سوالات فصل ۱۰ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۱۰ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس دهم

سوالات فصل ۱۰ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس دهم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۶۰س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۳۱س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۱۰ علوم سری اول

۱- در گذشته با استفاده از …….. زاویه ارتفاع ستارگان را مشخص میکردند. 
جواب: اسطرلاب

۲- اسطرلاب را تعریف کنید؟ 
جواب: وسیله‌ای در گذشته که برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده شده است.

۳- یک وسیله نجومی را به همراه کاربرد آن نام ببرید.
جواب: اسطرلاب وسیله‌ای در گذشته که برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده شده است.

۴- …….. یکی از دانشمندان قرن هفتم هجری قمری است که رصد خانه مراغه را تاسیس کرد.
جواب: خواجه نصیر الدین طوسی

۵- سه نمونه از فعالیت‌های منجمان ایرانی و مسلمان سایر کشورها را در گذشته بنویسید؟ 
جواب: ۱- مشاهده آسمان و مطالعه اجرام آسمانی
۲- ساخت ابزارهای نجومی مانند اسطرلاب
۳- احداث رصدخانه و ارائه جدول دقیق نجومی

۶- حدود ۴۰۰ سال پیش گالیله با ساختن اسطرلاب و رصد آسمان به وسیله آن پنجره جدیدی به سوی شناخت دقیقتر جهان گشود. (ص غ)
جواب: نادرست- گالیله با ساختن تلسکوپ (نه اسطرلاب) به رصد آسمان پرداخت.

۷- از قرن هجدهم میلادی تاکنون را دوران ……. مینامند.
جواب: کهکشانی

۸- دوران کهکشان چه دورانی است؟
جواب: قرن هجدهم میلادی تاکنون را دوران کهکشانی نامگذاری نمودند زیرا امروزه دانشمندان با بهره گیری از تجهیزات مدرن در صدد کشف ناشناخته های جهان هستی میباشند.

۹- کهکشان را تعریف کنید؟ 
جواب: کهکشان مجموعه ای عظیم از ستارگان گازها گرد و غبار و فضای بین ستاره‌‌ای است که تحت تاثیر نیروی جاذبه گرانشی متقابل در کنار هم جمع شدهاند.

۱۰- ……… بخش کوچکی از کهکشان راه شیری است که ما درون آن قرار گرفته‌ایم. 
جواب: منظومه شمسی

۱۱- منظومه شمسی تنها منظومه متحرک موجود در کل کیهان است. (ص غ)
جواب: نادرست- در جهان هستی (کیهان) میلیاردها کهکشان وجود دارد.

۱۲- تنها ستاره منظومه شمسی ………….. نام دارد.
جواب: خورشید

۱۳- فاصله خورشید تا زمین کیلومتر و یا ۸ دقیقه و بیست ثانیه نوری است که به این فاصله ………….. اطلاق میشود. 
جواب: یک صد و پنجاه میلیون – یک واحد نجومی

۱۴- یک واحد نجومی را چگونه تعیین میکنند؟
جواب: به فاصله زمین تا خورشید که ۱۵۰ میلیون کیلومتر است یک واحد نجومی میگویند.

۱۵- ستارهای حدود ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ کیلومتر از زمین فاصله دارد این ستاره چند واحد نجومی از زمین فاصله دارد؟
جواب: فاصله این ستاره ۴ واحد نجومی است.

۱۶- ……… که نور در مدت یک سال طی میکند میگویند. 
جواب: فاصله‌ای- سال نوری

۱۷- کدام اصطلاح واحد اندازهگیری است؟ 
۱- سحابی خورشیدی ۲- کمربند اصلی سیارک ۳- سال نوری ۴- شخانه
جواب: گزینه ۳- سال نوری واحد اندازهگیری فاصله زیاد است.

۱۸- سال نوری را تعریف کنید؟ 
جواب: به فاصله‌ای که نور در مدت زمان یک سال طی میکند سال نوری مینامند.

