سوالات درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۸ هویت دوازهم

سوالات درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۸ هویت دوازهم

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم / در بخش زیر سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم ، سوالات هویت اجتماعی دوازدهم مربوط به درس هشتم (درس بعد فرهنگی هویت ایران) میباشد که از بخش زیر میتوانید آن را مطالعه نمایید.
درس هشتم: بعد فرهنگی هویت ایران

۱ -برخی از ویژگی هایی که افراد خود را با آن معرفی می کنند را بنویسید ؟
پاسخ: نام، سن، شغل، ثروت، قدرت، تبار خانوادگی، مهارت ها، عالی ق، هنرها، دانش،خلق ، ایمان و اعتقاد.

۲ -برخی از ویژگی هایی که اقوام و ملت ها خود را با آن می شناسند و به دیگران معرفی می کنند را بنویسید؟
پاسخ: سرزمین، جمعیت، اقتصاد، سیاست، تاریخ، فرهنگ و…

۳ -هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام چگونه بوده است؟
– ایران سرزمینی است که بیش از هفت هزار سال قدمت دارد
– هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام، هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود.
– در این سرزمین، همواره اقوام مختلف ، با هویت های قومی متفاوتی زندگی کردهاند.
– اقوام مختلف به دلیل اشتراک درعقاید و ارزش های آیین زرتشت، هویت فرهنگی واحدی پ یدا کرده بودند.

۴ -در شاهنامه فردوسی هویت ایرانی قبل از اسلام چگونه ترسیم شده است ؟
پاسخ: هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر.

۵ -چرا ایرانی ها دارای هویت اجتماعی مختلفی بودند ؟
پاسخ: چون اقوام مختلفی در آن زندگی می کردند.

۶ -چرا ایرانی ها دارای هویت فرهنگی واحدی بودند؟
پاسخ: زیرا در عقاید و ارزش های دین زرتشت مشترک بودند.

۷ -کدام آیین هویت فرهنگی واحدی را برای اقوام ایرانی قبل از اسلام بوجود آورده بود ؟
پاسخ: آیین زرتشت

۸ -عقاید وارزش های آیین زرتشت توحیدی و دینی آمیخته با …………………….. بود.
پاسخ: اساطیر

۹ -اسلام چه تاثیری بر هویت ایرانی داشته است؟
پاسخ: – ایرانی ان پس از آشنایی با اسلام، عناصر مشرکانه و اساطیر ی خود را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند.
– با پذیرش عقاید و ارزش های اسلامی، ایران به جهان اسلام ملحق گردید.
– هویت ایرانی بخشی از هویت جهان اسلام شد.

۱۰ -چرا زبان دری فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام درآمد؟
پاسخ: فارسی دری از دیرباز به عنوان زبان سیاسی دربار ایران، زبان رسمی اقوام مختلفی بود که در سرزمین پهناور ایران زندگی می کردند. این زبان به دلیل مشارکت فعال ایرانی اندر حیات فکری جهان اسلام، از محدوده زبان سیاسی جهان اسلام فراتر رفت و به عنوان زبان دوم جهان اسلام درآمد.

۱۱ -زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام وارد کدام مناطق و مرزها شد؟
پاسخ: مرزهای امپراتوری ها ی گورکانی و عثمانی را در نوردید و در مناطق مختلف جهان اسلام، از هندوستان و تبت تا آسیای صغیر و شبه جزیره بالکان، گسترش یافت.

۱۲ -بعد از ورود اسلام به ایران زبان دوم جهان اسلام کدام زبان بود؟
پاسخ: زبان فارسی

۱۳ -چه کسانی خدماتی را جهت گسترش زبان فارسی انجام داده اند؟
پاسخ: فردوسی، مولوی ، سعدی ، حافظ و دیگر حکیمان و شاعران ای رانی خدمات بی نظیری انجام دادند.

۱۴ -چرا مسلمانان نیازمند آموختن زبان فارسی بودند ؟
پاسخ: ایرانی ان مسلمان معارف و هنرهایی تولید کردند که مسلمانان برای دستیابی به آنها نیازمند آموختن زبان فارسی بودند.

