سوالات فصل ۱۴ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۱۴ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس چهاردهم

سوالات فصل ۱۴ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس چهاردهم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۶۰س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۲۷س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۱۴ علوم سری اول

۱- مهره‌داران در بخشی از اسکلت داخلی خود …….. دارند که بخش‌های دیگر اسکلت به آن متصل است.
جواب: ستون مهره

۲- وجود اسکلت داخلی در مهره‌داران باعث تفاوت این جانوران از نظر …….. و …….. با بقیه جانوران شده است. 
جواب: اندازه – قدرت

۳- مهره‌داران را به چند گروه تقسیم میکنند؟
جواب: ماهی‌‌ها- دوزیستان- خزندگان- پرندگان- پستانداران

۴- ماهی‌‌ها …….. شکل هستند یعنی سر و دم آنها کشیده و میانه بدنشان پهن است.
جواب: دوکی

۵- چهار خصوصیت برای ماهی‌‌ها بنویسید؟ 
جواب: آبشش دارند
– بدنشان از پولک های لغزنده پوشیده شده است
– تخم‌‌گذارند
– بیشتر آنها ، دوکی شکل هستند

۶- ماهی‌‌ها به دلیل داشتن …….. و …….. برای زندگی در آب سازگار شده اند.
جواب: آبشش- باله

۷- انواع باله در ماهی‌‌ها را بنویسید؟ 
جواب: باله پشتی – باله شکمی – باله سینه ای – باله دمی و باله مخرجی

۸- نام قسمتهای زیر را از روی شکل ماهی نشان دهید. (روی شکل شماره هر قسمت را بنویسید)
جواب: ۱- باله پشتی سخت- ۳ سرپوش ابششی
باله پشتی سخت

۹- ماهی‌‌ها به دو دسته ماهی‌‌های …….. و …….. تقسیم میشوند. 
جواب: غضروفی – استخوانی

۱۰- کوسه ماهی‌‌ها و ماهی خاویار هر دو جزء ماهی‌‌های غضروفی هستند. (ص غ)
جواب: درست

۱۱- در ماهی‌‌های غضروفی دهان در سطح …….. بدن قرار دارند در حالی که در ماهی‌‌های استخوانی در …….. قرار دارد. 
جواب: شکمی- جلوی

۱۲- ماهی‌‌های غضروفی مانند قزل‌آلا دارای دهان در سطح شکمی خود و دم نامتقارن هستند و سر پوش آبششی ندارند. (ص غ)
جواب: نادرست

۱۳- ماهی‌‌های استخوانی سرپوش آبششی ندارند. ص۱۴۵ آیا میدانید. (ص غ)
جواب: نادرست- ماهی‌‌های استخوانی سر پوش ابششی دارند. ولی ماهی‌‌های غضروفی مانند کوسه ماهی این خصوصیت را دارند (نداشتن سرپوش آبششی) در حالی که قزل آلا یک ماهی استخوانی است.

۱۴- چهار تفاوت ماهی‌‌های استخوانی و غضروفی در کدام اندامهای ماهی دیده میشود؟ (فقط نام ببرید)
جواب: دهان – دم – سرپوش آبشش – جنس اسکلت

۱۵- کوسه‌‌ها دم …….. داشته و سرپوش ابششی ……..
۱-متقارن- دارند
۲- متقارن- ندارند
۳- نامتقارن- دارند
۴- نامتقارن- ندارند.
جواب: گزینه ۴

۱۶- …….. تخم‌گذارند ولی روی تخم‌هایشان نمیخوابند بلکه معمولا آنها را در خاک مدفون میکنند.
جواب: خزندگان

۱۷- چرا به جانورانی نظیر قورباغه و سمندر دوزیس میگویند؟
جواب: زیرا این جانور بخشی از عمر خود را در آب و بخشی را در خشکی زندگی میکند.

۱۸- سه تفاوت اصلی قورباغه و نوزاد قورباغه را بیان کنید؟
جواب: قورباغه بالغ گوشتخوار است و با شش تنفس میکند و دم ندارد در حالی که نوزاد قورباغه گیاه‌خوار است و با آبشش تنفس میکند و دم بزرگی دارد.

۱۹- قورباغه بالغ در …….. زندگی میکند و با …….. تنفس میکند و دم ……..
جواب: خشکی- شش- ندارد

۲۰- تنفس پوستی را تعریف کنید. 
جواب: به تنفسی که در آن جانداری به کمک پوست نازک و مرطوب خود مقداری اکسیژن و کربن دی اکسید را با هوا مبادله کند تنفس پوستی میگویند.