۱۹- چند ثانیه طول میکشد تا نور فاصله خورشید تا زمین را طی کند؟ آیا میدانید
الف)۵۰۰
ب)۴۸۰
ج)۲۸
د)۱۵۰
جواب: گزینه الف

۲۰- عناصر سازنده خورشید را نام ببرید.
جواب: هیدروژن و هلیوم

۲۱- در خورشید با تبدیل ……… به ……… نور و گرما تولید میشود. 
جواب: هیدروزن- هلیوم

۲۲- منظور از صورت های فلکی چیست؟
جواب: موقعیت ستارگان در آسمان به گونه ایست که وقتی به آنها نگاه میکنیم تعدادی از آنها ممکن است به صورت ها و شکل های خاصی دیده شوند این شکل ها را به اشیا و حیوانات تشبیه میکنند و به آن صورت فلکی میگویند

۲۳دو کاربرد صورت های فلکی را بنویسید
جواب: ۱- استفاده به عنوان تقویم در گذشته
۲- استفاده در جهت یابی شبانه

۲۴- صورت های فلکی همیشه به صورت ثابت در آسمان دیده ……… به همین دلیل در قدیم انسان ها از آنها به عنوان تقویم استفاده میکردند. 
جواب: نمیشود

۲۵- موانع رصد آسمان در شهرهای بزرگ را بنویسید؟ 
جواب: ۱- آلودگی نوری
۲- آلودگی هوا
۳- وجود ابر در آسمان

۲۶- جهت قبله در ایران همواره به سمت ……… است فقط زاویه انحراف آن نسبت به محل سکونت و شهرهای مختلف فرق دارد. 
جواب: جنوب عربی

۲۷- جهت قبله در جنوب ایران نسبت به شمال ایران زاویه انحراف …….. دارد.
جواب: بیشتری

۲۸- برای تعیین قبله بدون قبله نما به چه وسایل و اطلاعات نیاز دارید؟ 
جواب: قطب نما و زاویه انحراف قبل از جنوب به سمت غرب در ان شهر

٢٩- در کشور ما ایران که واقع در نیم کره شمالی است سایه به کدام طرف نمیتواند باشد؟
۱- شمال ۲- جنوب ٣- شرق ۴- غرب
جواب: گزینه ۲-  در نیمکره شمالی هیچ گاه سایه به سمت جنوب تشکیل نمی شود.

۳۰- سحابی خورشیدی را تعریف کنید؟
جواب: منظومه شمسی از ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و غبار به نام سحابی خورشیدی تشکیل شده است.

٣١- در منظومه شمسی سیاره مشتری بین دو سیاره ……… و ……… قرار دارد. 
جواب: مریخ- زحل

٣٢- به کره هایی که از خود نوری ندارند و در مداری به دور خورشید میچرخند ……… می گویند.
جواب: سیاره

۳۳- کدام اجرام را نمیتوان منیر به حساب أوره؟
۱- دب اصغر- ٢ زهره ٣- شهاب ۴- صور فلکی
جواب: گزینه ٢- سیاره ها از خود نور ندارند پس منیر نیستند.

٣۴- سیارات را تعریف کنید و اعضای آن را نام ببرید؟ 
جواب: سیارات به اجرامی گفته میشوند که در مداری به دور خورشید می‌چرخند و دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کروی و جذب اجرام کوچکتر اطراف مدار خود میباشند.

٣۵- سه ویژگی بنویسید که بتوان یک جرم آسمانی را به عنوان یک سیاره در نظر گرفت؟ 
جواب: – در مدار مشخص دور خورشید بچرخد
– از خود نوری ندارد
– جرم کافی برای ایجاد به اجرام کوچک اطرافش داشته باشد.

۳۶-  سیارات کروه اول سیارات سنکی یا ………  نامیده میشوند مانند ……… ………
جواب: درونی- تیر ناهید ، زمین ، بهرام

۳۷- سیارات منظومه شمسی به چند دسته تقسیم میشوند و اعضای ان را نام ببرید؟
جواب: به دو دسته
۱- گروه اول (سیارات سنگی یا درونی) تیر – ناهید- زمین – بهرام
۲- گروه دوم (سیارات گازی یا بیرونی) مشتری- کیوان- اورانوس- نپتون

۳۸- سه خصوصیت مشترک همه سیارات خارجی را بنویسید؟
جواب: همگی بزرگتر از زمین هستند طول سال بیشتری از زمین دارند و دارای قمر هستند.

۳۹- کدام سیارات به ترتیب جزه سیارات بیرونی و درونی هستند؟
۱- زمین-مریخ
۲- زحل-مریخ
۳- زحل-مشتری
۴- عطارد-مشتری
جواب: گزینه ۲

۴۰- نپتون طولانیترین سال و عطارد کوتاهترین سال را دارد.
جواب: درست

۴۱- نام سیاراتی که قمر ندارند را بنویسید؟ 
جواب: تیر (عطارد)- ناهید (زهره)
نکته: با اینکه عطارد از زهره به خورشید نزدیکتر است ولی زهره داغ ترین سیاره منظومه شمسی است.

