سوالات فصل ۵ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۵ علوم نهم با جواب سوال و جواب علوم نهم درس پنجم

سوالات فصل ۵ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس پنجم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۵۶س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۲۳س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۵ علوم سری اول

۱- نیرو چیست؟
جواب: نیرو اثر متقابل دو جسم است. یا نیرو عاملی است که اگر بر یک جسم وارد شود، باعث تغییر در وضعیتش میشود.

۲- در به وجود آمدن نیرو، همواره(یک / دو)جسم مشارکت دارند که این اجسام لزوما در تماس با یکدیگر (هستند / نیستند).
جواب: دو- نیستند

۳- اگر برایند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، نیروهای وارد بر جسم …… هستند. 
جواب: متوازن

۴- نیروهای متوازن را تعریف کنید؟ 
جواب: اگر بر جسمی چند نیرو به طور هم زمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، میگویم نیروهای وارد بر جسم متوازن‌اند.

۵- نیرو چه ویژگی دارد؟
جواب: نیرو دارای اندازه و جهت است.

۶- وقتی خودرو در یک مسیر مستقیم با ……… ثابت حرکت کند نیروهای وارد بر ان متوازن شدهاند.
جواب: سرعت

۷- قانون اول نیوتون را بنویسید. 
جواب: اگر بر جسمی هیچ نیرویی اثر نکند، آن جسم به حرکت یکنواخت خود در راستای خط مستقیم ادامه میدهد، اگر جسم در ابتدا ساکن باشد در حال سکون باقی میماند.

۸- در چه حالتی نیروی خالصی بر جسم اثر می‌کند؟
جواب: اگر توازن نیروها که بر جسم اثر میکنند به هم بخورد، همدیگر را خنثی نمیکنند، آنگاه نیروی خالصی بر جسم اثر خواهد کرد.

۹- چترباز با سرعت ثابت سقوط میکند، علت چیست؟
جواب: برایند نیروهای وارد بر چترباز صفر میباشد یعنی نیروی وزن وارد بر ان برابر نیروی مقاومت هوای وارد بر آن است.

۱۰- اثر نیروی خالص بر جسم چیست؟ 
جواب: بر اثر این نیرو جسم ساکن شروع به حرکت میکند و یا اگر در حال حرکت بود، تغییری در حرکت آن به وجود میاید. (نیروی خالص عامل شتاب است.)

۱۱- اگر در پرواز هواپیما، نیروی …….. بیشتر از وزن شود، هواپیما اوج میگیرد. 
جواب: بالا بری

۱۲- اگر در پرواز هواپیما، نیروی …….. کمتر از وزن شود، ارتفاع هواپیما کاهش پیدا میکند. 
جواب: بالا بری

۱۳- در چه صورتی تغییری در حرکت هواپیمای در حال پرواز ایجاد نمیشود؟ 
جواب: وقتی نیروهای وارد بر هواپیما متوازن باشند.

۱۴- نیروی خالص عامل ایجاد ……… است.
جواب: شتاب

۱۵- کدام یک ار عوامل زیر باعث شتاب جسم میشود؟
الف) نیروی متوازن
ب) نیروی خالص
ج) جرم جسم
د) حرکت با سرعت ثابت
جواب: ب) نیروی خالص

۱۶- اگر نیروهای وارد بر جسم در توازن باشند یعنی نیروی ……. است. 
جواب: خالص صفر

۱۷- اگر نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب …….. آن جسم شود سبب ایجاد شتاب نیز میشود. 
جواب: تغییر سرعت

۱۸- شتاب یک جسم با هر یک از موارد زیر چه ارتباطی دارد؟ 
الف) با نیروی وارد بر آن
جواب: شتاب با نیروی وارد رابطه مستقیم دارد. (هر چه قدر نیرو بیشتر شود شتاب نیز افزایش مییابد)
ب) با جرم جسم
جواب: با جرم جسم رابطه عکس دارد. (با افزایش جرم شتاب کاهش مییابد)

۱۹- قانون دوم نیوتن را بنویسید؟ 
جواب: هر گاه بر جسم نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تاثیر ان نیرو شتاب میگیرد که این شتاب نسبت مستقیم با نیروی وارد بر جسم دارد و در همان جهت نیرو است و با جرم جسم نسبت وارون دارد.

