سوالات فصل ۱۳ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۱۳ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس سیزدهم

سوالات فصل ۱۳ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس سیزدهم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۶۳س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۲۱س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۱۳ علوم سری اول

۱- دانشمندان سلسله جانوران را در دو گروه اصلی ………. و ………. رده بندی میکنند که بیشتر جانوران در گروه  ………. قرار میگیرند.  
جواب: مهره‌داران- بی‌مهره‌ه۱- بی‌مهره‌ها

۲- سه خصوصیت جانوران را بنویسید؟
جواب: ۱- سلول یوکاریوتی دارند.
۲- مصرف کننده‌اند
۳- پرسلولی‌اند.

۳- بیشتر بی‌مهره‌ها اسکلت ………. دارند. 
جواب: خارجی

۴- بی‌مهره‌ها را تعریف کنید؟
جواب: جانورانی که ستون مهره ندارند.

۵- جانوران بی‌مهره به چند گروه تقسیم میشوند؟ نام ببرید.
جواب: ۶- گروه ۱- اسفنج‌ها ۲- کیسه‌تنان- ۳- کرم‌ه۱- ۴- نرم‌تنان- ۵- بندپایان- ۶- خارپوستان

۶- جانوران مهره‌داران به چند گروه تقسیم میشوند؟ نام ببرید.
جواب: ۱- ماهیها ۲- دوزیستان- ۳- خزندگان- ۴- پرندگان- ۵- پستانداران

۷- ساختمان بدن اسفنج‌ها را به اختصار توضیح دهید. یا ( شیوه به دست اوردن غذا توسط اسفنج‌ها را توضیح دهید.)
جواب: ساده‌ترین ساختمان بدنی را دارند که آب از سوراخ هایی کوچک وارد آن‌ها شده و از سوراخ بزرگ بدن اسفنج خارج میشود و سلول های رشته‌داری دارند که حرکت آن‌ها به حرکت آب در بدن و گوارش مواد غذایی کمک میکند.

۸- ……….  ساده‌ترین نوع جانوران هستند. 
جواب: اسفنج‌ها

۹- جمعیت بی‌مهره‌ها از جمعیت مهره‌داران بیشتر است. (ص غ)
جواب: درست

۱۰- ساده‌ترین جانوران حتما ……….
۱-در دریاها زندگی میکنند و دستگاه اختصاصی برای تنفس ندارند.
۲- دیوارهای از جنس آهک دارد.
۳- دو لایه سلول در دیواره خود دارد.
جواب: گزینه ۱

۱۱- گوارش مواد غذایی در اسفنج‌ها بر عهده سلوله‌‌ای رشته‌داری است که به حرکت آب کمک میکنند. (ص غ)
جواب: درست

۱۲- سلوله‌‌ای رشته‌دار در اسفنج‌ها چه فوایدی دارند؟
جواب: ۱-حرکت آب در بدن اسفنج
۲- گرفتن ذرات غذایی از آب و گوارش آن‌ها

١٣- چه عاملی به تنفس و دفع مواد زائد در اسفنج کمک میکند؟ 
جواب: جریان آب

١۴- ………. نمونه‌ای از کیسه‌تنان متحرک است. 
جواب: عروس دریایی

۱۵- بزرگترین گروه کیسه‌تنان ………. هستند که ترکیبات ………. دارند. 
جواب: مرجان‌ه۱- آهکی

١۶- آبسنگ‌ها از تجمع اسکلت ………. به وجود میآیند. 
جواب: مرجان‌ها

١٧- آبسنک را تعریف کنید؟ 
جواب: تجمع ترکیبات آهکی بدن مرجان‌ها تولید آبسنک می کند.

