سوالات درس ۱۵ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۱۵ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم

سوالات درس ۱۵ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم /

فصل ۱۵

۱ ـ کیسه های هوایی در کجا قرار دارد ؟
جواب: انتهای نایژک ها.

۲ ـ ششها در کجا قرار دارند؟
جواب: در قفسه سینه .

۳ ـ دو نقش قفسه سینه را بنویسید.
جواب: محافظت از شش – در باز و بسته شدن شش ها نقش دارد.

۴ ـ پرده دیافراگم در کجا قرار دارد ؟
جواب: پایین قفسه سینه .

۵ ـ پرده جنب چیست؟
جواب: پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند .

۶ ـ مایع جنب چیست؟
جواب: مایعی است که بین دو لایه ، پرده جنب را پر می کند .

۷ ـ میزان اکسیژن موجود در هوای سلام چند در صد است؟
جواب: ۲۱در صد.

۸ ـ دود سیگار چه اثری بر سلامت فرد و اطرافیانش دارد ؟
جواب: موجب تخریب و سیاه شدن شش ها می شود .

۹ ـ تار صوتی چیست ؟
جواب: درون حنجره دو پرده ماهیچه ای قرار دارد که به آن تار های صوتی می گویند.

۱۰ ـ منظور از دم چیست ؟
جواب: ورود هوا از بیرون به داخل شش ها را دم می گویند.

۱۱ ـ منظور از بازدم چیست ؟
جواب: خروج هوا از شش ها را باز دم می گویند.

۱۱ ـ حنجره در کجا قرار دارد ؟
جواب: بعد از حلق و ابتدا ی نای.

۱۲ ـ کلیه ها در کجا قرار دارند ؟
جواب: در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر قرار دارد .

۱۳ ـ وظیفه دستگاه تنفس را بنویسید ؟
جواب: اکسیژن را برای یاخته ها تامین و کربن دی اکسید را دفع می کند.

۱۴ ـ کلیه ها چه شکلی هستند ؟
جواب: لوبیایی شکل.

۱۵ ـ جعبه صدا چیست ؟
جواب: در بعضی جانوران مثل پرندگان به حنجره جعبه صدا نیز می گویند.

۱۶ ـ به هر کلیه یک سرخ رگ وارد می شود .

۱۷ ـ مهم ترین کار کلیه تنظیم میزان آب بدن است .

۱۸ ـ به جز کلیه و شش نیز از پوست به عنوان اندام دفعی نام می برند.

۱۹ ـ مراحل تنفس را نام ببرید.
جواب: ۱-دهان یا بینی ۲ – حلق ۳ – حنجره ۴ – نای ۵ – نایژه ۶ – نایژک ها ۷ -کیسه هوایی ۸ – مویرگ

۲۰ ـ دو لوله به نام میزنای ادرار را از کلیه به مثانه می رساند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۵ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۱ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن فصل چهاردهم علوم هفتم استفاده نمایید.