند؟‌
پاسخ: جانورانی که در خشکی زندگی می‌کنند. مانند خزندگان – پرندگان – پستانداران.

۴۹- رحم چیست؟
پاسخ: بخشی از بدن مادر در پستانداران است که به رشد و نمو جنین اختصاص دارد.

۵۰- کار بند ناف چیست؟
پاسخ: بند ناف با رگ‌های خونی‌ای که دارد، بین جنین ودستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می‌کند؛ یعنی بند ناف، مواد مغذی و اکسیژن را از مادر به جنین می‌رساند و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر می‌برد.

۵۱- در انسان تولید اسپرم ها از چه زمانی شروع می‌شود و تا چه زمانی ادامه دارد؟
پاسخ: بعد از بلوغ تولید می‌شوند و این عمل معمولا تا کهنسالی ادامه دارد.

۵۲- تولید گامت های ماده در انسان به چه صورت است؟
پاسخ: بعد از بلوغ معمولا در هر ماه یک گامت از تخمدان جدا می‌شود و معمولا در ۵۰ سالگی متوقف می‌شود.

۵۳- چه چیزی برای سلامت غده های جنسی ضروری است؟
پاسخ: تغذیه مناسب و رعایت بهداشت

۵۴- نام غده های جنسی زنان چیست؟
پاسخ: تخمدان

۵۵- گامت های ماده در چه زمانی در این غدد ایجاد می‌شوند؟
پاسخ: در دوران جنینی مشخص تولید می‌شوند.

۵۶- بعد از بلوغ در هر ماه چند گامت از غده زنان آزاد می‌شوند؟
پاسخ: یک گامت

۵۷- آزادسازی گامت ماده در زنان بالغ معمولا تا چه زمانی ادامه می یابد؟
پاسخ: حدود سن ۵۰ سالگی

۵۸- اندام های تولید مثلی در گیاهان گلدار چه می باشد؟
پاسخ: گل

۵۹- بخش های ماده و نر گل چه نام دارد؟
پاسخ: مادگی بخش ماده – پرچم بخش نر

۶۰- بخش ماده گل کدام است و شامل چه قسمت هایی است؟
پاسخ: مادگی و شامل:‌ کلاله – خامه – تخمدان

۶۱- بخش نر گل کدام است و شامل چه قسمت هایی است؟
پاسخ: پرچم و شامل:‌ بساک و میله

۶۲- گامت جنسی در کدام قسمت از گیاهان تشکیل می‌شوند؟
پاسخ: گامت های ماده در تخمک ها و گامت های نر در دانه های گرده به وجود می آیند.

۶۳- گرده افشانی چیست؟
پاسخ: قرار گرفتن دانه های گرده روی مادگی و ترکیب گامت های نر و ماده و تشکیل سلول تخم

۶۴- چگونگی انجام لقاح در گیاهان از زمانی که دانه گرده بر روی کلاله می نشیند را توضیح دهید؟
پاسخ: در این هنگام لوله ای از دانه گرده تشکیل و گامت نر را به سمت گامت ماده می برد و سلول تخم از لقاح گامت های نر و ماده تشکیل می‌شوند.

۶۵- کار لوله گرده چیست؟
پاسخ: با رشد خود گامت نر را به ماده می رساند.

۶۶- سلول تخم در گیاهان گلدار چگونه تشکیل می‌شود؟
پاسخ: سلول تخم بعد از ترکیب گامت های نر و ماده تشکیل می‌شود.

۶۷- بخش نر گل پرچم و بخش ماده گل مادگی نام دارد.

۶۸- میوه چگونه به وجود می آید؟
پاسخ: از رشد تخمدان ایجاد می‌شود.

۶۹- میوه از رشد تخمدان مادگی در گل به وجود می آید.

۷۰- دانه چگونه به وجود می آید؟
پاسخ: تخمک ها رشد می‌کنند و به دانه تبدیل می‌شوند.

سوالات فصل ۸ علوم هشتم

 سوالات علوم درس ۸ هشتم سری دوم

۱- دو روش اصلی تولید مثل را نام ببرید و توضیح دهید. با مثال.
الف- تولید مثل غیر جنسی: در تولید مثل غیر جنسی یک جاندار به تنهایی می‌تواند تولید مثل کند. مانند باکتری، مخمر و ….
ب- تولید مثل جنسی: در تولید مثل جنسی یک جاندار به تنهایی نمی‌تواند تولید مثل کند و به دو جنس نر و ماده یا به دو سلول نر و ماده نیاز است .مانند کبوتر ماهی و ….

