سوالات فصل ۱۱ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۱۱ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس یازدهم

سوالات فصل ۱۱ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس یازدهم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۵۴س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۱۹س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۱۱ علوم سری اول

۱- زیست شناسان به منظور ……. و ……. از جانداران آنها را در گروه های متفاوتی قرار میدهند.
جواب: مطالعه – استفاده راحت‌تر

۲- هر گاه ضمن گروه بندی، راهنما یا کلیدی برای شناسایی جانداران طراحی کنیم به چنین راهنمایی ……. گویند.
جواب: کلید شناسایی دو راهی

۳- کلید شناسایی دو راهی را تعریف کنید؟
جواب: به راهنما یا کلیدی که برای شناسایی جانداران طرح میشود کلید شناسایی دو راهی میگویند.

۴- کلید شناسایی دو راهی بر اساس ……. جانداران طراحی شده است.
جواب: شباهت های

۵- چرا به بعضی از کلیدهای شناسایی دوراهی میگویند؟
جواب: زیرا در هر مرحله باید از بین دو حالت یکی را انتخاب کنیم.

۶- تا چند قرن پیش دانشمندان جانداران را فقط بر اساس ……. گروه بندی میکردند.
جواب: صفات ظاهری

۷- روش های مورد استفاده برای دسته بندی جانداران کدامند؟
جواب: ویژگی های ظاهری، ساختارهای داخلی (ستون مهره ها در موجودات) ویژگی های ملکولی (بر اساس DNA)

۸- ……. فیلسوف یونانی بود که جانداران را در سه گروه قرار داد آن هایی که در خشکی راه می روند،  در آب شنا میکنند و در هوا پرواز میکنند. 
جواب: ارسطو

۹- ارسطو فیلسوف یونانی گیاهان را چگونه طبقه‌بندی میکرد؟ 
جواب: گیاهان را نیز به سه گروه
۱- علف ها
۲- درختچه ها
۳- درخت ها تقسیم کرده بود.

۱۰- امروزه علاوه بر صفت های ظاهری به ……. و حتی شباهت بین ……. تشکیل دهنده سلولها نیز توجه میشود. 
جواب: ساختار درونی- مولکول های

۱۱- ……. جانوران به دو شاخه ……. و ……. تقسیمبندی میشوند. 
جواب: سلسله – مهره‌داران-  بی‌مهره ها

۱۲- اولین سطح طبقه بندی موجودات زنده چه نام دارد؟
جواب: سلسله

۱۳- انواع سلسله های جانداران را نام ببرید؟ 
جواب: ۱- باکتری ها
۲- آغازیان
۳- قارچ ها
۴- گیاهان
۵- جانوران

۱۴- دو یا چند گونه که دارای صفا مشترک هستند یک ……. را تشکیل میدهند. 
جواب: جنس

۱۵- مجموعه شاخه هایی که دارای صفات مشترک هستند یک ……. را تشکیل میدهند. 
جواب: سلسله

۱۶- تعداد افرادی که در تیره جانوران قرار دارد از تعداد افراد راسته کمتر و از تعداد افراد رده بیشتر است. (ص غ)
جواب: نادرست – تعداد افراد

۱۷- در گروهبندی پرندگان در کدام گروه تنوع بیشتری وجود دارد؟
۱- رده ۲- راسته ۳- جنس ۴- شاخه
جواب: گزینه ۴ تعداد و تنوع جانداران در شاخه بیشتر از سایر گزینه هاست.

۱۸- در ردهبندی جانداران از بالا به پایین تنوع جانداران ……. تعداد آنها ……. و شباهت آنها ……. میشود. 
جواب: کمتر – کمتر – بیشتر

۱۹- گونه را تعریف کنید؟
جواب: گونه ها گروهی از جانداران هستند که همگی شبیه هم هستند و میتوانند از طریق تولید مثل جاندارانی شبیه خود که آنها نیز قادر به تولید مثل هستند را ایجاد کنند.

۲۰- ویژگی های موجوداتی که در یک گونه قرار میگیرند را بنویسید؟
جواب: افراد یک گونه شباهت زیادی به هم دارند و میتوانند با یکدیگر تولید مثل کنند و زاده های شبیه به خود با قابلیت زنده ماندن و تولید مثل به وجود آورند

۲۱- دو نمونه از مشکلات طبقه‌بندی را بنویسید که منجر به گذاشتن نام علمی در انواع جانداران شد.
جواب: ۱- یکسان بودن نام یک جانور و یک گیاه مانند آفتاب پرست
۲- یکسان نبودن نام یک جانور در زبان های مختلف

۲۲- برای حل مشکل تشابه اسمی دو یا چند جاندار مختلف چه روشی ابداع شد؟ ص۱۱۷ س۶
جواب: برای هر گونه از جانداران یک نام علمی انتخاب کردند.

