سوالات درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۹ هویت دوازهم

سوالات درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۹ هویت دوازهم

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم / در بخش زیر سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم ، سوالات هویت اجتماعی دوازدهم مربوط به درس نهم (درس بعد سیاسی هویت ایران) میباشد که از بخش زیر میتوانید آن را مطالعه نمایید.
درس نهم: بعد سیاسی هویت ایران

۱ -چند مورد از هویت های سیاسی جوامع را نام ببرید.
پاسخ: شناسنامه، گذرنامه، پرچم، روزها و جشن ها ی ملی، مرزهای سیاسی، نیروهای مسلح، جنگ، صلح، سازمان ها و ادارات، دادگاه ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، روزنامه ها، رسانه ها، صداوسیما، احزاب و گروه های سیاسی، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، مجلس خبرگان، رهبری ، قانون، قانون اساسی، شیوه ها ی حکمرانی و…

۲ -منظور از قدرت چیست ؟
پاسخ: موجودی که بتواند کاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای قدرت است.

۳ -چرا انسان کنشگری قدرتمند است ؟
پاسخ: زیرا انسان همه کنش های خود را با آگاهی و اراده انجام می دهد.

۴ -قدرت …………… انسان محدود است .
پاسخ: فردی
۵ -ویژگی قدرت فردی انسان چیست ؟
پاسخ: قدرت فردی انسان محدود است. او نمی تواند همه نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد و برای تأمین برخی از نیازهای خود، به کمک دیگران احتیاج دارد.

۶ -منظور از قدرت اجتماعی چیست ؟( قدرت اجتماعی چه زمانی شکل می گیرد؟)
پاسخ: قدرت اجتماعی هنگامی پیدا می شود که انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده دیگران تأثیر بگذارد و کار ارادی دیگران را به خدمت بگیرد.

۷ -چه کسانی از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند؟
پاسخ: کسانی که توان تأثیرگذاری بیشتری بر اراده دیگران دارند.

۸ -آیا فقط افراد دارای قدرت اجتماعی هستند ؟
پاسخ: خیر – علاوه بر افراد، نهادها، سازمان ها و جوامع نیز دارای قدرت اجتماعی هستند.

۹ -آیا قدرت اجتماعی بدون پذیرش دیگران به وجود می آید ؟
پاسخ: خیر

۱۰ -منطور از جمله «قدرت اجتماعی بدون پذیرش دیگران به وجود نمی آید.» چیست ؟
یعنی دیگران باید بپذیرند که مطابق آنچه از آنها خواسته می شود، عمل کنند.

۱۱ -تنها راه تاثیر گذاشتن بر دیگران و به خدمت گرفتن فعالیت ارادی آن ها چیست ؟
پاسخ: جلب تبعیت آن ها است .

۱۲ -جلب تبعیت دیگران به چند شکل انجام می گیرد ؟
پاسخ: تبعیت با کراهت – تبعیت با رضایت

۱۳-منظور از تبعیت با کراهت چیست ؟
پاسخ: تبعیتی که ناشی از تهدید و ترس باشد.

۱۴ -منظور از تبعیت با رضایت چیست ؟
پاسخ: تبعیتی که با رضایت و میل درونی همراه است.

۱۵ -چه قدرتی دارای مقبولیت است؟
پاسخ: قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید، دارای مقبولیت است.

۱۶ -منظور از اقتدار چیست؟
پاسخ: قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد، اقتدار نام دارد .

۱۷ -به نظر شما قدرتی که دیگران با اکراه از آن تبعیت می کنند، تا چه زمانی می تواند دوام بیاورد؟
پاسخ: تا زمانی که منشا قدرت وجود داشته باشد .

۱۸ -مدار مقبولیت چیست ؟
پاسخ:
مدار مقبولیت، خواست و اراده کسان ی است که قدرت بر آنها اعمال می شود.
۱۹ -مدار مشروعیت چیست ؟
پاسخ: مدار مشروعیت، حق و باطل بودن است.

۲۰-انواع مشروعیت را نام ببرید.
پاسخ: مشروعیت حقیقی – مشروعیت دروغین

۲۱-منظور از مشروعیت حقیقی چیست؟
پاسخ: اگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد، مشروعیت حقیقی دارد.

۲۲-منظور از مشروعیت دروغین چیست؟
پاسخ: اگر قدرت موافق با ایدئولوژی های ساختگی بشر ی باشد، مشروعیت دروغین دارد.

۲۳ -چه رابطه ای بین مقبولیت و مشروعیت حقیقی وجود دارد ؟
پاسخ: مقبولیت و مشروعیت می توانند با هم باشند و می توانند از یکدیگر جدا باشند.

