سوالات درس ۹ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۹ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل نهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۹ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل نهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است.
فصل نهم :: الکتریسیته

 سوالات علوم درس ۹ هشتم سری اول

۱- چگونه می توان بادکنک را دارای بار الکتریکی نمود؟
پاسخ: اگر بادکنکی را با پارچه پشمی یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم، بادکنک و پارچه پشمی دارای بار الکتریکی می‌شوند.

۲- چرا بادکنکی که باردار شده است می تواند به دیوار بچسبد؟
پاسخ: چون بادکنک که از جنس پلاستیک است به پارچه پشمی مالش داده می‌شود، در نتیجه باردار شده و اثر القای الکتریکی، بادکنک به دیوار می چسبد.

۳- چرا وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می‌کنید پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبد؟
پاسخ: هنگام تمیز کردن در اثر مالش تلویزیون دارای بار الکتریکی منفی و پارچه مثبت می‌شود (الکترون ها از پارچه به صفحه تلویزیون منتقل می‌شوند) و در نتیجه به علت غیر هم نوع بودن بار این دو پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند.

۴- چرا هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می‌کنید مو به دنبال شانه کشیده می‌شود؟
پاسخ: در اثر تماس شانه با مو شانه بار (منفی) و مو بار (مثبت) پیدا می‌کنند به این علت جذب شانه شده و با آن کشیده و از حالت مرتب خرج می‌شوند.

۵- چرا وقتی شانه پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکه آب نزدیک کنید. باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می‌شود؟
پاسخ: در اثر مالش شانه با پارچه پشمی در آن بار الکتریکی منفی ایجاد می‌شود. در این حالت شانه منفی است مولکول های آب را (که دو سر مثبت و منفی دارند) از طرف قطب مثبت (در اثر القای الکتریکی) به خود جذب می‌کند.

۶- هنگام مالش دو جسم به یکدیگر چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: معمولا هر دوی آنها بار الکتریکی می‌شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند (وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می‌شوند می تواند اجسام دیگر را جذب کند)

۷- نیروی الکتریکی چیست؟
پاسخ: نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می‌کنند نیروی الکتریکی می نامیم نیروی الکتریکی به دو صورت دیده می‌شود: ربایشی و رانشی

۸- دو نوع نیروی الکتریکی بین دو جسم با ذکر مثال بنویسید.
پاسخ: الف: دافعه مانند دو بادکنک باردار شده یا قطب های همنام آهن ربا
ب: جاذبه مانند جاذبه بین پارچه و بادکنک یا قطب های غیر همنام آهن ربا

۹- دو نوع بار الکتریکی نام ببرید.
پاسخ: بار الکتریکی منفی – بار الکتریکی مثبت

۱۰- وقتی اجسام پلاستیکی مانند بادکنک یا شانه پلاستیکی به پارچه پشمی داده می‌شوند پلاستیک دارای بار منفی و پارچه پشمی دارای بار مثبت می‌شود.

۱۱- دو قاعده ی بارهای الکتریکی را بنویسید.
پاسخ: ۱) دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند (هر دو منفی – یا هر دو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی (دفع) وارد می‌کنند.
۲) دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند بر یکدیگر نیروی ربایشی (جذب) وارد می‌کنند.

۱۲- الکتروسکوپ یا برق نما چیست؟
پاسخ: برای تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین نوع بار آن از وسیله ساده‌ای به نام برق نما (الکتروسکوپ) استفاده می‌کنیم.

۱۳- ساختمان الکتروسکوپ چگونه است؟
پاسخ: برق نما از یک صفحه یا گوی، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است. وقتی دو ورقه برق نما بدون بار است ورقه‌های آن به هم نزدیک‌اند و وقتی باردار می‌شود، ورقه‌های آن از هم دور می‌شوند.

۱۴- چگونه می توان به وسیله الکتروسکوپ نشان داد یک جسم باردار است یا نه؟
پاسخ: اگر جسم بارداری را به الکتروسکوپ نزدیک کنیم ورقه های آن از هم دور (یا اگر باشند به هم نزدیک) می‌شوند.