۲۱- قورباغه و وزغ از گروه دوزپستان …….. و سمندرها از گروه دوزپستان …….. قرار میگیرند.
جواب: بیدم – دمدار

۲۲- سمندر به کدام گروه از جانوران زیر تعلق دارد؟
۱-پرندگان ۲- خزندگان- ۳ پستانداران ۴- دوزپستان
جواب: گزینه ۴ دوزپستان

۲۳- کدام ویژگی خزندگان را برای زندگی در خشکی سازگار کرده است؟
جواب: پوشش روی بدن که از پولک های سخت و یا صفحات استخوانی پوشیده شده است.

۲۴- شکل بدن قورباغه …….. و …….. وزغ به ترتیب و است. 
جواب: کشیده و دراز – پهن

۲۵- تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی …….. شده است. 
جواب: کمتر

۲۶- سه خصوصیت برای خزندگان بنویسید. 
جواب: ۱- با شش تنفس میکنند ۲- تخم‌گذارند ۳- بدن آنها پولک یا صفحه‌‌های سخت استخوانی دارد.

۲۷- کدام یک از موارد زیر مربوط به خصوصیات نوزاد قورباغه نیست؟
۱- آبشش دارد
۲- دم دارد
۳- دست و پا دارد
۴- گیاه خوار است.

جواب: گزینه- ۳ نوزاد قورباغه فاقد دست و پا است.

۲۸- از …….. مارها در تهیه بعضی داروهای قلبی و ضد خونریزی استفاده میشود. 
جواب: بم

۲۹- دو فایده مارها را بنویسید؟ 
جواب: ۱- با تغذیه حشرات و موش در کنترل جمعیت آن‌ها موثرند
۲- از سم مارها در تهیه دارو استفاده میشود.

۳۰- چرا به مار، مارمولک و لاک‌پشت خزنده میگویند؟
جواب: زیرا این جانوران دست و پای کوتاه دارند یا اصلا ندارند. به همین دلیل در هنگام حرکت بخش‌هایی از بدن به ویژه شکم روی زمین کشیده میشود

۳۱- تفاوت مارهای سمی و غیرسمی چیست؟
جواب: سر مار های سمی مثلثی شکل است و گردنی مشخص دارند ولی مارهای غیرسمی معمولا سری گرد و گردنی نامشخص دارند. دم مار های سمی کوتاه است ولی مار های غیر سمی دم بلندتری دارند.

۳۲- سوسمار ها و مارها در کنترل جمعیت حشرات دخالت دارند. (ص غ)
جواب: درست

۳۳- کدام جانور با سایرین متفاوت است؟ 
۱- سمندر ۲- مارمولک ۳- قورباغه ۴- وزغ
جواب: گزینه ۲- مارمولک نوعی خزنده است ولی سایر گزینه ها دوزیست هستند.

۳۴- لاکپشت‌های دریایی در گروه …….. در بین مهره‌داران طبقه‌بندی میشوند. 
جواب: خزندگان

۳۵- در پرندگان اندام حرکتی جلویی تبدیل به …….. شده است.
جواب: بال

۳۶- چه ویژگی‌هایی در پرندگان جهت پرواز کردن پدید آمده است؟
جواب: – استخوان‌های توخالی و محکمی دارند
– بدن دوکی شکل دارند
– مثانه ندارند
– دستگاه تنفس کاملی دارند

۳۷- کیسه‌‌های هوادار (پرندگان) را تعریف کنید؟
جواب: پرندگان علاوه بر شش، کیسه‌‌هابی در کنار شش‌های خود دارند که سبب کارایی بیشتر شش ها در جذب اکسیژن میشود این کیسه‌‌ها کیسه‌‌های هوادار نامیده میشوند.

۳۸- پرهای پرندگان بر اساس شکل و نقش به سه گروه …….. ، …….. و …….. تقسیم می‌شوند. 
جواب: کرک پر ، پوش پر ، شاه پر

۳۹- کدام نوع از پرها استحکام بیشتری دارند چرا؟
جواب: شاه پر ها- زیرا نقش مهمی در پرواز برای صعود و سقوط دارند و پرهای بلندی محسوب میشوند.

