سوالات فصل ۱۲ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۱۲ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس دوازدهم

سوالات فصل ۱۲ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس دوازدهم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۶۱س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۲۱س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۱۲ علوم سری اول

۱- مولکول هیدرات کربن فقط در اندام های رنگ گیاه ساخته میشود. 
جواب: سبز

۲- چند نوع آوند وجود دارد؟
جواب: دو نوع: آوندهای چوبی و آبکشی

۳- کربوهیدرات ها در کدام قسمت گیاه ساخته میشود؟ 
۱- فقط برگ
۲- فقط ریشه
۳- فقط ساقه سبز
۴- اندام های سبز گیاه
جواب: گزینه ۴- اندام های سبز گیاه

۴- آب و مواد معدنی از طریق آوند ……… و مواد غذایی از طریق آوند ……… در گیاه انتقال مییابند.
جواب: چوبی- آبکشی

۵- آوند چوبی را تعریف کنید؟
جواب: آوند چوبی نوعی بافت هادی است که آب و مواد معدنی را از ریشه به اندام های دیگر مانند برگ میبرد.

۶- آوند آبکش را تعریف کنید؟ 
جواب: آوند آبکشی در بافت آبکشی قرار دارد دیواره های عرضی آن سوراخدار است و غذای ساخته شده در برگ را به سراسر گیاه میبرد.

۷- چند تفاوت آوند چوبی را با آبکش بنویسید؟ 
جواب: ۱- ماده موجود در آوند چوبی شیره خام و ماده موجود در آوند آبکش شیره پرورده است.
۲- مسیر حرکت ماده در آوند چوبی به سمت برگ است در حالی که آوند آبکش از برگ خارج میشود.

۸- آوندهایی که در برگ وجود دارند ……… نامیده میشوند. 
جواب: رگبری

۹- رگبرگ ها فقط دستهجات آوندهای آبکشی هستند. (ص غ)
جواب: نادرست- رگبرگ ها دسته‌جات آوند‌های آبکشی و چوبی هستند.

۱۰- بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت ……… ساخته شده است.
جواب: چوبی

۱۱- دیواره آوند چوبی بخشی از جنس ……… دارد. 
جواب: چوب

۱۲- موادی که به ترتیب در آوند آبکش و آوند چوبی جریان دارند اصطلاحا ……… و ……… نامیده میشوند. 
جواب: شیره پرورده- شیره خام

۱۳- ……… در واقع یک سلول بسیار بلند است که دیواره نازکی دارد که آب و املاح معدنی را جذب میکند. 
جواب: تار کشنده

۱۴- عبارت زیر یک غلط علمی وجود دارد. زیر آن خط بکشید و سپس کلمه درست را در محل تعیین شده بنویسید؟
الف) آب و مواد معدنی بعد از ورود به تارهای کشنده در عرض ریشه حرکت میکنند و وارد آوندهای آبکشی میشوند به این مواد شیره خام گفته میشود.
عبارت درست ……… 
جواب: آب و مواد معدنی بعد از ورود به تارهای کشنده در عرض ریشه حرکت میکنند و وارد آوندهای چوبی میشوند به این مواد شیره خام گفته میشود.

۱۵- دو ویژگی تارهای کشنده را بنویسید؟
جواب: سلول بسیار طویل- دیواره نازک

۱۶- آب و مواد معدنی بعد از ورود به تار کشنده به کدام قسمت از گیاه وارد میشود؟
جواب: در عرض ریشه حرکت میکنند و وارد آوند های چوبی میشوند.

۱۷- شیره خام را تعریف کنید؟
جواب: آب و املاح معدنی که توسط ریشه جذب میشود و به سمت برگ میرود شیره خام نام دارد.

۱۸- تعرق گیاهان را تعریف کنید؟
جواب: دفع آب به صورت بخار آب از سطح برگ گیاه تعرق نام دارد.