۱۵- تعیین نوع بار الکتریکی جسم توسط الکتروسکوپ را بیان کنید؟
پاسخ: اگر کلاهک الکتروسکوپ خنثی (بدون بار) باشد با نزدیک کردن میله پلاستیک بار مثبت در کلاهک می‌ماند و بار منفی به ورقه‌ها رفته آنها از هم دور می‌شوند و با نزدیک کردن میله شیشه‌ای بار مثبت در ورقه‌ها قرار می‌گیرد که ورقه‌ها را از هم دور می‌شود بعد از دور کردن میله‌ها کلاهک دوباره خنثی می‌شود و ورقه‌ها به سر جای قبل خود باز می‌گردند.

۱۶- برای انجام آزمایش الکتریسیته باید وضعیت محیط (شرایط) چگونه باشد؟
پاسخ: باید در هوای خشک و با وسایل کاملا خشک انجام شود.

۱۷- ذرات داخل هسته دارای چه نوع باری هستند؟
پاسخ: پروتون بار مثبت، الکترون بار منفی و نوترون نیز بدون بار الکتریکی است.

۱۸- توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟
پاسخ: چون در حالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است.

۱۹- چرا در اثر مالش دو جسم باردار می‌شوند؟ (چگونگی باردار شدن اجسام را با ذکر مثال بنویسید.)
پاسخ: وقتی دو جسم را به یکدیگر مالش می دهیم، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود. مثلا وقتی پارچه پشمی را به میله پلاستیکی می دهیم، تعدادی از الکترون ها پارچه پشمی جدا می‌شوند و به میله پلاستیکی منتقل می‌شوند، در نتیجه تعداد الکترون های پارچه کمتر از تعداد پروتون ها شده و بار الکتریکی مثبت می‌شود. میل نیز که تعدادی الکترون اضافی دریافت کرده است، تعداد الکترون هایش بیشتر از پروتون هایش می‌شود بار الکتریکی آن منفی خواهد شد.

۲۰- وقتی میله شیشه ای با کیسه نایلونی مالش داده می‌شود شیشه دارای بار مثبت و کیسه نایلونی دارای بار منفی است.

۲۱- وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش می دهیم چه روی می دهد؟
پاسخ: تعدادی از الکترون های پارچه پشمی‌کنده می‌شوند به میله پلاستیکی منتقل می‌شوند. در نتیجه تعداد الکترون های پارچه پشمی کمتر از تعداد پروتون های آن شده و بارهای مثبت بیشتر می‌شود. بنابراین بار الکتریکی پارچه پشمی مثبت می‌شود.

۲۲- اتم چگونه دارای بار الکتریکی می‌شود؟
پاسخ: در صورتی که: الف) اگر از اتم الکترونی جدا شود (مثبت)
ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود (منفی)

۲۳- باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می‌شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند.

۲۴- مواد بر اساس قابلیت عبور جریان الکتریکی به چند دسته تقسیم می‌شوند نام ببرید؟
پاسخ: رسانا و نارسانا

۲۵- رسانا چیست؟ چند مثال بزنید.
پاسخ: موادی که بار الکتریکی می تواند به راحتی در آن ها حرکت کند. مانند: فلزات – مغز مداد – بدن انسان – آب ناخالص

۲۶- چرا برقراری جریان الکتریکی در فلزات آسان است؟
پاسخ: زیرا تعدادی از الکترون های اتم فلز وابستگی کمی به هسته آن دارند و آزادانه می توانند در فلز حرکت کنند که به آن ها الکترون های آزاد می گویند. در فلزات تعداد الکترون های آزاد زیاد است.

۲۷- الکترون آزاد چیست؟
پاسخ: در اتم به الکترون هایی که در دورترین فاصله از هسته قرار دارند و وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند و می توانند آزادانه حرکت کنند و از یک اتم به اتم دیگر جهش کند، الکترون آزاد گفته می‌شود.

