سوالات درس ۹ جامعه شناسی دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۹ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس نهم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۹ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس نهم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات جامعه شناسی دوازدهم / درس نهم
توجه: فایل دانلودی (سوالات روی کتاب جامعه دوازدهم PDF ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱- جایگاه علم در اسلام چگونه است
جواب: در اسلام علم از مهمترین ارزش هاست از علم به عنوان هدف آفرینش یاد شده است علت برتری انسان بر فرشتگان است انسان به سبب علم خلیفه خداوند در زمین شده است قرآن کریم کتاب علم است پیامبران برای تعلیم و تربیت آدمی آن مربوط شدهاند.

۲_ در اسلام آموختن کدام علوم من شده است؟
جواب: سحر و جادو

۳_ علم نافع از نظر اسلام چیست؟
جواب: علم نافع علمی است که ما را به اهداف و نزدیک کند حرکت ما را آسان کند ما را پیش ببرد در ما روحیه حرکت ایجاد کند ما را شکوفا کند و ظرفیت های ما را به فعلیت برساند علم نافع علمی که به کار کشور بیاید و برای حل مشکلات کشور مفید باشد.

۴_ انواع علوم نافع را بنویسید؟
جواب: علوم ابزاری که نیازهای روزمره جامعه اسلامی را برطرف میکنند مانند علم پزشکی و علوم فنی مهندسی علوم پایه
۲_ علومی که درباره چگونگی استفاده از علوم ابزاری و اهداف ارزش ها و آرمان های انسان صحبت می کنند
۳_ علوم که درباره حقیقت انسان و آغاز و انجام آن سخن میگویند
۴_ علم به جامعه و تاریخ

۵-…

۶_ علوم اجتماعی در قرآن چگونه است؟
جواب: قرآن در موارد متعددی به توصیف و تبیین زندگی اجتماعی انسان ها می پردازد. به نقد و ارزیابی جوامع و فرهنگهای بشری میپردازد. جامعه آرمانی مدنظر خود را ترسیم میکند. سنت های الهی یا قوانین حاکم بر تداوم و تغییر در جوامع و مکانهای مختلف را بیان می کند.

۷_ جامعه آرمانی قرآن چه جامعه ای است؟
جواب: جامعه ای است که در آن به عدالت و قسط رفتار میشود فرهنگ حق دارد و در آن به کسی ظلم میشود و در برابر ظلم به دیگران مقاومت می شود.

۸_ نقش پیامبران در جامعه در دیدگاه قرآن کریم چیست؟
جواب: پیامبران برای ساختن جامعه بر اساس عدالت و قسط مبعوث شدند.

۹_ علم مدنی در دیدگاه فارابی چیست؟
جواب: فارابی علم اجتماعی را زیر مجموعه علوم انسانی میدانسته است.

۱۰_ فارابی جوامع را با چه مالک ها و معیارهای تقسیم بندی می کند؟
جواب: بر اساس نوع علم اندیشه فرهنگ و رفتاری که جوامع دارند.

۱۲_ انواع جامعه در دیدگاه فارابی را توضیح دهید.
جواب: مدینه جاهله یعنی جوامعی که از علوم عقلی بی بهره اند. در این جوامع علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد اما علمی که از ارزش ها و آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید وجود ندارد. مدینه فاضله جامعه است که بر محور علم سازمان یافته است و جامعه آرمانی است. این در مدینه فاضله به علم تجربی محدود نمیشود و علوم وحیانی و عقلانی را نیز در بر می گیرد. مدینه فاضله و مدینه ضاله جوامع هستند که در نتیجه انحراف از مدینه فاضله ۶ گرفته اند. مدینه فاسقی جامعه است که در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود آمده است در مدینه فاسقی با آنکه مردم علوم وحیانی و احرار نمی شناسند اما به آن عمل نمی کنند. جامعه ضاله جامعه است که در اثر انحراف نظری از مدینه فاضله شکل میگیرد در مدینه صالح نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه فاضله هم تعریف میگردد و آرمانها و ارزشها و امور غیر عقلانی آرمانها و ارزشهای اخلاقی معرفی میشوند.

۱۳_ چرا علم مدنی فارابی از همه ظرفیتهای علوم اجتماعی برخوردار است؟
جواب: ۱_ به توصیف و فهم کنش ها و ساختارهای جوامع می پردازد
-۲. به تبیین و علت یابی واقعیت های اجتماعی و تحولات آنها میپردازد
-۳. نسبت به انجمن ها ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف داوری ارزشی دارد
-۴. از نحوه رفتار و سبک زندگی کنشگران و باید ها و نبایدهای زندگی صحبت می کند.

۱۴_ دو متفکر اجتماعی اسلامی و آثار آنها را نام ببرید.
جواب: ابوعلی مسکویه مولف کتاب تجارب الامم. ابوریحان بیرونی نویسنده کتاب تحقیق ماللهند

۱۵_ ابن خلدون کیست و چه دیدگاه هایی داشت؟
جواب: یک اندیشمند اجتماعی مسلمان که با تاثیر پذیری از قرآن به دنبال شناخت سنت های الهی در جامعه بود او در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیشتر از روش حسی و تجربی استفاده میکرد. عصبیت را به عنوان عامل شکل گیری جوامع نامی برد. علم اجتماعی را علم عمران مینامید.

۱۶_ انواع عقل را توضیح دهید.
جواب: ۱_ عقل ابزاری یا تجربی که به وسیله آن پدیده های طبیعی و مادی مورد بررسی قرار می گیرند این عقل حسی است. از عقل ابزاری برای پیش بینی و کنترل پدیده ها استفاده می شود
-۲. عقل تفسیری که به وسیله آن پدیده های معنا دار مانند کنش اجتماعی فهمیده می شوند و تفسیر می شوند. از عقل تفسیری برای انسجام بخشیدن به زندگی اجتماعی استفاده می شود.
-۳عقل انتقادی عقل است که برای داوری نسبت به مناسبت ها و ارتباطات اجتماعی به کار می رود مانند عدالت آزادی و آزادگی که بین افراد وجود دارد.

۱۷_ نمونه هایی از عقل ابزاری ، عقل تفسیری، عقل انتقادی بیان کنید .
جواب: با کسب نمره بیشتر موفقیت تحصیلی بیشتری پیدا می کنم . (عقل ابزاری). فهم علوم می تواند زندگی ام را زیباتر و با معنا ترسازد، نه صرفا کسب نمره(عقل تفسیری) از طریق کسب نمره و فهم علوم مانع سلطه گری در جامعه می شوم تا همه زندگی زیبا و با معنایی داشته باشند.

برای دریافت سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دوازدهم روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات متن جامعه دوازدهم درس ۹
1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.