۴۰- چهار مورد از خصوصیت پرندگان را نام ببرید؟
جواب: – بدنی پوشیده از پر دارند
– تخم گذارند و معمولا از تخمها مراقبت میکنند
– دستگاه تنفسی کاملی دارند
– مثانه ندارند.

۴۱- در بین پرهای پرندگان نوع …….. از بقیه پرها استحکام بیشتری دارد. 
جواب: شاه پرها

۴۲- کدام جانور با سایرین متفاوت است؟
۱-پلاتی پوس ۲- خفاش ۳- اپاسوم ۴- کروکودیل
جواب: گزینه ۴- کروکودیل خزنده است در حالی که سایر گزینه‌‌ها پستاندارند.

۴۳- پرندگان بر اساس …….. و …….. در سه گروه طبقه‌بندی میشوند.
جواب: شکل منقار- شکل پاها

۴۴- شکل …….. نشان میدهد پرنده چه میخورد و شکل …….. نشان دهنده محل زندگی پرنده است. 
جواب: منقار- پاها

۴۵- جفت قسمتی از بدن نوزاد است که به تبادل غذا و اکسیژن با بدن مادر میپردازد. (ص غ) 
جواب: نادرست- جفت اندامی است که جزء رحم مادر است.

۴۶- …….. پستاندارای است که پرواز میکند. 
جواب: خفاش

۴۷- بر اساس نوع پرورش جنین و نوزاد پستانداران به سه گروه …….. ، …….. و …….. تقسیم میشوند.
جواب: تخم‌گذار- کیسه‌دار- جفت‌دار

۴۸- …….. نوعی پستاندار تخم‌گذار است. 
جواب: پلاتی پوس

۴٩- مراحل رشد جنین در کیسه‌داران را به اختصار بنویسید؟ 
جواب: ابتدا جنین رشد خود را در رحم مادر شروع میکند در آن ها از مواد مغذی همراه تخم اولیه (زرده) تغذیه می‌کند بعد از چند هفته نوزاد نارس متولد شده و خود را به درون کیسه مادر میرساند و از غدد شیری تغذیه می‌کند تا مراحل رشد و نمو کامل شود.

۵٠- کدام جانور زیر در داشتن یا نداشتن جفت با بقیه متفاوت است؟ 
۱-بلاتیبوس ٢- دلفین- ٣ عقاب- ۴ کانکورو
جواب: گزینه ۲
یلاتیبوس و عقاب تخمکذار هستند که جفت ندارند کانکورو نیز جفت ندارد در حالی که دلفین پستان‌دار جفتدار است.

۵١- مهمترین علت این که یلاتییوس در کروه پستانداران قرار کرفته ……..
۱-داشتن ستون مهره
۲- بجه زابودن
٣- شیر دادن به نوزاد
۴- داشتن مو در بدن
جواب: گزینه ٣ صحصح است

۵٢- پستانداری که خون و مواد غذایی را از بند ناف مادری میگیرد پستاندار …….. نامیده می شود. 
جواب: جفت‌دار

۵٣- جفت را تعریف کنید؟ 
جواب: جفت اندامی در رحم است که مواد غذایی و اکسیژن را از خون مادر میگیرد و به رگ‌های بند ناف جنین میدهد.

۵۴- پستانداران بر اساس رژیم غذابی به چند دسته تقسیم میشوند برای هر کدام مثالی بزنید، صf۵ اسا
جواب: سه دسته:
– گیاه خواران مانند گوسفند،
– گوشت خواران مانند پلنگ
– همه چیز خوار ها مانند انسان

۵۵- کدام جانور میتواند محیط را از لاشه‌‌ها یاکسازی و نظافت کند؟ 
۱-گرگ  ٢- کفتار٣- سنجاب ۴ گراز
جواب: گزینه ٢

۵۶- پستانداران نظیر …….. با پنهان کردن دانه‌ها و میوه‌های جنگلی در زیر زمین باعث روئیدن آنها در فصل بهار میشود. 
جواب: سنجاب

۵۷- گرازها را باغبانان جنگل مینامند زیرا با دندانهای بزرگشان خاک را برای یافتن غذا زیر و رو میکنند. (ص غ)
جواب: درست

