سوالات درس ۹ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۹ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس نهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۹ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس نهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات درس نهم

۱- انواع چالش های جدید فرهنگ جدید فرهنگ را نام ببرید و برای هریک نمونه ای ذکر کنید
پاسخ: . ۱- اقتصادی (بحران بیکاری، رکود اقتصادی)
سیاسی (عدم مشروعیت نظام های سیاسی، ساختارمعیوب سازمان ملل متحد)
اجتماعی (گسترش اعتیاد ، طالق) فرهنگی (بحران های معرفتی، هویتی ، نیهیلیسم)
۲- منطقه ای (جنبش های ضد استعماری مثال جنبش الجزایر ، ویتنام و …)
فرامنطقه ای (چالش شرق و غرب ، غرب و اسلام)
۳- مقطعی (بحران های اقتصادی ۱۹۲۹، ۲۰۰۸)
مستمر(چالش فقر و غنا)
۴- خرد (بحران های سیاسی و اقتصادی کشورهای هم پیمان غرب)
کلان (جنبش ضدجهانی شدن ، وال استریت)
۵- معنوی و دینی (ضعف اخلاق و معنویت)
۶- معرفتی و علمی (تجربه گرایی محض ، حس گرایی)
۷- در ون فرهنگی (تقابل لیبرالیسم با سوسیالیست)
بین فرهنگی (تقابل غرب با اسلام)
۸- تمدنی (برخورد و تعارض تمدن ها بین هند و چین و اسلام و امریکا و ژاپن و اسالوها “طبق نظر هانتینگتن”)
۹- ذاتی (فقر و غنا)
عارضی (بحران های بیکاری و رکود)

۲- لیبرالیسم متقدم چه رویکرد ی داشت؟ چگونه عمل کرد ؟
پاسخ: لیبرالیسم متقدم (در قرن ۱۸ و ۱۹)رویکرد ی فردی و اقتصادی داشت. و موجب شد:
۱- نظام ارباب – رعیتی و ارزش های اجتماعی ان در هم ریخته شود
۲- کشاورزان را از بردگی عام رها کرده و به استثمار و بردگی جدید در قالب گارگران تبدیل کرد.
۳- اجازه مهاجرت به کشاورزان داد تا سرمایه وجود خود را به صورت کارگر در معرض خرید سرمایه داران قرار دهند.
۴- مانع مداخله دولت ها و کمک به مستمندان می شدند.

۳- مالتوس در نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می شوند چه اعتقادی داشت ؟
پاسخ: انسانی که در دنیای از قبل تملک شده به دنیا می اید، اگر نتواند قدرت خود را از والدینشدریافت کند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد ، هیچ گونه حقی برای دریافت کمترین مواد غذایی ، مقام یا موقعیت ندارد . و طبیعت حکم به رفتن او می کند و این حکم را اجرامی کند .

۴- ریکاردو در خصوص مسایل اقتصادی برای حکومت گران چه وظایفی در نظرمی گیرد ؟
پاسخ: حکومت گران به حفظ صلح، دفاع از مالکیت، کاستن از بهایی که باید برای قانون پرداخته شود و  رعایت صرفه جویی در بخش های مختلف دولت بپردازند ، سرمایه و مردم راه خود را خواهند یافت .

۵- نمونه ای ازعملکرد لیبرالیسم اقتصادی در قرن ۱۹ بنویسید .
باوجود قحطی سال ۱۸۴۶ ایرلند دولتمردان انگلیسی ازهراقدامی برای مقابله با آن خودداری کردند و یک و نیم میلیون نفر تلف شدند و یک میلیون
نفرمهاجرت کردند.

۶- شعار لیبرالیسم چه بود؟
پاسخ: آزادی ، خصوصا آزادی اقتصادی جهت باز کردن راه استثماربرای صاحبان ثروت

۷- چگونه لیبرالیسم موجب چالش فقر و غنا شد ؟
پاسخ: لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی و آزادی اقتصادی راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را در عرصه حیات انسانی نادیده انگاشتند و چالش فقر و غنا در بطن و ذات فرهنگ غرب شکل گرفت.

۸- نظرات آیزایا برلین در مورد مفهوم آزادی مثبت و آزادی منفی را تحلیل کنید. آیزایا
برلین(۱۹۰۹تا۱۹۹۷م) فیلسوف سیاسی انگلیسی (متولد روسیه و بزرگ شده انگلستان و یهودی است)معتقد است آزادی و برابری با هم یک جا جمع نمی شوند.
برای برقراری عدالت و امکانات مناسب برای همه روی زمین(ساختن بهشت)نیازمند اجبار و زور هستیم. کمال گرایی به حکومت استبداد ی منجر می شود. آزاد شدن از چیزی ، آزادی منفی است. آزادی برای رسیدن به چیزی ، آزادی مثبت است. آزادی از(منفی) و آزادی برای(مثبت) است. آزادی مثبت توان حرکت به سمت هدف است و به معنای استقلال در برابر وابستگی به دیگران است. آزادی منفی یعنی تحمیل ن کردن خواسته ها از طرف دیگران، آزادی منفی لیبرالیسم اولیه است. معتقد است دستیابی به استقلال از راه ترک خواست هایی که دیگران را بر بشر مسلط میکند ، ممکن است کاری خوب باشد ، اما در واقع از آزادی انسان میکاهد و محدودیتهایی درونی و بیرونی پدید میآورد که در نهایت با آزادی فرد در تعارض‌اند.

