سوالات درس ۶ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۶ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل ششم علوم هفتم

سوالات درس ۶ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل ششم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم /

فصل ۶

۱ ـ بخار آب موجود در اتمسفر به صورت باران به سطح زمین می رسد.

۲ ـ چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟
جواب: ۷۵درصد.

۳ ـ بزرگترین دریاچه جهان خزر نام دارد.

۳ ـ با توجه به نمودار صفحه ۹۷ درصد آبهای زمین شور و بقیه شیرین هستند.

۴ ـ تگرگ چگونه به وجود می آید؟
جواب: اگر قطرات باران هنگام پایین امددن از توده هوای سرد عبور کنند تگرگ ایجاد می شود.

۵ ـ هواشناسی چیست؟
جواب: دانشی است که در باره جو وهوای اطراف کره زمین به مطالعه و تحقیق می پردازند.

۶ ـ حوضه آبریز چیست؟
جواب: به منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن ، از سمت نواحی مرتفع به سمت نواحی پست تر جریان پیدا می کنند.

۷ ـ مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب: شیب زمین – جنش زمین- مقدار بارندگی- پوشش گیاهی

۸ ـ هدف از احداث سد چیست؟
جواب: جلو گیری از هدر رفتن آب – استفاده بهتر از آب .

۹ ـ آبشار یا تنداب چیست؟
جواب: رود خانه در ادامه مسیر خود ممکن است به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع می شود که در این صورت تند آب ایجاد می شود.

۱۰ ـ انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید
جواب: یخچال کوهستانی و قطبی.

۱۱ ـ سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب: جنش زمین – شیب زمین – پوشش گیاهی.

۱۲ ـ در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟
جواب: سرعت آب رود خانه زیاد باشد.

۱۳ ـ علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟
جواب: شکستگی قسمتی از سنگ کره.

۱۴ ـ در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟
جواب: در صورتی که سرعت رود خانه کم باشد.

۱۵ ـ دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟
جواب: تعدیل آب هوا توسعه گردشگری حفظ محیط زیست.

۱۶ ـ علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟
جواب: باقی مانده دریای قدیمی به نام تتیس.

۱۷ ـ علت تشکیل دریاچه سبلان چیست؟
جواب: دهانه آتش فشان.

۱۸ ـ جزر چیست؟
جواب: به پایین رفتن آب در سواحل جزر گفته می شود .

۱۹ ـ مد چیست؟
جواب: به بالا آمدن آب و حرکت آب به سمت ساحل مد می گویند.

۲۰ ـ علت جزر و مد چیست؟
جواب: نیروی گرانشی بین ماه و خورشید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۷ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس پنجم علوم هفتم استفاده نمایید.