سوالات فصل ۵ علوم نهم با جواب

 

سوالات فصل ۵ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس پنجم

سوالات فصل ۵ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس پنجم

سوالات متن علوم نهم /

۱- وقتی جسمی را میکشیم یا هل میدهیم در واقع به آن ….نیرو…. وارد میکنیم.

۲- نیرو بر روی جسم چه آثاری دارد؟
جواب: اثر هایی مانند: شروع به حرکت کردن جسم، توقف جسم، کم یا زیاد شدن سرعت، تغییر جهت حرکت و تغییر شکل جسم.

۳- در به وجود آمدن نیرو چند جسم مشارکت دارند؟ توضیح دهید.
جواب:  همیشه دو جسم مشارکت دارند، یعنی یک جسم به تنهایی نمی تواند نیرو وارد کند.
مثال: اگر شما به دیوار نیرو وارد کنید، دیوار هم به همان اندازه به شما نیرو وارد میکند.

۴- منظور از نیروهای متوازن چیست؟ مثال بزنید.
جواب: اگر به یک جسم چند نیرو به طور همزمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، میگوییم نیروهای وارد شده به جسم متوازن‌اند.
مثال: وقتی دو نفر از دو جهت مخالف با دو نیروی یکسان یک جعبه را به وسیله طناب می‌کشند. نیروها متوازن اند. منظور از نیروی برایند همان نیروی خالص است.

نیروهای متوازن

۵- اگر نیروهای وارد بر یک جسم متوازن باشند، یعنی نیروی خالص صفر باشد، اثراین نیروها روی حرکت جسم چگونه میباشد؟
جواب: نیروهای متوازن بر حرکت جسم اثر نمی‌گذارند یعنی اگر جسم ساکن باشد، همچنان ساکن می‌ماند، و اگر در حال حرکت باشد، با همان سرعت و در همان جهت به حرکت خود ادامه میدهد و تغییری در حرکت آن ایجاد نمیشود.

۶- در هریک از موارد زیر مقدار و جهت نیروی خالص را حساب کنید و نشان دهید.
جواب: منظور از نیروی برایند همان نیروی خالص است.

سوال و جواب علوم نهم درس پنجم

۷- چه چیزی موجب ایجاد شتاب در اجسام میشود؟
جواب: نیرو

۸- قانون اول نیوتن چه میگوید؟
جواب: اگر به جسمی نیرو وارد نشود یا برایند نیروهای وارد شده صفر باشد جسم در همان حالتی که هست می ماند یعنی اگر در حالت سکون است همانطور بی حرکت می ماند و اگر در حال حرکت است به حرکت خود بطور یکنواخت ادامه میدهد

۹- مقدار شتابی که یک جسم به دست میاورد به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.
جواب:  به دو عامل :
۱- مقدار نیروی خالصی که به جسم وارد میشود، بین نیرو و شتاب رابطه مستقیم وجود دارد، یعنی هر چه مقدار نیروی خالص بیشتر باشد مقدار شتاب نیز بیشتر است.
۲- مقدار جرم جسم بین جرم و شتاب رابطه وارون وجود دارد، یعنی هر چه مقدار جرم جسم بیشتر باشد مقدار شتاب کمتر است.

۱۰- بین مقدار شتاب یک جسم با اندازه جرم جسم و مقدار نیروی خالص وارد شده چه رابطهای وجود دارد؟
جواب: رابطه های زیر وجود دارد:

نیروی خالص وارد شده

در این رابطه یکای نیرو نیوتن(N)، یکای جرم کیلوگرم (kg) و یکای شتاب نیوتن بر کیلوگرم (N/kg) میباشد.

۱۱- قانون دوم نیوتن چه میگوید؟
جواب: این قانون میگوید، بین شتاب با نیرو و جرم جسم رابطه زیر وجود داردقانون دوم نیوتن

 

۱۱- منظور از وزن یک جسم چیست؟
جواب: وزن جسم برابر است با نیروی گرانشی(جاذبه ای)که از طرف زمین بر جسم وارد میشود.

۱۲- وزن جسم را با چه وسیله‌ای اندازهگیری میکنند و یکای اندازهگیری آن چیست؟
جواب: وسیله اندازهگیری نیروسنج و وسیله اندازهگیری نیروسنج میباشد.

۱۳- وزن یک جسم در سطح زمین با چه رابطهای محاسبه میشود.