۲۰- جهت شتاب در جهت نیروی ………. وارد بر جسم است. 
جواب: خالص

۲۱- شتاب با ………. نسبت وارون دارد. 
جواب: جرم جسم

۲۲- فرمول شتاب را بنویسید. فرمول شتاب

٢٣- در رابطه یکاى نیرو یکای نیرو، جرم و شتاب را مشخص کنید.
جواب: یکای نیرو نیوتون (N) ، یکای جرم، کیلوگرم (kg) و یکای شتاب نیوتون بر کیلوگرم (N/kg)است.

۲۴- در شکل زیر میزان شتاب را محاسبه کنید: یکاى شتاب

جواب: 

میزان شتاب

۲۵- برای افزایش شتاب در خودروهای مسابقه‌ای کدام یک عوامل زیر موثر است؟ 
الف) نیروی زیاد موتور و جرم زیاد خودرو
ب) نیروی کم موتور و جرم زیاد خودرو
ج) نیروی زیاد موتور و جرم کم خودرو
د) نیروی کم موتور و جرم کم خودرو
جواب: ج) نیروی زیاد موتور و جرم کم خودرو

٢۶- از فرمول شتاب جسم، فرمول نیرو را بدست آورید.  فرمول نیرو

۲۷- شخصی با نیروی ۵۰۰ نیوتون اتومبیلی را هل میدهد. اگر نیروی اصطکاک ٣٨٠ نیوتون و شتاب حرکت اتومبیل یک دهم متر بر مجذور ثانیه باشد جرم اتومبیل را حساب کنید.
جواب:
نیروی خالص برابر ۵۰۰ منهای ۳۸۰ نیوتون که برابر ١٢٠ نیوتون است. نیروى خالص

٢٨- جسمی دارای شتاب ۲ نیوتن بر کیلوگرم میباشد. اکر جرم جسم۶۰ کیلوگرم باشد نیروی خالص بر جسم را حساب کنید. نیروى خالص بر جسم

٢٩- جسمی به جرم ۱ کیلوگرم از حال سکون بر روی یک سطح افقی شروع به حرکت میکند و پس از ٢٠ ثانیه سرعت ان به ۲۰m/s میرسد. نیروی وارد بر جسم را محاسبه کنید. نیروى وارد بر جسم

۳۰- وزن را تعریف کنید؟ 
جواب: وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه‌‌ای) است که از طرف زمین بر جسم وارد میشود.

٣١- وزن جسم را با ……… اندازه می‌‌گیرند،
جواب: نیروسنج

٣٢- یکای وزن چیست؟
جواب: نیوتون

۳۳- فرمول وزن جسم را بنویسید.فرمول وزن جسم

۳۴- شتاب جاذبه در سطح زمین تقریبا ………. است. 
جواب: ۹/۸ نیوتون بر کیلوگرم

۳۵- شتاب جاذبه روی سطح ماه چقدر است؟ 
جواب: ۱/۶ نیوتون بر کیلوگرم

۳۶- شتاب جاذبه روی کره مریخ چقدر است؟
جواب: ۴ نیوتون بر کیلوگرم

۳۷- جرم دانش آموزی ۵۰ کیلوگرم است. وزن این دانش آموز در سطح زمین چقدر است؟ جواب: 

سطح زمین چقدر است

۳۸-  محمد ۹۵۰۰ گرم سیب خرید.
الف) وزن آن را روی سطح زمین حساب کنید.
جواب: وزن = ۹۵۰۰ گرم × ۹٫۸ متر بر مجذور ثانیه
وزن = ۹۳۱۰۰ نیوتن
ب) وزن آن در کره ماه چقدر است؟
جواب: وزن = ۹۵۰۰ گرم × ۱٫۶۲ متر بر مجذور ثانیه
وزن = ۱۵۳۹ نیوتن

ج) وزن آن در کره مریخ چقدر است؟
جواب: وزن = ۹۵۰۰ گرم × ۳٫۷۱ متر بر مجذور ثانیه
وزن = ۳۵۴۱۵ نیوتن

۳۹- عامل غلتیدن یک قطعه سنگ در سراشیبی کوه چه نیرویی است؟
جواب: نیروی گرانشی زمین (نیروی جاذبه زمین یا نیروی وزن)

۴۰- با صرف نظر از مقاومت هوا، شتاب کدام یک از حرکتهای زیر با بقیه برابر نیست؟
ب) پرتاب یک توپ به بالا
د) برگشت توب به طرف زمین
الف) سقوط یک سنگ از بالای برج
ج) اوج گرفتن هواپیما
جواب: ج) اوج گرفتن هواپیما،
در سه مورد دیگر حرکت ها عمودی است ولی در هواپیما شتاب برایندی از نیروها خواهد شد.