۲۴ -چه زمانی قدرت هم مشروعیت حقیقی و هم مقبولیت اجتماعی دارد ؟
پاسخ: اگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه باشد.

۲۵ -چه زمانی قدرت مقبول ولی غیر مشروع است ؟
پاسخ: هنگامی که قدرت برخلاف حکم و قانون الهی باشد اما تبعیت از آن، از روی رضایت باشد.

(بخوانیم و بدانیم)

۲۶ -منظور از قدرت سخت چیست ؟
پاسخ: قدرتی است که از طریق ابزارهای خشن، با زور و به طور آشکار، توسط نهادهای نظامی اعمال می شود.

۲۷ -منظور از قدرت نرم چیست ؟
پاسخ: قدرتی که به شکل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی، با کمک ابزارهایی مانند رسانه ها و نهادهای آموزشی اعمال می شود.

۲۸ -در گذشته کدام نوع از قدرت موجب سلطه سیاسی و اقتصادی یک کشور بر سایر کشورها می شد؟
پاسخ: قدرت سخت

۲۹ -امروزه کدام نوع از قدرت سبب سلطه فرهنگی یک کشور بر سایر کشورها می شود؟
پاسخ: قدرت نرم

۳۰ -چرا نظام آموزشی کشورها از ابزارهای اعمال قدرت نرم هستند؟(نظام آموزشی کشورها از ابزارهای اعمال قدرت نرم هستند، یعنی چه ؟)
پاسخ: یعنی یک کشور می تواند از طریق نفوذ در نظام آموزشی کشور دیگر، در آن کشور اعمال قدرت کند و فرهنگ و جهان بینی نسل های آینده ساز آن کشور را مطابق منافع و اغراض خود تغییر دهد.

۳۱ -ابزار نبرد دولت ها را در گذشته با حال مقایسه کنید؟
پاسخ: در گذشته نبرد بین دولت ها در قلمرو سرزمینی و با ابزار نظامی صورت می گرفت و رسانه ها خبر آن را منتشر می کردند، اما امروزه نبرد در حوزه فرهنگ و با ابزار رسانه صورت می گیرد و درگیری نظامی، اگر اتفاق بیفتد در ادامه جنگ فرهنگی رخ می دهد.

۳۲ -چرا امروزه کنشگران فردی می توانند از قدرت تاثیرگداری بیشتری نسبت به دولت ها برخوردار باشند ؟ مثال بزنید.
پاسخ: زیرا امروزه بسیاری از کنش گران فردی با استفاده از شبکه ها ی اجتماعی ، ارتباطات اجتماع ی گسترده ا ی در فضای مجازی دارند و به همین دلیل گاهی در مقایسه با دولت ها تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی بیشتری دارند؛ سلبریتی ها، ستاره های هنری، ورزشی و… از جمله این کنشگران فردی هستند که در برخی موارد می توانند جریان ساز شوند.

۳۳-امروزه بسی اری از کنشگران فردی با استفاده از ………………………. ، ارتباطات اجتماعی گسترده ای در فضای مجازی دارند.
پاسخ: شبکه های اجتماعی

۳۴ -چه زمانی سلطه بیشتر مورد رضایت و پذیزش قرار می گیرد ؟
پاسخ: هنگامی که سلطه به شیوه فرهنگی اعمال شود

۳۵ -منظور جامعه شناسان از «سلطه هژمونی» چیست ؟
پاسخ: هنگامی که سلطه به شیوه فرهنگی اعمال شود بیشتر مورد رضایت و پذیرش قرار می گیرد ، جامعه شناسان از این نوع سلطه به «هژمونی» تعبیر می کنند.

۳۶ -درسلطه هژمونی کشورها از چه روش ها و ابزارهایی برای مهندسی رضایت عمومی و برتری جوی خود استفاده می کنند ؟ مثال بزنید.
پاسخ: سلطه هژمونیک از شیوه ها و ابزارهای فرهنگی مانند هنر و رسانه برای مهندسی رضایت عمومی و توجیه برتری جویی خود استفاده می کند. برای نمونه رسانه ها ی آمریکایی، اسلام هراسی را به عنوان شیوه ای برای بسط هژمونی آمریکا به کار می برند، تا مردم جهان را برای مقابله با اسلام راضی و همراه سازند.

۳۷ -سیاست چیست و چه رابطه ای با قدرت دارد ؟
پاسخ: هرگاه قدرت ِ برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد، «سیاست» پدید می آید؛ یعنی سیاست، اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به هدف است.

۳۸ -چرا وجود سیاست برای هر جهان اجتماعی لازم و ضروری است؟
پاسخ: زیرا هر جهان اجتماعی آرمان ها و ارزش های ویژه ا ی دارد و نمی تواند بدون سیاستی مناسب، به آرمان ها و ارزش های خود دست یابد.