۱۹- تعرق گیاهان یکی از عوامل انتقال مواد به سمت برگها میباشد. (ص غ)
جواب: درست

۲۰- برای اثبات خروج آب از گیاه از کاغذ آغشته به ……… استفاده میکنیم این کاغذ در مجاور آب به رنگ ……… در میآید. 
جواب: کبالت کلرید- صورتی

۲۱- با چه آزمایشی میتوان نابت کرد که برگ گیاهان آب تولید میکند؟ 
جواب: کاغذ آغشته به کبالت کلرید را پشت و روی برگ بچسبانیم اگر صورتی شد یعنی آب تولید شده است.

۲۲- معمولا فتوسنتز در قسمت ……… برگ انجام میشود. 
جواب: میان

۲۳- سلولهای روپوست برگ توانایی فتوسنتز ………
جواب: ندارند

۲۴- مواد غذایی که در برگ ساخته میشود توسط آب وارد آوند ……… میشود و از آنجا به ……… میرود.
جواب: آبکشی- کل گیاه (همه قسمتهای گیاه)

۲۵- شیره پرورده را تعریف کنید؟
جواب: غذای ساخته شده توسط برگ که با آوند آبکش انتقال مییابد شیره پرورده نام دارد.

۲۶- بیشترین ماده تشکیل دهنده شیره پرورده در گیاهان کدام است؟
۱) پروتشین ۲) کربوهیدرات ۳) چربی ۴) هر سه مورد
جواب: گزینه ۲ کربوهیدرات

۲۷- خارجیترین لایه برگ ……… نام دارد که در سطح آن ماده موم مانندی به نام ……… قرار دارد. 
جواب: رو پوست – پوستک

۲۸- پوستک برگ را تعریف کنید؟ 
جواب: بر روی پوست خارجی برگ لایه‌ای موم مانند وجود دارد که پوستک نامیده میشود.

۲۹- میانبرگ چیست؟ کار آن را بنویسید؟
جواب: چند لایه سلول سبز رنگ و کلروپلاست‌دار بین روپوست بالایی و پایینی برگ، میانبرگ نامیده میشود و کار آن انجام فتوسنتز است.

۳۰- کدام سلولها کلروفیل دارند و غذاسازی میکنند؟ 
۱- روپوست پایینی
۲- روپوست بالایی
۳- تارهای کشنده
۴- میانبرگ
جواب: گزینه ۴- اندام های سبز رنگ حاوی سبزینه (کلروفیل) هستند و غذا سازی میکنند.

۳۱- گیاهان آونددار را نام ببرید؟
جواب: ۱- سرخس
۲- باز دانه ها
۳- نهان‌دانه یا گیاهان گلدار

۳۲- سرخسها آوند چوبی و آبکشی را دارند. (ص غ)
جواب: درست

۳۳- سادهترین گیاه آوند دار است. 
جواب: سرحس

۳۴- اولین گروه از گیاهان آونددار کدامند.
الف) خزه ها
ب) بازدانگان
ج) نهاندانگان
د) سرخس ها
جواب: گزینه د- سرخس ها

۳۵- دو گیاه بازدانه مثال بزنید و ویژگی آنها را بنویسید؟
جواب: ۱- کاج ۲- سرو

۳۶- پشت برگ سرخس برآمدگی هایی وجود دارد که از اجتماع ……… به وجود آمدهاند و به رنگ های ……… مشاهده میشوند. 
جواب: هاگدان- نارنجی یا قهوه

۳۷- برآمدگی پشت برگ سرخس چیست و چه وظیفه‌ای در گیاه ایفا میکند؟ 
جواب: هاگدان – برای گیاه سرخس هاگ تولید میکند که سرخس ها با هاگ تولید مثل میکند.

۳۸- بازدانگان به جای گل اندامی به نام ……… دارند که ……… تولید میکند. 
جواب: مخروط- دانه

۳۹- مخروط را تعریف کنید؟
جواب: اندام تولیدمشلی در گیاهان بازدانه میباشد.

۴۰- گیاه کاج میوه تولید نمیکند بلکه دانه ها در ……… ایجاد میشود.
جواب: مخروط
نکته: دانه های گیاهان گلدار در میوه محصور شدهاند و به همین علت به آنها نهان‌دانه نیز میگویند.