۴۱- نیروی یک نیوتونی به جسمی به وزن یک نیوتن چه شتابی بر حسب متر بر مجذور ثانیه میدهد؟متر بر مجذور ثانیه

۴۲- جسمی به جرم ۲ کیلوگرم بر روی سطح افقی مطابق شکل قرار دارد. نیروی افقی F را در هر یک از حالتهای زیر به دست اورید. جسمی به جرم ۲ کیلوگرم

آ) جسم با سرعت ثابت حرکت میکند.
ب) جسم با شتاب  ۳m/s۲ حرکت کند.
جواب: وقتی سرعت ثابت است:
برایند نیروها برابر صفر است پس میزان:

برایند نیروها برابر صفر است

جواب: ولی وقتی جسم شتاب داشته باشد:وقتی جسم شتاب داشته

۴۳- کنش و واکنش را با ذکر مثال تعریف کنید. 
جواب: شخص به دیوار نیرو وارد میکند (کنش)
و دیوار نیز نیرویی هم اندازه اما در خلاف جهت به شخص وارد میکند (واکنش)

۴۴- نیروی کنش و واکنش همواره …….. و …….. یکدیگرند و بر دو جسم وارد میشوند.
جواب: هم اندازه- خلاف جهت

۴۵- ویژگی نیروهای کنش و واکنش را بنویسید.
جواب: نیروی کنش و واکنش هم نوعند. به عنوان مثال هر دو الکتریکی هستند.
این دو نیرو همواره هم اندازه، هم راستا و در خلاف جهت یکدیگرند.
این دو نیرو بر دو جسم وارد میشوند.

۴۶- قانون سوم نیوتون را بنویسید. (رابطه بین نیروهای کنش و واکنش را از نظر ایزاک نیوتن بنویسید؟)
جواب: هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد میکند.

۴۷- هر مورد زیر از کدام یک از قوانین نیوتن پیروی می کند؟
الف) پای مریم به شدت به پایه میز برخورد کرده و درد می گیرد.(…………)
جواب: قانون سوم نیوتون
ب) هر چقدر جرم یک اتومبیل کمتر باشد، شتاب بیشتری خواهد داشت. (…………)
جواب: قانون دوم نیوتون

۴۸- اصطکاک چیست؟
جواب: به نیرویی گفته میشود که در اثر مالش دو سطح ایجاد میشود و این نیرو مایل است جسم را از حالت باز دارد

۴٩- کدامیک از نیروهای زیر، ناشی از تماس دو جسم است؟
آ) نیروی اصطکاک ✅
ب) نیروی گرانشی

۵٠- انواع نیروی اصطکاک را بیان کنید.
جواب: ۱- نیروی اصطکاک ایستایی
۲- نیروی اصطکاک جنبشی

۵۱- نیروی اصطکاک ایستایی چیست؟ 
جواب: به نیروی اصطکاکی گفته میشود که در خلاف جهت نیروی ما به جسم وارد میشود و مانع حرکت جسم می شوند

۵٢- نیروی اصطکاک جنبشی چیست؟
جواب: هنگامی که جسمی روی سطحی شروع به حرکت میکند از طرف سطح نیروبی در خلاف جهت حرکت بر جسم وارد میشود که سعی در متوقف کردن جسم دارد به این نیرو، نیروی اصطکاک جنبشی می گویند.

۵٣- به نیروبی در خلاف جهت حرکت بر جسم وارد شده باشد وسبب ایستادن جسم شود را چه میگویند؟ 
جواب: نیروی اصطکاک جنبشی

۵۴- نیروی اصطکاک بین دو جسم به چه چیزی بستگی دارد؟
جواب: به جنس دو جسم بستگی دارد. و نیروی عمودی سطح

۵۵- نیروی اصطکاک چگونه افزایش می‌یابد؟ 
جواب: نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت ناهمواری هایی است که بین دو جسم وجود دارد هر چه دو جسم روی هم بیشتر فشرده شوند، این ناهمواری ها بیشتر در یکدیگر فرو میروند و مانع حرکت میشوند و نیروی اصطکاک افزایش مییابد.

۵۶- جسمی به جرم ۵kg  با سرعت ثابت ۱۰m/s در حال حرکت است. اگر نیروی اصطکاک جنبشی ۱۰N باشد، نیروی پیشران را حساب کنید. 
جواب: چون سرعت ثابت میباشد، نیروی خالص (برایند نیروها) برابر صفر میباشد.نیروی پیشران

 

سوالات متن فصل ۵ علوم سری دوم

۱- وقتی جسمی را میکشیم یا هل میدهیم در واقع به آن ….نیرو…. وارد میکنیم.