۵۸- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
جواب: آبشش
آ) مهمترین اندامی که ماهی‌‌ها را برای زیستن در آب سازگار میکند.
جواب: آبشش
ب) بدن کدام گروه‌ها از مهرهداران پولک دارد؟
جواب: ماهی‌‌ها و خزندگان
پ) یک ماهی غضروفی نام ببرید؟
جواب: کوسه ماهی
ت) دو دوزیست بی دم نام ببرید.
جواب: قورباغه و وزغ
ث) پستانداری جفتدار نام ببرید؟
جواب: انسان
ج) خزندهای نام ببرید که دست و پا ندارد.
جواب: مار
ج) اندام تنفسی لاک پشت دریایی چیست؟
جواب: شش
ذ) پستانداری تخم‌گذار نام ببرید؟
جواب: پلاتیپوس

۵۹- کدام یک تخم‌گذار نیست؟
۱- عقاب ۲- کروکودیل ۳- خفاش ۴- پلاتیپوس
جواب: گزینه ۳ خفاش بچه‌زا است

۶۰- اهمیت خرس و گراز را با هم مقایسه کنید؟
اهمیت خرس: با اینکه همه چیز خوارند ، اکثرا از دانه و میوه گیاهان استفاده میکنند. پس از خوردن این دانه‌‌ها که در بدن خرس جذب نمیشود به همراه مدفوع (که خود نوعی کود محسوب میشود) روی خاک ریخته و با رسیدن رطوبت رویش پیدا کرده و سریعا رشد میکنند.
اهمیت گراز: از ریشه درختان تغذیه میکند در حین خوردن غذاهای گیاهی خاک را شخم میزنند باعث زیر و رو شدن خاک و پاشیده شدن ان روی دانه گیاهان میشود به همین دلیل به آنها تراکتور طبیعت میگویند.

سوالات متن فصل ۱۴ علوم سری دوم 

۱- مهره‌داران جه ویژگی هایی دارند؟
جواب: جانوران مهره دار در بخشی از اسکلت داخلی خود ستونی از مهره دارند که بخش های دیگر اسکلت به آن متصل‌اند. وجود این ویژگی در این جانوران سبب تفاوت مهره‌داران از لحاظ اندازه و قدرت نسبت به بقیه جانوران شده است.

٢- مهره داران به چه گروهایی تقسیم میشوند؟
مهره داران

٣- ماهی ها چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: «بیشتر ماهی ها، دوکی شکل‌اند یعنی سر و دم آنها کشیده و میانه بدنشان، پهن است.
سطح بدن بیشتر ماهی ها لغزنده و از یولک(فلس) یوشیده شده است. ماهی ها آب شش و باله دارند به همین علت برای زیستن در آب ساز کارند در آبشش‌ها، مویرگ های خونی فراوان، وجود دارد که عبور جریان آب از روی آنها، باعث تبادلات گازی بین آب و خون می شود.

۴- انواع باله در ماهی ها کدامند و وظیفه هر نوع باله چیست؟
جواب: بیشتر ماهی ها، باله های مختلفی مثل باله دمی، یشتی، سینه‌‌ای و شکمی که براساس محل قرار گرفتن، وظایف مختلفی مثل ایجاد حرکت، تغییر سرعت و جهت حرکت، را برعهده دارند.

۵- الف)ماهی ها برجه اساسی طبقه بندی میشوند،
جواب: دانشمندان براساس نوع اسکلت، ماهی ها را طبقهبندی می کنند.
ب)گروه های ماهی ها را نام برده و برای هر گروه مثال بزنید.
جواب: مهمترین گروه های آنها عبارتند از:
۱- ماهی های غضروفی مانند: اره ماهی، کوسه، و ماهی خاویار
۲- ماهی های استخوانی مانند: قزل آلا و شیر ماهی

۶- مراحل زندگی و ویژگی های قورباغه چگونه است؟
جواب: قورباغه ها بخشی از عمر خود را در آب و بخشی را در خشکی می‌گذرانند. نوزاد قورباغه، پس از خروج از تخم با آب شش تنفس و از جلبک ها و گیاهان آبزی تغذیه میکند و مراحل اولیه رشد خود را در آب طی میکند. آبشش‌های نوزاد در حین بلوغ به شش تبدیل میشود. به همین دلیل، قورباغه بالغ میتواند از آب خارج شود و در خشکی فعالیت کند غذای قورباغه بالغ بیشتر حشرات است و با داشتن پوستی نازک، مرطوب و بدون پولک، تنفس پوستی نیز انجام میدهد.