١٨- کرم‌ها به چند دسته تقسیم میشوند برای هر مورد مثالی بزنید.
جواب: سه دسته:
۱- پهن – کرم کدوی گاوی
۲- لوله‌‌ای – آسکاریس
۳- حلقوی – زالو

۱۹- -نام کیسه تنی که جا به جا نمیشود و وسیله حرکتی ندارد چیست؟ 
جواب: مرجان

۲۰- بزرگترین گروه کیسه‌تنان چه نام دارد و در بدن خود چه ترکیبی دارند؟ 
جواب: مرجان- آهک

-٢١ نام دو جزیره که از مرجان ساخته شده باشد؟ 
جواب: کیش- خارک

۲۲- نام گروهی از کرم‌ها که دستگاه عصبی و گوارش سادهای دارد و مانند کیسه‌تنان تنها از یک راه مواد وارد یا خارج میشوند بنویسید؟ 
جواب: کرم‌های پهن

۲۳- کدام گزینه به گروه کرم‌های پهن تعلق ندارند؟
۱- پلاناریا ۲- برگی شکل ۳- نواری- ۴- لوله‌‌ای
جواب: گزینه ۴

۲۴- بیشتر کرم‌های پهن چه نوع زندگی دارند؟
جواب: انگلی

۲۵- کرم‌های پهن مانند کرم کدوی گاوی علاوه بر مصرف غذای گوارش یافته ممکن است باعث چه آسیبی به بدن شود. 
جواب: انسداد روده

۲۶- ………. و ………. دو نمونه از کرم‌های لوله‌‌ای‌‌اند. 
جواب: کرمک- اسکاریس

۲۷- تخم کرم‌های لوله‌‌ای انگل بیشتر از طریق ………. و ………. وارد بدن میشوند. 
جواب: آب سبزیجات آلوده

۲۸- معمولا راه تشخیص کرم‌های انگلی در بدن انجام ………. است.
جواب: آزمایش مدفوع

۲۹- کدام مورد از علاقم کرم اسکاریس نیست؟ 
۱- بی اشتهایی ۲- خارش انتهای دستگاه گوارش ۳- بد خوابی ۴- اسهال
جواب: گزینه ۲-  خارش انتهای دستگاه گوارش از علائم کرمک است.

۳۰- تنفس پوستی را تعریف کنید؟ 
جواب: کرم‌های حلقوی با حل شدن گازهای هوا در رطوبت پوست و جذب اکسیژن از طریق پوست تنفس میکنند به این گونه تنفس، تنفس پوستی میگویند.

۳۱- کرم‌های ………. باید پوستی مرطوب داشته باشند زیرا تنفس پوستی دارند. 
جواب: حلقوی

۳۲- کدام گروه از کرم‌ها تنفس پوستی دارند؟ 
جواب: حلقوی

۳۳- بیشتر کرم‌های حلقوی، زندگی انگلی دارند مانند زالو که از خون بدن جانوران دیگر تغذیه میکند.  
جواب: نادرست- بیشتر کرم‌های حلقوی زندگی آزاد دارند.

۳۴- کاملترین نوع کرم‌ها کدامند؟ یک نمونه آن‌ها که زندگی آزاد دارد نام ببرید؟ 
جواب: حلقوی- کرم خاکی

۳۵- در مورد نقش و اهمیت کرم خاکی برای کشاورزی بنویسید؟ 
جواب: با تغذیه خود باعث تولید مواد مفید برای گیاهان و کاهش مصرف کود ها و با ایجاد سوراخ در خاک به تنفس گیاه کمک میکند.

۳۶- در بین بی‌مهره‌ها دو کفه‌ای در گروه ………. و پلاناریا در گروه ………. قرار میگیرد. 
جواب: نرم تنان- کرم‌ها

۳۷- ویژگی نرم‌تنان را بنویسید؟
جواب: ۱-بدنی نرم و بدون حلقه دارند ۲- بیشتر آن‌ها صدف دارند. ۳- بیشتر آن‌ها در آب (دریا یا آب شیرین) و بعضی در خشکی زندگی میکنند.

۳۸- سه مورد از کاربردهای نرم‌تنان در زندگی انسان‌‌ها را بنویسید؟ 
جواب: صدف آن‌ها در تهیه ابزارهای زینتی، صنایع دارویبی- بهداشتی و تهیه نخ بخیه استفاده میشود.