۴۱- نهان‌دانگانی که دانه دو قسمتی دارند آوندهای چوبی‌شان به شکل ……… در ریشه قرار گرفته است.
جواب: ستاره

۴۲- دو لپه‌ای‌ها را تعریف کنید؟ 
جواب: گیاهان نهان‌دانه که دانه دو قسمتی دارند.

۴۳- تک لپه‌ای‌ها را تعریف کنید؟ 
جواب: گیاهان نهان‌دانه که دانه یک قسمتی دارند.

۴۴- گیاهان تک لپه‌ای و دو لپه‌ای را با هم مقایسه کنید.
جواب: از نظر نوع دانه با هم تفاوت دارند، در ریشه گیاهان تک لپه‌ای آوندهای چوب و آبکش روی یک حلقه قرار دارند اما در ریشه دولپه‌ای‌ها این آوند ها به شکل ستاره‌ای در مرکز ریشه قرار دارند، در ساقه تک لپه‌ای‌ها آوندهای چوب و آبکش در چند حلقه در حالی که در تک لپه‌ای‌ها این آوندها در یک حلقه قرار دارند، در برگ تک لپه‌ای‌ها رگبرگ ها موازی اما در دولپه‌ای‌ها رگبرگ ها منشعب‌اند.

۴۵- کدام خصوصیت گیاه ذرت نیست؟
۱- رگبرگ های موازی
۲- ریشه افشان
۳- ساقه های توخالی
۴- آوندهای ساقه در یک حلقه قرار دارد
جواب: گزینه ۴- آوندهای ساقه تک لپه‌ای در چند حلقه قرار دارند.

۴۶- ……… سادهترین گیاه است که ریشه ساقه و برگ واقعی ندارد.
جواب: خزه

۴۷- گیاهی که فاقد آوند است ……… نام دارد که به جای ریشه اندامی به نام ……… دارد.
جواب: خزه- ریشه‌سا

۴۸- ……… در خزه ها در راس خزه ها و در سرخس ها در پشت برگ ها قرار دارد. 
جواب: هاگدان

۴۹- قدیمیترین گیاهان کدام ویژگی را ندارند؟ 
۱- آوند
۲- نداشتن ریشه
۳- هاگ
۴- در مناطق مرطوب زندگی میکنند.
جواب: گزینه ۱- خزه ها قدیمیترین گیاهان هستند که آوند ندارند.

۵۰- چرا خزه ها کوتاه قد هستند و نمیتوانند ارتفاع زیادی داشته باشند؟
جواب: زیرا آوند ندارند و نمیتوانند مواد را تا ارتفاع بالایی انتقال دهند.

۵۱- در شکل مقابل تصویری از یک خزه نمایش داده شده است قسمتهای مشخص شده روی تصویر را نام گذاری کنید.تصویری از یک خزه
قسمت الف) هاگدان
قسمت ب) ریشه سا

فعالیت صفحه ۱۳۹ فصل ۱۲ علوم نهم (مهم)  فعالیت صفحه ۱۳۹ فصل ۱۲ علوم نهم (مهم) 

۵۲- مادهای که از گیاه ……… به دست میاید میتواند برای تعیین گروه خونی افراد استفاده شود.
جواب: باقلا

۵۳- مهمترین نقش گیاهان در زندگی موجودات تولید ……… و ……… میباشد.
جواب: اکسیژن- غذا

۵۴- افزایش کربن‌دی‌اکسید هوا تا حدود مشخصی باعث ……… میزان فتوسنتز گیاه میشود.
جواب: افزایش

۵۵- رابطه میزان کربن‌دی‌اکسید هوا و فتوسنتز گیاهان را در قالب یک نمودار کشیده و توضیح مختصری دهید؟
جواب: با افزایش کربن‌دی‌اکسید میزان و شدت فتوسنتز افزایش مییابد ولی این روند تا یک حد مشخصی ادامه دارد ولی بعد از آن شدت فتوسنتز با افزایش کربن‌دی‌اکسید تقریبا ثابت میماند.

۵۵-  یا سوال با شکل : نمودار زیر تفسیر کنید. (جواب خط بالا)

نمودار زیر تفسیر کنید.