شتاب جاذبه x جرم جسم = وزن جسم
W=mg

 (شتاب جاذبه یا g در سطح زمین تقریباً ۹/۸ نیوتون بر کیلوگرم است که برای سادگی در حل مسئله ها آن را ۱۰ نیوتون بر کیلوگرم فرض میکنند.)

۱۴- در هر یک از موارد زیر مقدار وزن یا جرم جسم در سطح زمین را حساب کنید.
موتور سیکلتی به وزن ۲۵۰۰ نیوتن

گوشی به وزن ۱ نیوتن.

جعبه ای به جرم ۷۰۰ نیوتن

۱۵- قانون سوم نیوتن یا رابطه بین نیروی کنش و نیروی واکنش چیست؟ مثال بزنید. 
جواب: هر گاه جسمی به جسم دیگری نیرو وارد کند(نیروی کنش)، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد میکند (نیروی واکنش) نیروی کنش و واکنش همواره هم اندازه و در خلاف جهت یکدیگرند و بر دو جسم وارد می شوند.
مثل ۱: وقتی دیوار را هل میدهیم نیرویی که ما به دیوار وارد میکنیم نیروی کنش و نیروی هم اندازهای که دیوار در خلاف جهت نیروی ما به ما وارد میکند، نیروی واکنش نام دارد.
مثال۲: وقتی دو آهنربا با قطب های هم نام به هم نیروی دافعه وارد میکنند، یک آهنربا نیروی کنش و دیگری در خلاف جهت نیروی واکنش وارد میکند.
مثال۳: هنگام شنا وقتی آب را به سمت عقب هل میدهیم(نیروی کنش)آب هم ما را با نیرویی هم اندازه به سمت جلو هل میدهد(نیروی واکنش)

۱۶- نیروی عمودی سطح یا نیروی تکیه گاه چیست؟
جواب: وقتی جسمی بر روی میز قرار دارد، به جز نیروی وزن جسم که آن را به طرف پایین می کشد، نیروی دیگری از طرف سطح میز بر جسم رو به بالا وارد شده باشد تا اثر وزن را خنثی کند . به این نیرو، نیروی عمودی سطح یا تکیه گاه گویند. که آن را با N نشان میدهند

۱۷- نیروهای وارد بر جسم ساکن، …..متوازن….. هستند.

١٨- منظور از نیروی اصطکاک چیست؟
جواب: به نیروبی که مانع شروع حرکت یا مانع ادامه حرکت جسم میشود، نیروی اصطکاک می گویند.

۱۹- نیروی اصطکاک ایستابی چیست؟
جواب: وقتی به یک جسم ساکن نیرو وارد میشود تا شروع به حرکت کند ، نیروی دیگری در خلاف جهت نیروی اول به جسم وارد میشود که مانع شروع حرکت جسم است، به این نیرو، نیروی اصطکاک ایستابی می گویند.

نیروى اصطکاک

٢٠- نیروی اصطکاک جنبشی چیست؟
جواب: نیروبی که در خلاف جهت حرکت بر جسم وارد میشود و سبب ایستادن جسم می‌شود، نیروی اصطکاک جنبشی نامیده می شود.

 

نیروى اصطکاک

٢١- دلیل به وجود آمدن نیروی اصطکاک چیست؟
جواب: نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت ناهمواری هایی است که به صورت میکروسکوپی بین دو جسم وجود دارد و با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست. هرچه دو جسم روی هم بیشتر فشرده شوند، این ناهمواری ها بیشتر در یکدیگر فرومی روند و مانع حرکت می شوند و نیروی اصطکاک افزایش مییابد.

٢٢- مقدار نیروی اصطکاک بین دو جسم به چه عواملی بستگی دارد؟
۱- جنس دو جسم و میزان ناهمواری های سطح دو جسم: هر چه ناهمواری های بین دو جسم بیشتر باشد، دو جسم در هم بیشتر  گیر میکنند و اصطکاک بیشتر می شود.
٢- میزان فشرده شدن دو جسم روی هم(مقدار وزن جسم یا مقدار نیروی عمود بر سطح): هرچه دو جسم بیش به هم فشرده شوند یا مقدار وزن جسم یا مقدار نیروی عمود بر سطح بیشتر باشد، مقدار نیروی اصطکاک بیشتر می شود.

٢٣- آیا مقدار نیروی اصطکاک جنبشی مساحت سطح تماس دو جسم بستگی دارد؟
جواب: خیر، نیروی اصطکاک جنبشی به طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد.

سوالات متن فصل ۵ علوم نهم PDF
3.5MB
دانلود جزوه فصل ۵ همراه سوالات
1.1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.