۲۳- به برنج های مورد استفاده اصطلاحا Oryza Sativa گفته میشود. هر یک از این دو کلمه بیانگر کدام سطح رده بندی جانداران هستند.
جواب: قسمت اول جنس و قسمت دوم گونه

۲۴- در شمال کشور دو موجود (یک پشه و یک عنکبوت) با یک نام و تحت عنوان “بابا لنگ دراز” شناخته می شوند راهی پیشنهاد کنید تا این دو جاندار را بتوان از یکدیگر تمایز داد.
جواب: با استفاده از روش دو اسمی که توسط کارل لینه ارائه شد، میتوان این دو جاندار را از هم تفکیک داد.

۲۵- همه باکتری ها تک سلولی‌اند و اندامکی به نام کلروفیل ندارند. (ص ع)
جواب: درست

۲۶- سه خصوصیت برای باکتری ها بنویسید؟
جواب: ۱- تک سلولی
۲- پروکاریوت‌اند
۳- به روش تقسیم دو تایی (دو نیم شدن) تولید مثل میکنند.

۲۷- آیا همه باکتری ها مضر هستند؟
جواب: خیر. نه تنها مضر نیستند، بلکه به سلامت ما هم کمک میکنند مثلا: باکتری های مفیدی که در دستگاه گوارش ما زندگی میکنند.

۲۸- دو فایده باکتری ها در دستگاه گوارش انسان را بیان کنید؟ ص۱۸ اس۵
جواب: ۱- ویتامین تولید میکنند
۲- مانع فعالیت باکتری های بیماریزا میشوند.

۲۹- سلول های موجودات زنده بر اساس وضعیت هسته به چند گروه تقسیم میشوند؟
جواب: ۱- سلول های پروکاریوت
۲- سلول های یوکاریوت

۳۰- سلول های ……. فاقد پوشش هسته به دور ماده وراثتی خود هستند.
جواب: پروکاریوتی

۳۱- پروکاریوت را تعریف کنید؟
جواب: باکتری ها پروکاریوت هستند یعنی هسته مشخص ندارند و در اطراف مواد وراتتی آن ها پوششی وجود ندارد در نتیجه هسته تشکیل نمیشود و مواد تشکیل دهنده هسته درون سیتوپلاسم پراکندهاند.

۳۲- یوکاریوت را تعریف کنید؟ 
جواب: در سلول های گیاهی و جانوری ماده وراثتی درون پوشش هسته قرار دارد در نتیجه هسته واقعی تشکیل میشود که به این جانداران یوکاریوت میگویند.

۳۳- بیشتر باکتری ها دارای دیواره سلولی ……. و جزه سلول های ……. میباشند. 
۱- هستند – یوکاریوت
۲- هستند – پروکاریوت

جواب: گزینه ۲

۳۴- کدام یک از موارد زیر فاقد هسته مشخص درون سلول میباشد؟ 
۱- قارچ چتری
۲- جلبک قرمز
۳- مخمر ها
۴- باکتری
جواب: گزینه ۴

۳۵- دانشمندان باکتری ها را بر اساس شکل به سه دسته ……. ، ……. و ……. تقسیمبندی میکنند. 
جواب: کروی- میله‌ای- فنری

۳۶- قارچ ها و جلبک ها از سلول های یوکاریوتی هستند. 
جواب: درست

۳۷- مشهورترین گروه آغازیان ……. هستند که فتوسنتز انجام …….
جواب: جلبکه ها – میدهند

۳۸- چهار مورد از فواید جلبک ها را بنویسید؟ 
جواب: ۱- تولید اکسیژن و غذا برای جانداران آبزی
۲- ساختن مواد بهداشتی آرایشی
۳- در صنعت بستنی سازی
۴- در صنعت خمیر دندان سازی

۳۹- دانشمندان در تلاشند تا از ……. (جلبک ها- قارچ ها) سوخت پاک تهیه کنند. 
جواب: جلبک ها

۴۰- کدام یک از فواید جلبک ها نمیباشد؟ 
۱- ساختن غذا برای جانداران دریازی
۲- تولید بیشتر اکسیژن جو زمین
۳- تجزیه اجساد جاندارن آبزی
جواب: گزینه ۳- جلبک ها توان تجزیه ندارند بلکه فتو سنتز کننده‌اند

۴۱- جلبک ها و باکتری ها به ترتیب بر اساس ……. و ……. به سه دسته تقسیم میشوند.
جواب: رنگ- شکل

۴۲- از جلبک ها مادهای به نام ……. استخراج میشود. 
جواب: آگار

۴۳- آگار را تعریف کنید؟
جواب: از جلبک ها ماده‌ای به نام آگار تهیه میشود که در صنعت بستنی سازی کاربرد دارد.