۲۸- نارسانا چیست؟ چند مثال بزنید؟
پاسخ: موادی که همه الکترون های آن ها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی توانند آزادانه حرکت کنند و نمی توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند. مانند شیشه، پلاستیک، چوب خشک

۲۹- راه های باردار شدن اجسام را بنویسید.
پاسخ: روش مالش دادن – روش تماس – روش القایی

۳۰- ایجاد بار به روش تماس را توضیح دهید.
پاسخ: در اثر تماس میله باردار به جسم، خنثی ایجاد می‌شود. مثلا اگر میله دارای بار منفی را با جسم خنثی تماس دهیم. تعدادی الکترون از میله وارد جسم خنثی می‌شود و جسم خنثی نیز دارای بار منفی می‌شود.

۳۱- ایجاد بار به روش مالش دادن را توضیح دهید.
پاسخ: ساده ترین روش باردار کردن اجسام مالش است. که معمولا برای اجسام نارسانا به کار می رود. وقتی جسمی را مالش می دهیم تعدادی الکترون از سطح آن جدا شده و بر سطح دیگر می نشیند، در نتیجه جسمی که الکترون از دست داده؛ بار مثبت و جسمی که الکترون می گیرد بار منفی پیدا می‌کند.

۳۲- القای بار الکتریکی را با ذکر مثال توضیح دهید.
پاسخ: ایجاد بار الکتریکی در اجسام بدون تماس: در این روش جسم باردار، باردار کردن اجسام رسانا (فلزی) به کار می ورد و دارای بار الکتریکی می‌شود. مثلا اگر میله باردار منفی را به کره A نزدیک کنیم الکترون های آزاد این کره دافعه الکتریکی بار منفی میله قرار می گیرند و به دورترین فاصله ممکن می روند. در نتیجه کره A که دچار کمبود الکترون شده، دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می‌شود.

۳۳- کره های فلزی به چه روشی باردار شده‌اند؟
پاسخ: به روش القای بار الکتریکی

ادامه سوالات متن فصل نهم علوم هشتم :

۳۴- چگونه با یک میله دارای بار منفی می توان بدون تماس دو جسم را باردار کرد؟
پاسخ: به روش القای بار الکتریکی

۳۵- در هنگام ایجاد بار در دو کره با روش القا نوع بار کره ها چگونه خواهد بود؟
پاسخ: کره نزدیک القا کننده، بار مخالف و کره آن طرف بار موافق پیدا می‌کند.

۳۶- در هر ثانیه چه تعداد آذرخش روی سطح زمین زده می‌شود؟
پاسخ: ده ها مورد

۳۷- ابرها چگونه دارای بار الکتریکی می‌شوند؟
پاسخ: ابرها به علت مالش به هوا یا کوه های بلند و یا القای الکتریکی، دارای بار مثبت یا منفی می‌شوند.

۳۸- آذرخش یا تخلیه الکتریکی چگونه صورت می گیرد؟
پاسخ: اگر دو ابر چنان به هم نزدیک شوند که قسمت های دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار گیرند به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام ممکن است الکترون ها از یک ابر به ابر دیگر بجهند که به آن تخلیه الکتریکی بین دو ابر گویند. این عمل معمولا با جرقه های بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است.

۳۹- آذرخش یا صاعقه چیست؟
پاسخ: به تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین آذرخش یا صاعقه گفته می‌شود.

۴۰- تخلیه الکتریکی بین ابر باردار و زمین چگونه اتفاق می افتد؟
پاسخ: ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین، در زمین بار القایی ایجاد می‌کنند؛ در این حالت امکان تخلیه الکتریکی بین ابرها و زمین وجود دارد.

۴۱- خطرات تخلیه الکتریکی ابرها کدامند؟
پاسخ: موجب آتش سوزی می‌شود و به ساختمان ها، خطوط انتقال برق، انسان ها و دام ها خسارت های جبران ناپذیر وارد می‌کند.