۳۹- کدام یک از موارد زیر از کاربردهای صدف‌ها نیست؟ 
ب) تولید آنتیبیوتیک
د) تهیه نخ بخیه
الف) تهیه ابزارهای زینتی
ج) صنایع دارویی
جواب: گزینه ب تولید آنتیبیوتیک

۴۰- نرم‌تنانی مثل ………. و ………. از آفتهای گیاهی هستند. 
جواب: لیسه- حلزون

۴۱- نرمتن حاوی صدف که در خشکی زندگی میکند نام ببرید؟ 
جواب: حلزون

۴۲- نوعی نرمتن بدون صدف که در خشکی زندگی میکند نام ببرید؟
جواب: لسه

۴۳- بندپایان دارای اسکلت سخت خارجی هستند به همین علت بسیاری از آن‌ها پوست اندازی میکنند.
جواب: درست

۴۴- بزرگترین گروه بندپایان ………. هستند که ………. پا دارند. 
جواب: حشرات- ۶- تا ( ۳- جفت)

۴۵- به ترتیب بیشترین و کمترین پا را در بین بند پایان ………. و ………. دارند. 
جواب: هزار پایان- حشرات

۴۶- بندپایان بر اساس زائدهای بدن به ویژه تعداد پاهای حرکتی به چند گروه تقسیم میشوند برای هر مورد منالی بزنید؟ 
جواب: چهار گروه :
۱- حشرات = زنبور
۲- عنکبوتیان = عقرب
۳- سخت پوستان = میگو
۴- هزار پایان = هزار پا

۴۷- کدام گروه از جانوران بی‌مهره پوست اندازی میکنند؟ 
جواب: بندپایان

۴۸- ………. گروهی از بندپایان هستند که از بقیه فراوان‌ترند 
جواب: حشرات

۴۹- فراوانترین گروه بی‌مهره‌ها چه نام دارد؟ 
جواب: حشرات

۵۰- چند مورد از آزار و ضررهای حشرات در زندگی را بنویسید؟
جواب: ۱- از بین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ
۲- خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه
۳- مزاحمت‌های مگس و پشه در هنگام استراحت
۴- انتشار عوامل بیماری‌زا توسط حشرات

۵۱- میتوان از ………. رطیل و عقرب را به عنوان اعضای این گروه نام برد. 
جواب: عنکبوتیان

۵۲- ………. نمونه خشکی‌زی از سخت‌پوستان است. 
جواب: خرخاکی

۵۳- هزارپایان به دو گروه گوشتخوار و گیاه‌خوار تقسیم میشوند. (ص غ)
جواب: درست

۵۴- خارپوستان از جانورانی بی‌مهره‌ای هستند که درون بدن آن‌ها به جای دستگاه گردش خون دستگاه  ………. وجود دارد. 
جواب: گردش آب

۵۵- دستگاه گردش آب را تعریف کنید؟ 
جواب: دستگاهی است در خارپوستان، که به کمک آن به جای دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس، آب در بدن آن‌ها به حرکت در میاید.

۵۶- سه خصوصیت برای همه خارپوستان بنویسید؟ 
جواب: – دستگاه گردش آب دارند
– زیر پوستشان خارهایی وجود دارد
– همگی در دریا زندگی میکنند

۵۷- همه خارپوستان دریازی هستند. (ص غ)
جواب: درست

۵۸- توتیا و سکه شنی در بین گروه های ………. قرار میگیرند. 
جواب: خارپوستان

۵۹- بیشتر خارپوستان کجا زندگی میکنند چند خارپوست نام ببرید؟ 
جواب: در دریاها، ستاره دریایی – توتیا – سکه شنی

۶۰- متناسب با هر ویژگی یک جانور را مثال بزنید؟
آ) دارای چشم مرکب هستند:
جواب: زنبور
ب) بدن حلقه حلقه و نرم دارند:
جواب: کرم‌های خاکی
پ) بندپایانی حاوی ۸- پا و فاقد شاخک هستند:
جواب: عنکبوت
ث) نوعی کرم که دستگاه گوارش آن دهان و مخرج دارد اما فاقد دستگاه گردش خون است:
جواب: کرم آسکاریس
ج) نرمتن فاقد صدف و ساکن دریا است:
جواب: هشت پا

۶۱- کدام جانور با سایرین در یک گروه قرار نمیگیرد؟
۱- موش صحرایی- ۲- مورچه ۳- عروس دربایی ۴- ستاره شکننده
جواب: گزینه ۱-موش صحرایی مهره‌‌دار است و سایر گزینه ها بی‌مهره‌اند.