۳۹ -منظور از نظام سیاسی چیست ؟
پاسخ: مجموعه ساز و کارهایی که برا ی اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود دارد، به نظام سیاسی شکل می دهد.

۴۰ -بین نظام سیاسی و نظام های دیگر (فرهنگی ، اقتصادی و …) چه رابطه ای وجود دارد ؟
پاسخ: -در یک جهان اجتماعی، نظام سیاسی نمی تواند مستقل از نظام های دیگر مانند نظام فرهنگی، اقتصادی و… باشد؛ بلکه در تعامل با آنها قرار می گیرد. نظام سیاسی، بر نظام ها ی دیگر، اثر می گذارد و از آنها نیز تأثیر می پذیرد.

۴۱ -نظام ……………………………. عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تأمین می کند.
پاسخ: فرهنگی

۴۲-تاثیر نظام فرهنگی بر نظام سیاسی را توضیح دهید.
پاسخ: نظام فرهنگی عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تأمین می کند و اگر عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید و ارزش های فرهنگی جامعه باشد، نظام سیاسی، مقبولیت دارد؛ اما اگر نظام سیاسی به دالی ل داخلی و یا تحت تأثیر و فشار عوامل خارجی، از اصول و ارزش های فرهنگی خود عدول کند، نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی را کاهش می دهد.

۴۳-تاثیر نظام سیاسی بر نظام فرهنگی را توضیح دهید.
پاسخ: نظام سیاسی نیز اگر به ارزش های فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از مدیریت سیاسی خود، به بسط و توسعه فرهنگ کمک می کند و اگر از ارزش ها و آرمان ها ی جامعه دور شود زمینه بحران های فرهنگی و هویتی را فراهم می سازد

۴۴-چه رابطه ای میان نظام اقتصاد ی و نظام سیاسی وجود دارد؟
پاسخ: نظام سیاسی بر اساس ارزش های خود با وضع قوانین و مدیریت اجرایی بر نظام اقتصادی تاثیر می گذارد. نظام اقتصادی نیز می تواند با حمایت های ویژه از حکومت و دولت قدرت آن ها را تحکیم نماید یا با ایجاد بحران های واقعی یا کاذب زمینه فروپاشی نظام سیاسی را فراهم آورد.

۴۵ -مالک تقسیم بندی نظام های سیاسی را نام ببرید.
پاسخ: – تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده
– روش تصمیم گیری
– بر اساس دین مداری یا دنیا مداری

۴۶ -نظام های سیاسی براساس تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده به چند دسته تقسیم می شوند؟
پاسخ: – نظام هایی که در آن یک فرد حاکم است و تصمیم می گیرد.
– نظام هایی که در آن اقلیتی تصمیم گیرنده هستند.
– نظام هایی که در آن اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تأثیر گذارند.

۴۷ -نظام های سیاسی براساس روش تصمیم گیری به چند دسته تقسیم می شوند؟
پاسخ: – نظام هایی که در آن، حاکمیا حاکمان براساس اهداف، اغراض و امیال خود تصمیم می گیرند؛ یعنی هر نوع تصمیمی را برای خود جایز می دانند.
– نظام هایی که در آن، حاکمیا حاکمان براساس حقیقت و فضیلت و با توجه به موازین عقلی تصمیم می گیرند.

۴۸ -مالک تقسیم بندی نظام های سیاسی را از نظر ارسطو نام ببرید.
پاسخ: – تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده
– روش تصمیم گیری

۴۹-انواع نظام سیاسی را از نظر ارسطو نام ببرید.
پاسخ: مونارشی – استبدادی – الیگارشی – آریستوکراسی – جمهوری – دموکراسی

۵۰-از نظر ارسطو مونارشی چه نوع نظام سیاسی می باشد ؟
پاسخ: نظام سیاسی است که در آن یک فرد براساس فضیلت تصمیم گیرنده است .

۵۱-از نظر ارسطو استبدادی چه نوع نظام سیاسی می باشد ؟
پاسخ: نظام سیاسی است که در آن یک فرد براساس خواست و میل خود تصمیم گیرنده است .

۵۲-از نظر ارسطو آریستوکراسی چه نوع نظام سیاسی می باشد ؟
پاسخ: نظام سیاسی است که در آن یک اقلیت براساس فضیلت تصمیم گیرنده هستند .

۵۳-از نظر ارسطو الیگارشی چه نوع نظام سیاسی می باشد ؟
پاسخ: نظام سیاسی است که در آن یک اقلیت براساس خواست و میل خود تصمیم گیرنده هستند .