۹- بلوک شرق و غرب چگونه شکل گرفت ؟
پاسخ: جهت حل چالش فقر و غنا مارکس لیبرالیسم اقتصادی، فردگرایی لیبرالیستی، اقتصاد سرمایه داری و مالکیت خصوصی را نقد کرد و معتقد به حرکت انقلابی برای ایجاد جامعه سوسیالیستی و کمونیستی شد. و با به قدرت رسیدن حزب کمونیست در شوروی بلوک شرق (چپ)در مقابل نظریه های لیبرالیستی جهان غرب (راست) شکل گرفت .

۱۱- بلوک شرق و بلوک غرب شامل کدام جوامع بودند؟
پاسخ: بلوک شرق: روسیه و کشورهای اروپای شرقی و چین. بلوک غرب : آمریکا و اروپای غربی

۱۱- شعار نظام های سوسیالیستی و مارکسیستی چه بود ؟
پاسخ: عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت

۱۲- شباهت و تفاوت دو ابر قدرت شرق و غرب را توضیح دهید.
تفاوت : از نظر سیاسی ، اقتصادی و جغرافیایی در د و بخش متمایز قرار می گرفتند.
شباهت: از جهت فرهنگی به فرهنگ واحد ی تعلق داشتند یعنی شرق سیاسی نیز در متن غرب فرهنگی قرار داشت.

۱۳- مبانی نظری مارکسیسم در چه چارچوب فرهنگی قرارداشت؟
پاسخ: نظریه ی مارکسیسم در چارچوب بنیان های فرهنگی غرب به حل مسایلی می پرداخت که در متن این فرهنگ پدید آمده بود(قصد عبور از بنیان های نظری غرب را نداشت .) و رویکرد ی سکولار حتی ماتریالیستی نسبت به عالم داشت .

۱۴- چالش های بلوک شرق و غرب از کدام نوع چالش ها محسوب می شد ؟
پاسخ: ۱- جهانی
۲- در ون فرهنگی
۳- عارضی
۴- تمدنی

۱۵- منظور از مفهوم آزادی مثبت و آزادی منفی چیست ؟ آزادی مثبت یعنی آزادی برای چه؟  (آزادی برای فرصت ها، آزادی برای پیشرفت و توسعه جامعه) آزاد شویم که به چه برسیم . آزادی منفی یعنی آزادی از چه ؟
پاسخ: از چه چیزهایی آزاد شویم(آزادی از استبداد و ظلم و …)انقلاب ها آزادی از ظلم هستند.

۱۲- اولین چالش جوامع صنعتی چه بودو چگونه به وجود آمد؟
پاسخ: چالش فقر و غنا. در جوامع لیبرال با آزادی صاحبان سرمایه، بهره کشی جدید از کارگران(که قبال کشاورز بودند)به شدت گسترش یافت.

۱۷- در دوران تقسیم دو قطبی جهان به بلوک شرق و غرب هریک از کشورهای منطقه خاورمیانه به کدام یک از دو قطب تعلق داشت ؟
پاسخ: کشورهای وابسته به بلوک غرب : ترکیه ، عربستان ، کویت ، امارات متحده عربی ، عمان ، اردن ، یمن شمالی ، قطر ، بحرین ، ایران قبل از انقلاب ، لبنان ، مصر بعد از جمال عبدالناصر
کشورهای وابسته به بلوک شرق : سوریه ، عراق ، یمن جنوبی، مصر تا اول حکومت انورسادات ، سودان

۱۸- جدول زیر را تکمیل کنید:

چالش جهان دو قطبی)بلوک شرق و غرب(
نوع چالش توضیحات
منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای؟
پاسخ:
منطقه ای)جنبش های ضد استعماری مثل جنبش الجزایر، و یتنام(
فرا منطقه ای)بحران زیست محیطی، چالش بلوک شرق و غرب(
درون فرهنگی یا بین فرهنگی؟
پاسخ:
در ون فرهنگی)تقابل لیبرالیسم با سوسیالیسم(بین فرهنگی)غرب با اسلام(
خرد یا کلان؟
پاسخ:
خرد)بحران های سیاسی و اقتصادی کشورهای هم پیمان غرب، اختلافات ژاپن با چین(
کلان)فقر و غنا، شمال و جنوب(
مقطعی یا مستمر مقطعی)بحران های اقتصادی، بیکاری، رکود(
مستمر)فقر و غنا(

 

سوالات درس ۹ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.