۴۱- نام سیاره‌‌ای را بنویسید که مدت زمان بیشتری طول میکشد تا یک دور به دور خورشید بچرخد چرا؟ 
جواب: نپتون – زیرا فاصله زیادی تا خورشید دارد پس در مدار بزرگتر و طولانی تری باید بچرخد تا یک دور به دور خورشید را بزند.

۴۲- قمر را تعریف کنید؟ 
جواب: به جرمی آسمانی که تحت یک نیروی گرانش به دور یک سیاره در گردش است قمر میگویند

۴۳- کدام سیاره علاوه بر داشتن یک قمر جو یا اتمسفر نیز دارد؟ 
جواب: زمین

۴۴- فاصله متوسط مدار چرخش ……. به دور …….حدود ٣٨٠٠٠٠ کیلومتر است. 
جواب: ماه – زمین

۴۵- قمر مصنوعی چیست؟
جواب: ماهواره هابی که در مدار معینی به دور زمین می‌چرخند قمر مصنوعی نام دارند.

۴۶- سه نمونه از قمرهای مصنوعی را نام ببرید؟ 
جواب: ماهواره های مخابراتی – ماهواره های هواشناسی – GPS

۴۷- برای دریافت موقعیت مکانی GPS نیاز به دریافت اطلاعات از ……… ماهواره است تا جایگاه دقیق پیدا شود سیستم موقعیت‌یاب (GPS) از حدود ……… ماهواره تشکیل شده است،
جواب: سه – ٢۴

۴۸- علاوه بر ………… و ………… میلیاردها جرم فضایی به نام ………… در منظومه شمسی به دور خورشید میچرخند
جواب: سیاره‌ها- قمر های آن – سیارک

۴۹- کمربند اصلی سیارک ها را تعریف کنید؟ 
جواب: بیش از ۹۰ درصد سیارک ها و سنگ های فضایی در ناحیه‌‌ای به نام کمربند اصلی سیارک ها که بین مدار مریخ و مشتری واقع شده است تمرکز یافته‌اند.

۵۰- بیشتر سیارک ها در بین مدار سیاره‌‌ای  …………  و  ………… متمرکز هستند. 
جواب: مریخ- مشتری

۵۱- کمربند اصلی سیارک ها کجاست؟ 
جواب: در ناحیه‌ای بین مدار مریخ و مشتری

۵۲- شهاب سنگ (شخانه) را تعریف کنید؟
جواب: سنگ های فضایی که وارد جو زمین میشوند و به سطح زمین برخورد میکنند شهاب سنگ یا شخانه نام دارند.

۵۳- شهاب سنگ ها (شخانه ها) بیشتر در ………. فرود میآیند. 
جواب: دریاها و اقیانوس ها

۵۴- شهاب سنگ ها بیشتر در کدام قسمت زمین سقوط میکنند؟ چرا؟ 
جواب: اقیانوس ها و دریاها، زیرا بیشتر سطح زمین را آب دریاها و اقیانوس ها فرا گرفته است (بیش از ۷۰ درصد)

۵۵- انواع شهاب سنگها را بنویسید؟ 
جواب: ۱- سنگی
۲- آهنی
۳- سنگی- آهنی

۵۶- تیرهای درخشان نور که گاهی در آسمان شب دیده میشوند نام دارند.
جواب: شهاب

۵۷- شهاب چیست و چگونه تولید نور میکند؟
جواب: تیرهای درخشان نور که شب ها در آسمان به سرعت می‌گذرند شهاب نام دارند شهاب ها قطعاتی از سنگ و غبار هستند که بعد از برخورد یا جو زمین میسوزند و نور تولید میکنند.

۵۸- فعلا تنها سیاره‌‌ای است که علاوه بر زمین شرایط و قابلیت حیات در آن ممکن به نظر می- رسد.
جواب: بهرام (مریخ)

۵۹- سفینه های با سرنشین تاکنون بیشترین فاصله‌ای که طی کردند تا بوده است.
جواب: سطح کره ماه

۶۰- دلیل منطقی برای عدم وجود حیات در سیارات زیر بنویسید؟ 
آ) عطارد
جواب: بسیار گرم و سوزان است.
ب) مشتری
جواب: حالت گازی دارد.