۱۵ -جوامع اسلامی چگونه با هجمه های نظامی و سیاسی اقوام مختلف مقابله کردند؟
پاسخ: – مهاجمان را دفع کردند. مانند آنچه در جنگ های صلیبی گذشت.
– مهاجمان را درون فرهنگ خود جذب و هضم کردند. مانند آن چه درحمله مغول رخ داد .
– در مواجهه با فرهنگ جدید غرب دچار خود باختگی فرهنگی شدند، که تجربه جدیدی است و هنوز به پایان خود نرسیده است.

۱۶ -چرا مسلمانان در برخورد با غرب دچار خود باختگی فرهنگی شدند؟
پاسخ: به دلیل قدرت سیاسی و نظامی جوامع غربی.

۱۷ -خودباختگی فرهنگی کشورهای اسلامی در برابر جهان غرب چه پیامدی به دنبال داشته است؟
پاسخ: سبب شد، تصویر ی که شرق شناسان و تاریخ نگاران غربی از هویت جوامع اسلام القا می کردند، در بین جوامع اسلامی و از جمله در جامعه ایران رواج پیدا کند.

۱۸ -دیدگاه مستشرقان از هویت جوامع اسلامی چگونه است؟
پاسخ: – از نظر آنان هویت فرهنگی جوامع اسلامی، توحیدی یا اساطیری نیست، بلکه دنیوی است.
– این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی به ابعاد تاریخی و جغرافی ایی محدود می شود و امت و ملت اسلامی را به اقوام مختلف، نظیر ترک و عرب و فارس، تقسیم می کند.

۱۹ -مستشرقان به چه کسانی اطلاق می شود؟
پاسخ: مستشرقان یا شرق شناسان به جمعی از محققان غربی گفته می شود که از منظر فرهنگ غرب و با اهداف و مواضع غربی، جوامع شرقی و میراث فرهنگی آنها را مطالعه می کنند.

۲۰ -منظور از ناسیونالیسم چیست؟
پاسخ: به مجموعه ای از باورها و نمادها گفته میشود که دلبستگی و تعلق خاطر به ملت و عناصر تشکیل دهنده آن از قبیل سرزمین، نژاد، قوم و زبان را اصل قرار میدهند و صرفا تعلق خاطر به چنین عناصری ، آرمان اساسی انسانها محسوب میشود.

۲۱ -متفکران ایرانی از دهه سی چه آثاری را در نقد رویکرد تقلیدی به غرب تدوین کردهاند؟
پاسخ: غرب زدگی – بازگشت به خویشتن – خدمات متقابل اسلام و ای ران – فطرت

(گفت و و کنید) 

۲۲ -چرا امروزه رسانه ها و فضای مجازی عرصه مهمترین منازعه هویتی به شمار می روند؟
پاسخ: امروزه رسانه ها و فضای مجاز ی با عبور از مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی جوامع، تعامل فرهنگی را از سطح محققان و مولدان فرهنگی به عموم کاربران و مصرف کنندگان فرهنگ ی منتقل کرده است و از سوی دیگر تعامل فرهنگی را از سطح نمادها و هنجارها به عمق عقاید و ارزش ها می کشاند. بدین وسیله عقاید و ارزش ها و فرهنگ های توحیدی ، اسطوره ای و دنیوی با کمیت و کیفیت نابرابر در دسترس همه قرار می گی رند و بدین ترتیب رسانه ها و فضای مجازی عرصه مهمترین  منازعه هویتی  می شوند.

۲۳ -یکی از مهم ترین تحولاتی که در یک جامعه می تواند اتفاق بیفتد …………………………… است .
پاسخ:
انقلاب

۲۴ -مهم ترین بحث درباره یک انقلاب چیست؟
پاسخ: دستاورد ها و پیامدهای آن

۲۵ -دو مورد از انواع دسته بندی پیامدهای انقلاب ها را بنویسید.
پاسخ: – پیامدهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
– پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

۲۶ -یکی از مهم ترین پیامدهای انقلاب ……………………………. است.
پاسخ:
تحولات هویتی

(بخوانیم و بدانیم)

۲۷ -برقراری روابط پایدار میان اعضای جامعه، نیازمند چیست؟
پاسخ: نیازمند مکان و سرزمین است.