۲- نیرو بر روی جسم چه آثاری دارد؟
جواب: اثر هایی مانند: شروع به حرکت کردن جسم، توقف جسم، کم یا زیاد شدن سرعت، تغییر جهت حرکت و تغییر شکل جسم.

۳- در به وجود آمدن نیرو چند جسم مشارکت دارند؟ توضیح دهید.
جواب:  همیشه دو جسم مشارکت دارند، یعنی یک جسم به تنهایی نمی تواند نیرو وارد کند.
مثال: اگر شما به دیوار نیرو وارد کنید، دیوار هم به همان اندازه به شما نیرو وارد میکند.

۴- منظور از نیروهای متوازن چیست؟ مثال بزنید.
جواب: اگر به یک جسم چند نیرو به طور همزمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، میگوییم نیروهای وارد شده به جسم متوازن‌اند.
مثال: وقتی دو نفر از دو جهت مخالف با دو نیروی یکسان یک جعبه را به وسیله طناب می‌کشند. نیروها متوازن اند. منظور از نیروی برایند همان نیروی خالص است.

نیروهای متوازن

۵- اگر نیروهای وارد بر یک جسم متوازن باشند، یعنی نیروی خالص صفر باشد، اثراین نیروها روی حرکت جسم چگونه میباشد؟
جواب: نیروهای متوازن بر حرکت جسم اثر نمی‌گذارند یعنی اگر جسم ساکن باشد، همچنان ساکن می‌ماند، و اگر در حال حرکت باشد، با همان سرعت و در همان جهت به حرکت خود ادامه میدهد و تغییری در حرکت آن ایجاد نمیشود.

۶- در هریک از موارد زیر مقدار و جهت نیروی خالص را حساب کنید و نشان دهید.
جواب: منظور از نیروی برایند همان نیروی خالص است.

سوال و جواب علوم نهم درس پنجم

۷- چه چیزی موجب ایجاد شتاب در اجسام میشود؟
جواب: نیرو خالص

۸- قانون اول نیوتن چه میگوید؟
جواب: اگر به جسمی نیرو وارد نشود یا برایند نیروهای وارد شده صفر باشد جسم در همان حالتی که هست می ماند یعنی اگر در حالت سکون است همانطور بی حرکت می ماند و اگر در حال حرکت است به حرکت خود بطور یکنواخت ادامه میدهد

۹- مقدار شتابی که یک جسم به دست میاورد به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.
جواب:  به دو عامل :
۱- مقدار نیروی خالصی که به جسم وارد میشود، بین نیرو و شتاب رابطه مستقیم وجود دارد، یعنی هر چه مقدار نیروی خالص بیشتر باشد مقدار شتاب نیز بیشتر است.
۲- مقدار جرم جسم بین جرم و شتاب رابطه وارون وجود دارد، یعنی هر چه مقدار جرم جسم بیشتر باشد مقدار شتاب کمتر است.

۱۰- بین مقدار شتاب یک جسم با اندازه جرم جسم و مقدار نیروی خالص وارد شده چه رابطهای وجود دارد؟
جواب: رابطه های زیر وجود دارد:

نیروی خالص وارد شده

در این رابطه یکای نیرو نیوتن(N)، یکای جرم کیلوگرم (kg) و یکای شتاب نیوتن بر کیلوگرم (N/kg) میباشد.

۱۱- قانون دوم نیوتن چه میگوید؟
جواب: این قانون میگوید، بین شتاب با نیرو و جرم جسم رابطه زیر وجود داردقانون دوم نیوتن

 

۱۲- منظور از وزن یک جسم چیست؟
جواب: وزن جسم برابر است با نیروی گرانشی(جاذبه ای)که از طرف زمین بر جسم وارد میشود.

۱۳- وزن جسم را با چه وسیله‌ای اندازه گیری میکنند و یکای اندازهگیری آن چیست؟
جواب: وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند و واحد وزن هم نیوتن است .

۱۴- وزن یک جسم در سطح زمین با چه رابطهای محاسبه میشود.

شتاب جاذبه x جرم جسم = وزن جسم
W=mg

 (شتاب جاذبه یا g در سطح زمین تقریباً ۹/۸ نیوتون بر کیلوگرم است که برای سادگی در حل مسئله ها آن را ۱۰ نیوتون بر کیلوگرم فرض میکنند.)