۴۲- برق گیر چیست؟
پاسخ: در هر ثانیه به طور متوسط ۱۰۰ آذرخش روی سطح زمین زده می‌شود که می‌تواند آسیب‌ها و خطرات زیادی داشته باشد. برای حفاظت ساختمان‌ها از خط آذرخش از برق‌گیر استفاده می‌شود. برق‌گیر کابل مسی یا میله‌ٔ مسی ضخیم با نوک تیز است. قسمت نوک تیز برق‌گیر را در بالاترین نقطه ساختمان نصب می‌کنند و انتهای آن را در اعماق مرطوب زمین قرار می‌دهند. تیزی نوک برق‌گیر باعث می‌شود که در صورت ایجاد آذرخش خسارتی به ساختمان وارد نشود.

۴۳- جریان الکتریکی در واقع همان بارهای الکتریکی است.

۴۴- مدار الکتریکی چیست؟
پاسخ: برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند بار به یک مسیر بسته نیاز دارد تا در آن حرکت کند، مسیری که بارها در آن حرکت می‌کنند مدار الکتریکی نامیده می‌شود.

۴۵- هر مدار الکتریکی ساده شامل چه اجزایی است؟
پاسخ: هر مدار الکتریکی ساده شامل یک مولد، لامپ، کلید و سیم های رابط است.

۴۶- نقش مواد در مدار الکتریکی چیست؟
پاسخ: ایجاد یک اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو نقطه از مدار است. وقتی که آن دو نقطه توسط یک جسم رسانا مانند یک سیم به هم وصل شوند، جریان الکتریکی به وجود می آید.

۴۷- به قوه و باتری مولد جریان الکتریکی گفته می‌شود.

۴۸- برای آنکه همواره بار الکتریکی در مدار حرکت داشته باشد چه چیزی لازم است؟
پاسخ: باید بین دو نقطه از مدار یک مولد مانند باتری یا پیل و یا … قرار گیرد.

۴۹- اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست؟
پاسخ: هر مولد جریان الکتریکی دارای یک مشخصه ای به نام ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی است و اختلاف پتانسیل الکتریکی عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است.

۵۰- نقش اختلاف پتانسیل در مدار چیست؟
پاسخ: ایجاد (به وجود آمدن) جریان الکتریکی است.

۵۱- یکا و وسیله اندازه گیری اختلاف پتانسیل چیست؟
پاسخ: ولت – ولت سنج

۵۲- ولت سنج همواره به شکل موازی یا متوالی با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد؟
پاسخ: موازی

۵۳- چگونه یک باتری برق تولید می‌کند؟
پاسخ: باتری ها دارای دو پایانه مثبت و منفی اند. انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری، از واکنش های شیمیایی که درون باتری بین تیغه های فلزی و مواد درون باتری رخ می دهد به وجود می آید. در این واکنش ها بارهای منفی در یک سر باتری جمع می‌شوند و در سر دیگر باتری بار مثبت پیدا می‌کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می‌شود.

۵۴- اجزای یک مدار ساده را بنویسید.
پاسخ: ۱) باتری ۲) مصرف کننده ۳) سیم رابط ۴) کلید قطع و وصل

۵۵- هر گاه در مدار کلید بسته شود جریان الکتریکی برقرار می‌شود و لامپ روشن می‌شود برای به وجود آمدن جریان الکتریکی وجود قوه یا باتری ضروری است.

۵۶- وقتی در یک مدار کلید بسته می‌شود چه شرایطی پیش می آید؟
پاسخ: مدار کامل می‌شود و الکترون ها از باتری انرژی می گیرند و در مدار حرکت می‌کنند و جریان به وجود می آید.

۵۷- مقدار انرژی که بارهای الکتریکی در یک مدار می گیرند، بستگی به چیز دارد؟
پاسخ: به اختلاف پتانسیل باتری

۵۸- جهت یا مسیر حرکت الکترون ها در مدار چگونه است؟
پاسخ: از پایانه منفی پیل به طرف پایانه مثبت

۵۹- شدت جریان الکتریکی چیست؟
پاسخ: مقدار جریان الکتریکی که در مدار جاری است.