۲۸ -چرا سرزمین یا وطن، برای مردمی که با هم زندگی می کنند ارزشی متفاوت از سایر مکان ها پیدا می کند و احساس خاصی در آن ها به وجود می آورد؟(چرا گاهی افراد دفاع از کشور را تا پای جان وظیفه خود می دانند؟)
پاسخ: زیرا مکان، زمینه ارتباط افرادی که عقاید و ارزش های مشترک دارند را فراهم می آورد.

۲۹ -چه چیز بعد جغرافیایی هویت جامعه را می سازد؟
پاسخ: سرزمین

۳۰ -بعد تاریخی هویت جامعه چگونه شکل می گیرد؟
پاسخ: افرادی که مدت زیادی با هم زندگی کرده اند، سرگذشت و سرنوشت مشترکی پیدا می کنند که به صورت خاطره جمعی و مشترک درمی آید و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. این خاطره در گذر زمان، متراکم و مستحکم می شود و بعد
تاریخی هویت جامعه را می سازد.

۳۱ -انقلاب اسلامی ایران حاصل چه بود؟
پاسخ: حاصل یک قرن مقاومت هویت اسلامی ـ ایرانی جامعه ما در برابر هجوم بازگشت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب بود.

۳۲ -بازگشت ایران به اسلام ، بعد از انقلاب اسلامی، چگونه بازگشتی بود؟
پاسخ: صرفا بازگشت به هویت تاریخ ی و جغرافیایی نبود بلکه بازگشت به هویت توحیدی و معنوی خویش بود.

۳۳ -چگونه ایران به قلب تپنده بیداری اسلامی تبدیل شد؟
پاسخ: جامعه ایران با بازگشت به هوی ت اسلامی خود، که هویتی مستقل، فعال و اثرگذار است به قلب تپنده بیداری اسلامی تبدیل شد.

۳۴ -چگونه اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در جهان ظاهر شد؟
پاسخ: جوامع اسلامی دیگر با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ای ران، هویت خود را بیرون از تصاویر ی که فرهنگ غربی القا می کرد، جست وجو می کنند و به این ترتیب، اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در جهان ظاهر شد.

۳۵ -انقلاب اسلامی چه تاثیری بر هویت ایران و ایرانی داشت؟
پاسخ: – موجب بازگشت به هویت توحیدی و معنوی خویش شد.
– به رهبری امام خمینی و با تکی ه بر آموزه ها ی قرآن و اهل بی ت به هویت اسلامی خود بازگشت.
– به قلب تپنده بیداری اسلامی تبدیل شد.
– به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در جهان ظاهر شد.

۳۶ -انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر اندیشمندان جهان غرب داشته است؟
پاسخ: نظریه پردازان غربی را که طی قرن بیستم، دنیوی شدن همه فرهنگ ها را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می دانستند، به تأمل در نظریات پیشین خود و بازبینی آنها فراخوانده است.

۳۷ -از نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران، بزرگ تری ن و مردمی ترین انقلاب عصر جدید کدام است؟
پاسخ: اسلامی ایران

۳۸ -چند مورد از شعارهای جهانی و فطری انقلاب اسلامی ایران را بنویسید.
پاسخ: آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عقلانیت عزت و برادری

۳۹ -از نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران، دلزدگی احتمالی مردم ناشی از چیست؟
پاسخ: ناشی از رویگردانی مسئولین از ارزشهای دینی می باشد.

۴۰ -منظور از بیداری اسلامی چیست ؟
پاسخ: مقاومت هایی که به منظور حفظ عزت و استقلال جهان اسلام در برابر نفوذ و سلطه فرهنگ شکل گرفته است که ریشه در فرهنگ اسلامی دارد .

۴۱ -منظور از قطب فرهنگی چیست ؟
پاسخ: کانون یا مرکزی که مردم جهان برای پاسخ به پرسش ها و نیازهای خود به ویژه پرسش های معرفتی و معنوی به آن رو می آورند.