سوالات متن فصل ۱۰ علوم سری دوم 

۱- منجمان ایرانی و مسلمان برای توسعه علم نجوم از چه ابزارهایی استفاده میکردند؟
جواب: رصدخانه، جداول دقیق نجومی و اسطرلاب

۲- اسطرلاب چیست؟
جواب: منجمان قدیمی از اسطرلاب برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده مینمودند.

۳- رصدخانه مراغه در چه قرنی و توسط چه کسی احداث شد؟
جواب: در قرن هفتم هجری به همت خواجه نصیرالدین طوسی

۴- چه کسی و چند سال پیش تلسکوپ را ساخت و استفاده کرد؟
جواب: حدود ۴۰۰ سال پیش گالیله با ساخت تلسکوپ و رصد آسمان به وسیله آن پنجره جدیدی به سوی شناخت دقیق تر جهان گشود.

۵- از قرن هجدهم میلادی تا کنون را چه نامیده اند؟ چرا؟
جواب: دوران کهکشانی – به علت استفاده از تجهیزات مدرن و تلاش در جهت کشف ناشناخته های جهان، دوران کهکشانی نامگذاری نمودند.

۶- کهکشان چیست؟
جواب: کهکشان، مجموعه‌ای عظیم از ستارگان، گازها، گرد و غبار و فضای بین ستاره‌ای است که تحت تاثیر نیروی جاذبه گرانشی متقابل، در کنار هم، جمع شده‌اند.

۷- منظومه شمسی جزء کدام کهکشان است؟
جواب: منظومه شمسی بخش بسیار کوچکی از کهکشان راه شیری است،
کهکشان ما خود بخش بسیار کوچکی از جهان هستی(کیهان) است و کیهان خود از میلیاردها کهکشان دیگر تشکیل شده است.

۸- نزدیکترین ستاره به زمین چه ستارهای است؟
جواب: خورشید، خورشید تنها ستاره منظومه شمسی است که نور و گرمای مورد نیازمان را تامین میکند.

۹- منظور از یک واحد نجومی چیست؟
جواب: فاصله زمین تا خورشید حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتر است، به این فاصله یک واحد نجومی میگویند.

۱۰- منظور از سال نوری چیست؟
جواب: به فاصله‌ای که نور در مدت زمان یک سال طی میکند، یک سال نوری گفته میشود. در علم نجوم برای بیان فواصل خیلی دور از واحد سال نوری استفاده میشود.

۱۱- خورشید چه ویژگی هایی دارد و از چه عنصرهایی ساخته شده است؟
جواب: خورشید کره‌ای عظیم از گاز های داغ است که از ۷۳ درصد هیدروژن، ۲۵درصد هلیوم و ۲ درصد گازهای دیگر تشکیل شده است.

۱۲- در خورشید چگونه انرژی آزاد می شود؟
جواب: به طور مداوم هیدروژن به هلیوم تبدیل میشود. این تبدیل همراه با کاهش جرم و تولید انرژی به صورت گرما و نور است.

۱۳- منظور از صورت فلکی چیست؟
جواب: وقتی به آسمان نگاه میکنیم ممکن است تعدادی از ستارگان به شکلهای خاصی دیده شوند، این شکلها را به اشیا، و حیوانات تشبیه میکنند و به آن ها صورت فلکی میگویند. مانند دب‌اکبر و دب‌اصغر

۱۴- از صورت های فلکی چه استفاده هایی میشود؟
جواب: ۱- هر یک از صورت های فلکی در زمان و موقعیت خاصی قابل دیدن هستند به همین دلیل در گذشته به عنوان تقویم از آنها استفاده میشد.
۲- از ستارگان و صورت های فلکی برای جهت یابی در شب نیز میتوان استفاده کرد.

۱۵- منظور از آلودگی نوری چیست؟
جواب: در شهر های نسبتا بزرگ به دلیل وجود نور فراوان لامپ های روشنایی در آسمان شهر، امکان رویت ستارگان در شب به خوبی وجود ندارد، به این پدیده آلودگی نوری میگویند.

۱۶- چند مورد از موانع رصد آسمان را نام ببرید.
جواب: آلودگی نوری – آلودگی هوا – وجود ابرها در آسمان.

۱۷- در روز چگونه می توان جهت یابی کرد؟
جواب: با استفاده از نور خورشید میتوان جهت یابی کرد.