۶۰- مقاومت الکتریکی (R) چیست؟
پاسخ: مقاومت رسانا در مقابل حرکت الکترون ها را مقاومت الکتریکی رسانا می گویند. (به علت برخوردشان با ذرات رسانا مانند اتم های در حال نوسان برای آن ها به وجود می آید. و به صورت گرما ظاهر می‌شود.)

۶۱- نام یکا و وسیله اندازه گیری جریان و چگونه در مدار قرار می گیرد؟
پاسخ: آمپر – آمپر سنج – متوالی

۶۲- رابطه ولتاژ با شدت جریان چگونه است؟
پاسخ: اگر ولتاژ جریان الکتریکی در یک مدار افزایش یابد مقدار جریان الکتریکی در مدار به همان نسبت افزایش می یابد.

۶۳- آیا مقاومت همه رساناها یکسان است؟
پاسخ: خیر – مقاومت برخی از رساناها از رساناهای دیگر بیشتر است.

۶۴- رابطه جریان با ولتاژ و ولتاژ و مقاومت چگونه است؟
پاسخ: با ولتاژ مستقیم – با مقاومت معکوس

۶۵- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی چه نام دارد و با چه وسیله ای اندازه گیری می‌شود؟
پاسخ: اهم نام دارد – مقاومت الکتریکی رسانا را به وسیله ای به نام اهم متر اندازه می گیرند.

۶۶- چه رابطه ای بین مقاومت و ولتاژ و جریان در مدار وجود دارد؟
پاسخ: هر چه مقدار مقاومت الکتریکی یک مدار بیشتر باشد جریان کمتری از مقاومت الکتریکی می گذرد و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم جریان زیادتری از مقاومت الکتریکی می گذرد.

سوالات فصل ۹ علوم هشتم

 سوالات علوم درس ۹ هشتم سری دوم

فصل ۹

۱- وقتی جسمی دارای …….. می شود می تواند اجسام دیگر را جذب کند.
پاسخ: بار الکتریکی

۲- دو نوع مختلف بارهای الکتریکی را نام ببرید. با مثال.
پاسخ: ۱- بار مثبت مانند بار پارچه پشمی، میله شیشه‌ای، موی سر
۲- بار منفی مانند بار پارچه ابریشمی، بادکنک، میله پلاستیکی ، کیسه فریزر

۳- چه هنگام بین اجسام نیروی ربایشی(جاذبه) ایجاد می‌شود؟
پاسخ: وقتی دو جسم دارای بارهای مخالف هم باشند (یعنی یکی مثبت و دیگری منفی) به هم نزدیک میشوند و همدیگر را جذب می‌کنند.

۴- چه هنگام بین اجسام نیروی رانشی(دافعه) ایجاد می‌شود؟
پاسخ: وقتی اجسام بارهای هم نام داشته باشند(یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی) از هم دور میشوند و همدیگر را دفع می‌کنند.

۵- الکتروسکوپ یا برقنما چیست و چه کاربردی دارد؟
پاسخ: وسیله‌ای است که به ما نشان می‌دهد یک جسم بار الکتریکی دارد یا نه و اگر بار دارد بار آن مثبت است یا منفی.

۶- با استفاده از الکتروسکوپ چگونه میتوان فهمید که یک جسم بار الکتریکی دارد یا ندارد؟
پاسخ: در حالت عادی ورقه های الکتروسکوپ به هم چسبیده و بسته میباشند، وقتی جسمی را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می‌کنیم اگر ورقه ها از هم باز شوند نتیجه میگیریم آن جسم بار الکتریکی دارد، اما اگر ورقه ها از هم باز نشود و تغییری نکند آن جسم بار الکتریکی ندارد.

۷- آزمایش های الکتریسیته باید در چه شرایطی انجام بشود تا نتیجه بدهد؟
پاسخ: در هوای خشک و با وسایل کاملا خشک.