۵۶- فتوسنتز را تعریف کنید؟
جواب: به غذا سازی گیاهان توسط نور خورشید فتوسنتز میگویند.

۵۷- هاگ را تعریف کنید؟
جواب: هاگ ها سلول هایی هستند که پوسته از آنها محافظت میکند و نقش تولید مثل گیاه را بر عهده دارد.

۵۸- برای هر یک از سوالهای زیر یک مورد مثال بزنید.
آ) گیاهی که ساقه زیر زمینی دارد؟
جواب: سرحس
ت) نام دو اندامی را بنویسید که در گیاه سیب وجود دارد ولی سرخس ندارد؟
جواب: گل- دانه
ث) گیاهی بدون دانه آونددار نام ببرید؟
جواب: سرحس
ح) مادهای که برای رنگ کردن دیواره آوندها استفاده میشود؟
جواب: آبی متیل
خ) گیاهان بازدانه توسط این قسمت دانه تولید میکنند؟
جواب: مخروط
د) اندام های رویشی گیاه کدامند؟
جواب: ریشه- ساقه- برگ

۵۹- آب و هوای رشد گیاه سرخس و خزه چگونه است؟
جواب: گرم و مرطوب

۶۰- گیاهی پیشرفتهتر است که دارد.
۱- دانه ۲- آوند ۳- هاگدان و هاگ ۴- گل
جواب: گزینه ۴ از نظر پیشرفته بودن گیاهان

۶۱- نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.
جواب:
نقشه مفهومی

سوالات متن فصل ۱۲ علوم سری دوم 

۱- مولکول های کربوهیدرات فقط در اندام های ……. به خصوص ……… ساخته میشوند.
جواب: سبز – برگ

۲- بافت آوندی چه وظیفه و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
جواب: در بیشتر گیاهان انتقال آب و مواد مغذی از راه بافت های آوندی انجام میشود. بافت آوندی از اجزایی لوله مانند به نام آوند تشکیل شده است و دارای دو نوع آوند چوبی و آبکش است.

۳- آوندهای چوبی و آبکش هر یک چه کاری انجام میدهند؟
جواب: آوندهای چوبی آب و مواد معدنی را از ریشه به اندام ها میبرند. آوندهای آبکش مواد ساخته شده در اندام های فتوسنتز کننده را به سراسر گیاه میبرند.

۴- وظیفه ریشه چیست؟
جواب: ریشه آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاه را جذب میکند.

۵- الف)تار کشنده چیست؟
جواب: رشته های ظریفی که روی ریشه قرار دارند، تار کشنده نام دارند.
ب)چه ساختمانی دارد ؟
جواب: هر تار کشنده در واقع یک سلول بسیار طویل با دیواره نازک است.
پ)چه کاری انجام میدهد؟
جواب: بنابراین آب و مواد محلول در آن میتوانند از دیواره تار کشنده عبور کنند و وارد ریشه شوند و سپس در عرض ریشه حرکت کرده و وارد آوند های چوبی شوند.

۶- شیره خام چیست؟
جواب: به آب و مواد معدنی که در آوند های چوبی جریان دارد، شیره خام میگویند.

۷- آبی که توسط گیاهان جذب میشود چه میشود؟
جواب: همه این آب مصرف نمیشود و بخش زیادی از آن به صورت بخار از روزنه های برگ خارج میشود.

۸- در گیاهان آب بر اثر چه نیرویی بالا میرود؟
جواب: خارج شدن بخار از برگ، نیروی مکشی در گیاه ایجاد میکند. این نیرو بر حرکت رو به بالا آب در گیاه نقش دارد.

۹- گیاهان مواد مورد نیاز برای رشد و نمو خود را چگونه تامین میکنند؟
جواب: گیاهان با استفاده از کربوهیدراتی که با فتوسنتز میسازند و مواد مغذی که از خاک میگیرند، مواد مورد نیاز برای رشد و نمو خود مانند پروتئین و چربی را تامین میکنند.