۶۲- کدام موجود تعداد پاهای بیشتری دارد؟
۱-خرچنگ ۲- رطیل ۳- مگس
جواب: گزینه ۱

۶۳- کدام موجود در بدن خود دستگاه گردش آب ندارد؟
۱-ستاره دریایی ۲- اسفنج- ۳- توتیا ۴- سکه شنی
جواب: گزینه ۲

سوالات متن فصل ۱۳ علوم سری دوم 

۱- دو گروه اصلی سلسله جانوران را نام ببرید.
۱- مهره‌داران: ستون مهره و اسکلت داخلی دارند.
۲- بی مهره ها: ستون مهره ندارند و بیشتر بی مهره ها اسکلت خارجی دارند. بیشتر جانوران، بی مهره‌اند.

۳- جانوران به چه گروه های کوچکتری تقسیم میشوند؟ -جانوران به چه گروه های کوچکتری تقسیم

 

۳- الف) اسفنج ها چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: – دریازی‌اند
– در جای خود ثابت‌اند
– در پیکر اسفنج سوراخ‌های کوچکی وجود دارد که آب از آنها وارد میشود. آب وارد شده، از سوراخ بزرگ بالای اسفنج خارج میشود
– در دیواره بدن آنها سلول‌های رشته‌داری وجود دارد که حرکت آنها سبب حرکت آب در بدن اسفنج میشود، کار دیگر این سلول‌ها گرفتن ذرات غذایی از آب و گوارش آنهاست همه سلول‌ها از این مواد گوارش یافته استفاده میکنند
– جریان آب در اسفنج ها به تنفس و دفع مواد
– زاند نیز کمک میکند، به همین دلیل اسفنج ها دستگاه دیگری در بدن خود ندارند.
ب) اسفنج ها چه کاربرد یا فایدهای دارند؟
جواب: اسفنج ها محل زیست انواعی از جلبک ها و جانداران کوچک دریایی هستند. از آنها مواد دارویی نیز استخراج میشود.

۴- الف)چند جانور کیسه‌تن نام ببرید.
جواب: شقایق دریایی، عروس دریایی و مرجان ها(بزرگترین گروه کیسه‌تنان مرجان ها هستند)
ب)کیسه‌تنان چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: – بدن آنها شبیه کیسه است، دهانه کیسه محل ورود و خروج مواد است که بازو هایی به آن متصل است.
– بعضی از اینها مثل شقایق دریایی و مرجان ها جا به جا نمیشوند و بعضی مثل عروس دریایی شناورند.

۵- اسکلت مرجان ها از چه جنسی است و این جانداران چه آثار و فوایدی دارد؟
جواب: – مرجان ها اسکلتی آهکی دارند.
– از تجمع اسکلت آن ها، اشکال مختلف مرجانی و در نهایت آبسنگ و جزایر مرجانی تشکیل میشود. مانند جزایر خارک و کیش
– وجود مرجان ها در سواحل دریاها ضمن تشکیل زیستگاه برای بسیاری از جانوران دریایی به عنوان موج شکن طبیعی عمل میکند و انرژی امواج را میگیرد و مانع فرسایش بیشتر سواحل میشود.

۶- سه گروه مختلف کرمها را نام ببرید و برای هر گروه چند مورد مثال بزنید.
جواب: ۱- کرم های پهن مانند: کرم پلاناریا ، کرم برگی شکل(کپلک) و کرم نواری(کدو) سه گروه عمده کرم های پهن هستند.
۲- کرم های لولهای مانند: آسکاریس، کرمک، کرم قلابدار.
۳- کرم های حلقوی مانند: کرم خاکی (معروفترین نمونه کرم های حلقوی) و زالو

۷- الف)کرم های پهن چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: ساده ترین گروه کرمها هستند و بدنی پهن و دستگاه های عصبی و گوارش سادهای دارند. کرم های پهن مانند کیسه‌تنان تنها یک راه برای ورود دارند و خروج مواد از سطح بدن انجام میشود.
ب)چگونه زندگی میکنند؟
جواب: بیشتر کرم های پهن، انگل‌اند و مراحل رشد و نمو خود را در بدن چند موجود زنده از جمله انسان طی میکنند.