۸- چرا در حالت عادی اتم خنثی و بدون بار است؟
پاسخ: تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر است و بار الکتریکی آن ها با هم مخالف است در نتیجه همدیگر را خنثی می‌کنند و اتم خنثی می شود.

۹- اجسام چگونه با روش مالش دارای بار الکتریکی می شود؟ با مثال. 
پاسخ: وقتی دو جسم را به هم مالش می‌دهیم، تعدادی از الکترون ها از یک جسم جدا شده و به جسم دیگر اضافه می شود، جسمی که الکترون از دست داده دارای بار مثبت و جسمی که الکترون گرفته است دارای بار منفی می‌شود.
مثال: وقتی میله پلاستیکی و پارچه پشمی را به هم مالش می‌دهیم تعدادی الکترون از پارچه کنده شده و به میله‌ی پلاستیکی اضافه می‌شود، در نتیجه پارچه بار مثبت و میله بار منفی بدست میاورد.

۱۰- منظور از اجسام رسانا چیست؟ با مثال.
پاسخ: به اجسامی که بار الکتریکی می‌تواند در آن ها حرکت کند، رسانا می‌گویند. مثال: فلزات، مغز مداد، بدن انسان و آب ناخالص.

۱۱- منظور از اجسام نارسانا چیست؟ با مثال. 
پاسخ: به اجسامی که جریان الکتریکی را از خود عبور نمی‌دهند و الکترون های آن نمی‌تواند به سادگی حرکت کند، نارسانا می گویند. مثال: شیشه، پلاستیک و چوب خشک.

۱۲- الکترون آزاد چیست؟
پاسخ: به الکترون هایی که وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند و میتوانند آزادانه حرکت کنند الکترون آزاد می‌‌گویند.

۱۳- چرا جریان الکتریکی در فلزات به آسانی عبور می‌کند؟
پاسخ: چون در فلزات تعداد الکترون آزاد زیاد است و این الکترون ها می‌تواند حرکت کند و الکتریسیته را جابجا کند.

۱۴- چرا جریان الکتریکی در اجسام نارسانا عبور نمی‌کند؟
پاسخ: زیرا الکترون های این اجسام به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و نمیتوانند به سادگی حرکت کنند.

۱۵- روش القای بار الکتریکی را توضیح دهید.
پاسخ: در این روش با نزدیک کردن یک جسم بار دار به جسم بدون بار فلزی، بدون اینکه با هم تماس داشته باشند، جسم بدون بار دارای بار الکتریکی می‌شود. (این روش مخصوص باردار کردن اجسام فلزی است)

۱۶- اگر به وسیله یک میله با بار منفی دو کره فلزی را با روش القا دارای بار الکتریکی کنیم، نوع بار هر کره چگونه خواهد بود؟
پاسخ: کره نزدیک به میله، دارای بار مخالف میله یعنی مثبت می‌شود و کره دور دارای بار موافق میله یعنی منفی می شود.

۱۷- روش انتقال بار(تماس) برای باردار کردن اجسام را توضیح دهید.
پاسخ: در این روش یک جسم باردار را به یک جسم بدون بار تماس می‌دهیم و با انتقال الکترون ها بین این دو جسم، جسم بدون بار دارای بار الکتریکی می‌شود و نوع بار آن مانند جسم باردار اولیه است.

۱۸- ابرها چگونه باردار میشوند؟
پاسخ: به دلایل مختلفی مانند: مالش با ابرهای دیگر، هوا، کوه ها یا القای الکتریکی دارای بار میشوند

۱۹- تخلیه الکتریکی بین دو ابر را توضیح دهید.
پاسخ: وقتی دو ابر به هم نزدیک میشوند به طوری که طرف های نا هم نام آن ها نزدیک هم باشد ، الکترون ها از یک ابر به ابر دیگر می‌جهند که به آن تخلیه الکتریکی بین دو ابر می‌‌گویند. این عمل معمولا همراه با جرقه های بزرگ، گرما و صدا است.