۷- دوزیستان به چه گروه هایی تقیم میشوند؟ مثال بزنید.
جواب: ۱- دوزیستان بی‌دم مانند: قورباغه ها و وزغ ها
۲- دوزیستان دم‌دار مانند: سمندر

۸- خزندگان چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: پوست خزندگان با پولک های ضخیم و سخت یا صفحات استخوانی پوشیده شده است. این ساختارها باعث میشوند که خزندگان بتوانند در خشکی زندگی کنند، آب بدنشان از دست نرود و در نتیجه جانور کمتر به آب، نیاز پیدا کند .

۹- دایناسور ها جزو کدام گروه از جانداران میباشند و چه ویژگی هایی داشتند؟
جواب: خزندگان- حدود دویست میلیون سال پیش، خزندگان قدیمی (دایناسور ها)بزرگترین گروه مهره‌داران روی زمین را تشکیل میدادند و اندازه بیشتر آنها نیز بزرگتراز خزندگان امروزی بودند.

۱۰- تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی ………. شده است.
جواب: بسیار محدود

۱۱- گروه های عمده خزندگان امروزی را نام ببرید.
جواب: مارها، لاک پشت ها، سوسمار ها و کروکودیل ها.

۱۲- مارها چه ویژگی ها و چه آثار و فوایدی دارند؟
جواب: «مارها، با نداشتن دست و پا از آشنا ترین خزندگان هستند: که انواعی از آنها در خشکی و انواعی دیگر در آب، زندگی می‌کنند و گونه های سمی و غیر سمی دارند. وجود مارها برای آدمیان مفید است چون با تغذیه از حشرات و موش ها در کنترل جمعیت آنهاست و پا موثرند. از سم مارها در تهیه بعضی از داروها مثل داروهای قلبی، ضد خونریزی و سرطان استفاده میشود.

۱۳- لاک پشت ها چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: لاک پشت ها انواع خشکی‌زی و دریازی دارند. سنگینی و حرکت کند از نشانه های آنها است این جانوران با داشتن لاک سخت و محکم، شناخته میشوند . لاک آنها بخش هایی از اسکلت است که پهن شده و بدن را می پوشاند.

۱۴- الف)چند جانور از گروه سوسمار ها نام ببرید.
جواب: سوسمار ها، مارمولک و آفتاب پرست،
ب)این جانداران چه نقشی دارند؟
جواب: از حشرات، تغذیه میکنند. بنابراین در کنترل جمعیت حشرات، نقش دارند.

۱۵- کروکودیل ها چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: جثه بزرگ و تحرک کم دارند و در آبهای کم عمق زندگی میکنند.
چشم های ان بر روی سرو سوراخ های بینی بر روی پوزه‌ای دراز قرار دارد . این وضعیت باعث میشود که بدون اینکه دیده شوند، در آب شنا کنند. تمساح، نمونهای کروکودیل است که در ایران وجود دارد.

۱۶- پرندگان چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: بدن آنها از پر، پوشیده شده است . اندام حرکتی جلویی درآنها تبدیل به بال شده است .برای اینکه بتوانند پرواز کنند، ویژگی هایی دارند، استخوان های توخالی و محکم، بدن دوکی شکل، نداشتن مثانه از جمله این ویژگی هاست. در کنار شش‌های پرندگان کیسه هایی به نام کیسه های هوادار قرار دارند که سبب افزایش کارانی شش در جذب اکسیژن میشوند.

۱۷- پرهای پرندگان بر چه اساسی گروهبندی میشوند؟ انواع پر را نام ببرید.
جواب: پر ها را براساس شکل و نقش در سه گروه، قرار میگیرند: کرک پر، پوش پر و شاه پر.

۱۸- پرندگان بر چه اساسی گروهبندی میشوند؟
جواب: پرندگان را بر حسب شکل منقار و پاهایشان، طبقه بندی میکنند. شکل منقار نشان میدهد که پرنده، چه میخورد و شکل پاهای آن، نشان دهنده محل زندگی، پرنده است.

۱۹- پرندگان چه نقشی در زندگی ما دارند؟
جواب: از گوشت و تخم پرندگان مثل مرغ، اردک و غاز به عنوان غذا استفاده می‌کنیم. صدای بسیاری از پرندگان مثل قناری و بلبل در طبیعت، برای ما لذت بخش است. بعضی پرندگان به خاطر خوردن حشرات و دانه علف های هرز به کشاورزان کمک میکنند. در عین حال، حمله پرندگان به محصولات کشاورزی و دامی نیز از مضرات آنهاست.