۸- مراحل زندگی کرم کدو چگونه است؟
جواب: نوزاد کرم کدو در گوشت گاو آلوده، زندگی میکند، میتواند وارد بدن ما شود و در آنجا بالغ و بزرگ شود، سال ها در روده باقی بماند: و ضمن مصرف غذای گوارش یافته ممکن است باعث انسداد روده شود.

۹- الف)کرم های لولهای چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: در این کرم ها دستگاه گوارش دارای دهان و مخرج است.
ب)چگونه زندگی میکنند؟
جواب: بعضی انگل‌اند، مثل آسکاریس، کرمک و کرم قلّاب دار ولی بعضی زندگی آزاد دارند، مانند:
تعدادی که در خاک زندگی میکنند که پس از خوردن باکتری ها و قارچ ها، ترکیباتی را به خاک اضافه میکنند که باعث رشد بهتر گیاهان میشود.
ب)تخم کرم های لوله ای انگل بیشتراز چه راهی منتقل میشود و در کجا بالغ میشود؟
جواب: از طریق آب و سبزیجات آلوده، وارد بدن میشود و در دستگاه گوارش به کرم بالغ تبدیل میشود.

۱۰ الف)کرم های حلقوی چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: بدنی حلقه حلقه، نرم و ماهیچه‌ای دارند. پوست آنها باید همیشه مرطوب باشد و مویرگ های فراوانی دارد. این وضعیت امکان جذب اکسیژن مورد نیاز را از طریق پوست فراهم میکند. برخلاف کرم های قبلی علاوه بر دستگاه گوارش، دستگاه های عصبی، گردش خون و دفع مواد زائد را هم دارند.
ب)چگونه زندگی میکنند؟
جواب: بیشتر کرم های حلقوی زندگی آزاد دارند، ولی تعداد کمی نیز انگل اند.
کرم خاکی، نمونه معروف آن هاست که وجود آن در زمین های کشاورزی، اهمیت زیادی دارد. زالو، نمونه دیگری از کرم های حلقوی است که زندگی انگلی دارد و از خون جانوران دیگر تغذیه میکند.

۱۱- الف) چند جانوراز گروه نرمتنان نام ببرید.
جواب: حلزون، لیسه، هشت پا، دوکفه‌ای و ده پا(نرم‌تن مرکب)
ب) چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: نرم‌تنان بدنی نرم و بدون حلقه دارند و در بیشتر آنها بخشی سفت به نام صدف بدن را در بر گرفته و از آن حفاظت میکند.
پ) در کجا زندگی میکنند؟
جواب: بیشتر آنها در آب(دریا یا آب شیرین) و بعضی در خشکی زندگی میکنند.
ت) چه آثار و کاربرد ها و زیان هایی دارند؟
جواب: نرم‌تنان در زندگی ما کاربردهای زیادی دارند . ازصدف آنها در تهیه: ابزارهای زینتی و صنایع دارویی، بهداشتی، تهیه نخ بخیه و تولید کلسیم قابل جذب استفاده میشود.
استخراج مروارید از درون صدف دوکفه‌ای‌ها نیز یکی از فواید نرم‌تنان است که از لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد، بعضی از نرم‌تنان مثل حلزون و لیسه، از آفات گیاهی به شمار میروند و برخی واسطه انتقال بعضی از کرم های انگلی به انسان‌اند.