۴۴- بعضی از ……. پوسته هایی از جنس سیلس دارند که از این ماده در صنایع مختلف مانند شیشه سازی و ساخت کاغذ سمباده استفاده میشود.
جواب: آغازیان

۴۵- کدام یک از عناصر زیر از آغازیان بدست میاید و در صنعت شیشهسازی به کار میرود.
الف) سیلیس
ب) آهن
ج) آلومینیم
د) مس
جواب: الف) سیلیس

۴۶- لکه های زرد روی برگها و لکه سیاه روی خوشه گندم میتواند نشانه نوعی آفت قارچی باشد. ص غ
جواب: درست

۴۷- یک مورد از فواید قارچ های تک سلولی را بنویسید؟ 
جواب: مخمر در تهیه نان

۴۸- ……. مرز بین موجودات زنده و غیر زنده هستند زیرا در بدن موجودات زنده فقط فعالیت میکنند.
جواب: ویروس ها

۴۹- سه مورد از ویژگی های ویروسها را بنویسید؟
جواب: ۱- مرز موجود زنده و غیر زنده‌اند
۲- ساختار سلولی ندارند
۳- خارج از بدن موجود زنده غیر فعالند

۵۰- دو مورد از راه های انتقال ویروس ایدز به افراد سالم را بنویسید؟
جواب: ویروس ایدز به همراه مایعات بدن مانند خون و وسایل آلوده به آن ها و … از فردی به فرد دیگر منتقل میشود.

۵۱- ویروس ایدز با از بین بردن ……. باعث ضعیف شدن سیستم ……. بدن انسان میشود. 
جواب: گلبول سفید – ایمنی

۵۲- معمولا برای مشاهده ویروسها نیاز به میکروسکوپ های ……. است.
جواب: الکترونی

۵۳- ویروسها در کدام شرایط میتوانند زندگی کنند؟
۱- درون آبگوشت
۲- تخم مرغ جنین دار
۳- آب قند
۴- پلاسمای خون حاوی غذای محلول
جواب: گزینه ۲- ویروس ها فقط داخل سلول میتوانند زندگی و تولید مثل کنند.

۵۴- چه ویژگی‌ای از ویروس ها آن ها را شبیه جانداران میکند؟
جواب: تولید مثل آن ها (تکثیر در بدن موجودات زنده)

سوالات متن فصل ۱۱ علوم سری دوم 

۱- زیست شناسان به چه دلیلی جانداران را در گروه های متفاوتی قرار میدهند؟
جواب: به منظور مطالعه و استفاده از جانداران.

۲- کلید شناسایی دوراهی چیست و بر چه اساسی طراحی می شود؟
جواب: به راهنما یا کلیدی که برای شناسایی و طبقه بندی جانداران طراحی میشود و در هر مرحله باید از بین دو حالت یکی را انتخاب کرد، کلید شناسایی دوراهی میگویند و از آن برای شناسایی جانداران جدید استفاده میشود. بر اساس صفات جانداران طراحی میشود.

۳- جانداران را بر اساس چه ویژگی هایی گروهبندی میکنند؟
جواب: ۱- صفات ظاهری
۲- ساختارهای درونی بدن جانداران
۳- مولکول های تشکیل دهنده سلول‌ها

۴- پنچ گروه اصلی یا سلسله جانداران را نام ببرید.
جواب: ۱- جانوران ۲- گیاهان ۳- قارچ ها ۴- آغازیان ۵- باکتری ها

۵- نام بخش های مختلف گروه بندی جانداران را به ترتیب از بالا تا پایین نام ببرید با مثال.
۱) سلسله مانند: جانوران
۲) شاخه مانند: مهره داران
۳) رده مانند: پرندگان
۴) راسته مانند: کبوتر سانان
۵) خانواده مانند: کبوترها
۶) جنس مانند: قمری ها
۷) گونه مانند: قمری خانگی

۶- در گروه ها، از بالا به پایین(گروه های بزرگتربه کوچکتر) چه تفاوهایی وجود دارد؟
جواب: در گروه ها از بالا به پایین انواع جانداران کمتر میشود ولی شباهت جانداران بیشتر میشود.