۱۰- شیره پرورده چیست؟
جواب: موادی که در برگ ها ساخته میشوند، به همراه با آب وارد آوندهای آبکشی میشوند. این مایع را شیره پرورده می‌نامند. این شیره مقدار زیادی کربوهیدرات دارد.

۱۱- سلول‌هایی که فتوسنتز نمیکنند مواد مغذی مورد نیاز خود را از کجا تامین میکنند؟
جواب: از شیره پرورده.

۱۲- سرخس ها چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: – در استان های شمالی ایران رشد میکنند. – اولین گروه از گیاهان آوند دار هستند. دارای ساقه زیر زمینی هستند، – از این ساقه ها برگ هایی با دمبرگ طویل ایجاد میشود که شبیه شاخه است.

۱۳- سرخس ها چگونه تولید مثل میکنند؟
جواب: گاهی پشت برگ سرخس برآمدگی هایی به رنگ نارنجی یا قهوهای دیده می‌شود، هر یک از این برآمدگی ها مجموعه‌ای از تعدادی هاگدان است که در آنها هاگ تشکیل میشود، هاگ ها با قرار گرفتن در رطوبت رشد می‌کنند و سرخس جدیدی ایجاد میکنند. سرخس ها دانه تولید نمیکنند.

۱۴- بازدانگان مانند کاج و سرو چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: بازدانگان گل ندارند، اما دانه تولید میکنند مخروط های نر و ماده دارند، هر مخلوط از تعدادی پولک ساخته شده است. دانه درون میوه تشکیل نمیشود بلکه روی پولک های مخروط ایجاد میشود.

۱۵- گیاهان ……… بسیار متفاوت اند و در آب و هوا های گوناگونی رشد میکنند.
جواب: گلدار

۱۶- در گیاهان گلدار، دانه در کجا قرار دارد و چرا به این گیاهان، نهاندانه میگویند؟
جواب: دانه این گیاهان در میوه محصور شده است ، به همین علت به آن ها نهاندانه نیز میگویند.

۱۷- گیاهان گلدار را بر چه اساسی طبقه بندی میکنند؟
جواب: بر اساس تعداد لپه های دانه به دو گروه تک لپه‌ای و دو لپه‌ای تقسیم میکنند.

۱۸- خزه ها چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: – قدیمیترین گیاهان روی زمین اند.
– آوند ندارند.
– ارتفاع زیادی ندارند.
– پوشش مخمل مانند روی زمین ایجاد میکنند.
– بخشهای برگی شکل و ساقه مانند خزه از سلول‌های مشابهی تشکیل شده‌اند، بنابراین گفته می شود که خزه، ساقه و برگ حقیقی ندارند.
– ریشه حقیقی ندارند و به جای آن اجزایی به نام ریشه‌سا دارند که از یک یا چند سلول ساخته شده‌اند.

۱۹- خزه ها چگونه تولید مثل میکنند؟
جواب: خزه ها مانند سرخس ها به جای دانه با هاگ تکثیر میشوند هاگ ها در هاگدان موجود در راس خزه تشکیل میشوند. هاگ ها با قرار گرفتن در جای مرطوب رشد میکنند و از آنها خزه جدیدی میروید.

۲۰- گیاهان چه کاربردهایی دارند؟
جواب: – تولید مواد اولیه مثل کاغذ از چوب
– ماده اولیه بعضی داروها در پزشکی و داروسازی
– فتوسنتز که مهمترین نقش گیاهان است و موجب: تامین غذای جانداران، تولید اکسیژن و مصرف کربن دی‌اکسید و در نتیجه جلوگیری از گرم شدن زمین میشود.

۲۱- چند مثال از کاربرد گیاهان برای داروسازی را بیان کنید.
جواب: – تولید نوعی دارو برای بیماران قلبی از گل انگشتانه.
– تولید ماده ای برای شناسایی گروه خونی از نوعی باقلا

جزوه سوالات فصل دوازدهم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۱۲ علوم نهم (بهفر)
1.3MB
سوالات متن فصل ۱۲ علوم نهم (گرگان)
5.6MB
دانلود جزوه فصل ۱۲ همراه سوالات
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۱۲ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۳ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل یازدهم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.