۱۸- جهت قبله در ایران به کدام سمت است؟
جواب: به سمت جنوب غرب

۱۹- در مناطق مختلف کشور برای تعیین جهت قبله چه چیزهایی را باید دانست ؟
جواب: ۱- جهت جنوب جغرافیایی
۲- زاویه انحراف قبله نسبت به جنوب جغرافیایی

۲۰- منظومه شمسی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
جواب: منظومه شمسی شامل هشت سیاره و قریب به دویست قمر طبیعی، چند خرده سیاره میلیون ها سیارک و اجسام سنگین دیگر است که حجم بزرگی از فضا را اشغال کردهاند و همگی به دور خورشید میچرخند.

۲۱- اجزای منظومه شمسی از چه چیزی تشکیل شده‌اند؟
جواب: از ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و غبار به نام سحابی خورشیدی تشکیل شده‌اند.

۲۲- سیاره چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
جواب: سیاره به جرمی گفته میشود که در مداری به دور خورشید میچرخد و دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کروی و جذب اجرام کوچکتر اطراف مدار خود باشد. سیاره از خود نور ندارد، دور یک ستاره در گردش است و ممکن است دارای یک یا چند قمر باشد

۲۳- دو گروه سیارات کدامند؟ سیارات هر گروه را نام ببرید.
سیارات سنگی یا درونی که شامل: تیر(عطارد)، ناهید(زهره)، زمین(ارض) و بهرام(مریخ) است.
سیارات گازی یا بیرونی که شامل: مشتری(برجیس)، کیوان(زحل)، اورانوس و نپتون میباشد.

۲۴- قمر چیست؟
جواب: به جرمی آسمانی که تحت تاثیر نیروی گرانش به دور یک سیاره در گردش است قمر گفته میشود.

۲۵- ماه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
جواب: زمین تنها دارای یک قمر است که ماه نام دارد. ماه با سرعت متوسط یک کیلومتر در ثانیه در مدار بیضی به دور زمین میگردد. فاصله متوسط مدار چرخش ماه به دور زمین حدود ۳۸۰ هزار کیلومتر است.

۲۶- ماهواره ها یا قمرهای مصنوعی چه کاربردهایی دارند؟
جواب: آنها بر اساس کاربردهای خود در مدارهای معین و ارتفاع متفاوتی به دور زمین میگردند. –
– ماهواره مخابراتی:
جواب: امکان ارتباطات تلفنی، ارسال برنامه رادیویی و تلویزیونی و امواج راداری
– تعیین موقعیت و مسیر یابی(GPS) :
جواب: کمک به تشخیص موقعیت و جهت یابی
– ماهواره هواشناسی:
جواب: کمک به پیش بینی وضع هوا

۲۷- سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) چگونه کار میکند؟
جواب: این سیستم از ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. هر گاه یک دستگاه (GPS) در زمین روشن میشود با سه ماهواره نزدیک ارتباط برقرار میکند و موقعیت نقطه مورد نظر مشخص میشود.

۲۸- بیشتر سیارک های منظومه شمسی در کجا قرار دارند؟
جواب: بیش از ۹۰ درصد سیارک ها در ناحیه به نام کمربند اصلی سیارک ها که بین مدار مریخ و مشتری واقع شده است، قرار دارند.

۲۹- شهاب سنگ (شخانه) چیست؟
جواب: سنگ های فضایی هستند که وارد جو زمین شده و با سطح زمین برخورد میکنند.

– بیشتر در کجا سقوط میکنند و چه زیان هایی به دنبال دارند؟
جواب: بیشتر شهاب سنگ ها در اقیانوس سقوط میکنند.
برخورد شهاب سنگ با ماهواره ها یا سفینه های فضایی میتواند سبب اختلال یا از بین رفتن این ابزارها شود.

۳۰- شهاب چیست؟
جواب: قطعاتی از سنگ و غبار رها شده از مدار سیارک ها، در هنگام ورود جو زمین میسوزند و تیرهای درخشان نور دیده میشود، به این نور ها شهاب میگویند.

۳۱- علاوه بر زمین کدام سیاره قابلیت بررسی شرایط حیات را دارد؟
جواب: مریخ- سایر سیارات منظومه شمسی قابلیت حیات را ندارند. ولی هزاران سیاره فرا خورشیدی وجود دارد که انسان سعی دارد با ارسال سفینه فضایی اطلاعات بیشتری کسب کند.

جزوه سوالات فصل دهم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۱۰ علوم نهم (بهفر)
1.3MB
سوالات متن فصل ۱۰ علوم نهم (گرگان)
1.4MB
دانلود جزوه فصل ۱۰ همراه سوالات
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۱۰ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۱ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل نهم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۱۰ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.