۱۵- در هر یک از موارد زیر مقدار وزن یا جرم جسم در سطح زمین را حساب کنید.
موتور سیکلتی به وزن ۲۵۰۰ نیوتن
گوشی به وزن ۱ نیوتن.
جعبه ای به جرم ۷۰۰ نیوتن

۱۶- قانون سوم نیوتن یا رابطه بین نیروی کنش و نیروی واکنش چیست؟ مثال بزنید. 
جواب: هر گاه جسمی به جسم دیگری نیرو وارد کند(نیروی کنش)، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد میکند (نیروی واکنش) نیروی کنش و واکنش همواره هم اندازه و در خلاف جهت یکدیگرند و بر دو جسم وارد می شوند.
مثل ۱: وقتی دیوار را هل میدهیم نیرویی که ما به دیوار وارد میکنیم نیروی کنش و نیروی هم اندازهای که دیوار در خلاف جهت نیروی ما به ما وارد میکند، نیروی واکنش نام دارد.
مثال۲: وقتی دو آهنربا با قطب های هم نام به هم نیروی دافعه وارد میکنند، یک آهنربا نیروی کنش و دیگری در خلاف جهت نیروی واکنش وارد میکند.
مثال۳: هنگام شنا وقتی آب را به سمت عقب هل میدهیم(نیروی کنش)آب هم ما را با نیرویی هم اندازه به سمت جلو هل میدهد(نیروی واکنش)

۱۷- نیروی عمودی سطح یا نیروی تکیه گاه چیست؟
جواب: وقتی جسمی بر روی میز قرار دارد، به جز نیروی وزن جسم که آن را به طرف پایین می کشد، نیروی دیگری از طرف سطح میز بر جسم رو به بالا وارد شده باشد تا اثر وزن را خنثی کند . به این نیرو، نیروی عمودی سطح یا تکیه گاه گویند. که آن را با N نشان میدهند

۱۸- نیروهای وارد بر جسم ساکن، …..متوازن….. هستند.

۱۹- منظور از نیروی اصطکاک چیست؟
جواب: به نیروبی که مانع شروع حرکت یا مانع ادامه حرکت جسم میشود، نیروی اصطکاک می گویند.

۲۰- نیروی اصطکاک  ایستایی چیست؟
جواب: وقتی به یک جسم ساکن نیرو وارد میشود تا شروع به حرکت کند ، نیروی دیگری در خلاف جهت نیروی اول به جسم وارد میشود که مانع شروع حرکت جسم است، به این نیرو، نیروی اصطکاک ایستایی می گویند.

نیروى اصطکاک

۲۱- نیروی اصطکاک جنبشی چیست؟
جواب: نیروبی که در خلاف جهت حرکت بر جسم وارد میشود و سبب ایستادن جسم می‌شود، نیروی اصطکاک جنبشی نامیده می شود.

 

نیروى اصطکاک

۲۲- دلیل به وجود آمدن نیروی اصطکاک چیست؟
جواب: نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت ناهمواری هایی است که به صورت میکروسکوپی بین دو جسم وجود دارد و با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست. هرچه دو جسم روی هم بیشتر فشرده شوند، این ناهمواری ها بیشتر در یکدیگر فرومی روند و مانع حرکت می شوند و نیروی اصطکاک افزایش مییابد.

۲۳- مقدار نیروی اصطکاک بین دو جسم به چه عواملی بستگی دارد؟
۱- جنس دو جسم و میزان ناهمواری های سطح دو جسم: هر چه ناهمواری های بین دو جسم بیشتر باشد، دو جسم در هم بیشتر  گیر میکنند و اصطکاک بیشتر می شود.
٢- میزان فشرده شدن دو جسم روی هم(مقدار وزن جسم یا مقدار نیروی عمود بر سطح): هرچه دو جسم بیش به هم فشرده شوند یا مقدار وزن جسم یا مقدار نیروی عمود بر سطح بیشتر باشد، مقدار نیروی اصطکاک بیشتر می شود.

۲۴- آیا مقدار نیروی اصطکاک جنبشی مساحت سطح تماس دو جسم بستگی دارد؟
جواب: خیر، نیروی اصطکاک جنبشی به طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد.

جزوه سوالات فصل پنجم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۵ علوم نهم (بهفر)
3.5MB
سوالات متن فصل ۵ علوم نهم (گرگان)
2.7MB
دانلود جزوه فصل ۵ همراه سوالات
1.1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۵ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۶ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل چهارم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۵ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.