۲۰- پستانداران(شیرخواران) چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: پستانداران، مهره‌دارانی‌اند که دارای غدد شیری هستند . غده شیری، اندامی‌است که مایعی مغذی به نام شیر تولید میکند . پستانداران در همه جای کره زمین، در آب، خشکی و حتی زیر زمین یافت میشوند . بدن آنها از مو یا پشم، پوشیده شده است که عایق خوبی برای حفظ دمای بدن آنهاست.
نوزادان ماهی ها، دوزیستان و … . درون تخم، رشد و نمو می‌یابند و پس از پایان دوره جنینی، از آن بیرون میایند، ولی نوزاد بیشتر پستانداران، دوره جنینی خود را درون بدن مادر، طی میکند و برای رشد از بدن مادر، تغذیه میکند.
ساختار کلی دستگاه های داخلی بدن پستانداران، تقریبا به سایر مهره‌داران شبیه است، با این تفاوت که پیچیدگی بیشتری دارد. به ویژه در دستگاه عصبی، مناطقی که با هوش، حافظه و هماهنگی عضلات مربوط است، توسعه زیادی پیدا کرده است.

۲۱- پستانداران بر چه اساسی و به چه گروه هایی طبقه بندی میشوند؟
جواب: پستانداران، تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند.
یکی از این تفاوت ها چگونگی پرورش جنین و نوزاد است و بر این اساس، پستانداران در سه گروه تخم گذار، کیسه دار و جفت دار، قرار میگیرند.

۲۲- پلاتی پوس (نوک اردکی) عضو کدام گروه است و چه ویژگی دارد؟
جواب: پستاندار تخم گذاری است که در آب به خوبی شنا میکند و در کنار آب، لانه میسازد . نوزاد پس از خروج از تخم از شیر مادر، تغذیه میکند.

۲۳- کانگورو عضو کدام گروه است و چه ویژگی دارد؟
جواب: از پستانداران کیسه دار است که نوزاد آن به صورت نارس متولد میشود نوزاد بعد از تولد به درون کیسه روی شکم مادر میخزد که در آن، غدد شیری قرار دارند . نوزاد تا کامل شدن مراحل رشد و نمو از شیر مادر تغذیه میکند.

۲۴- بیشتر پستان دارانی که روی کره زمین زندگی میکنند از گروه ……… هستند.
جواب: جفتدار

۲۵- جفت چه اندامی است؟
جواب: جفت، اندامی است که در رحم ایجاد میشود و مواد غذایی و اکسیژن را از خون مادر میگیرد و به رگ های خونی بند ناف میدهد.

۲۶- پستانداران جفتدار را بر چه اساس و به چه گروه هایی گروهبندی میکنند؟
جواب: بر اساس رژیم غذایی در سه گروه گیاه خوار، گوشت خوار و همه چیز خوار، قرار میگیرند.

۲۷- پستانداران چه اهمیت و نقشی در طبیعت و زندگی ما دارند؟
جواب: آدمی، از بسیاری از پستانداران، برای تهیه غذا، تامین پوشاک، سواری و بار کشی، استفاده میکند. بعضی پستانداران مثل کفتار و شغال در طبیعت با خوردن لاشه جانوران در پاکسازی طبیعت نقش دارند. آنها با این کار از انتشار بیماری ها و آلودگی های محیط زیست، جلوگیری میکنند. وجود گراز و خرس در جنگل، فوایدی دارد . گوشت خوارانی مثل گرگ و یوزپلنگ با تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان، نقش موثری را در جلوگیری از بیماری های واگیر و بقای نسل حیوانات باهوش و قوی، ایفا میکنند . سنجاب و هامستر در فصول مناسب، مقداری از دانه ها و میوه های جنگلی را در زیر زمین، ذخیره میکنند. بسیاری از آنها در فصل بهار میرویند و گیاهان جدیدی را در جنگلها به وجود می‌اورند. وجود سنجاب ایرانی به همین صورت در حفظ جنگل های بلوط دامنه های زاگرس اهمیت دارد.

جزوه سوالات فصل چهاردهم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۱۴ علوم نهم (بهفر)
1.4MB
سوالات متن فصل ۱۴ علوم نهم (گرگان)
1.9MB
دانلود جزوه فصل ۱۴ همراه سوالات
1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۱۴ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۵ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل سیزدهم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۱۴ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.