۷- جانداران موجود در گروه گونه را چه ویژگی دارند؟
جواب: جانداران یک گونه به هم شبیه‌اند و میتوانند از طریق تولید مثل، زاده هایی شبیه به خود با قابلیت زنده ماندن و تولید مثل به وجود آورند.

۸- برای تشخیص صحیح یک جاندار از چه نامی استفاده میشود؟
جواب: از نام علمی جاندار.

۹- باکتری ها در چه محیطهایی زندگی می کنند، مثال بزنید.
جواب: تقریبا در همه جا حتی محیطهایی که برای بیشتر جانداران نامناسب است . مانند چشمه های آب داغ، دریاچه های نمک، و یخ های قطبی.

۱۰- آبا همه باکتری ها مضر و بیماریزا هستند، مثال بزنید.
جواب: خیر، بیشتر باکتری ها بی ضرر هستند و انواعی از آنها مفید هستند.
مانند: باکتری های موجود در بدن انسان و دستگاه گوارش که به سلامت بدن و گوارش غذا کمک میکنند و مانع فعالیت باکتری های بیماریزا میشوند. از باکتری ها برای پاکسازی محیط زیست ، تولید گیاهان مقاوم به آفت و تولید دارو استفاده میکنند.

۱۱- جلبک ها در چه سلسله ای قرار دارند؟
جواب: در سلسله آغازیان و شناخته شده ترین گروه از آغازیان هستند.

١٢- جلبک ها چه فایده ها و کاربردهایی دارند؟
جواب: *تولید اکسیژن *غذای ماهی ها و جانداران آبزی *استفاده جهت ساخت مواد بهداشتی، مکملهای غذایی به ویژه ویتامین ها *در بعضی از کشورها به عنوان غذا *و تلاش در جهت تولید سوخت های پاک از جلبک ها

١٣- آغازیان چگونه غذای خود را تامین میکنند؟
جواب: با راه های مختلفی، جلبک ها فتوسنتز می‌کنند ولی بعضی از آغازیان نمی توانند.

١۴- بعضی آغازبان پوسته‌ای از جنس ……. دارند، از این ماده در صنایعی مانند: …… استفاده می شود.
جواب: سیلیس- شیشه سازی

۱۵- از قارچ های مضر چند مثال ذکر کنید.
جواب: – لکه های زرد روی برگ و سیاه شدن کندم نشان دهنده وجود قارچ و آفت گیاه است.
– قارچ های میکروسکوپی که بین انگشتان یا رشد میکنند و سبب پوسته پوسته شدن و زخم شدن پوست آن می شوند.

١۶- تعداد سلول ها در قارچ ها چگونه است؟
جواب: بعضی قارچ ها تک سلولی و بعضی هم پر سلولی اند.

١٧- عامل بیماریهای سرماخوردگی ، آنفولانزا و ایدز چیست؟
جواب: ویروس

١٨- ویروس ها چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: ویروس ها ساختار سلولی ندارند، در بیرون از بدن شبیه بلور هستند و تکثیر نمیشوند، میتوانند وارد سلول‌های همه جانداران شوند و آن ها را وادار به ساختن ویروس کنند، از راه های متفاوتی از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند.

١٩- ویروس ایدز چگونه منتقل و تکثیر شده و ایجاد بیماری میکنند؟
انتقال:
ویروس ایدز توسط برخی از مایعات بدن مانند خون و وسایل آلوده از فردی به فرد دیگر منتقل میشود. افرادی که به ویروس ایدز آلوده شده‌اند ممکن است تا سالها هیچ علامتی از بیماری در بدن آنها دیده نشود، اما در همین مدت می‌توانند ویروس را به افراد سالم منتقل کنند،
محل تکثیر: در گلبول های سفید تکثیر می شود.
ایجاد بیماری: با از بین بردن این سلول‌ها ، سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکند. در نتیجه بدن قدرت مبارزه با میکروب ها را از دست می‌دهد و فرد بیمار می شود

جزوه سوالات فصل یازدهم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۱۱ علوم نهم (بهفر)
3.4MB
سوالات متن فصل ۱۱ علوم نهم (گرگان)
1.5MB
دانلود جزوه فصل ۱۱ همراه سوالات
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۱۱ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۲ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل دهم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۱۱ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.