پاسخ: ۲۰- تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین را توضیح دهید.
ممکن است زمین بر اتر حرکت ابرهای نزدیک سطح زمین بار القایی بدست بیاورد و بین ابر و زمین تخلیه الکتریکی صورت بگیرد و ممکن است بر اثر آن آتش سوزی پاسخ: رخ دهد و به انسانها، درختان و ساختمان ها آسیب وارد شود.

۲۱- برای ایجاد جریان در یک مدار چه شرایطی لازم است؟
پاسخ: باید سیم های رسانا به هم وصل شده باشند و وسیله‌ای در داخل مدار اختلاف پتانسیل ایجاد کند.

۲۲- نقش یک مولد مانند باتری و پیل در مدار چیست؟
پاسخ: مولد انرژی لازم برای ایجاد جریان و اختلاف پتانسیل الکتریکی را ایجاد می‌کند.

۲۳- یکای اختلاف پتانسیل الکتریکی چه نام دارد؟
پاسخ: ولت نام دارد و با علامت “V” نشان داده می‌شود.

۲۴- اختلاف پتانسیل بین دو نقطه را با چه وسیله ای اندازه گیری می‌کنند؟
پاسخ: با ولت سنج

۲۵- اختلاف پتانسیل باتری مربوط به چیست؟
پاسخ: مربوط به اختلاف پتانسیل بین دو سر (پایانه)مثبت و منفی باتری است.

۲۶- انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل دو سر باتری از کجا تامین می شود؟
پاسخ: از واکنش های شیمیایی که درون باتری رخ می‌دهد به دست می اید.

۲۷- منظور از اختلاف پتانسیل یک ولت در مدار الکتریکی چیست؟ با مثال. 
پاسخ: اگر در یک مدار اختلاف پتانسیل یک ولت باشد یعنی به هر واحد بار یک ژول انرژی وارد می‌شود تا از مدار عبور کند. مثال اگر ولتاژ یک باتری ۱۲ باشد به هر واحد بار ۱۲ ژول انرژی داده می‌شود.

۲۸- منظور از شدت جریان الکتریکی چیست؟
پاسخ: به مقدار جریان الکتریکی که در مدار جاری است، شد جریان می‌‌گویند.

۲۹- یکای (واحد) شدت جریان الکتریکی چه نام دارد؟
پاسخ: آمپر نام دارد و با علامت A نشان داده می‌شود.

۳۰- مقدار جریان الکتریکی را با چه وسیلهای اندازه گیری می‌کنند و این وسیله چگونه در مدار قرار میگیرد.
پاسخ: با آمپر سنچ که به طور متوالی در مدار قرار می گیرد.

۳۱- علت گرم شدن یک رسانا بر اثر عبور جریان چیست؟
پاسخ: وقتی الکترون ها از رسانا عبور می‌کند با اتم های در حال نوسان رسانا برخورد می‌کند و انرژی که الکترون ها از باتری گرفته‌اند به گرما تبدیل می‌شود.

۳۲- منظور از مقاومت الکتریکی چیست؟
پاسخ: الکترون ها هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبرو هستند که به این مقاومت، مقاومت الکتریکی می‌‌گویند.

۳۳- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی چیست؟
پاسخ: اهم که با علامت Ω نشان داده می شود.

۳۴- مقدار مقاومت الکتریکی را با چه اندازه میگیرند؟
پاسخ: با اهم متر

۳۵- در یک مدار بین موارد: ولتاژ، مقاومت الکتریکی و شدت جریان چه رابطهای وجود دارد؟ (قانون اهم چیست؟ )
پاسخ: هر چقدر مقاومت بیشتر شود، مقدار جریان کمتر می‌شود و هر چقدر ولتاژ بیشتر شود، جریان بیشتر می‌شود. قانون اهم چیست

– ۳۶ برای رسم طرح یک مدار الکتریکی از چه علامت هایی استفاده می شود؟
کمیت های الکتریسیته

گروهی از کمیت های الکتریسیته :
کمیت های الکتریسیته

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.