۵۴-از نظر ارسطو جمهوری چه نوع نظام سیاسی می باشد ؟
پاسخ: نظام سیاسی است که در آن اکثریت براساس فضیلت تصمیم گیرنده هستند .

۵۵-از نظر ارسطو دموکراسی چه نوع نظام سیاسی می باشد؟
پاسخ: نظام سیاسی است که در آن اکثریت براساس خواست و میل خود تصمیم گیرنده هستند .

۵۶-از نطر ارسطو چه تفاوتی بین دموکراسی و جمهوری وجود دارد ؟
پاسخ: در هر دو نظام سیاسی اکثریت تصمیم گیرنده هستند با این تفاوت که در جمهوری اکثریت بر اساس فضیلت تصمیم می گیرند اما در دموکراسی اکثریت بر اساس خواست و میل خود تصمیم گیرنده هستند .

۵۷-فارابی چه مالک هایی را برای تقسیم بندی نظام سیاسی در نظر گرفت؟ در مورد آن توضیح دهید.
پاسخ: دین مداری – دنیامداری

۵۸ -از نظر فارابی مدینه فاضله چه نوع جامعه ای است؟
پاسخ: مدینه فاضله جامعه ا ی است که براساس قوانین الهی شکل می گیرد.

۵۹-از نظر فارابی جوامع جاهله چه نوع جوامعی هستند؟
پاسخ: جوامعی را که آرمان ها و ارزش هایشان الهی و عقلانی نباشد جوامع جاهله می نامد و آنها را به اقسامی تقسیم می کند.

۶۰ -دو نوع نظام سیاسی شناخته شده در دنیای امروز را نام ببرید.
پاسخ: لیبرال دموکراسی – جمهوری اسلامی

۶۱-لیبرالیسم به چه معناست؟
پاسخ: به معنی مباح دانستن همه امور برای انسان است .

۶۲ -دموکراسی به چه معناست؟
پاسخ: به معنای حاکمیت مردم است.

۶۳-لیبرال دموکراسی چگونه نظامی است ؟
پاسخ: لیبرال دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می یابد و هیچ حقیقت و فضیلتی را به رسمیت نمی شناسد و حکومتی دنیوی و این جهانی است.

۶۴ -نظام لیبرال دموکراسی با کدام فرهنگ سازگار است؟چرا؟
پاسخ: این نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردی دنیوی به عالم هستی دارد، سازگار است.

۶۵-نام دیگر نظام جمهوری اسلامی چیست؟
پاسخ: مردم سالاری دینی

۶۶-کدام نوع از نظام سیاسی ، در جهان اسلام مورد توجه قرار گرفته است؟
پاسخ: جمهوری اسلامی

۶۷-عنوان «جمهوری» در نظام جمهوری اسلامی به چه معناست؟
پاسخ: به معنای به رسمیت شناختن حضور مؤثر مردم در نظام سیاسی است.

۶۸-عنوان «اسلامی» در نظام جمهوری اسلامی به چه معناست؟
پاسخ: کلمه اسلامی نشان دهنده این است که فعالیت ها بر اساس عقاید و ارزش های اسلامی ، سازمان پیدا میکند.

۶۹ -در نظام جمهوری اسلامی قوانین و مقررات چگونه شکل می گیرند؟
پاسخ: با خواست مردم و ذیل اراده و مشیت الهی شکل می گیرند.

۷۰-چند مورد از ارزش های اجتماعی اسلامی را نام ببرید.
پاسخ: عبودیت – عدالت – استقلال – آزادی- نفی وابستگی- نفی تسلط بیگانگان بر امت اسلامی- امنیت- تأمین اجتماعی – عمران و آبادانی – عقلانیت – مشورت و مشارکت در امور عمومی – ارتقای معرفت و آگاهی .

۷۱-چرا عمل به ارزشهای اجتماعی اسلام وظیفه الهی است و موجب تقرب انسان به خداوند می شود؟
پاسخ: زیرا در نگاه اسلامی ، اغلب این ارزش ها با آنکه ناظر به مسائل اجتماعی دنیوی هستند، تفسیر دنیوی ندارند، بلکه سیرتی الهی و دینی دارند.

۷۲ -در آموزه های اسلامی عبادت چه زمانی ارزش بیشتری می یابد؟
پاسخ: زمانی که بعد اجتماعی وسیع تری پیدا می کنند.

۷۳ -از نظر برخی روایات مهم ترین مسئولیت چیست؟
پاسخ: مسئولیت متقابل امت و امام

۷۴ -وظیفه امت اسلامی چیست؟
پاسخ: امت اسلامی با ید از پذیرش طاغوت و قدرت های غیر الهی خودداری کند و در شکل گیری امامت و ولایت الهی براساس موازین و ارزشهای اسلامی هوشمند و فعال باشند.