۲- انواع روش های تولید مثل غیر جنسی را نام برده و هر کدام را توضیح دهید با مثال.
الف- دو نیم شدن: در این روش یک سلول از وسط دو قسمت می‌شود و به دو سلول تبدیل می‌شود. مانند باکتری ها
ب- جوانه زدن: بخشی از سلول برامده شده و بزرگ می‌شود که به آن جوانه می‌‌گویند. هر جوانه یک سلول جدید می‌باشد. مانند مخمر و برخی از گیاهان
ب- قطعه قطعه شدن: قطعه هایی از بدن جانداران جدا می‌شود و می‌تواند به جاندار جدیدی تبدیل شود. مانند سیب زمینی، گیاه خزه
ت- هاگزایی: در این روش دانه های هاگ رشد می‌کنند و به جاندار جدید تبدیل میشوند. مانند: کپک نان، کپک میوه.

۳- هاگ چیست؟
پاسخ: هاگ سلول کوچکی است که اگر در جای مناسب قرار بگیرد و به جاندار جدیدی مانند والد خود تبدیل می‌شود.

۴- هاگ در کجا تشکیل می‌شود؟
پاسخ: در اندامی به نام هاگدان تشکیل می‌شود.

۵- تولید مثل جنسی را بطور کلی توضیح دهید.
پاسخ: در تولید مثل جنسی گامت نر و گامت ماده باهم ترکیب میشوند و سلول تخم تشکیل می‌شود و سلول تخم بارها تقسیم می‌شود و در نهایت جاندار کاملی تشکیل می‌شود.

۶- منظور از عمل لقاح چیست؟
پاسخ: به ترکیب شدن گامت نر با گامت ماده باهم، و تشکیل سلول تخم، لقاح می‌‌گویند.

۷- اساس تولید مثل جنسی در جانداران چیست؟
پاسخ: تولید گامت های نر و ماده

۸- گامت ها با چه تقسیمی تشکیل میشوند؟
پاسخ: با تقسیم میوز

۹- تقسیم میوز یا کاستمان چیست و چه کاربردی دارد؟
پاسخ: تقسیمی است که از یک سلول چهار سلول ایجاد می‌شود. در این تقسیم تعداد کروموزم های حاصل نصف تعداد تعداد کروموزم های سلول های اولیه میباشد. کاربرد این تقسیم در تولید گامت های تولید مثلی نر و ماده است.

۱۰- تعداد کروموزوم ها در گامت ها چگونه است؟
پاسخ: تعداد کروموزوم های گامت ها نصف تعداد کروموزوم های سلول هایی است که گامت ها از آن ها به وجود آمدهاند.

۱۱- منظور از اسپرم چیست؟
پاسخ: در جانوران به گامت نر اسپرم می‌‌گویند.

۱۲- لقاح در جانوران به دو شکل رخ می‌دهد آن ها را نام برده توضیح دهید با ذکر مثال.
۱- لقاح داخلی: در لقاح داخلی گامت ماده و اسپرم در داخل بدن جاندار با هم ترکیب میشوند. مانند: خزندگان، پرندگان، پستانداران
۲- لقاح خارجی: در لقاح خارجی گامت ماده و اسپرم در خارج ازبدن جاندار(در محیط آب) با هم ترکیب میشوند. ماهی ها و دوزیستان

۱۳- رَحِم چیست؟
پاسخ: در پستانداران، به بخشی از بدن مادر که مخصوص رشد جنین است، رَحِم گفته می‌شود.

۱۴- بند ناف چه وظیفه ای دارد؟ (ارتباط بین بدن مادر و جنین چگونه برقرار می شود؟)
پاسخ: بند ناف با رگ های خونی که دارد بین جنین و دستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می‌کند، بند ناف مواد مغذی و اکسیژن را از مادر به جنین میرساند و مواد دفعی جنین را به بدن مادر میرساند.

۱۵- گامت های انسان در ………. ساخته میشوند.
پاسخ: غده های جنسی

۱۶- در انسان اسپرم ها در کجا و در چه زمانی ساخته می شوند؟
پاسخ: در بیضه ها – بعد از بلوغ بطور مداوم ساخته میشوند و این کار تا کهن سالی ادامه دارد.

۱۷- در انسان گامت ماده در کجا و در چه زمانی ساخته می شوند؟
پاسخ: در تخمدان ها – گامت های ماده در دوران جنینی ساخته میشوند و بعد از بلوغ هر ماه یک گامت از تخمدان جدا شده و این کار در حدود سن ۵۰ سالگی متوقف می‌شود.

۱۸- بخش تولید مثلی در گیاهان گلدار چه قسمتی است؟
پاسخ: گل

۱۹- الف)در گیاهان گلدار بخش ماده چه نام دارد؟
پاسخ: مادگی
ب) گامت ماده در چه قسمتی قرار دارد ؟
پاسخ: تخمک

۲۰- الف) در گیاهان گلدار بخش نر چه نام دارد؟
پاسخ: پرچم
ب) گامت نر در چه قسمتی قرار دارد؟
پاسخ: گرده

۲۱- در گیاهان گلدار تولید مثل و ساخته شدن سلول تخم چگونه است؟
پاسخ: هنگام گرده افشانی دانه گرده روی مادگی قرار میگیرد سپس گامت ماده با گامت نر ترکیب می‌شود و سلول تخم تشکیل می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.