سوالات فصل ۴ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۴ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس چهارم

سوالات فصل ۴ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس چهارم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۲۹س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۱۴س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۴ علوم سری اول

۱-  به مجموع طول هایی که یک متحرک از مبدا تا مقصد میپیماید، …مسافت پیموده شده… میگویند.

۲- مسافت طی شده را تعریف کنید؟
جواب: کل مسیر پیموده شده توسط یک متحرک از مبدا تا مقصد را مسافت طی شده میگویند.

۳- به پاره خطی که دارای جهت میباشد …بردار میگویند.

۴- بردار را تعریف کنید؟
جواب: اگر پاره خطی دارای جهت باشد به آن بردار میگویند.

۵- جابه‌جایی را تعریف کنید.
جواب: به اندازه‌ی بردار جابجایی که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان حرکت وصل میکند جابجایی میگویند.

۶- زمین در یک مدار تقریبا دایره‌ای شکل به شعاع تقریبی ۱۵۰ میلیون کیلومتر در مدت ۳۶۵ روز به دور خورشید میچرخد اندازه جابه‌جایی زمین در یک سال چه قدر است؟
۱) صفر
۲) به اندازه قطر مدار
۳) به اندازه محیط دایره
۴) به اندازه نصف محیط دایره
جواب: (۱) صفر چون نقطه ابتدایی و انتهایی‌اش بر هم منطبق هستند پس جابه‌جایی صفر است ولی مسافت طی شده برابر محیط دایره است.

۷- علی از نقطه A در قسمتی از یک پارک شروع به حرکت به دور پاک کرده است و دوباره به نقطه اول خود باز گشته است جابه‌جایی و مسافت طی شده علی را با هم مقایسه کنید.
جواب: جابه‌جایی < مسافت طی شده،
در این حرکت جابه‌جایی صفر است زیرا به مکان اولیه خود باز گشته است.

۸- در حرکت بر روی خط راست، بردارهای جابه‌جایی ممکن است …هم سو… یا …غیر هم سو… باشند.

۹- مسافت طی شده و …جابه‌جایی هر دو از جنس طول هستند.

۱۰- جابه‌جایی و مسافت طی شده از چه نظر به هم شبیه هستند؟ (چه ویزگی مشترکی دارند؟)
۱) هر دو کمیتی از جنس جرم هستند.
۲) هردو کمیتی از جنس طول هستند.
۳) هر دو کمیتی از جنس زمان است.
۴) جابه‌جایی و مسافت طی شده همواره با هم برابرند.

۱۱- جابه‌جایی و مسافت طی شده از چه نظر به هم شبیه هستند؟
جواب: هر دو کمیتی از جنس طول میباشند یکای استاندارد هر دو در واحد SI متر میباشد.

۱۲- به مقدار مسافت طی شده در واحد زمان، …تندی متوسط میگویند.
(توجه: به جای واحد زمان میتوانیم مدت زمان صرف شده هم بگوئیم.)

۱۳- یکای تندی متوسط در واحد اS …متر بر ثانیه(m/s) میباشد.

۱۴- اگر خودرویی مسیر میدان روبه رو را در زمان  ۱۲s طی کند، تندی متوسط این خودرو چند ms/ میباشد؟ (یی = ۳)
مسیر میدان روبه

۱۵- اگر صدای یک آذرخش را ۵s پس از مشاهده نور ان بشنویم فاصله تقریبی صاعقه با ما چند متر m/s است؟ (تندی صوت در هوا =۳۴۰m/s) فاصله تقریبی صاعقه با ما

۱۶- برای تبدیل یکای  km/h به m/s باید عدد مورد نظر را بر …۳/۶… تقسیم کنیم. 

۱۷- تندی متوسط  خودرویی ۷۲km/h یا …۲۰… متر بر ثانیه است

۱۸- ۴۵m/s چند کیلومتر بر ساعت است؟ 
چند کیلومتر بر ساعت

۱۹- سرعت متوسط را تعریف کنید؟
جواب: به نسبت جابه‌جایی به مدت زمان صرف شده (به واحد زمان) سرعت متوسط میگویند.

۲۰- تندی لحظه ای را تعریف کنید؟
جواب: به تندی متحرک در هر لحظه ؛ تندی لحظه‌ای میگویند.

۲۱- هر گاه سرعت لحظه‌ای متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند در تمام لحظه ها یکسان باشد حرکت آن …یکنواخت روی خط راست… نامیده میشود.

۲۲- اگر تندی خودرو در طول مسیر تغییری نکند …تندی متوسطو …تندی لحظه‌ای خودرو با هم برابراند.

۲۳- در حرکت یکنواخت، سرعت متوسط بین دو لحطه دلخواه برابر با …سرعت لحظه‌ای... است.