۱۲- بندپایان را بر چه اساسی طبقه بندی میکنند؟ به چه گروه هایی؟ مثال بزنید.
جواب: بندپایان را براساس زانده های بدن، به ویژه تعداد پاهای حرکتی در چهار گروه، طبقه بندی میکنند:

بندپایان

۱۳- بند پایان چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: بدن و اندام های حرکتی این جانوران از قطعات یا بندهایی تشکیل شده است؛ به همین دلیل به آنها بند پایان میگویند. این جانوران اسکلت خارجی و سختی دارند که عضلات به آن متصل است و از اندام های داخلی حفاظت میکند. سخت بودن اسکلت خارجی، جلوی رشد جانور را میگیرد. به همین دلیل، بسیاری از آن ها پوست اندازی میکنند، اسکلت قبلی را از خود جدا میکنند و یک اسکلت بزرگ تر و جدید برای خود میسازند. بندپایان بزرگترین گروه جانوران را در روی زمین، تشکیل میدهند که تقریبا در همه زیستگاه ها بر روی زمین، یافت میشوند؛ در میان آنها حشرات از بقیه، فراوانترند.

۱۴- فراوان ترین گروه بند پایان کدام است؟
جواب: حشرات

۱۵- حشرات چه آثار، فواید و ضرر هایی دارند؟
زیان ها: از بین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ، خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه ، مزاحمت های مگس و پشه در هنگام استراحت و انتشار عوامل بیماریزا توسط حشرات،
فواید: – کمک به گرده افشانی گیاهان، اگر دنیای ما بدون حشره باشد، بسیاری میوه ها، سبزیها و محصولات کشاورزی تولید نمیشوند
– تولید ابریشم موم و عسل توسط حشرات
– حشرات و لارو آنها غذای بسیاری از ماهی های آب شیرین هستند و این ماهی ها بدون حشرات میمیرند
– استفاده از حشرات در آزمایشگاه ژنتیک
– کمک به بهداشت محیط مثل تخریب لاشه جانوران
– اهمیت حشرات در دنیای ما، خیلی بیشتر از ضرر های روزمره آنها است.

۱۶- عنکبوتیان چه ویژگی ها و آثاری دارند؟
جواب: بسیاری از آنها به داشتن نیش زهری معروف هستند. توانایی تنیدن تار در عنکبوت نیز اهمیت دارد که با این کار بسیاری از حشرات مزاحم ما را شکار میکنند.

۱۷- چند نمونه از عنکبوتیان را نام ببرید.
جواب: عنکبوت، رطیل، عقرب و کنه

۱۸- سخت پوستان چه ویژگی ها و آثاری دارند؟
جواب: همان طور که از نامشان پیداست پوستی سخت و محکم دارند. بیشتر سخت پوستان، ذره بینی و بیشتر دریازی‌اند و غذای جانوران بزرگ مثل ماهی ها را تشکیل میدهند.

۱۹- چند نمونه از سخت پوستان را نام ببرید.
جواب: خر چنگ پهن، خرچنگ دراز و میگو ، خرخاکی نمونه ای خشکی‌زی از سخت پوستان است.

۲۰- هزارپابان چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: نسبت به بقیه بند پایان کمیاب ترند. شکل ظاهری و تعداد پاهای زیاد، آنها را از بقیه بندپایان، متمایز میکند. البته تعداد پاهای هزار پایان به پانصد پا هم نمیرسد . بعضی از آنها، گوشتخوار و بعضی گیاه خوارند.

٢١- الف)خاریوستان جه ویژگی هایی دارند؟
جواب: خار پوستان جانورانی هستند که در سطح بدن و زیر پوستشان خار هایی وجود دارد. درون بدن آنها، دستگاه کردش آبی وجود دارد که کار دستگاه های کردش خون، تنفس و دفع را انجام می دهد. همه خاریوستان، دریازیاند.
ب) چند نمونه از این جانداران را نام ببرید.
جواب: ستاره دریایی، توتیا وسکه شنی

جزوه سوالات فصل سیزدهم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۱۳ علوم نهم (بهفر)
1.4MB
سوالات متن فصل ۱۳ علوم نهم (گرگان)
1.6MB
دانلود جزوه فصل ۱۳ همراه سوالات
1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۱۳ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۴ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل دوازدهم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۱۳ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.