۲۴- در حرکت یکنواخت متحرک در زمان های مساوی مسافت های …یکسانی… را طی میکند.

۲۵- هنگامی که میگوییم خودروبی با تندی ۴۰km/h به طرف شرق در حرکت است …سرعتآن را مشخص کردهایم.

۲۶- حرکت شتاب دار چیست؟
جواب: هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد، میگویم حرکتش دارای شتاب است.

۲۷- به …تغییرات سرعت… در واحد زمان شتاب متوسط میگویند.

۲۸- شتاب متوسط را تعریف کنید؟
جواب: به تغییرات سرعت در واحد زمان را  شتاب متوسط  میگویند

۲۹- مقایسه سرعت متوسط با تندی متوسط
تندی متوسط: مسافت پیموده شده در واحد زمان.
سرعت متوسط: جابجایی در واحد زمان.
تندی کمیتی نرده‌ای ولی سرعت متوسط کمیتی برداری میباشد.

سوالات متن فصل ۴ علوم سری دوم

۱- منظور از مسافت پیموده شده چیست؟
جواب: به مجموع طول هایی که یک جسم برای رسیدن از نقطه شروع تا نقطه پایان طی میکند، مسافت پیموده شده میگویند.

۲- کوتاه ترین فاصله یا مسیر بین دو نقطه چیست؟
جواب: پاره خط راستی است که آن دو نقطه را به یکدیگر وصل میکند.

۳ اگر پاره خطی دارای جهت باشد به آن …بردار….می گویند. 

۴- منظور از بردار جا به جایی چیست؟
جواب: به برداری که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان حرکت وصل میکند، بردار جا به جایی میگویند.

۵- منظور از جا به جایی چیست؟
جواب: به اندازه بردار جا به جایی، جا به جایی میگویند

۶- تندی متوسط را تعریف کنید. جواب: 

تندی متوسط

نکته ۱) اگر مسافت برحسب متر(m) و زمان برحسب ثانیه (s)باشد، یکای تندی متوسط متر بر ثانیه (m/s) می باشد.
نکته ۲) اگر مسافت برحسب کیلومتر (km) و زمان برحسب ساعت(h) باشد، یکای تندی متوسط کیلومتر بر ساعت (km/h) می باشد.
نکته ۳) برای تبدیل یکاهای متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت به یکدیگر، از رابطه مقابل استفاده می شودبرای تبدیل یکاهای متر بر تانیه

۷- منظور از تندی لحظه‌ای چیست؟
جواب: به تندی خودرو یا متحرک در هر لحظه، تندی لحظه‌ای میگویند.

۸- چه هنگام تندی لحظه‌ای و تندی متوسط باهم برابر است؟
جواب: اگر در طول مسیر تندی خودرو تغییر نکند و ثابت باشد تندی لحظه‌ای و تندی متوسط باهم برابر است.

۹- منظور از حرکت یکنواخت روی خط راست چیست؟
جواب: اگر تندی لحظه‌ای خودرو ثابت باشد و تغییر نکند و خودرو در مسیر مستقیم حرکت کند به این نوع حرکت، حرکت مستقیم یکنواخت روی خط راست میگویند.

۱۰- منظور از حرکت یکنواخت چیست؟
جواب: اگر تندی لحظه‌ای خودرو ثابت باشد و تغییر نکند به این نوع حرکت، حرکت یکنواخت میگویند.

۱۱- سرعت یک متحرک چه اطلاعاتی به ما می دهد و تفاوت آن با تندی چیست؟ با مثال. 
جواب: تندی فقط مقدار مسافت پیموده شده در واحد زمان را به ما نشان میدهد اما سرعت دو نوع اطلاع به ما میدهد:
۱- مقدار تندی ۲- جهت حرکت
مثال : وقتی می گوییم سرعت یک قایق ۸m/s و به طرف جنوب است هم مقدار تندی و هم جهت حرکت را به ما نشان میدهد.

۱۲- سرعت متوسط را تعریف کنید. جواب: سرعت متوسط

نکته: واحدهای سرعت و روش تبدیل واحدها به یکدیگر مانند تندی متوسط می باشد.

۱۳- منظور از حرکت شتاب دار چیست؟
جواب: هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر است، میگوییم حرکت دارای شتاب می باشد.

۱۴- شتاب متوسط را تعریف کنید. جواب: شتاب متوسط

نکته: واحد یا یکای شتاب، متر بر مربع ثانیه m/s۲ میباشد

جزوه سوالات فصل چهارم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۴ علوم نهم (بهفر)
1.9MB
سوالات متن فصل ۴ علوم نهم (گرگان)
1.4MB
دانلود جزوه فصل ۴ همراه سوالات
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۴ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۵ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل سوم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۴ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.